Opgavernes karakter

Transcription

Opgavernes karakter
Bedømmelse af de nye prøver
Indledning
Opgavernes
karakter
Vægtning
Tilfældighed
Fri sproglig
produktion
Karakter
skala
Delprøve 2
Delprøve 1
Indledning
Vejledende opgave 1, fransk stx
Opgavernes
karakter
• 6 multiple choice opgaver
Vægtning
• 4 kombinationsopgaver
Tilfældighed
Fri sproglig
produktion
Karakter
skala
Delprøve 2
(opg. 1,2,3,5,6,9)
(4,7,8,12)
• 3 formuleringsopgaver
(10,11,13)
• 1 indsætning/bøjnings-opgave
(14)
Vægtning af de konkrete opgaver
Indledning
Opgavernes
karakter
Vægtning
Tilfældighed
Fri sproglig
produktion
Karakter
skala
Delprøve 2
Vægtning af de konkrete opgaver
Indledning
Opgavernes
karakter
Vægtning
Tilfældighed
Fri sproglig
produktion
Karakter
skala
Delprøve 2
Vægt 1
• Multiple choice opgaverne 1-3
Vægt 2
• Kombinations- og multiple choice
opgaverne 4–9 samt opgave 12
• Indsætning/verbalbøjnings opgave
14
Vægt 3
• 3 formuleringsopgaver (vægt 3)
Oversigt – fransk stx
Indledning
Opgavernes
karakter
Vægtning
Tilfældighed
Fri sproglig
produktion
Karakter
skala
Delprøve 2
Opgave
nr.
1
Vægt
(points)
1
Opgave nr.
Vægt
8
2
2
1
9
2
3
1
10
3
4
2
11
3
5
2
12
2
6
2
13
3
7
2
14
2
Oversigt – fransk hhx
Indledning
Opgavernes
karakter
Vægtning
Tilfældighed
Fri sproglig
produktion
Karakter
skala
Delprøve 2
Opgave
nr.
1
Vægt
(points)
1
Opgave nr.
Vægt
8
2
2
1
9
3
3
1
10
2
4
2
11
3
5
2
12
3
6
2
13
2
7
2
14
2
Oversigt – spansk stx & hhx
Indledning
Opgavernes
karakter
Vægtning
Tilfældighed
Fri sproglig
produktion
Karakter
skala
Delprøve 2
Opgave
nr.
1
Vægt
(points)
1
Opgave nr.
Vægt
8
2
2
1
9
2
3
1
10
2
4
2
11
3
5
2
12
3
6
2
13
3
7
2
14
2
Sandsynligheder & tilfældighed
Indledning
6. Sandt
Sandt eller
eller falsk
falsk
6.
7 opgaver med 2 valgmuligheder
Opgavernes
karakter
Vægtning
Tilfældighed
Fri sproglig
produktion
Karakter
skala
Delprøve 2
%
Kum %
Pointstildeling
1.Antal
Lesrigtige
SDF ne trouvent
pas important
de rester
0
0,7
0,7
propres.
2. Dimanche
est
où les SDF0-4peuvent
rigtige 0prendre
point
1
5,5le jour 6,3
4-5 rigtige 1 point
une Mobil’douche.
2
16,4
22,7
6-7 rigtige
2 points
3. Après avoir pris la douche l’homme
appelle
sa
3
27,3
50
famille.
4. L’homme
ne27,3
revoit pas
4
77,3son fils.
5. Ranzika
Faïd16,4
a acheté
une vieille maison pour
5
93,8
installer des douches.
6
5,5
6. Ranzika
connaît
des 99,2
personnes qui ont donné des
7
0,7projet.100
vêtements
au
7. L’argent pour le projet vient du gouvernement.
Sandsynligheder & tilfældighed
Indledning
Opgavernes
karakter
8. Forbind ordene fra teksten i venstre
spalte med antonymerne i højre spalte
8 opgaver med 8 valgmuligheder
Antal rigtige
%
Kum %
0
34,4
34,4
1
39,3
73,6
2
19,6
93,3
3
5,6
98,9
4
1,0
99,9
5
0,1
100
Karakter
skala
6
<0,1
100
7
<0,1
100
Delprøve 2
8
<0,1
100
Vægtning
Tilfældighed
Fri sproglig
produktion
Pointstildeling
0-2 rigtige 0 point
3-6 rigtige 1 point
7-8 rigtige 2 points
Fri sproglig produktion
Indledning
(opgaverne 10,11,13 med vægt 3)
Opgavernes
karakter
Vægtning
Tilfældighed
Fri sproglig
produktion
Karakter
skala
Delprøve 2
(opgaverne 12 og 14 med vægt 2)
Vejledende karakterskala
Indledning
Opgavernes
karakter
Vægtning
Tilfældighed
Fri sproglig
produktion
Karakter
skala
Delprøve 2
Opgave -3
Karakter
00
02
4
7nr.
10Vægt12
Vægt
Opgave
nr.
(points)
Interval1 0-2 3-91 10-12 13-16 817-21 22-25 2 26-28
2
1
9
2
3
1
10
3
4
2
11
3
5
2
12
2
6
2
13
3
7
2
14
2
Brug for nye bedømmelses- og
feedbackredskaber
..til lærer, censor og elev
Centrale spørgsmål
• Hvordan sikres, at bedømmeren får vurderet og
vægtet hele viften af de sprogfærdighedskomponenter, som eleven testes i?
• Hvordan lettes lærerens rettearbejde?
• Hvordan giver læreren eleven feedback og
feedforward?
Forslag til to evalueringsredskaber
Censor- og lærerretteark
•
•
•
•
•
•
Leveres af opg.kommissionerne (inspiration fra IB)
Bruges nok primært summativt
Detaljeret, men rummes på et ark
Papirprint formentlig nemmest
Under fortsat forbedring → input modtages gerne
Præsenteres og bruges på workshop
Lærer-elev: feedback- og feedforward
•
•
•
•
Tegn på målopfyldelse (inspiration fra Norge)
Bruges måske primært formativt
Vil kunne udpege, hvilke områder eleven med fordel kan forbedre
Skabelon præsenteres og bruges på workshop
Retteark til vejledende opgave 1 i fransk
Delprøve 1
Opgave
Svar
Vægt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
B
D
C
1f, 2a, 3h, 4g, 5c, 6d, 7e
B og C
1f, 2s, 3s, 4f, 5f, 6s, 7f
1c, 2e,3d, 4a, 5b
1d,2f, 3e,4c,5h,6g,7a,8b
Française, fait, ces, des, important, d’, rencontre, leur, mais
Les sdf trouvent que l’hygiène est importante.
Le dimanche on peut prendre une douche (flere svar)
Il y a des douches dans un camping-car (flere svar).
Cela donne une possibilité pour les sdf de prendre contact
avec leur famille. (flere svar)
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
14
pense, sont, prends, avons, apprécions
2
Forkert
elevsvar
(x)
Individuelle svar: Hvad karakteriserer elevens frie sprogproduktion uden hjælpemidler?
Opgaver
Vægt Ikke
Mangelfuldt/bestået Middel
bestået
10 Titel + begrundelse
3
11 Tre sætninger, der skal fuldendes 3
13 Placering og bøjning af fem adj.
3
Rigtigt
elevsvar
(x)
Solidt
Retteark til vejledende opgave 1 i fransk
Delprøve 2
I ringe grad
I nogen grad
I høj grad
Nej:
Ja:
Er genren genkendelig?
Er benspænd brugt og brugt rigtigt?
Er tekst A inddraget?
Er tekst B, C og/ eller D inddraget?
Inddragelse af krav til brev: - hvordan det startede - hvor
meningsfyldt - hvad arbejdet består i - forventning
Sproglig konsistens: Har eleven ejerskab til sproget?
300 ord?
Retteark
Helhedsvurdering af delprøve 1 og 2
-3
00
02
4
7
10
12
Tegn på målopfyldelse i 2.fremmedsprog
Eleven kan (middel)
Eleven kan (top)
vise lidt tekstforståelse
vise ganske god
tekstforståelse af
hovedindhold og/eller
detaljer
bruge et tilstrækkeligt og
brugbart ordforråd
stort set retskrivning og
enkel grammatik
bruge ganske god og
varieret sætningsopbygning, stort set
indenfor målsprogets
struktur
bruge varierede kohæsionsmarkører
forstå hovedindhold og
detaljer
Tekstforstå.
Eleven kan (bestå)
Relevans
hhelde
Brug af
netadgan
g
Indhold
Sprog
gøre sig forståelig gennem
et enkelt ordforråd
noget retskrivning og noget
grammatik
til en vis grad bruge
målsprogets
sætningsopbygning
bruge enkelte
kohæsionsmarkører
skrive tekster med en vis
sammenhæng (kohærens)
tilpasse kommunikationssituationen til modtageren
på ganske enkelte områder
beskrive sider ved dagligliv,
kultur og samfundsforhold
på ganske enkelte områder
udtrykke meninger og
følelser nok så klart
skrive tekster med ganske
god sammenhæng
tilpasse kommunikationssituationen til modtageren
på enkelte områder
beskrive og sammenligne
sider ved dagligliv, kultur og
samfundsforhold på enkelte
områder
udtrykke meninger og
følelser
bruge et varieret og ganske
præcist ordforråd
grundlæggende retskrivning
og grammatik
bruge varieret
sætningsopbygning, for det
meste indenfor målsprogets
struktur
bruge varierede og
målrettede kohæsionsmarkører
skrive tekster med god
sammenhæng
stort set tilpasse
kommunikationssituationen
til modtageren
beskrive og sammenligne
sider ved dagligliv, kultur og
samfundsforhold
udtrykke meninger og
følelser klart
nogle gange bruge kilder og
hjælpemidler
bruge kilder og
hjælpemidler nok så
formålstjenligt
bruge kilder og
hjælpemidler kritisk
svare delvis relevant på
opgaverne og skrive tekster,
der formidler et indhold
stort set svare relevant på
opgaverne og skrive tekster,
der kommunikerer enkelt
eller nok så godt
svare relevant på opgaverne
og skrive tekster, der
kommunikerer godt
Workshoplokaler
Fr stx
Salen
Fr hhx
G302
Øverste etage i sciencebygning
Sp hhx G304
Sp stx 1 G101
Sp stx 2 G102
Sp stx 3 G104
Nederste etage i sciencebygning
delprøve 1
-3
00
02
4
7
10
12
-3
-3
-3
00
00
00
02
02
00
00
00
00
02
02
4
4
02
00
02
02
02
4
4
4
4
02
02
4
4
4
7
7
7
4
4
4
7
7
7
10
10
7
7
7
7
10
10
10
12
7
7
10
10
10
12
12
delprøve 2