info - Etomer

Transcription

info - Etomer
6. Vedligeholdelse
1. Tæppefejeren inkl. støvbeholder bør rengøres med en tør blød klud regelmæssigt. Husk også
at fjerne hår, fnug og lign. fra kantbørsterne i siden.
2. Der må ikke anvendes rengøringsmidler og børstehovedet må ikke komme i vand.
3. Tæppefejeren må ikke anvendes til at fjerne væsker eller på våde overflader.
4. Anvend ikke tæppefejeren på cement og andre meget hårde overflader.
5. Ikke til fjernelse af ledninger, snor og trævler.
6. Anvend ikke tæppefejeren på frynser, da disse kan filtre ind i børsten.
7. Fjernelse af batteri
Når batteriet skal fjernes, åbnes børsteenheden ved at fjerne
skruerne i bunden. Børsteenheden bør kun åbnes for at skifte
batterierne.
fig. 9
1. Læg den nederste del af kassen og skruerne til side.
2. Fjern omhyggeligt de to elektriske forbindelser fra
batteripakken ved at trække dem ud af batterierne.
3. Løft batteripakken ud og bortskaf den iflg. gældende
miljøregler.
El. Tæppefejer
m/genopladeligt
batteri
ET-188
BEMÆRK
Anvend aldrig tæppefejeren, hvis ikke kassen er fuldstændig og korrekt samlet.
ADVARSEL
Anvend aldrig almindelige batterier, da disse kan lække og ødelægge tæppefejeren.
Batteribestemmelse
Tæppefejeren indeholder genopladelige batterier (nikkel-cadmium), som IKKE må komme i det
almindelige husholdningsaffald.
Batterierne skal fjernes, inden tæppefejeren kasseres, og de skal afleveres i der, hvor man
deponerer brugte batterier (miljøaffald)
Spænding (adapter):
Driftspænding (adapter):
Genopl. nikkel-cadmium batterier:
Arbejdstid:
Volumen støvbeholder:
Vægt:
Ledningslængde adapter:
AC 230 v / 50Hz
DC 6 V / 300 mA
4 x 1,2V / 1500 mAh
max. 45 min. per opladning. afhængig af gulv
0,5 l
1,8 kg
1,8 m
www.etomer.dk
4
VIGTIGT – LÆS INDEN IBRUGTAGNING:
Evt. reparation skal udføres af fagfolk, da garantien ellers
bortfalder.
1. Tæppefejeren er udelukkende til indendørs brug på
tørre overflader
2. Tæppefejeren/laderen må ikke benyttes, hvis
ledningen er beskadiget, eller hvis selve laderen er beskadiget, har stået udendørs eller været i
kontakt med vand.
3. Træk ikke stikket ud af kontakten ved at trække i ledningen
4. Lad ikke ledningen komme i kontakt med varme overflader
5. Tæppefejeren er forsynet med genopladeligt nikkel-cadmium-batterier. Disse må ikke komme
i berøring med åben ild eller udsættes for høje temperaturer, da de i så fald kan eksplodere
6. Rør ikke stikket eller tæppefejeren med våde hænder under ladning
7. Der må ikke stikkes objekter ind i åbningerne – og tæppefejeren må ikke bruges, hvis
åbningerne er blokerede. Hold også alle åbninger fri for støv, fnug, hår og lign.
8. Hold hår, løse beklædningsdele, fingre og lign. væk fra åbningerne og bevægelige dele
9. Tæppefejeren må ikke bruges til følgende: gløder, cigaretskod, tændstikker osv. væsker
(f.eks. flydende tæpperens), hårde og skarpe genstande (f.eks. glasskår)
10. Skift ikke tilbehør medens tæppefejeren er tændt
11. Vær især forsigtig på trapper
12. Brug ikke tæppefejeren til at fjerne brandbare væsker, f.eks. benzin, petroleum og lign., og
brug ikke tæppefejeren nær sådanne væsker.
13. Læs brugsanvisningen grundigt
14. Inden opladning kontrolleres, at tæppefejerens spænding og frekvens er i overensstemmelse
med forholdene
15. Når tæppefejeren ikke er i brug, bør den stilles af vejen, så der ikke sker uheld
16. Under ekstreme forhold kan batterierne lække. Hvis væsken, der er en opløsning af 20-35%
potassium hydroxid, skulle komme i berøring med huden, skal den straks vaskes af med
rigeligt vand og neutraliseres med mild syre som f.eks. citronsaft eller eddike. Hvis væsken
kommer i øjnene skal du skylle med rigeligt vand i mindst 10 min. og søge læge.
17. Tæppefejeren må ikke oplades længere end anbefalet.
18. Tæppefejeren skal være slukket, inden man fjerner batterierne.
19. Tag batterierne ud, når de skal kasseres, og sørg for, at kasserede batterier smides væk iht.
gældende miljøregler.
1. Samling af tæppefejeren
Fig. 3
Tryk med foden på børsten og træk håndtaget mod kroppen, så du
opnår en god arbejdsstilling (Fig. 3)
For at få tæppefejeren i korrekt opbevarings-/bæreposition sættes
håndtagsholderen horisontalt til den griber fat.
BEMÆRK: Stil ikke tæppefejeren fra dig i skrå position, da det kan
beskadige de forreste børster.
Sæt det nederste stykke af stangen i børstefoden
(skub til det siger klik). Saml de øvrige dele og
sæt håndtaget på til sidst
Den forreste skærm kan fjernes, hvilket letter rengøring af
f.eks. trapper (fig. 4)
fig. 1
2. Opladning af tæppefejeren
Bemærk:
fig. 4
Den ledningsfri tæppefejer er forsynet med
genopladelige batterier.
fig. 5
1.
Tæppefejeren kører på nikkel-cadmium batterier. Før tæppefejeren tages i brug 1. gang, skal
batterierne oplades for mindst 12-16 timer. Ellers genoplades 6-8 timer.
2. Når batterierne er helt opladede, kan tæppefejeren anvendes i op til 45 min. (afhængig af
gulvbelægning) før ny genopladning.
3. Indikatorlampen skal altid være rød, når der oplades. Tryk på knappen, hvis lyset er grønt.
4. Genopladning foregår på samme måde som opladningen. Opladningstiden afhænger af, hvor
længe tæppefejeren har været i brug siden sidste opladning.
5. Sæt opladningsstikket i opladningskontakten på bagsiden af tæppefejeren, og sæt så
opladningsadapteren i stikkontakten.
Bemærk: Tæppefejeren arbejder bedst, når den har været opladet og afladet 2-3 gange.
VIGTIGT: For at tæppefejeren skal arbejde optimalt, anbefales det helt af aflade og genoplade
batterierne mindst 2 gange om måneden.
3. Brug af tæppefejeren
1. Den ledningsfri tæppefejer kan kun anvendes, når batterierne er fuldt opladede.
2. Tæppefejeren må kun anvendes indendørs til tørt snavs i tørre rum.
Dobbelteffekt børste
Vippes tæppefejeren lidt fremad, øges trykket fra den roterende
børste og man opnår den bedre renseeffekt.
4. Rensning af støvbeholder
Bemærk at tæppefejeren arbejder bedst efter støvbeholderen tømmes efter brug.
Træk støvbeholderen ud
(fig. 6)
Tøm beholderen (fig. 7)
- og skub den på plads igen.
Sæt kontakten på ’ON’ for at starte –
’OFF’ for at slukke tæppefejeren. (Fig. 2)
5. Rengøring af børsterullen
Tag skærmen af så hår og fnug kan fjernes fra
børsterullen. Pas på ikke at tænde for tæppefejeren
medens børsten rengøres.
Fig. 2
fig. 8
2
3