Navitas Science & Innovation

Transcription

Navitas Science & Innovation
Resultatkontrakt
Vedrørende
Navitas Science & Innovation
1. juni 2014 – 31. december 2018
Journalnummer: 1-31-76-4-13
Kontraktens parter
Region Midtjylland
Navitas Science & Innovation
Regional Udvikling
V/ Aarhus Maskinmesterskole
Skottenborg 26
Inge Lehmanns Gade 10
8800 Viborg
8000 Aarhus C
Ean-nr: 5 798 002 763 850
Kontaktperson: Anders Hanberg
Kontaktperson: Bent Mikkelsen
Sørensen, mail: [email protected]
Kontaktoplysninger:
CVR. Nr.: 21453013
bent.mikkelsen @ru.rm.dk
Bankoplysninger, kontonr.: 4387
11480780
Resumé
Aarhus Maskinmesterskole, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og Incuba A/S etablerer på Navitas
et samarbejde under overskriften Navitas Science & Innovation. Der oprettes i fællesskab aktiviteter,
faciliteter og tjenester med sigte på:

At fremme de studerendes kontakt med erhvervslivet

At støtte de ældre studerendes motivation og mulighed for at udvikle egen virksomhed

At øge samarbejdet mellem forskere, undervisere og virksomheder på Navitas

At udbygge samarbejdet med virksomheder og videninstituioner uden for Navitas
Regional Udvikling
Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2015
1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav
Projektet, Navitas Science & Innovation, der begyndte 1/8 2014 forløber planmæssigt.
I løbet af opstartsfasen fra den 1/8 til den 31/8 2014 er layout for både det fysiske iværksættermiljø
Startup Factory og samtlige laboratorier og værksteder på plads. Således har det været muligt allerede fra projektets begyndelse at etablere Startup Factory, et teknisk naturvidenskabeligt studentervæksthus, hvor der i løbet af opstartsfasen har været tilknyttet studerende og deres virksomheder.
Der har i løbet af efteråret været afholdt iværksætterworkshops for de tilknyttede studerende. Via
disse aktiviteter har det været muligt at styrke de tilknyttede studerendes entreprenørielle kompetencer gennem tilknytning til Start-up Factory.
NSI har i løbet af efteråret 2014 etableret samarbejde med en række tekniske, innovative og finansielle aktører samt rådgivere, der er tilknyttet faciliteterne og aktiviteterne i NSI.
Der er blevet andet udviklet et videnskatalog over de tekniske og innovative ressourcepersoner på
Navitas, som ønsker at være tilknyttet NSI som rådgivere.
Herudover er der etableret samarbejde med advokat og revisor samt Vækstfonden om månedlige
pitstop, hvor iværksættere hver måned søger rådgivning.
Der er etableret et vellykket Maker Space på 0. etage, hvor en del studerende har brugt deres fritid i
diverse laboratorier og værksteder.
Projektet har succesfuldt etableret en NSI hjemmeside, etablereret NSI på de sociale medier, udarbejdet forskellige kommunikations- og markedsføringsmaterialer, samt gennemført kommunikation
og markedsføring over for interessenter.
I løbet af projektets opstartsfase er der blevet arrangeret flere vellykkede events og arrangementer,
som også fremadrettet vil være en del af Navitas Science and Innovations ydelser og aktiviteter.
Overordnet er de ydelser og aktiviteter som er igangsat i løbet af projektets opstartsfase afviklet inden for den tidsramme, som blev sat og de er afviklet i et omfang og en kvalitet som forudsat.
Der er i opstartsfasen igangsat aktiviteter og ydelser, som skal understøtte en øget vidensoverførsel
mellem NSI og virksomhederne herunder øget anvendelse af forskningsresultaterne. I opstartsfasen
har der især været fokus på en udvikling af rammerne for de ydelser, vi kan tilbyde i NSI. Fremadrettet er det er et område, som yderligere skal udvikles og have endnu mere fokus, således det lykkes
at opnå en endnu stærkere kobling mellem Navitas Science and Innovation og virksomhederne.
Organisation:
Der er i løbet af efteråret 2014 etableret en styregruppe, der varetager de overordnede prioriteringer og allokeringer for NSI. Styregruppen består af repræsentanter for de tre aktører, AU, AAMS og
Side 2
INCUBA. Samtidig er der etableret et sekretariat, der er ansvarlig for koordinering af aktiviteterne i
NSI. Sekretariatet refererer til styregruppen.
Budget og projektmidler:
Projektet, Navitas Science and Innovation, forventer at forbruge de budgetterede midler. NSI har tilvejebragt egenfinansieringen i henhold til det godkendte budget. Den 19. december 2014 har Region Midtjylland godkendt en overførsel af ubrugte midler fra 2014 på t.kr. 402 til budgetåret
2015. Ved den endelige årsafslutning af regnskabet for 2014 blev det klart, at udgifterne for
2014 rent faktisk vil ligge t.kr. 599 under budgettet. Vi anmoder derfor om at overføre alle de
t.kr. 599 til budgetåret 2015, og ikke kun de t.kr. 402.
Afvigelse:
Det er aftalt med Region Midtjylland, at perioden for afrapporteringen denne gang følger opstartsfasen fra 1/8 2014 – 31/12 2014, idet der er en del af data i denne afrapportering, som
henfører til projektets opstartsfase. Herefter følger afrapporteringen de skæringsdatoer, som
oplyst af Region Midtjylland.
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav
Mål 1
Effekter
Resultatkrav
Må-
Opfølgning
lemetode
Resultatkrav 1.1
Aktivi-
Min. 8 studerende
teten
starter årligt egen
måles
virksomhed
først
fra
2015
og
registreres
herefter
løbende
af NSI
Resultatkrav 1.2
Aktivi-
Antal deltagende studerende i perioden 4/8 2014- 31/12 2014: 23 stu-
Min. 20 stude-
teten
derende
rende får årligt
måles
Side 3
styrket deres
først
Iværksætterworkshop
entreprenørielle
fra
18/8 1. Intro til forløbet og forventningsafstemning 2. Design af din
kompetencer
2015
personlige iværksætterrejse. 10
gennem tilknyt-
og
25/8 1. Udviklingshjul og netværk 2. Ideens potentiale og Value Propo-
ning til Start-up
regi-
sition design. 6
Factory
stre-
1/9 Lean Startup Metoden og scrum planlægning 9
res
8/9 Koncept- og produktudvikling 8
heref-
15/9 Budgetter og regnskaber. Revisoren besøger os. 7
ter
22/9 Pitchdesign og –træning 9
lø-
29/9 Salg. Sælgeren smutter forbi. 5
bende
6/10 Virksomhedskonstruktioner og start af virksomhed. Advokaten
af NSI
besøger os. 5
27/10 Patenter og varemærker. Patentagenten besøger os. 4
3/11 Finansiering og budgetopfølgning 6

Antal
Antal virksomheder, der har henvendt sig og indgået et samarbejde
Der sker en øget
eks-
med NSI i løbet af efteråret 2014: 6
vidensoverfør-
terne
1. Projector
sel/stærkere kob-
virk-
2. IR Fokus
ling mellem NSI
som-
3. Scanion
og virksomheder-
heder,
4. Lars Skøt (Mærsk)
ne herunder øget
der
5. DanSolar
anvendelse af
bru-
6. Bascom
forskningsresulta-
ger
ter.
NSI –
Antal virksomheder, der for en periode er tilknyttet faciliteten: 1 eks-
facili-
tern virksomhed
Resultatkrav 1.3
teter,
pro-
Antal samarbejder mellem studenterprojekter og NSI: 121
jekt-

hotel,
samarbejder
mellem
studenterprojekter
Side 4
og
NSI
Resultatkrav 1.4
De-
Designet for målemetoden er udarbejdet som en kvalitativ spørger-
Der skabes øget
sign
amme
innovation, vækst
for
og beskæftigelse
må-
i de virksomhe-
leme-
der, der deltager i
tode
innovations- og
fore-
forskningssamar-
læg-
bejder
ges
Region
Midtjy
lland
til
godkendelse
ved
afrapporteringen i
marts
2015.
Virksomhedsspørgeskema
Mange tak for din henvendelse til NSI.
Vi håber NSI kunne bidrage med de kompetencer der var brug for. Derfor vil
vi gerne følge op med nogle få spørgsmål, så vi får en viden om hvordan vi
hjælper bedst muligt.
Oplysninger om virksomheden:
Navn:
Kontaktperson:
CVRnr:
Hvad drejede henvendelsen sig konkret om:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
1. Hvor nemt var det finde og komme I kontakt med NSI?
 Nemt at finde og komme I kontakt med.
 Nemt at finde med svær at komme I kontakt med.
 Svært at finde, men derefter nemt at komme I kontakt med.
 Svært at finde og svært at komme I kontakt med
 Ved ikke
Vil du kort beskrive, hvor du har hørt om NSI?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. Fik du hjælp til at finde den viden, der var brug for?
 Ja
 Ja, dog ikke uden problemer
Uddyb:_______________________________________________________
________________________________________________________
 Nej
Side 5
Uddyb:_______________________________________________________
________________________________________________________
 Ved ikke
3. Har det projekt, hvor der blev/bliver tilført viden, potentiale til at give
virksomheden øget vækst/beskæftigelse?
 Ja, helt sikkert
 Formentlig
 Det er meget usikkert
 Nej
 Ved ikke
Hvis Ja, helt sikkert eller Formentlig:
Vil du uddybe på hvilken måde, den tilførte viden giver virksomheden
øget vækst/beskæftigelse? ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Hvis Det er meget usikkert eller nej:
Vil du uddybe, hvorfor den tilførte viden ikke giver virksomheden øget
vækst/beskæftigelse?
Hvis projektet øger vækst/beskæftigelse, hvad vil tidshorisonten være
til det slår igennem?
 Er allerede sket
 Indenfor 1 - 6 måneder
 Indenfor ½ - 1 år
 Mere end 1 år
 Ved ikke
Mange tak for din hjælp.

Side 6
Resultatkrav 1.5
Un-
Der gennemføres
der-
i efteråret 2016
søgel-
og 2018 en un-
se
dersøgelse af
gen-
virksomhedernes
nem-
kendskab til og
føres
nytteværdi af NSI
blandt
et udvalg
af
virksomheder
Design
for
undersøgelsen
skal
godkendes af
Region
Midtjy
lland
Resultatkrav 1.6
Evalu-
I 2016 skal der
erings
gennemføres en
de-
evaluering af den
sign
hidtidige indsats
skal
og de opnåede
god-
effekter. Med af-
ken-
sæt i denne eva-
des af
luering foretages
Regi-
Side 7
evt. justeringer af
on
projektets aktivi-
Midtjy
teter.
lland
ved
afrapportering i
marts
2016.
Evalueringen
forelægges
Region
Midtjy
lland
og de
evt.
justeringer
aftales
med
regionen.
Mål 2
Ydelser
Resultatkrav
Målemeto-
Opfølgning
de
Resultatkrav 2.1
Aktiviteten
Følgende antal studerende havde i efteråret 2014 underskrevet
Min 50 studeren-
måles først
en kontrakt vedrørende ophold i Discovery Lab under Startup
de skal årligt del-
fra 2015 og
Factory eller havde underskrevet praktikforløbet Praktik i egen
tage i enten Star-
registreres
virksomhed under Startup Factory:
tup Factory eller
herefter lø-
Discovery Lab: 20
Maker Space
bende af
Praktik i egen virksomhed: 3
NSI
Følgende antal studerende brugte i efteråret 2014 Maker Space:
Side 8
78 studerende

Resultatkrav 2.2
Aktiviteten
Der skal, i samar-
måles først
bejde med
fra 2015 og
Væksthus Midtjyl-
registreres
land gennemføres
herefter lø-
rådgivningsar-
bende af
rangementer for
NSI
iværksætterne.
Min. 75 iværksættere deltager årligt.
Resultatkrav 2.3
Aktiviteten
Følgende antal arrangementer fandt sted i løbet af efteråret 2014
Der skal gennem-
måles først
på Navitas og med NSI som medarrangører: 6
føres min. 5
fra 2015 og
camps, konkur-
registreres
rencer og work-
herefter lø-
shops med delta-
bende af
gelse af min. 200
NSI
studerende og
virksomheder
20-24/10 2014: Blue Innovation Camp: 200 deltagere
8/11 2014: Robot Challenge Navitas: 350 deltagere
13/11 2014: IDA Jobtræf 2014: 2000 deltagere
21-23/11 2014: International Startup
Weekend Aarhus 2014 Navitas: 80 deltagere
3-7/11 2014: Innocamp Maskin ASE: 110 deltagere
28/11 2014: DIRAS Roadshow: 1500 deltagere

Resultatkrav 2.4
Aktiviteten
Antal innovationsprojekter efterår 2014: 121
Der skal årligt
måles først
gennemføres min.
fra 2015 og

250 innovations-
registreres
projekter med
herefter lø-
virksomheder i og
bende af
udenfor Navitas
NSI
Resultatkrav 2.5
Aktiviteten
Der skal årligt
måles først
igangsættes
fra 2015 og
mindst 15 forsk-
registreres
nings/udviklingsp
herefter lø-
rojekter med eks-
bende af
terne virksomhe-
NSI
der og evt. andre
videninstitutioner.
Heraf skal min. 5
være med ekstern
finansiering.
Side 9
Min. 80% af projekterne skal være
inden for energi/cleantech
Mål 3
Organisering
Resultatkrav
Målemeto-
Opfølgning
de
Resultatkrav 3.1
Afrapporte-
Der skal etableres
res marts
en styregruppe,
2015
NSI styregruppen består af følgende medlemmer:
Anders Hanberg Sørensen, AAMS (styregruppeformand)
der varetager de
Niels Christian Sidenius, INCUBA A/S
overordnede pri-
Lars Denning, Aarhus University, School of Engineering (udtrådt pr.
oriteringer og al-
31/12 2014)
lokeringer for
Asger Schou, Aarhus University, School of Engineering (tiltrådt 1/1
NSI. Styregrup-
2015
pen skal bestå af

repræsentanter
for de tre aktører.
Resultatkravet
skal være opfyldt
januar 2015
Resultatkrav 3.2
Der skal etableres et sekretariat,
Afrapporte-
NSI sekretariatet består af følgende personer:
res marts
Lone Stupdrup, Aarhus University, School of Engineering
2015
Jens Møller Jensen, AAMS
der skal være an-
Torben Egelund Rauff, AAMS
svarlig for koor-
Camilla Dalsgaard Larsen, INCUBA A/S
dinering af aktivi-

teterne i NSI. Sekretariatet refererer til styregruppen.
Resultatkravet
skal være opfyldt
janauar 2015
Side 10
Resultatkrav 3.3
Afrapporte-
NSI har i løbet af efteråret 2014 etableret samarbejde med en
NSI skal etablere
res løbende
række tekniske, innovative og finansielle aktører samt rådgivere,
samarbejde med
der er tilknyttet faciliteterne og aktiviteterne i NSI.
aktørerne i det
Der er blevet andet udviklet et videnkatalog over de tekniske og
regionale er-
innovative ressourcepersoner på Navitas, som ønsker at være til-
hvervsfremmesy-
knyttet NSI som rådgivere.
stem samt andre
Herudover er der etableret samarbejde med advokat og revisor
videninstitutioner,
samt Vækstfonden om månedlige pitstop, hvor iværksættere har
jf. også punkt 6.3
mulighed for at søge rådgivning:
i nærværende
18/9 2014 Advokat + revisor: 3 deltager
kontrakt.
1/10 2014 Advokat + revisor: 10 deltagere
5/11 2014 Advokat + revisor: 0 deltagere
20/11 2014 Advokat + revisor: 2 deltagere
3/12 2014 Advokat + revisor: 2 deltagere
18/12 2014 Advokat + revisor + Vækstfonden:
4 deltagere
Herudover har INCUBA indgået aftaler med Connect Danmark,
Væksthus Midtjylland, Capnova og Alexandra-Instituttet om at
være synlige på Navitas og bidrage til et kreativt virksomhedsmiljø, således at der sikres den størst mulige inddragelse af deres
kompetencer i iværksættermiljøet. Det vil sige, at de ovennævnte
parter i INCUBA regi har fået stillet lokaler til rådighed, således
det er dem muligt at tilbyde og udføre rådgivning til studerende,
iværksættere og virksomheder, som har tilknytning til NSI og
Startup Factory.

Mål 4
Ressourcer
Resultatkrav
Målemeto-
Opfølgning
de
Resultatkrav 4.1
NSI har tilvejebragt egenfinansieringen i henhold til det god-
Region Midtjyl-
kendte budget.
land har bevilget i

alt 15 mio. kr. Finansieringen fra
Region Midtjyl-
Side 11
land kan alene
anvendes til aktiviteterne i NSI.
NSI er ansvarlig
for at tilvejebringe egenfinansieringen i henhold
til det godkendte
budget, herunder
at skaffe den
supplerende finansiering i 201718.
Resultatkrav 4.2
Der er sikret de fornødne personalemæssige og markedsfø-
Aktørerne bag
ringsmæssige ressourcer til gennemførelse af NSI,
NSI skal sikre de

fornødne personalemæssige og
markedsføringsmæssige ressourcer til gennemførelse af NSI
I etableringsfasen i perioden 1/8-31/12 vil effektmålingen ligeledes fokusere på følgende:
Etable-
Der er udarbejdet en medieplan, som ligger til grund for arbejdet med
føring &
ring af
at markedsføre og kommunikere NSI og dets aktiviteter:
kommuni-
en NSI
kation
hjem-
målt på:
meside
Markeds-
a.
b. Etablering af
NSI på
de so-
Hovedopgaven for NSI bliver i løbet af efteråret 2014 af få
synliggjort organisationen, de ydelser og aktiviteter, som
NSI tilbyder over for de vigtigste interessenter:
a. Studerende, iværksættere, virksomheder og
interesseorganistationer.
ciale
c.
medier
Aktiviteterne skal indfri følgende formål og ramme følgende
Udar-
interessenter:
bejdelse
af
kom-
Kommunikation og markedsføring til studerende, iværksættere og
virksomheder med det formål at fremme entreprenørskab og innovation.
Side 12
munikationsog markedsføringsmaterialer
d. Gen-
Synliggørelse skal foregå på følgende online platforme:
b. Website
c. Facebook
d. LinkedIn
e. Uddannelsesinstitutionernes (AAMS og ingeniøruddanlserne
under AU) egne online platforme – campusnet, Facebook,
website)
nemførelse af
kommunikation og
Herudover sker der en synliggørelse via:
Face-to-face markedsføring over for de studerende i forbindelse
med rekruttering til Praktik i egen virksomhed
mar-
Udarbejdelse af en samlet visuel identitet, således der er en
kedsfø-
genkendelig hver gang man møder NSI enten på de online
ring
platforme, ved præsentationer, plakater, brochurer og andet
over for
markedsføringsmateriale
interessenter
Ved foredrag præsentationer, events eller andet arrangement at
præsentere og fortælle fortællingen om NSI
Medieplanen tager derfor i efteråret 2014 først fremmest
udgangspunkt i løsningen af følgende opgaver, som vil synliggøre
NSI, ydelser og aktiviteter:
a. Etablering af en NSI hjemmeside:
NSI hjemmesiden kan tilgås via: www.nsi-navitas.dk

b. Etablering af NSI på de sociale medier:
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/NSI-Navitas-Science-andInnovation/1529896417229102?ref=hl
LinkedIN:
https://www.linkedin.com/company/nsi---navitas-scienceand-innovation?trk=nav_account_sub_nav_company_admin

c.
Udarbejdelse af kommunikations- og markedsføringsmaterialer:
Følgende kommunikations- og markedsføringsmaterialer er
blevet til i løbet af efteråret 2014:
Side 13
Plakater:
Startup Weekend
Startup Factory
Flyer Iværksætterpratik:
Logo:
Udarbejdelse af visuel identitet:

d. Gennemførelse af kommunikation og markedsføring over
for interessenter:
I forbindelse med følgende arrangementer er der gennemført markedsføring/kommunikation over for NSI interessenter:
Side 14
Antal studerende, som var en del af arrangementet i forbindelse
med rekruttering til Praktik i egen virksomhed: 115
22/9 2014: face-to-face markedsføring af
Iværksætterpraktikken
35
23/9 2014: face-to-face markedsføring af
Iværksætterpraktikken
30
23/9 2014: face-to-face markedsføring af
Iværksætterpraktikken
20
29/9 2014: face-to-face markedsføring af
Iværksætterpraktikken
30
Antal deltagere, som deltog i foredrag, præsentationer, events
eller andet arrangement, hvor NSI præsenteres: 938
5/9 2014: 2 x Åben forelæsning
(Engelsk + dansk) Intrapreneurship &
real-life Innovation for Engineers Navitas
90
23/9 2014: Foredrag Kulbrinter som
Kølemiddel
35
25/9 2014: Business Club Aarhus Orientering
om INCUBA, NSI og Navitas
65
26/9 2014: AAMS Alumnearrangement
300
29/9 2014: Forelæsning for AU/ENG
Introduction to MEMS – Micro ElectricalMechanical Systems AU/ENG
23
30/9 2014: Arrangement for Realkredit
Danmark
30
30/9 2014: Rotary Aarhus Vestre
30
2/10 2014: Skanderborg Erhvervsråd
Orientering om INCUBA, NSI og Navitas
60
20/10 2014: Studiepraktik for
Gymnasieelever
35
28/10 2014: Aarhus Kommunes
Erhvervsafdeling Rundvisning og orientering
12
30/10 2014: FOF Orientering om INCUBA,
NSI og Navitas
20
27/11 2014: Informationsmøde om
El-sikkerhed
29
4/12 2014: Højhusforedrag
69
5/12 2014: Oplæg om NSI Breakfast Club
Incuba Katrinebjerg
15
10/12 2014:IT-Forum Orientering om
INCUBA, NSI og Navitas
20
Side 15
15/12 2014: Connect Denmark Springboard
Update Orientering om INCUBA, NSI
og Navitas
35
17/12 2014: Studievalgsdag for studievalgsmedarbejdere – informere om uddannelser og mulighederne i
NSI til elever i ungdomsuddannelserne
50
I følgende online medier er NSI omtalt i løbet
af efteråret 2014:
20/8 2014: Alt om teknik - http://www.altomteknik.dk/nyheder/2014/08/20/
%E2%80%93navitas-science-and-innovation-er-klar-til-at-gaa-i-gang.aspx
20/8 2014: www.eng.au.dk: http://eng.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/15
kroner-til-nyt-studentervaeksthus-i-innovationsmiljoe-paa-navitas/
20/8 2014: www.incuba.dk:
http://www.incuba.dk/vis_nyhed.asp?AjrDcmntId=761
20/8 2014: www.energy-supply.dk: http://www.energysupply.dk/announcement/view/38234/incuba_indgar_i_nyt_og_spaendende_sam
jde_som_giver_unikke_muligheder_for_virksomhederne#.VO2n2Hl0xaQ
1/10 2014: www.erhvervslejemaal-til-leje.dk: http://www.erhvervslejemaalleje.dk/forskerpark-og-kontorer-i-navitas-i-aarhus/
14/10: www.campus.aams.dk:
http://campus.aams.dk/mod/forum/discuss.php?d=16993
29/10 2014: www.campus.aams.dk:
http://campus.aams.dk/mod/forum/discuss.php?d=17383
27/11 2014: www.dira.dk:
http://www.dira.dk/arrangementer/?id=200
10/12 2014: www.campus.aams.dk:
http://campus.aams.dk/mod/forum/discuss.php?d=18710

Etable-
a.
Ansæt-
ring af
telse af
NSI orga-
koordi-
nisatio-
natorer
nen målt
og se-
på
kretær
b. Udarbejdelse og
implemente-
a. Jf. opfølgning på resultatkrav 3.2 i indeværende rapport.

b. Fra august 2014 til december 2014 blev der hver 14. dag afholdt styregruppemøder med deltagelse af alle tilknyttede
styregruppemedlemmer og ansatte (koordinatorer og sekretær) i NSI organisationen. Den hyppige møderække blev
iværksat i implementeringsfasen, således det organisatoriske
grundlag var tilvejebragt for arbejds-og beslutningsprocesser i
NSI. Ind imellem de planlagte styregruppemøde blev der afholdt drifts- og koordineringsmøder som opfølgning på de
Side 16
ring af
træffedes beslutninger i styregruppen, samt for at forberede
ar-
styregruppemedlemmer til kommende møde. Herudover skul-
bejds-
le drifts- og koordineringsmøderne varetage ansvaret for at
og be-
driften i NSI forløb således, at de overordnede mål og resul-
slut-
tatkrav i resultatkontrakten indgået med Region Midtjylland
nings-
blev overholdt.

processer for
NSI organisationen
Etable-
c.
Layout
c.
I løbet af efteråret 2014 var layout for både det fysiske iværk-
ring af de
for
sættermiljø Startup Factory og samtlige laboratorier og værk-
fysiske
samtli-
steder på plads. Startup Factory er fysisk opbygget som NSI-
miljøer
ge mil-
husets opbygning illustreret. Fysisk er Startup Factory placeret
målt på
jøer
på etage 5 i Navitas, mens værksteder og laboratorier er pla-
d. Indkøb
ceret på etage 0:
og implementering og
idriftsættelse af
inventar og
udstyr
Side 17
NSI HUSET – layout for samtlige miljøer:
NSI
STARTUP
FACTORY
BIZ
LAB
CO CREATION LAB
* Mødelokale
* Workshops
* Book en Brainstorm
* Facilitering (korte forløb)
DISCOVERY
LAB
IVÆRKSÆTTERPRAKTIK
* Innovationsprojekter
* NSI Academy
* Videnoverførsel
* Facilitering
* Digital Manufactoring Lab
MAKER SPACE (VÆRKSTEDER)
* Challenge Lab
* Træværk. & lasercuter
* Instrumentsamling
Startup Factory:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
Studenteriværksætteri
Rådgivning
Facilitering
Kontorpladser
Samarbejder med videnspersoner
Adgang til værksteder og laboratorier
Discovery Lab for de tidliger faser
Biz La
* Komposit Lab
* Materialeanalyse
* Prototypeværksted
* Projekthal ASE
* Projekthal AAMS
* Svejseværksted
* Spontagningsværksted
* EL Lab
b for iværksættere, der har kunder eller stort udviklingspotentiale
* EL- og automationslab.
d. Samtlige fysiske miljøer fremstår fuldt etablerede med udgan-
gen af 2014.

Side 18
NSI akti-
a.
a.
Udvik-
Der er til forløbet Praktik i egen virksomhed udarbejdet en
vitetska-
ling og
kontrakt, som underskrives af den studerende og NSI og som
lender
opstart
indeholder formål og mål med forløbet, indhold og krav til
målt på
af for-
deltagerne:
løb for
praktik
KONTRAKT STARTUP FACTORY:
i egen
1. Aftalens parter
virk-
Navn
som-
Adresse
hed
b. Udarbejdelse af
Postnr. og by
Tlf.
E-mail
Studieretning
Studienummer
2015
aktivitetskalender
og detail-
Og
Navitas Science and Innovation
StartUp Factory
Inge Lehmans Gade 10
8200 Aarhus C
budget
for
har d. ____________indgået nedenstående aftale, som er gældende til
2015
udløb af forløbet Praktik i opstart af egen virksomhed – svarende til
____________________uger.
2. Formål og mål
Formålet med opholdet i Startup Factory’s Discovery Lab er blive introduceret for værktøjer til og metoder for iværksætteri og træne entreprenørielle kompetencer med udgangspunkt i din idé. Du kommer igennem
en værdiskabende proces, som giver svar på, hvordan du kan skabe en
forretning ud fra en idé, og du bliver faciliteret igennem dit iværksætterforløb. Du får desuden personlig afklaring i forhold til at beskæftige sig
med entreprenørskab i et attraktivt miljø.
3. Indhold
I Startup Factory’s Discovery Lab får du:
-workshops om iværksætteri
- rådgivning om forretningsskabelse
- løbende vejledning efter behov
- løbende faglig sparring og specialistinput efter behov
- Flex kontorplads i attraktivt miljø med andre studerende
iværksættere
- Mulighed for personprofil-tests og teamprofiler
- Netværksskabende aktiviteter
- Værktøjer og metoder til iværksætteri
Du bliver desuden tilbudt:
Side 19
- medlemskab af Start up Factory alumnenetværk
- at deltage i workshops, oplæg, præsentationer, konferencer
mm.
4. Krav til dig
Som en del af Startup Factory forventer vi, at du:
deltager i alle forløbets elementer
møder hver dag ”på arbejde”
deltager i de introducerende workshops (indkaldes løbende)
arbejder aktivt på dit iværksætterprojekt
anvender værktøjet Lærings-log for at dokumentere aktivitet og læring
udviser lyst til at være en aktiv del af miljøet i Startup Factory
videndeler med de andre i Startup Factory
evaluerer dit forløb kvalitativt og kvantitativt hver 3. måned ved gatemøderne.
5. Særlige betingelser
Der må kun udføres aktiviteter i Startup Factory, der har relation til dit
iværksætteri.
- Hvis du ikke arbejder aktivt med dit iværksætterprojekt kan du
udskrives ved et gatemøde eller efter nærmere aftale
- Du skal forpligte dig til at udvise fuld fortrolighed i forhold til de idéer,
I som iværksættre deler mellem jer.
- Startup Factory kan ikke tage ansvar for personlige effekter,
der opbevares i lokalerne.
- Du får udleveret en nøglebrik, der er personlig og som du skal aflevere
igen efter udskrivelse af Startup Factory.
- Der er adgang til Startup Factory døgnet rundt
- Ved overtrædelse af ovenstående ”ordensregler” kan du udskrives
af Startup Factory uden varsel.

b. NSI har vedlagt en Aktivitetskalender for 2015, jf. bilag 1. Det
skal til kalenderen bemærkes, at den er af fortløbende karakter. Det vil sige, at kalenderen i sin nuværende form ikke er
statisk, men et udtryk for de aktiviteter, som NSI indtil nu har
planlagt. Således vil kalenderen hele tiden blive tilskrevet flere
aktiviteter og arrangementer, da det ikke er alle arrangementer og aktiviteter, som på nuværende tidspunkt er endeligt
godkendte og arrangeret.
Side 20
3. Opfølgning på Økonomi
TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET
2014
2015
2.276
801
1.001
8.152
6.316
18.546
936
83
116
3.330
6.606
11.071
Senest godkendte udgiftsbudget
2016
2017
2.321
2.367
604
616
884
902
8.315
8.481
6.383
6.511
18.507
18.877
2018
2.414
628
920
8.651
6.641
19.254
Total
10.314
2.732
3.823
36.929
32.457
86.255
Senest godkendte finansieringsbudget
2015
2016
2017
2018
4.502
4.100
2.000
2.000
13.752
14.107
14.471
14.842
292
300
306
312
2014
2.398
8.554
119
upplerende finansiering
11.071
2.100
18.877
18.546
Total
15.000
65.726
1.329
4.200
86.255
2.100
19.254
TABEL 2 – AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING
Udgiftsregnskab
2014
Løn til NSI personale
Specialiseret rådgivning
innovation events, camps m.v.
Leje af faciliteter
Indretning og vedligehold
Total
937
54
153
3.330
6.400
10.874
Finansieringsregnskab
2014
2.201
8.554
119
Region Midtjylland
a, AU, AAMS)
Brugerbetaling
resultatkontrakten.
Forventet supplerende finansiering
Total
10.874
Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2015
2015
2016
2017
2018
dobbeltklik for at udfylde skemaet
-
-
-
Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2015
2015
2016
2017
2018
dobbeltklik for at udfylde skemaet
-
-
-
Side 21
Anmodning om udbetaling
Anmodet beløb pr. 1. marts 2015
Region Midtjylland
2.050
TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET
Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema
med nyt forslag til budget for hele projektperioden.
Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være
gyldige.
Driftsbudget
Forslag til nyt budget pr. 1. marts 2015
2015
2016
2017
2018
2.275
1.057
1.001
8.152
6.258
2014
Løn til NSI personale
Specialiseret rådgivning
innovation events, camps m.v.
Leje af faciliteter
Indretning og vedligehold
Total
-
Finansieringsbudget
-
-
Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2015
2015
2016
2017
8
4.699
13.752
292
2014
Region Midtjylland
a, AU, AAMS)
Brugerbetaling
resultatkontrakten.
Forventet supplerende finansiering
Total
18.743
-
18.743
-
-
Side 22

Similar documents