Kulturhönsföreningens broschyr

Comments

Transcription

Kulturhönsföreningens broschyr
kom
i slutet
av början
1800och
av
kom fram
kom ifram
slutet
ifram
slutet
av 1800av 1800och
och början
av början
av
av med
fördelarna
med flera
1900-talet.
En
växande
befolkning
av En
fördelarna
med flera
1900-talet.
1900-talet.
En växande
En växande
befolkning
befolkning
som
som som
En avEn
fördelarna
flera
av Martin
Silverudds
raser är
flyttade
från till
landsbygd
till städer
krävde
av Martin
Silverudds
raser
är
flyttade
flyttade
från
landsbygd
från landsbygd
städer
till städer
krävde
krävde
av Martin
Silverudds
raser
är
att
är könsvisande
hönsproducerade
som producerade
mer
de gamla
är de
könsvisande
höns höns
som producerade
som
mer än
mer
deän
gamla
de än
gamla
att deatt
är de
könsvisande
vid vid vid
kläckning.
Samtliga
lanthönsen
kläckning.
Samtliga
raser raser
lanthönsen
lanthönsen
gjort.gjort. gjort.
kläckning.
Samtliga
raser
har mycket
varit
mycket
har mycket
varit
goda goda
har varit
goda
värphöns,
men
ett visst
Vitvar
Leghorn
var under
1900-talets
förstavärphöns,
men
ett
visst
Vit Leghorn
Vit Leghorn
under
var under
1900-talets
1900-talets
förstaförstavärphöns,
men
ett
visst
avelsarbete
att bibehålla
hälft
Sveriges
vanligaste
höna.
Det finns
avelsarbete
attför
bibehålla
hälft Sveriges
hälft Sveriges
vanligaste
vanligaste
höna.
höna.
Det finns
Det finns
avelsarbete
för attför
bibehålla
ochde
återställa
de
och återställa
de
och återställa
egenskaperna
alla höns
egenskaperna
påhöns
allapåhöns
egenskaperna
på alla
är aktuellt.
är aktuellt.
är aktuellt.
Fiftyfive
Flowery
Fiftyfive
Flowery
finns
en i en
Fiftyfive
Flowery
finns
i en ifinns
silveren guldvariant.
och
enoch
guldvariant.
silver-silveroch en
guldvariant.
är könsvisande
är De
könsvisande
De ärDe
könsvisande
som som som
daggamla
kycklingar.
FF
daggamla
kycklingar.
FF
daggamla
kycklingar.
FF
GuldSilver
och
Silver
är skapade
GuldSilver
och
är skapade
Guld och
är
skapade
ur svenska
ur svenska
ur svenska
Leghornsstammar.
Leghornsstammar.
Leghornsstammar.
Queen
Silvia
Queen
Silvia
värper
ljust ljust
Queen
Silvia
värper
ljustvärper
bruna,
ibland
fläckiga,
bruna,
ibland
fläckiga,
ägg. ägg.
bruna,
ibland
fläckiga,
ägg.
ettbesättningar
litetbesättningar
fåtal besättningar
kvar
ett litet
ettfåtal
litet
fåtal
kvar av
kvar
den
av
denav den
Finns
i Guld,
i Guld,
silver,silver,
Finns Finns
i Guld,
silver,
äldre
svenska
Vit Leghorn.
äldre äldre
svenska
svenska
typen
typen
av Vittypen
av
Leghorn.
Vitav
Leghorn.
"gökfärgat"
samt nya
"gökfärgat"
"gökfärgat"
samt samt
nya nya
Fortfarande
denbästa
i särklass
Fortfarande
Fortfarande
den i den
särklass
i särklass
bästa bästa
varianter
som
skapas
varianter
som skapas
underunder
varianter
som
skapas
under
värphönan.
värphönan.
värphönan.
Gamla
värphönsoch brukshönsraser
Gamla
Gamla
värphönsvärphönsoch
brukshönsraser
och brukshönsraser
2015.2015.2015.
har
letat
och
tror
halinjer
funnit
bra linjer
Vi har
harVi
och
letat
tror
och
oss
tror
ha
oss
funnit
haoss
funnit
bra
bra linjer
däribland
sk Silveruddsraserna,
kan
duViletat
däribland
däribland
de
skde
Silveruddsraserna,
sk de
Silveruddsraserna,
kan du
kan du
SBRIR
(Silver
SBRIR
(Silver
BarredBarred
SBRIR
(Silver
Barred
flerkombinationsraser,
värpoch kombinationsraser,
av fleravvärpflerav
värpoch
och kombinationsraser,
som vi
som visom vi
hitta Svenska
inom Svenska
hitta inom
hitta inom
Svenska
RIR/Vit
Isbar).Den
höna M
RIR/Vit
Isbar).Den
M
RIR/Vit
Isbar).Den
höna höna
M
idag
börjat
idag börjat
jobba
jobba
med.jobba
med. med.
Kulturhönsföreningen.
Gemensamt
förbörjat
Kulturhönsföreningen.
Kulturhönsföreningen.
Gemensamt
Gemensamt
för för idag
Silverudd
först
till
Silverudd
först döpte
till
Silverudd
först
döpte
till döpte
våra kulturhöns
är
de värper
bra.
våra kulturhöns
våra kulturhöns
är attär
deatt
värper
deatt
värper
bra.
En
bra.
delEn
delEn del
Isbar.
En grönvärpande
En grönvärpande
Isbar.Isbar.
En grönvärpande
Martin
Silverudd
hette
en Småländsk
Martin
Silverudd
Silverudd
hette hette
en Småländsk
en Småländsk
kombinationsraser
gerett
dessutom
ettMartin
kombinationsraser
kombinationsraser
ger dessutom
ger dessutom
ett
Rhode
Red som
Island
Red som
RhodeRhode
Island
Red Island
som
och som
genetiker,
som
fram ett
pastorpastor
och pastor
genetiker,
och genetiker,
avlade
som avlade
framavlade
ett
fram ett
överskott
överskott
i överskott
kött.i kött.i kött.
Kulturhönsföreningen
nu
Kulturhönsföreningen
Kulturhönsföreningen
nu nu
flertal
nya
raser
att möjliggöra
ett lokalt
nya raser
nya raser
för
attför
möjliggöra
attför
möjliggöra
ett lokalt
ett lokalt
Letar
duger
höns
som
ger
många
goda flertal
ägg flertal
Letar Letar
du höns
du höns
som
som
många
ger
många
goda
goda
ägg ägg
återskapar.
återskapar.
återskapar.
alternativ
för
mindre
äggproducenter.
alternativ
alternativ
för
mindre
för mindre
äggproducenter.
äggproducenter.
DettaDetta Detta
och
gott
kött
du hittat
och gott
ochkött
gott
har
kött
du
har
hittat
duhar
hittat
rätt.
rätt. rätt.
Isbar
blå (SGRÖ,Svensk
blå (SGRÖ,Svensk
IsbarIsbar
blå (SGRÖ,Svensk
när hybriderna
(multinationella
när hybriderna
när hybriderna
(multinationella
(multinationella
bolags
bolagsbolags
Äggfärgen
varierar
mellan
raserna
Äggfärgen
Äggfärgen
varierar
varierar
mellan
mellan
raserna
raserna
från
från från
Grönäggsvärpare)
Grönäggsvärpare)
Grönäggsvärpare)
korsningshöns,
kallade
Bovan,
kallade
kallade
Bovan,
Bovan,
Hisex,
Hisex,Hisex,
kritvitt
tillmörkbrunt
ljusbrunt,
mörkbrunt
och korsningshöns,
grönt.korsningshöns,
kritvitt
kritvitt
till ljusbrunt,
till ljusbrunt,
mörkbrunt
och grönt.
och grönt.
av föreningens
mer
spridda
av En
föreningens
mer spridda
raser. raser.
En avEn
föreningens
mer spridda
raser.
Lohman,
mfl),
började
ta över
Lohman,
Lohman,
mfl),
mfl),
började
började
ta över
ta över
I slutet
av 1800-talet
började
importerade
I slutet
I slutet
av 1800-talet
av 1800-talet
började
började
importerade
importerade
av
bla
NH,
RIRCream
och
Cream
Legbar.
Skapad
blaRIR
NH,
RIR
och
Legbar.
Skapad
av Skapad
blaavNH,
och
Cream
Legbar.
äggproduktionen
under
andra
av
äggproduktionen
äggproduktionen
underunder
andra
andra
hälften
hälften
av hälften
av
höns
som
Vitsenare
Leghorn,
RIR,att
mfl,
att
höns höns
som Vit
som
Leghorn,
Vit
Leghorn,
senare
RIR,senare
mfl,
RIR,att
mfl,
God
värpras
som
del ioch
färg och
God värpras
som varierar
delen
ioch
färg
God värpras
som
varierar
en varierar
delen
i färg
1900-talet.
1900-talet.
blii landet.
allmänna
i landet.
nyaraser
fina1900-talet.
raser
bli allmänna
bli allmänna
i landet.
Många
Många
nya Många
fina
nyaraser
fina
storlek,
därstorlek,
svart
ärdär
grundfärg
svart
är och
grundfärg
blå
och
och
blå
kombinationsras.
och
syfte
att bevara
ochraser
sprida
de raser
kombinationsras.
syfte syfte
att bevara
och
sprida
de
och
storlek,
där svart
är grundfärg
och
blå
och
kombinationsras.
att
bevara
och sprida
de raser
och och
spättade
djur
spättade
är
vanliga,
djur
är
liksom
vanliga,
en del
liksom
Welsumer.
Bra värplinje
som
ger
kanger
hitta
som
ger
ettöverskott
bra överskott
Welsumer.
Bra
värplinje
sommånga
ger många
linjer linjer
vi kanlinjer
ett
bra
överskott
spättade
djur
är
vanliga,
liksom
en delen del
Welsumer.
Bra värplinje
sommånga
ger
vihitta
kanvisom
hitta
som
ger
ett
bra
andraandra
varianter.
andra
varianter.
kanelbruna
ägg. Könsvisande
vid kläck.
tilleller
hushållet
ellerlille
den lille
kanelbruna
ägg. Könsvisande
vid kläck.
till hushållet
den
varianter.
kanelbruna
ägg. Könsvisande
vid kläck.
till hushållet
ellerlille
den
Smålandshönan.Värper
Smålandshönan.Värper
Plymouth
Rock.Rock.
Klassisk
ägg/köttproducenten.
Plymouth
Rock.
Klassisk
ägg/köttproducenten.
Smålandshönan.Värper
Plymouth
Klassisk
ägg/köttproducenten.
ljusbruna
ägg.
ljusbruna
kombinationsras
av god
kombinationsras
av god
ljusbruna
ägg. ägg.
kombinationsras
av god
Smålandshönan
Smålandshönan
är en är
lugn
en lugn
värplinje.
värplinje.
Smålandshönan
en är
lugn
värplinje.
Kulturhönsen
skiljer
sig gentemot
Kulturhönsen
skiljerskiljer
sig gentemot
Kulturhönsen
sig gentemot
ras som
liksom
ras
som
FF
är
liksom
FF
är
Porslinsfärgad
Leghorn.
Porslinsfärgad
Leghorn.
ras som liksom FF är
Porslinsfärgad
Leghorn.
lanthönsen
och
många
prydnadshöns
lanthönsen
och många
prydnadshöns
i det i det i det
lanthönsen
och många
prydnadshöns
könsvisande.
könsvisande.
Utvecklad
ur
Utvecklad
ur
Vacker
trefärgad
Vacker
trefärgad
könsvisande.
Utvecklad
ur
Vacker
trefärgad
att
ärför
förädlade
för
ge betydligt
att deatt
är de
förädlade
attför
geatt
betydligt
är de
förädlade
geatt
betydligt
framför
alltframför
Vitallt
Leghorn,
Vit Leghorn,
Leghornsvariant
ur braur braur bra
Leghornsvariant
framför
Vitallt
Leghorn,
Leghornsvariant
större
avkastning
i ägg
och/eller
störrestörre
avkastning
i ägg ioch/eller
kött.
avkastning
ägg och/eller
kött. kött.
med lite
RIR.
med
lite RIR.
värplinje.
värplinje.
med
lite
RIR.
värplinje.
villen
verka
en hönshållning
sund hönshållning
Vi vill Vi
verka
för
sund
hönshållning
och och och
vill Vi
verka
för
enför
sund
Eksjöhönan.En
Eksjöhönan.En
mycket
mycket
Ljus Sussex.
Klassisk
Ljus
Sussex.
Klassisk
Eksjöhönan.En
mycket
Ljus Sussex.
Klassisk
sprida
kunskap
kring
den
småskaliga
sprida
kunskap
kring
den
småskaliga
sprida
kunskap
kring
den
småskaliga
god brunäggsvärpare.
god brunäggsvärpare.
kombinationsras
av god
kombinationsras
av god
god brunäggsvärpare.
kombinationsras
av god
äggproduktionen,
avel, genetik,
äggproduktionen,
kring kring
avel, kring
genetik,
äggproduktionen,
avel, genetik,
Eksjöhönan
Eksjöhönan
har uppstått
har
i uppstått
i
värplinje.
värplinje.
Eksjöhönan
har uppstått
i
värplinje.
skapande
av hybrider
egna
hybrider
fria från
skapande
av
egna
hybrider
fria
från
skapande
av egna
fria från
korsning
där
korsning
RIR
däroch
RIR och
korsning
däroch
RIR
monopolet,
mm.
Kulturhöns
passar
monopolet,
mm.
Kulturhöns
passar
både
monopolet,
mm.
Kulturhöns
passar
både både
Minorka
är Minorka
de är
troliga
de troliga
Vi jobbar
numera
även
Vi jobbar
numera
Minorka
de är
troliga
Vi jobbar
numera
även även
för
den
enskilde
som
har
en
flock
höns och
för
den
enskilde
som
har
en
flock
höns
och
för
den
enskilde
som
har
en
flock
höns
och
föräldradjuren.
föräldradjuren.
Föreningen
Föreningen
med ankor:
med ankor:
föräldradjuren.
Föreningen
med ankor:
kanske
säljer
av
lite
ägg
till
bekanta,
men
kanske
säljer
av
lite
ägg
till
bekanta,
men
kanske
säljer
av
lite
ägg
till
bekanta,
men
driverdriver
ett avelsprojekt
driver
ett avelsprojekt
med med med
Pekinganka.
Klassisk
Pekinganka.
Klassisk
ett avelsprojekt
Pekinganka.
Klassisk
också
för
den
som
har
äggförsäljning
som
också
för
den
som
har
äggförsäljning
som
också
för
den
som
har
äggförsäljning
som
dennadenna
ras för
denna
ettförras
högproduktiv
högproduktiv
ras
ettför ett
högproduktiv
en
del
sittEller
levebröd.
Eller
dengillar
som gillar
en delen
avdel
sitt
den
gillar
avlevebröd.
sittav
levebröd.
Ellersom
den
som
enhetligare
enhetligare
utseende
från
utseende
världsledande
ras. ras. ras.
världsledande
enhetligare
utseende
från från
världsledande
att
engagera
sig
i
avelsarbete
och
genetik.
att
engagera
sig
i
avelsarbete
och
genetik.
att
engagera
sig
i
avelsarbete
och
genetik.
kyckling
tillkyckling
vuxen
tupp
till vuxen
Rouenanka.
Fransk
Rouenanka.
kyckling
till vuxen
tupp tupp
Rouenanka.
FranskFransk
och höna.
och höna.
välsmakande,
lugn och
välsmakande,
lugn och
och höna.
välsmakande,
lugn och
Stamböcker
är upprättade
för
del raser
Stamböcker
är upprättade
för enför
delen
raser
Stamböcker
är upprättade
delen
raser
vacker
köttras
medköttras
tyngd.
vacker
med tyngd.
vacker
köttras
med tyngd.
ochupprättas
nya2015.
upprättas
och nya
ochupprättas
nya
2015.2015.
Fler värpraser
Fler värpraser
och och och
Fler värpraser
Du
som
bli
medlem
sätter
Du som
blivill
medlem
sätter
in 150
påinkr150
Du vill
som
blivill
medlem
sätter
inkr
150
på kr på
kombinationsraser
kombinationsraser
vi nuvi nu vi nu
Vi letar
goda
Vi fler
letar
eftergoda
fler goda
kombinationsraser
Vi efter
letar
efter
fler
Bg
nr
191-7756.
Ange
ditt
namn
i
Bg
nr
191-7756.
Ange
ditt
namn
i
Bg
nr
191-7756.
Ange
ditt
namn
i
jobbar
med:
jobbar
linjer linjer
av dessa
och
linjer
av andra
dessa
och andra
jobbar
med:med:
av dessa
och andra
meddelande
och mejla
in namn,
meddelande
och mejla
samtidigt
insamtidigt
namn,
meddelande
och mejla
samtidigt
in namn,
raser raser
att bevara
och
raser
att bevara
att bevara
och och
adress,
tel
och
mejladress
till:
adress,
tel
och
mejladress
till:
adress,
tel
och
mejladress
till:
New New
Hampshire.
New
Hampshire.
En lugn
En lugn
utveckla
i vår
förening.
utveckla
i vår förening.
Hampshire.
En lugn
utveckla
i vår förening.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
kombinationsras.
kombinationsras.
Finns Finns Finns
Nya raser
tillkommer
Nya raser
tillkommer
kombinationsras.
Nya raser
tillkommer
Lokal
kontakt:
Lokal
kontakt:
Lokal
kontakt:
sedansedan
längesedan
i linjer
länge
för mer
i linjer
för mer
fortlöpande.
Ta gärna
fortlöpande.
Ta gärna
länge
i linjer
för mer
fortlöpande.
Ta gärna
kött respektive
kött ägg.
respektive
Två
ägg. Två
kött respektive
ägg. Två
linjer linjer
finns linjer
ifinns
föreningen.
i föreningen.
ifinns
föreningen.
Rhode
Island
Rhode
Red.
Island
Rhode
Island
Red. Red.
Klassisk
kombinationsras
Klassisk
kombinationsras
Klassisk
kombinationsras
där vår
där
linje
vår
skall
nyavara
linje vara
skall vara
därnya
vår
nya
linje
skall
av god
avvärplinje.
god värplinje.
avvärplinje.
god
Vit LaVit
Bresse.
La
Fransk
Bresse.
LaVit
Bresse.
FranskFransk
delikatesshöna.
delikatesshöna.
Bra Bra Bra
delikatesshöna.
kontakt
med
oss
duom
har
kontakt
med
oss
kontakt
medom
oss
duom
hardu har
kännedom
om höns
kännedom
om vi
höns vi
kännedom
om vi
höns
kundekunde
ha intresse
i att
kunde
ha
intresse
ha intresse
i att i att
arbetaarbeta
med!
arbeta
med! med!
Svenska
Svenska
Svenska
Kulturhönsföreningen
Kulturhönsföreningen
Kulturhönsföreningen
bildades
hösten
2012
i
bildades
hösten
2012
i
bildades
hösten
2012
i
Hemsida:
Hemsida:
Hemsida:
www.kulturhons.se
www.kulturhons.se
www.kulturhons.se
Vi
finns
på Facebook.
Vi finns
Facebook.
Vi på
finns
på
Facebook.