Yksityistielain uudistaminen - Tapahtumat

Comments

Transcription

Yksityistielain uudistaminen - Tapahtumat
Yksityistielaki uudistuu
Selvitysmiehen ehdotukset
Kunnan yksityistietoimintojen
kehittäminen
Esko Hämäläinen
Alueelliset Yksityistiepäivät 2015
Yksityistielain
uudistamistarpeet
Liikenne- ja
viestintäministeriön
julkaisu 30/2014
www.lvm.fi
Lausunnolle
13.2.2015
Lausunnot
18.4.2015
mennessä
Selvitysmiehen yleiset ehdotukset





tehokkuutta tienpitoon, tiekuntien yhdistäminen,
tiestökunnat, uudenlaiset tiepalveluyritykset
yksityisteiden uudenlainen, monikäyttöinen luokittelu
yksityistieasioiden siirtäminen maa- ja
metsätalousministeriön hallinnonalalle selvitetään
toimitus- ja korvausasiat yksityistielaista
kiinteistönmuodostamislakiin
kuntien tielautakunnat lakkautetaan, toimitukset
Maanmittauslaitokseen, oikaisuvaatimusmenettely,
kevyemmät toimitusmenettelyt
Kuntien tielautakuntien kehittämismahdollisuudet



Kuntaliitosten myötä kasvaneet/kasvavat toimialueet ja/tai
Kuntien yhteiset seudulliset tielautakunnat, ei ole
yleistynyt, vain muutamia
 toimituksia enemmän, tuntuma säilyy paremmin
 päätöksenteko kauempana, jääviys harvinaisempaa
 virkamiehen esteellisyys vähenee
 tietojen jakaminen tehokkaampaa
Koulutustarpeet
 julkaisut, vanhentuneet, uusittava
 yhteiset koulutuspäivät, harvinaistuneet, lisättävä
Selvitysmiehen yksityistienpidon rahoitusta koskevat
ehdotukset







tavoitteena avustusriippumaton järjestelmä,
arvonlisäveron palauttaminen tiekunnille selvitetään
tieyksiköinnin perusteet uudistetaan
käyttömaksujen ja tienkäytön rajoitusten perusteet
selkeytetään, liikennemerkkisuostumuksista luovutaan
parantamisavustukset edelleen tarpeen, 30-50 M€
valtion avustusjärjestelmät yhdistetään, avustukset
kohdennetaan tärkeimpiin kohteisiin
valtio tai kunta tieosakkaaksi erityistapauksissa
kunnan hoitosopimuksille vaihtoehtoja, asemakaavaalueen yksityistiet kunnan vastuulle
Kunnanavustukset, kehittämistarpeita




Peruslähtökohtana yhdenvertaisuus tiekuntien ja teiden välillä

tiekunta perustettu, yleinen mutta ei ehdoton vaatimus
Rahallista avustusta kunnossapitoon ja usein myös
perusparantamiseen

asutus, pysyvä asutus yleisimmin ehdoton vaatimus

tien merkittävyys kuntatasolla

läpikulkuteiden huomioiminen

avustusten määräytymisperusteet vaihtelevat suuresti,
olisiko yhdenmukaistettava?
Kunnossapitosopimukset koko tielle tai sen osalle

tienpidon vastuu usein epäselvä, yhdenvertaisuusongelmia

mietittävä siirtymistä rahallisiin avustuksiin
Muu luontaissuoritus; koneet, materiaali, yhteishankinnat

hyviä kokemuksia
Neuvontapalvelujen kehittäminen






Kuntien itse järjestämä neuvonta ja koulutus tiekunnille
Kehittämishankkeiden järjestämä koulutus
Yksityistieasioiden neuvontapuhelin 0200 345 20
Neuvonta yksityisteiden valtionavustusasioissa 0295 020 603
Suomen Kuntaliitto ja Suomen Tieyhdistys
 jäsenpalvelut kunnille ja tiekunnille
Julkaisut
 Tielautakunnan käsikirja 2005
 Suomen Tieyhdistyksen yksityistiejulkaisut
 Yksityistieuutiset -lehti
Selvitysmiehen tiekuntaa koskevat ehdotukset









tiekuntahallinto säilytetään
tiekunnan toimialaa voidaan laajentaa muuhun
maaseutuinfraan, muutkin toimintamuodot mahdollisia
selkeyttä tiekunnan juridiseen asemaan
selkeyttä johtojen ja kaapelien sijoittamiseen
päätöksenteossa noudatettavat ympäristösäännökset
täsmennetään
päätösten täytäntöönpanoa selkeytetään,
uhkasakkomenettely selvitetään
esteellisyys- ja julkisuuskysymykset selkeytetään
sähköiset kokousmenettelyt ja muut toiminnot
mahdollistetaan
lukuisia yksityiskohtaisia täsmennysehdotuksia