Se posteren i A4 format

Transcription

Se posteren i A4 format
på
e
g
n
æ
fl
n
e
“Jeg havde
ved,
s
t
e
D
.
n
e
b
skamlæ
uld.
f
e
t
r
e
m
s
r
a
kløede og v
orf
e
k
k
i
t
e
l
s
Det var jeg
beredt på”
Lone Frandsen RN, Bent Lund MD, Svend Erik Christiansen MD, Torsten Grønbeck Nielsen PT, Martin Lind, prof. MD · 2014
Idrætsklinikken, Ortopædkirurgisk Afdeling E
Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2,
8000 Aarhus C, Danmark
Stræk
37%
32%
49%
HOFTELED
Komplikationer til
strækbehandling ved
hofteartroskopi
Fig. 1 / Lyskekomplikationer
n=32
% 30
Formål
Det er almindelig kendt at der kan opstå kom­
plikationer til strækket ved hofteartroskopi.
Formålet med undersøgelsen er at opnå en
dybere viden og forståelse for, hvilke og i hvor
høj grad der optræder kom­pli­kationer til stræk­
behandlingen, samt hvordan patienterne ople­
ver og håndterer følgerne af denne behandling.
Metode
Undersøgelsen er dels en prospektiv tværsnit­
undersøgelse samt semistruktureret livsverden
interview.
Data indsamles ved hjælp af spørgeskema
samt data fra journal.
100 patienter udfylder spørgeskemaet på 10.
dag efter hofteartroskopi. De spørges ligeledes
3 måneder postope­rativt om komplikationer­
nes varighed. Der spørges om komplikationer
dels i skridtet, knæleddet samt i foden. Un­
dersøgelsen suppleres med semistruktureret
interview af 6 patienter, der oplevede kompli­
kationer til strækket.
Resultat
25
20
15
10
5
0
sår/rifter
hævelse
Fig. 2 / Knækomplikationer
føleforstyrrelser
n=49
% 30
25
20
15
10
5
Konklusion
Resultatet er overraskende, da den eksisterende litteratur rapporterer om en meget
lavere komplikationsrate relateret til strækket, end denne undersøgelse finder.
Resultatet giver en dybere viden og forståelse af komplikationer til strækket. Det er
præcis denne viden informanterne efterlyste i forhold til fyldestgørende information.
Information om komplikationer til strækket,
samt hyppighed og varighed er en vigtig
sygeplejeopgave.
lig bag
e
k
r
i
v
m
o
k
“Det
havde
g
e
j
t
a
,
g
i
på m
æet
n
k
i
r
e
n
o
i
t
komplika
og i anklen”
0
hævelse
løshedsfornemmelse
Fig. 3 / Fodkomplikationer
føleforstyrrelser
n=37
% 30
25
20
15
10
5
0
hævelse
føleforstyrrelser
trykmærker
Layout: Aarhus Universitetshospital, Kommunikation • LF0314BS–2
Resultatet viste at 74% havde minimum en
komplikation i henholdsvis skridtet, knæet eller
foden.
32% havde komplikationer i skridtet i form af
hævelse, rifter og føleforstyrrelser (fig.1).
49% havde komplikationer i knæleddet i form
af hævelse, løshed og føleforstyrrelser (fig.2).
37% havde komplikationer i fod/ankelleddet i
form af hævelse, føleforstyrrelser og trykmær­
ker (fig.3).
Flere patienter havde komplikationer mere
end ét sted af de adspurgte.
Generelt er komplikationerne forbigående og
forsvundet efter 2-4 uger.
Fem patienter havde stadig komplikationer i
knæet 3 måneder efter operationen. Gennem­
snitlig havde kvinderne hyppigere komplikati­
oner.
Gennem patient interview blev udledt, at
infor­man­terne oplevede mangelfuld informa­
tion omkring forekomsten af komplikationer,
tidsperspektivet af komplikationer, handlings­
instruktion til komplikationer samt interesse og
dialog i patientoplevelse.