uniapneapotilaan cpap-laitehoitoon sitoutuminen

Transcription

uniapneapotilaan cpap-laitehoitoon sitoutuminen
UNIAPNEAPOTILAAN CPAPLAITEHOITOON SITOUTUMINEN
POTILASOHJAUKSELLA
Minna Kellokumpu- Räsänen
15.10.2015
Sisältö
 määritelmiä
uniapneatauti
potilasohjaus ja hoitoon sitoutuminen
 mitä opimme…? Tutkimustuloksia
 tämänhetkinen tilanne
19.10.2015
2
Obstruktiivinen uniapneatauti










19.10.2015
Suomessa 2-5% aikuisväestöstä, n. 200 000 henkilöä
Kaksi kolmesta on lihavia/liikapainoisia
ylähengitysteiden unenaikainen ahtautuminen
moninaiset unenaikaiset ja valveaikaiset oireet
diagnosoidaan unirekisteröinnillä
cpap- laitehoito, onnistuminen n.50-80%
cpap- laitteen käyttäjiä n.30 000
Pohjois- Savon shp; n.2500 cpap- laitteen käyttäjää
v. 2014 laitehoito aloitettiin n. 350 potilaalle
yksilö- ja ryhmäohjaukset, ryhmäohjausten määrä kasvaa
3
Potilasohjaus ja hoitoon
sitoutuminen






hoitotyön auttamismenetelmä
tavoitteellinen ja jatkuva prosessi
vuorovaikutteista ja potilaslähtöistä
hoitajalla ammatillinen vastuu, ohjaustaitojen kehittäminen
ohjauksen laadun merkitys korostunut
uniapneapotilailla yksilö- ja ryhmäohjaus, kirjalliset ohjeet,
puhelinohjaus
 vastavuoroista viestintää, kysymysten esittämistä
 kuunteleminen
19.10.2015
4
Miksi uniapneapotilaan ohjaus on
merkityksellistä?
 hoitoon sitoutuminen
 omahoito
 keskeiset lait ja säädökset
Suomen perustuslaki
Kuntalaki
Terveydenhuoltolaki
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
19.10.2015
5
Adherence to continuous positive airway pressure therapy in obstructive sleep
apnea syndrome: effect of visual education,2012
( Basoglu OK, Midilli M., Midilli R.& Bilgen C)
cpap- laitehoidon aloitusvaihe
 n=133
tutkimusryhmä: n= 66 suullinen ja video- ohjaus
kontrolliryhmä: n=67 suullinen ohjaus

kontrollit 1, 3 ja 6 kuukauden kohdalla

uneliaisuuskysely ESS, laitteen tuntimittari, potilaiden
tuntemukset

tutkimusryhmän hoitoon sitoutuminen 71,2% ja
kontrolliryhmän 56,7%
elämänlaatu parani, uniapneaoireet helpottivat
Mikä esti hoitoon sitoutumista?
85 hoitoon sitoutunutta, 48 ei sitoutunutta
maskiongelmat, nenäoireet
Suullinen ohjaus liitettynä video-ohjaukseen lisäsi hoitoon sitoutumista
19.10.2015
6
Impact of group education on continuous positive airway pressure adherence
Letteri CJ & Walter RJ. 2013
n= 2116
tutkimusryhmä: n= 1032 ryhmäohjaus

15-20 henkilöä/ ryhmä

lääkärin luento+ hoitajan luento+ laitteen ja maskin kokeilu=
2-2,5h
kontrolliryhmä: n= 1084 yksilöohjaus

lääkärin luento+ hoitajan luento= 45 min

ESS uneliaisuuskysely, cpap- laitteen käyttötunnit
Ryhmäohjauksen saaneet sitoutuivat laitehoitoon paremmin ja käyttivät
cpap- laitettaan enemmän 67,2% - 62,1%
19.10.2015

vertaistuki

henkilökunnan työaika
7
Uniapneapotilaan kokemukset saamastaan cpap-hoidon ohjauksesta ja hoidon sujuvuudesta
Merja Lahtinen
Pro gradu, 2008, Tampereen yliopisto
 n= 10, 3 naista, 7 miestä
 haastattelututkimus
 tutkimuksen tuottamia tietoja tarkoitus hyödyntää cpap-hoidon
kehittämisessä
 teemahaastattelu







suullinen yksilöohjaus, osalla ryhmäohjaus
aikataulullinen onnistuminen, ammatillisuus, ymmärrettävä ohjaus
laitteen ja maskin kokeilu tärkeää
puhelinneuvonnan mahdollisuus
kirjalliset ohjeet
hoidon jatkuvuus
vertaistuki
 maskiongelmat, nukkumisongelmat, nenäoireet, henkisen tuen puute
Hyvin suunniteltu ja toteutettu hoitoprosessi ja laadukas
ohjaus lisäsivät potilastyytyväisyyttä
19.10.2015
8
Mitä tästä opimme…?





19.10.2015
Hyvä potilasohjaus edistää hoitoon sitoutumista
Hoitomotivaatio kasvaa potilasohjauksen myötä
Laitehoito on tehokas hoitomuoto
Onnistunut laitehoito parantaa elämänlaatua
tutkitulla tiedolla on vaikutusta käytännön hoitotyöhön
9
Lähteet:




Kyngäs H, Kääriäinen M, Poskiparta M, Johansson K, Hirvonen E, Lipponen K &
Renfor T. 2007. Ohjaaminen hoitotyössä. WSOY. 1. Painos. Helsinki.

Lahtinen M. Uniapneapotilaan kokemukset saamastaan cpap- hoidon ohjauksesta ja
hoidon sujuvuudesta. 2008. Tampereen yliopisto. lääketieteellinen tiedekunta.
Hoitotieteen laitos. Pro-gradu-tutkielma.

Laki
potilaan
asemasta
ja
oikeuksista
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785Laki
ammattihenkilöistä
28.6.1994
3.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559


Letteri CJ & Walter RJ.2013. Impact of group education on continuous positive airway
pressure adherence. J Clin Sleep Med . 15;9(6):537-541.
Lipponen K. 2014 Potilasohjauksen toimintaedellytykset. Väitöskirja. Oulun yliopisto.
Saaresranta T, Anttalainen U, Brander P, Lojander J & Polo O. 2012. Uniapneapotilaiden
CPAP -hoidon seuranta siirtyy yhä useammin perusterveydenhuoltoon. Lääkärilehti
67(42):3001-3005.
STM. 2002. Valtakunnallinen uniapneaohjelma 2002 – 2012. Sosiaali- ja
terveysministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, 2002:4. Helsinki.
Suomen perustuslaki11.6.1999/731. https://www.finlex.fi.

Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 https://www.finlex.fi

Uniapnea(obstruktiivinen uniapnea aikuisilla) Käypä hoito – suositus.2010. Suomalaisen
Lääkäriseuran Duodecimin ym. asettama työryhmä. Helsinki.



19.10.2015
Basoglu OK, Midilli M, Midilli R & Bilgen C.2012. Adherence to continuous positive
airway pressure therapy in obstructive sleep apnea syndrome: effect of visual education.
Sleep Breath 16:1193-1200.
Eloranta T & Virkki S. 2011. Ohjaus hoitotyössä. Tammi. Helsinki.
Kuntalaki17.3.1995/365 1.luku 1§ https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950365.
17.8.1992/785
2.luku
terveydenhuollon
luku
15§
10
Kiitos!!!!
19.10.2015
11