Kolmiportaisen tuen toimintatapaohjeet

Comments

Transcription

Kolmiportaisen tuen toimintatapaohjeet
Kolmiportaisen tuen käytettävissä olevat tukimuodot
Tehostettu tuki (TTO)
Yleinen tuki ei riitä
(TTO-lomake+liite)
eriyttäminen
oppilaanohjaus
oppilashuollon tuki
tukiopetus, myös ennakoiva
osa-aikainen erityisopetus
apuvälineet yms.
avustajapalvelut
ohjaus- ja tukipalvelut
päätetään aloittaa
ERITYINEN TUKI,
HOJKS
Tehostettu tuki ei riitä >
pedagoginen selvitys
Aloitetaan
TEHOSTETTU TUKI
Oppimissuunnitelma (pakollinen)
Jos hyvä esi/perusopetus & yleinen
tuki ei riitä > pedagoginen arvio
Kehitetään tietoisemmin opetusta
ja erityitetään YLEINEN TUKI
(oppimissuunnitelma)
ESI- JA PERUSOPETUS,
yleinen tuki
Kaikki kolmiportaiseen tukeen liittyvät lomakkeet löytyvät Wilmasta.
Opettaja ja erityisopettaja
tekevät pedagogisen arvion
(TTO-lomake)
Yleinen tuki (YTO)
Kaikille osana laadukasta perusopetusta POL 30 §.
Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluu
opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin.
Oppilas on oikeutettu tukiopetukseen ja osa-aikaiseen erityisopetukseen jo yleisen tuen
vaiheessa.
Oppilaan saama tuki kirjataan
YTO-lomakkeeseen ja sen liitteeseen.
Arvio käsitellään moniammatillisena yhteistyönä ja
tehdään päätös tehostetun
tuen aloittamisesta.
Opettaja ja erityisopettaja
laativat oppilaalle oppimissuunnitelman yhteistyössä
kodin kanssa.
Oppimissuunnitelmaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.
Oppilas palaa yleisen tuen piiriin, mikäli tuen tarve vähenee.
Erityinen tuki
Mikäli tehostettu tuki ei riitä,
laaditaan moniammatillisesti
pedagoginen selvitys (TTO:n
pohjalta).
Rehtori tekee hallintopäätöksen
erityisen tuen antamisesta.
Erityisopettaja ja opettajat laativat yhteistyössä huoltajan kanssa HOJKS:n, jota ei tehdä hallintopäätöstä.
HOJKS tarkistetaan tarvittaessa
kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa.
Aluekohtaiset tuen palvelut
•
•
•
starttiluokat (tehostettu tuki)
joustavat pienryhmät (erityinen
tuki)
osa-aikainen erityisopetus
(yleinen, tehostettu ja erityinen
tuki)
Keskitetyt tuen palvelut
Erityisluokat (erityinen tuki)
• autimismiopetus
• lievemmin kehitysvammaisten
opetus (YPR)
Erityiskoulut
Huhtasuon yhteinäiskoulun pienryhmä- ja toiminnallinen opetus
(vammautuneiden ja vaikeimmin
kehitysvammaisten opetus)
Kukkulan koulu (sairaalaopetus)
Mikäli tuen tarve vähenee, tehdään
uusi pedagoginen selvitys ja oppilas siirtyy tehostetun tuen piiriin
(hallintopäätös).
Erityisen tuen päätös on tarkistettava 2. luokan lopussa ja ennen 7.
luokalle siirtymistä sekä aina tarpeen muuttuessa. Tarkastamisen
yhteydessä tehdään uusi pedagoginen selvitys ja hallintopäätös.
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Perusopetusopetuspalvelut
www.jyvaskyla.fi/opetus
Kolmiportaisen
tuen
toimintatapaohjeet

Similar documents