Ny lov om økonomisk friplads til dag

Transcription

Ny lov om økonomisk friplads til dag
17. november 2015
Side 1 af 5
Notat
Emne
Til
Ny lov om økonomisk friplads til dag- og fritidstilbud
Rådmand Bünyamin Simsek og Børn og Unge-udvalget
BØRN OG UNGE
Økonomi og Administration
Aarhus Kommune
Folketinget har d. 27. december 2014 vedtaget en ny lov om muligheden for
at benytte indkomstregisteret ved tildeling af økonomisk friplads på dag- og
fritidstilbudsområdet. Ministeren
en for Børn, Undervisning og Ligestilling vedve
tog på den baggrund en ny bekendtgørelse d. 30. april 2015 om beregning
og regulering af økonomisk friplads. Reglerne er gældende fra 1. januar
2016. I den forbindelse fremsendes hermed orientering om reglernes indhold
og dress konsekvenser for Aarhus Kommune.
Med reglerness ikrafttrædelse ændres proceduren omkring ansøgning om
økonomisk friplads på dag- og fritidstilbudsområdet,
fritidstilbudsområdet hvilket betyder at:
1
-
Der sker en klar forbedring for de ca. 7.000 familier, som modtager
fripladstilskud, idet der nu også bliver hjemmel til løbende at regulere for lidt tildelt fripladstilskud modsat de nuværende regler, hvor frifr
pladsen ved lavere indkomst alene
ale reguleres ved ansøgning og
fremadrettet.
-
Ved borgerness ansøgning om økonomisk friplads foretages en foreløbig opgørelse af månedens husstandsindkomst, ud fra den indin
komst borgerne selv har angivet i ansøgningen.
-
Kommunen skal foretage månedlige genberegninger af de tildelte
økonomiske fripladser, med henblik på efterregulering af den tildelte
1
friplads samt udsende agterskrivelser til de familier, der får reguleret fripladsprocenten i negativ retning.
-
Ifølge lovændringen bliver det muligt at foretage løbende omberegning af fripladsen – både i opop og nedadgående retning.
Agterskrivelsen er en skrivelse bestående af information om de ændrede
økonomiske forhold samt orientering om, at Børn og Unge en på den bagba
grund agter at efterregulere det tildelte tilskud i næste måneds betaling.
Pladsanvisning og Elevadministration
Grøndalsvej 2
8260 Viby J
Direkte e-mail:
[email protected]
Sag: 15/026289-5
Sagsbehandler:
Janni Nyholm Juhl
-
Ud
d over den månedlige efterregulering skal der fremover foretages
en årlig efterregulering af alle fripladser. Herefter opkræves for meget tildelt friplads,, imens for lidt tildelt friplads skal udbetales, såfremt
borgeren ikke har anden gæld til kommunen.
For Aarhus Kommune forventes lovændringen netto at give øgede udgifter til økonomiske fripladser, idet der fremover også skal reguleres i forhold til for lidt tildelt fripladstilskud
tilskud til borgerne.
borgerne Dette opvejes dog delvist
af, at alle økonomiske fripladser fremover skal reguleres hvert år. TidliTidl
gere indeholdt loven alene hjemmel til at regulere fripladsen, hvis forælforæ
drene ifølge SKAT havde haft en indkomst, som var 10 % over
ove den angivne indkomst ved bevillingen af fripladsen.
fripladsen
Lovgivningen forudsætter en højere automatiseringsgrad af opgaveløsopgavelø
ningen, idet der liggerr en række ekstra opgaver i forbindelse med admiadm
nistration af den nye lov. Pladsanvisning og Elevadministration vil derfor
implementere nye funktioner og snitflader i ITIT fagsystemet for at opnå
en højere automatiseringsgrad. Det er endnu uvist, hvorvidt automatiseringsgraden på 75%, som forudsat, kan opnås. Foreløbige vurderinger
tyder på, at der kun opnås en automatiseringsgrad
auto
på 45 %.
1. Reglernes indhold
Nedenfor beskrives regelændringeren
regelændringere mere deltaljeret, konsekvenserne for
Aarhus Kommune mht. arbejdsgange og økonomi samt forslag til kommunikommun
kationsplan.
a. Foreløbig opgørelse af månedens husstandsindkomst
I dag opgøres husstandsindkomsten på et gennemsnit af de seneste 3 måneders indtægt, eller ud fra borgerens egne oplysninger om indkomstændringer eks. i forbindelse med ændring af civilstatus eller ændring af arbejds/ indkomstforhold.
Med den nye bekendtgørelse, kan borgeren selv angive husstandsindkomsten på ansøgningstidspunktet eller vælge at anvende seneste måneds opo
gørelse i eIndkomst. Selvstændige beregnes som hidtil ud fra deres forskudsopgørelse.
b. Månedlig genberegning af den tildelte økonomiske friplads
Den nye bekendtgørelse indeholder bestemmelse om,
om at kommunen hver
måned skal sammenligne den foregående måneds indkomst i indkomstregisteret med bevillingen. Hvis der er en ændring på 5 skalatrin på fripladsskalaen i op – eller nedadgående retning,
retning får borgeren en efterregulering for
den pågældende
dende måned. Dette sker uanset om borgeren ikke selv har rettet
henvendelse.
17. november 2015
Side 2 af 5
I dag sker der alene regulering såfremt familien henvender sig om ændringer
i indkomstforholdene.
c. Løbende
øbende omberegning af den aktuelle økonomiske friplads
Borgerne har nu pligt til at underrette
rette om varige stigninger i indkomsten i
løbet af året. I forbindelse
bindelse med disse underretninger bliver borgerens økonomiske friplads omberegnet. Praksis i Aarhus Kommune
Komm
er desuden at
omberegne samtlige fripladser én gang årligt i forbindelse med takstændrintakstændri
ger ved årsskiftet.
Den nye bekendtgørelse medfører, at en fripladsbevilling omberegnes, når
der sker ændringer på mindst 5 skalatrin på fripladsskalaen. Det kræver dog,
at borgeren selv giver meddelelse herom.
herom
d. Årlig symmetrisk efterregulering
Med de nuværende regler kan der alene foretages efterregulering, hvis årsopgørelsen viser, at familiens indkomst har været mere end 10 % højere end
indkomsten ved bevilling
ing af økonomisk friplads.
friplads Her får familien en regning
på det for meget udbetalte i økonomisk friplads. Såfremt familien har haft en
lavere indkomst end angivet ved ansøgning har der ikke været hjemmel til at
udbetale for lidt udbetalt fripladstilskud.
Med ændringerne skal alle økonomiske fripladser efterreguleres. For meget
tildelt økonomisk friplads skal tilbagebetales, og for lidt tildelt friplads skal
udbetales - uanset hvor stor indkomst
komstændringen har været.
1.2. Økonomi
Det er aftalt mellem KL og fagministeriet, at lovændringen
lov
vil frigøre ressourcer i kommunerne på i alt 4,2 mio. kr. årligt, hvilket vil blive modregnet i
kommunernes bloktilskud fra 2016 og fremefter. Med lovændringen og beb
regningerne af kommunernes administrative gevinster er der forudsat en
automatiseringsgrad på 75 %.
Til orientering forventer leverandøren af ITIT fagsystemet, KMD, en lavere
automatiseringsgrad på omkring 45 %.
Dette betyder, at såfremt automatiseringsgraden ikke kan realiseres, sammenholdt med en nuværende effektiv
ffektiv opgaveløsning på området,
området kan lovændringen tværtimod medføre øgede
gede administrative udgifter.
udgifter
Ifølge aftale med Borgmesterens Afdeling er Aarhus Kommunes andel af
reduktionen i bloktilskuddet på ca. 250.000 kr. derfor endnu ikke udmøntet til
MBU med lov- og cirkulæreprogrammet. Beløbet er i stedet midlertidig placeret på en reserve.
17. november 2015
Side 3 af 5
For at få klarhed over hvorvidt automatiseringsgraden
utomatiseringsgraden på 75 % kan realiseres og om de administrative opgaver øges, gennemføres en analyse af konsekvenserne for opgaveløsningen. Denne analyse udarbejdes i samarbejde
med KMD og andre kommuner, der anvender KMD institution. Det endelige
resultat af analysen forventes først primo 2017. Dette skyldes at ændringen i
opgaveløsningen skal ses henover et helt ”friplads-år”.
”friplads
1.3. Kommunikation om ændringerne
Alle familier, der har en gældende økonomisk friplads vil få direkte besked
om lovændringen via et orienteringsbrev med digital post. Dette brev afsenafse
des ultimo november 2015.
Samtidig vil ændringerne blive kommunikeret
kommunike på Aarhus Kommunes hjemmeside, gennem opslag i dagtilbuddene og SFO’er.
SFO
Der vil desuden blive
gjort opmærksom på ændringern
ne i forbindelse med den årlige annoncering
af de nye forældrebetalingstakster i de lokale medier. Dette sker ligeledes
ultimo november.
edarbejderne i Børn og Unge orienteret genPå samme tidspunkt bliver medarbejder
nem Ugepakken.
Folkeinformation i Aarhus Kommune blive
Endelig vil Borgerservice og Folkeinformationen
undervist i indholdet af reglerne samt hvilke ændringer de medfører for opkrævning og regulering af forældrebetaling.
forældrebetaling Dette for at sikre, at medarbejderne i Borgerservice og Folkeinformationen kan bistå borgerne med generel vejledning og hjælp til den digitale selvbetjeningsløsning.
selvbetjeningsløsning
Ovenstående fremgår af kommunikationsplanen på næste side.
sid
17. november 2015
Side 4 af 5
Kommunikationsplan
Deadline
Opgaver
Uge 46
Rådmanden orienteres om implementering af lovændrinlovændri
gen samt dertilhørende kommunikationsplan
Der udarbejdes postkost med information om lovændrinlovændri
gen. Postkortene uddeles af Sundhedsplejen, når møder
forældrene ved 1. barselsbesøg.
Opkrævningen orienteres om lovændringen samt hvilke
ændringer loven medfører for opkrævning og regulering
af forældrebetaling
Borgerservice og Folkeinformation i Aarhus Kommune
orienteres om lovændringen
I forbindelse med møder med dagtilbudslederne omkring
pladssituationen, orienteres der om indholdet af den nye
lovgivning
Medarbejdere i Børn og Unge orienteres om lovændrinlovændri
gen igennem Ugepakken.
Samtidig udsendes der opslag til ophæng i samtlige dagda
tilbud
Orientering om lovændringen annonceres sammen med
den årlige varsling af takstændringer i lokale medier
Nyheden omkring lovændringen lægges på kommunens
hjemmeside ifm. varsling af takstændringer
takstæn
Undervisning af medarbejdere i Borgerservice og FolkeFolk
information om indholdet af den nye lov, så de kan bistå
borgerne ifht. generel vejledning og hjælp til den digitale
selvbetjeningsløsning
Familier med økonomisk friplads orienteres
ori
direkte om
lovændringen via et orienteringsbrev
Uge 46
Uge 46
Uge 46
Okt-Nov
Uge 47
Uge 47
Uge 47
Uge 47 + 48
Uge 48
17. november 2015
Side 5 af 5