Oiva-raportti - Lounaskahvila Merilintu Oy

Comments

Transcription

Oiva-raportti - Lounaskahvila Merilintu Oy
LÄHETTÄJÄ
Uusikaupunki
Pankkitie 1
Tarkastuskertomus
23600 KALANTI
Elintarvikevalvonta
VASTAANOTTAJA
Lounaskahvila Merilintu
Pvm
Lounaskahvila Merilintu Oy
Tapahtumatunnus
30.4.2015
223556
Merilinnuntie 1
23500 UUSIKAUPUNKI
Asia
Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus
Toimija
Lounaskahvila Merilintu Oy, 2580588-4
Kohde
Lounaskahvila Merilintu, Merilinnuntie 1 , 23500 UUSIKAUPUNKI
Aika
28.04.2015
Läsnäolijat
Tarkastaja
Kati Lorjo
Elintarvikehuoneiston edustajat
Anne Lahtonen
Muut läsnäolijat
Anne Lahtonen
Tarkastus tehtiin ennalta ilmoittamatta
Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet
1 Omavalvontasuunnitelma
1.1 Omavalvontasuunnitelma ja sen tarkastettavuus
A
2 Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito
2.1 Tilojen soveltuvuus harjoitettavaan toimintaan
A
2.2 Tilojen kunto
A
2.3 Työvälineet, kalusteet ja laitteet
A
3 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus
3.1 Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus
A
3.2 Työvälineiden ja laitteiden puhtaus
A
3.3 Siivousvälinetilan ja siivousvälineiden puhtaus
A
1/3
223556
4 Henkilökunnan toiminta ja koulutus
4.1 Henkilökunnan työtapojen hygieenisyys
A
4.2 Käsihygienia
A
4.3 Työvaatteet
A
4.4 Henkilökunnan terveydentilan seuranta
A
4.6 Hygieniaosaamisen todentaminen
A
6 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta
6.1 Elintarvikkeiden säilytys
A
6.2 Kylmänä säilytettävät elintarvikkeet
A
7 Myynti ja tarjoilu
7.3 Tuotteiden säilyvyyden ja myyntiajan hallinta
itsepalvelumyynnissä (tarjoilu)
A
Mikäli tarjoilulämpötiloissa havaittaan poikkeamia, tulee myös korjaavat toimenpiteet kirjata.
13 Elintarvikkeista annettavat tiedot
13.1 Yleiset pakkausmerkinnät
A
Jos allergeenitiedot annetaan asiakkaalle suullisesti, tulee ne kuitenkin olla kirjallisessa tai sähköisessä muodossa
henkilökunnan ja valvontaviranomaisen helposti saatavilla.
18 Oiva-raportin esilläpito
18.1 Oiva-raportin esilläpito
A
Eviran määräyksen mukaan Oiva-raportit tulee linkittää nähtäväksi yritysten omille verkkosivuille. Linkitys on tehtävä, jos
yritys markkinoi sivuillaan elintarvikkeita. Linkki tulee tehdä näkyvälle ja helposti havaittavalle paikalle verkkosivuston
avaussivulle. Toimijoille on julkaistu ohjeistus linkin tekemiselle oivahymy.fi:ssä.
A = Oivallinen, B = Hyvä, C = Korjattavaa, D = Huono
Lisätietoja
Sovelletut säännökset
Elintarvikelaki (23/2006)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004
elintarvikehygieniasta, artikla 4 ja Liite II,
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen
elintarvikehygieniasta (1367/2011)
2/3
223556
Tarkastusmaksu
103,00 €
Maksuperusteet
Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon lautakunta 7 § / 10.4.2014
Tarkastajan tiedot
Terveystarkastaja
Kati Lorjo
Puh. 050 568 9221
[email protected]
3/3
Oiva-raportti • Oiva-rapporten
Elintarvikevalvonta • Livsmedelstillsyn
223556
Valvontakohde • Tillsynsobjekt
Lounaskahvila Merilintu
Merilinnuntie 1 , 23500 UUSIKAUPUNKI
Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion
28.04.2015
Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner
Tarkastustulos • Inspektionresultat • 28.04.2015
Omavalvontasuunnitelma /
Planen för egenkontroll
Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito /
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll
Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /
Lokalernas, ytornas och redskapens renhet
Henkilökunnan toiminta ja koulutus /
Personalens arbete och utbildning
04.02.2014
Selite • Definition
Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /
Kontrollen av livsmedlens temperaturer
Myynti ja tarjoilu /
Försäljningen och serveringen
Oivallinen / Utmärkt
Elintarvikkeista annettavat tiedot /
Informationen som skall ges om livsmedel
Hyvä / Bra
Oiva-raportin esilläpito /
Oiva-rapportens presentation
Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet
Korjattavaa / Bör korrigeras
Huono / Dålig
True
True
True
True
Huomiot • Observation
Valvontayksikkö • Övervakningsenhet
Uusikaupunki
Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 10.5.2015 /
Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 10.5.2015
1/1