Utställningsbestämmelser kompletterande direktiv samt utställnings

Comments

Transcription

Utställningsbestämmelser kompletterande direktiv samt utställnings
UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER KOMPLETTERANDE DIREKTIV
SAMT UTSTÄLLNINGS ORGANISERINGSDIREKTIV
(Kennelklubbens styrelse 2.10.2012, gäller fr.o.m. 1.1.2013)
A. UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER KOMPLETTERANDE DIREKTIV
A.1. ALLMÄNT
A.2. RÄTT ATT DELTA
A.3. ANMÄLAN
A.3.1. Allmänt
A.3.2. Klasser samt bytande av klass
A.3.3. Avgifter samt deras återbetalande
A.3.4. Anmälans annullering
A.4. CERTIFIKAT
A.5. INTERNATIONELLT CERTIFIKAT ELLER CACIB
A.6. ÖVERFÖRING FRÅN EN RAS ELLER RASVARIANT TILL EN ANNAN
A.7. TESTIKELFEL SAMT DESS KONSTATERANDE
A.8. BLANDRASHET SAMT DESS KONSTATERANDE
A.9. FIXNING ELLER ÄNDRING AV ETT FEL ELLER NÅGON ANNAN EGENSKAP
A.10. RAPPORTER OM HUNDENS BETEENDE PÅ UTSTÄLLNINGEN, DERAS
BEHANDLING OCH KONSEKVENSER
A.11. BESTÄMMELSER GÄLLANDE UTSTÄLLAREN
A.12. EXTERIÖRDOMARE
A.12.1. Hundantalet per exteriördomare
A.12.2. Exteriördomarändringar
A.12.3. Exteriördomarens rätt att bedöma grupptävlingar
A.12.4. Exteriördomarens jävighet
A.13. HUNDARNAS BEDÖMNING
A.14. BEDÖMNINGSKLASSER
A.15. PRISER
A.16. ANDRA DIREKTIV
A.17. BESVÄR
B. UTSTÄLLNING ORGANINSERINGSDIREKTIV
B.1. ANORDNINGSRÄTT
B.1.1. Finska Kennelklubben
B.1.2. Kenneldistrikten
B.1.3. Kenneldistriktens medlemsklubbar
B.1.4. Rasföreningar och rasklubbar
B.1.5. Avvikelse från kenneldistriktens gränser
B.2. UTSTÄLLNINGSARTER
B.2.1. Internationella utställningar
B.2.2. Alla rasers utställningar
B.2.3. Grupputställningar
B.2.4. Specialutställningar
B.2.5. Stödutställningar
B.3. Utställningars ansöknings procedur
B.3.1. Allmänt
B.3.2. Internationella och alla rasers utställningar
B.3.3. Grupputställningar
B.3.4. Specialutställningar
1
B.3.5. Stödutställningar
B.4. Utställningars tid anpassning
B.5. Insändande av resultat
B.6. Andel av utställningsavgiften
B.7. Utställningskommitté
B.7.1. Kommittés sammansättning
B.7.2. Utställningens sekreterare
B.7.3. Utställningsinstruktör
B.8. UTSTÄLLNIGSPLATS
B.9. INFORMERING OM UTSTÄLLNINGEN
B.9.1. Officiell annons i Koiramme – Våra hundar
B.9.2. Meddelande
B.10. BEHANDLING AV ANMÄLNINGAR SAMT UTSTÄLLNINGSKATALOG
B.10.1. Mottagning av anmälningar
B.10.2. Utarbetning av tidtabellen
B.10.3. Brev till utställare
B.10.4. Utställningskatalog
B.11. Exteriördomare
B.11.1. Utarbetning av exteriördomarlistan
B.11.2. Kontakt med exteriördomare
B.11.3. Handledning av utländska exteriördomare
B.11.4. Domarelever
B.12. RINGFUNKTIONÄRER
B.13. VETERINÄR
B.14. KOSTNADSERSÄTTNING OCH BETALNING
B.14.1. Reseersättning
B.14.2. Inkvartering
B.14.3. Dagtraktamente
B.14.4. Andra bestämmelser
B.14.5. Annat att observera
B.15. KENNELKLUBBENS INFOSTAND
B.16. UNDANTAG
BILAGOR
1. Rasvarianter som tävlar som egna raser
2. I Finland accepterade raser, som inte är godkända av FCI och som inte tilldelas CACIB
samt av FCI preliminärt godkända raser, som inte ännu tilldelas CACIB
3. Överflyttning från ras eller rasvariant – eventuella raser samt argument
4. Rasföreningar som kan anordna en utställning per år enligt direktivet
2
A. UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER KOMPLETTERANDE DIREKTIV
A.1. ALLMÄNT
Att iaktta hundarnas välmående skall alltid ha högsta prioritet på alla hundutställningar.
A.2. RÄTT ATT DELTA
Hunden får delta på utställningen om den är registrerad i ett av Fédération Cynologique
Internationale (senare FCI) erkända lands hundregister. Rasen skall vara godkänd av FCI
eller Nordiska Kennelunionen NKU.
Uppgifterna om hunden, som deltar på utställningen skall finnas i utställningskatalogen. En
hund som saknas från utställningskatalogen får bedömas endast om utställningskommittén
har gjort ett fel.
Alla hundar som deltar på utställningen skall vara vaccinerade enligt Finska
Kennelklubbens (senare Kennelklubben) gällande vaccinationsbestämmelser samt även
annars uppfylla i det förut nämnda direktivet med angivna bestämmelser för spridning av
smittosamma sjukdomar.
Alla hundar som deltar på utställningen skall uppfylla Kennelkubbens gällande IDmärkningsbestämmelser.
ID-märkningars granskning är på utställningsarrangörens ansvar och ID-märkningar
granskas med stickprov. Kontroll av att vaccinationsbestämmelsers följs är på
utställningsarrangörens ansvar. Vaccinationsintygen kan efter utställningsarrangörens
omdöme granskas med stickprov om hundantalet överskrider 2000.
Utan utställningskommitténs tillstånd får man till utställningsplatsen inte medföra hundar,
som inte är anmälda till utställningen. Om man tillåter utomstående hundar komma till
utställningsplatsen, skall man ovillkorligen granska dem på samma sätt som till
utställningen anmälda hundar och de skall uppfylla förut nämnda Kennelklubbens gällande
hälso-, vaccinations- och ID-märkningsbestämmelser.
Det är förbjudet att betäcka en tik på utställningsplatsen. En dräktig tik får inte hämtas till
utställningsplatsen mindre än 30 dygn före beräknad tid samt en tik mindre än 75 dygn
efter valpningen.
Det är absolut förbjudet att hämta hundvalpar i försäljningssyfte till utställningsområdet
samt annonsering och leverering på utställningen och i dess omedelbara närhet.
A.3. ANMÄLAN
A.3.1. Allmänt
Anmälningstiden för internationella och alla raser omfattande utställningar slutar senast en
månad, till grupp- och specialutställningar senast två veckor före tidpunkten för
utställningen. Anmälningstiden kan vara kortare om utställningsarrangören har kapacitet till
det.
Man får dock inte ändra, förkorta eller fördröja anmälningstiden som är meddelad i den
officiella Koiramme-Våra hundar –tidningens Kennelklubbens meddelande sektion (senare
i Våra hundar –tidningen) och i utställningens information.
Anmälningen skall bevisligen vara betald (kvitto) på den sista anmälningsdagen och
insänd (poststämpel) senast första följande vardag efter den sista anmälningsdagen.
Anmälningen är möjligt även endast elektroniskt ifall utställningsarrangören så önskar.
Den absoluta förutsättningen för elektroniska anmälan är att anmälningsavgiften är betald i
samband med anmälan samt att anmälaren kan pålitligt individualiseras.
3
Ifall anmälan inte har kommit till utställningsarrangören inom en vecka efter
anmälningstidens slut kan arrangören anse att anmälan är försenad. Arrangören har inte
ansvar för anmälan, som försvunnit eller försenats i posten. Blotta betalningskvitto är ingen
anmälan.
Försenade anmälningar returneras.
Vid anmälningen av i Kennelklubben registrerade hundar till bruks- och championklass
fordras inga intyg av resultaten som fordras i dessa klasser. Hundar i andra länders
register skall ha championatcertifikat och/eller working class certificate bifogad i anmälan.
Working class certifikatet skall vara beviljat i det FCI:s medlemsland där hundens
innehavare och/eller ägare har permanent bostad.
Till hundens anmälningsdokument skall vid behov bifogas veterinärintyg om
svansamputeringen. För en hund dels eller helt i finsk ägo fordras att intyget är på
Kennelklubbens veterinära blankett.
A.3.2. Klasser samt bytande av klass
På internationella, alla raser omfattande och grupputställningar får det inte finnas klasser
för yngre än 7 månader gamla hundar. På specialutställningar, som rasföreningar eller
rasklubbar själv arrangerar, får sk. småbabyklass finnas för hundar mellan 5 och under 7
månader.
Ifall utställningen har andra klasser eller tävlingar än de omnämnda i reglerna och
direktiven, skall de omnämnas i utställningens information.
Hunden kan anmälas till utställningen endast i den klass den har på anmälningsstunden
enligt sina prov- eller utställningsresultat rätt att delta.
Efter anmälningstidens slut kan hunden flyttas till en annan klass endast om hunden har
erhållit i Finland eller i Nordiska länder provresultat som ger den rätt att delta i bruksklass
(hunden kan flyttas till bruksklass). Efter anmälningstidens slut kan hunden också flyttas till
en annan klass om vid anmälan har skett ett fel mot utställningsregler (hunden är anmäld i
en klass, där den enligt sin ålder eller sina provresultat inte har rätt att tävla). Om hunden
efter anmälningstidens slut har blivit finsk champion skall den flyttas till championklass. Till
championklass får man dock inte efter anmälningstidens slut flytta en hund som är anmäld
i bruks- eller veteranklass.
A.3.3. Avgifter samt deras återbetalande
Utställningskommittén bestämmer anmälningsavgiftens storlek. Kennelklubben bestämmer
årligen junior handling tävlingars högsta tillåtna anmälningsavgift.
För uppfödar- och avelsklasser tas ingen anmälningsavgift.
Utställningsarrangören kan efter sin egen vilja använda anmälningsavgifter differentierade
enligt anmälningstiden, utställningsklass och/eller utställarens till utställningen anmälda
och ägda hundars antal. Vid användning av enligt hundantal differentierad
anmälningsavgift, räknas prissänkta anmälningsavgifter för första hundar endast av varje
anmälningsperiod. Differentierade anmälningsavgifter samt deras eventuella grunder skall
tydligt och bindande nämnas i Koiramme-Våra hundar -tidningen samt i utställningens PM.
Utav anmälningsavgifter återbetalda av utställarens begäran (se Utställningsregler punkt
5) kan verkliga bank- och behandlingskostnader avdras.
4
Utställningskommittén skall i förut nämnda fall återbetala anmälningsavgiften inom fyra
veckor efter att utställaren har meddelat sina bankkontaktuppgifter till kommittén.
Utställarens resor till utställningsplatsen ersätts inte.
A.3.4. Anmälans annulering
Anmälningen kan inte annulleras efter att den med avgift sänts till utställningsarrangören,
trots att anmälningstiden ännu inte har gått ut.
A.4. CERTIFIKAT
Hunden kan inte ta emot certifikat ifall den har utställningsresultat som berättigar till finskt
championat, eller den saknar de bestämda tilläggskrav som krävs för att uppnå
championatet.
Ifall certifikat har tilldelats i utställningsringen åt en hund som inte hade rätt att ta emot det,
flyttas certifikatet vid resultatinspelningen över till hunden som fått reservcertifikat.
A.5. INTERNATIONELLT CERTIFIKAT ELLER CACIB
På internationella utställningar kan domaren enligt sin egen önskan föreslå CACIB åt
bästa hanhund eller bästa tik, ifall han anser att den är värd internationellt championat. Åt
nästbästa hanhund eller tik kan domaren föreslå reservCACIB. CACIB och reservCACIB
skall dock tilldelas finska rasers bästa hanhund och tik som är prisbelönade med CK och
är berättigade att tävla om CACIB och reservCACIB.
Ifall hunden som tilldelats CACIB redan är internationell champion eller den annars inte
uppfyller FCI:s för tillfället sätta förutsättningar att ta emot CACIB, FCI kommer då att
bekräfta CACIBet till hunden som tilldelats reservCACIB ifall den uppfyller dessa
förutsättningar. Man kan inte vägra att ta emot ifrågavarande pris på utställningsplatsen
även om hunden är internationell champion.
FCI bestämmer de raser och rasvarianter, som får tävla om CACIB (bilaga 1).
Kennelklubben ansöker om CACIBen hos FCI och sänder CACIB-bekräftelser till
utställningskommittén, som sänder dem utan dröjsmål till utställarna.
A.6. ÖVERFÖRING FRÅN EN RAS ELLER RASVARIANT TILL EN ANNAN
Överföring från en ras till en annan sker enligt bilaga 3. Kontrollen utförs före
ifrågavarande rasers bedömning av exteriördomare, som är auktoriserad för rasen. Ifall
domaren på grund av mätning eller värdering kommit till att hunden hör till en annan ras
eller rasvariant, skall den officiella blanketten för "Överföring till annan ras" ifyllas.
Utställaren får en kopia av blanketten och de övriga bifogas kritikblanketten.
Hunden skall genast på samma utställning bedömas i den rasen eller rasvarianten, dit den
överförts och den får inte heller senare tävla i den tidigare rasen eller rasvarianten. Efter
överföringen från en ras eller rasvariant till en annan annulleras hundens alla tidigare
resultat.
Kennelklubben antecknar ändringen i hundregistret och sänder ett nytt registreringsbevis
till den finländska utställaren. Endast expeditionskostnaderna uppbärs för det nya
registreringsbeviset. Uppgiften om överföring till annan ras eller rasvariant för utländsk
hund sänds till kennelklubben i utställarens hemland.
5
Kennelklubbens kansli kan även överföra en hund till annan ras på basen av utlåtande av
två för rasen auktoriserade inhemska exteriördomare. Utlåtandet skall antecknas på
blanketten "Överföring till annan ras".
A.7. TESTIKELFEL SAMT DESS KONSTATERANDE
Exteriördomaren granskar under bedömningen alla hanhundars testiklar. Även
hanhundarna i valpklassen (7 mån - under 9 mån, på specialutställningar även 5 mån under 7 mån.) skall ha normala testiklar.
Ifall hanhunden är kastrerad på grund av sjukdom eller skada, skall man i rasringen
presentera ett av Kennelklubben godkänt veterinärintyg, där det styrkas att hanen har haft
normala testiklar vid minst sex månaders ålder.
Om domaren konstaterar att hunden har testikelfel, bedöms hunden inte och orsaken
antecknas på kritikblanketten. Om det är fråga om en hund i valpklass, får den en skriftlig
kritik, men placeras inte.
A.8. BLANDRASHET SAMT DESS KONSTATERANDE
Om domaren vid bedömningen konstaterar att hunden är av blandras, antecknas detta på
kritikblanketten. Han med en annan domare för rasen bekräftar detta med sina namn.
Kennelklubbens styrelse kan avlägsna hunden ur hundregistret efter att ha blivit varse om
saken och ha skaffat för sig nödvändigt betraktande förklarning av hundens blandrashet.
A.9. FIXNING ELLER ÄNDRING AV ETT FEL ELLER NÅGON ANNAN EGENSKAP
Om domaren vid bedömningen konstaterar eller misstänker, att man vidtagit regelstridig
åtgärd för att ändra hundens utseende, kan endast domaren vidta åtgärder för att
undersöka saken.
Vid tydlig misstanke om utställningsregelstridig behandling skall domaren anteckna detta i
kritikblanketten och underteckna den. Hunden får KEB, emedan den inte till alla delar kan
bedömas.
För att undersöka utställningsregelstridiga tillvägagångssättet har en person bemyndigad
av utställningskommittén rätt att ta nödvändiga prov av hundar under utställningens lopp
eller inom fem dygn efter utställningens slut.
Enligt antidopingregeln är dock vanliga ämnen för pälsskötsel, tvätt och trimning tillåtna.
Med användning av ämnen får man inte försöka påverka hundens prestanda, pälsens
kvalitet, färg eller form. Användningen får inte heller orsaka skada åt hundens hälsa och
välmående.
A.10. RAPPORTER OM HUNDENS BETEENDE PÅ UTSTÄLLNINGEN, DERAS
BEHANDLING OCH KONSEKVENSER
Handling och konsekvenser i kvalitetsbedömning
Efter att hunden på tre utställningar fått benämningen diskvalificerad på grund av hundens
tydliga aggressivitet, kan Kennelklubben ställa hunden i utställningsförbud, vars längd
bestäms från fall till fall. Hunden kan ställas i utställningsförbud redan efter att den fått en
6
diskvalificerad kvalitetsbenämning på grund av aggressivitet ifall incidentens konsekvenser
har varit allvarliga. Vid bestämning av utställningsförbudets längd skall särskilt tas hänsyn
till incidenters konsekvenser samt deras allvarlighet.
Handling och konsekvenser utanför kvalitetsbedömning
Efter att hunden har anfallit eller gett sig på en människa eller en annan hund före eller
efter kvalitetsbedömningen på utställningsplatsen eller dess omedelbara närhet så, att
hunden har anmälts tre olika gånger, kan Kennelklubben ställa hunden i
utställningsförbud, vars längd bestäms från fall till fall. Hunden kan ställas i
utställningsförbud redan efter en anmälan på grund av aggressivitet, ifall incidentens
konsekvenser har varit allvarliga. Vid bestämning av utställningsförbudets längd skall
särskilt tas hänsyn till incidenters konsekvenser samt deras allvarlighet. Förutom
utställningsförbud skall hundens resultat på den utställningen makuleras.
Anmälningar
Exteriördomaren som bedömer i ringen skall göra anmälan om kvalitetsbenämningen
diskvalificerad är given på grund av aggressivitet. Anmälan om att hunden på
utställningsområde eller i dess omedelbara närhet har anfallit eller gett sig på en människa
eller en annan hund eller annars betett sig hotande görs i första hand av den personen,
som själv eller vars hund har blivit föremål av förut nämnda uppförande. I andra hand kan
anmälan göras av utställningskommittés medlem, utställningsinstruktör eller utställningens
veterinär.
Anmälningsprocedur
Anmälningen förs under utställningens lopp till utställningskommittén på en av
Kennelklubben bekräftad blankett, som anmälaren bestyrker med sin underskrift. I
anmälningen skall man försöka få utlåtandet av den personen, vars hunds beteende
anmälningen gäller samt namnen och kontaktuppgifter av incidentens eventuella
ögonvittnen för att klargöra vad som har orsakat händelsen, som har lett till anmälan.
Utställningskommitténs plikt är att ha anmälningsblanketter till hands på utställningen samt
genast efter utställningens slut leverera anmälningar till Kennelklubben.
Beslutsfattande
Beslutet om utställningsförbud och annullering av resultaten görs av Kennelklubbens
styrelse efter mentalkommitténs förslag. Beslutsfattandet hindras inte av att personen,
vars hunds beteende anmälan gäller, inte har använt sin möjlighet att ge sitt bemötande i
fallet. Konsekvenserna som nämns i första och andra kapitlet gäller från den dagen
Kennelklubbens styrelse har gjort sitt beslut.
A.11. BESTÄMMELSER GÄLLANDE UTSTÄLLAREN
Det får inte i hundförarens plagg finnas nämnt kenneln, uppfödaren, ägaren eller hunden
som presenteras.
Hundens päls tillåts på utställningsplatsen att skötas endast med borstning och kamning
om det inte finns ett separat ställe särskilt markerat för trimningen. Hunden får vara
kopplad på trimningsbordet bara under tiden, som är nödvändig för skötseln. Även annars
skall utställaren till sin del se extra noga efter utställningsplatsens renhet.
7
A.12. EXTERIÖRDOMARE
A.12.1. Hundantalet per exteriördomare
Utställningens arrangör och exteriördomaren skall före utställningen komma överens om
bedömda hundars antal för exteriördomaren: rekommenderat antal är 70 hundar och
största möjliga antal per domare 85 hundar. Exteriördomaren har rätt att vägra bedöma
flera hundar än vad han på förhand har kommit överens om med utställningsarrangören.
Ifall det till exteriördomaren anmäls flere hundar än vad han på förhand har meddelat att
han tänker bedöma, skall överlopps hundar flyttas till andra exteriördomare och
domarsekreteraren skall rådgöra med domaren om vilka raser, som skall flyttas. Domaren
kan ändå gå med på att bedöma alla anmälda högst 85 hundar, om han anser att han kan
klara det på normaltid utan att bedömningen lider. På en eller två rasers
specialutställningar kan maximala antalet hundar per domare överskridas. Om detta skall
man komma överens om med Kennelklubben. Anhållan skall göras omedelbart, då man
klarlagt hundantalet.
Om det anmälts mindre än 30 hundar till domaren, har utställningskommittén rätt att
annullera inbjudan dock så, att domarens eventuella kostnader ersätts.
A.12.2. Exteriördomarändringar
Man får inte ta bort en ras av domaren för att i stället kunna flytta över en annan ras för
honom.
Utställarna skall informeras om domarändringen i så god tid, att de har möjlighet att
annullera sitt deltagande. Annulleringen skall vara poststämplad före utställningen. Om
man av tvingande skäl är tvungen att göra domarändring under en vecka före
utställningen, behöver inte utställningskommittén informera utställarna om detta på
förhand. Utställningskommittén skall dock enligt sina möjligheter meddela om sista
stundens domarändringar. I detta fall skall utställaren meddela, att han inte deltar, till
ringen eller utställningens kansli före rasens ursprungliga bedömningstid. Om rasen flyttas
över på domare, som i annonsen i Koiramme-Våra hundar, meddelats vara reservdomare
för rasen, återbetalas inte anmälningsavgiften.
I fall flere än en reservdomare för rasen är meddelade, skall anmälningsavgiften i
annulleringsfall återbetalas.
A.12.3. Exteriördomarens rätt att bedöma grupptävlingar
Domare, som bedömer FCI grupperna 1-10 skall inneha rätt att bedöma minst hälften av
raserna i gruppen, som förekommer i Finland. På internationella utställningar skall
domaren som bedömer grupperna 1 – 10 ha rätt att bedöma alla i Finland förekommande
raser från i fråga varande grupp.
På internationella och alla raser omfattande utställningar skall valet av utställningens bästa
hund utföras av en erfaren domare, som har rätt att bedöma flera raser i flera FCI grupper
och därtill minst två hela rasgrupper.
Som exteriördomare till andra grupp- och best in show tävlingar kan väljas en person, som
har rätt att bedöma flera raser i flera FCI grupper. I förenade grupper, till exempel 4 och 6
samt 7 och 8, kan gruppens bästa bedömas av en exteriördomare, som har rätt att
bedöma minst hälften av de förenade gruppernas i Finland registrerade raser.
Engelska Kennel Clubbens domare: Engelska Kennel Clubbens mest erfarna domare kan
på internationella och nationella utställningar bedöma grupperna 1 – 10 ifall de är
auktoriserade på CC-nivån för största delen av raserna i ifrågavarande grupp.
8
A.12.4. Exteriördomarens jävighet
Se gällande Kennelklubbens allmänna jävhetsbestämmelse.
A.13. HUNDARNAS BEDÖMNING
Då hunden förts in i ringen för mätning eller kvalitetsbedömning, skall den visas upp i alla
de klasser och tävlingar, som dess erhållna priser berättigar den att delta i. Bedömande
exteriördomaren skall granska hundarnas bett och testiklar samt utföra eventuella
mätningen. Utställningskommitténs representant kan på mycket vägande skäl tillåta att
hunden får avlägsnas från utställningsplatsen eller inte visas upp (i t.ex. grupptävlingarna).
Kennelklubbens styrelse kan annullera hundens på den utställningen erövrade resultat om
hunden utan tillstånd har blivit borta från finaltävlingarna.
Schäfrarna kan bedömas på s.k. tillämpat tyskt system, ifall bedömande exteriördomaren
och utställningsarrangören på förhand har kommit överens om detta. Då gör man
kvalitetsnämnandet först efter att hela klassen är bedömd. Bedömningsklasserna är enligt
hundutställningsbestämmelser.
Hos inhemska raser skall bedömningen ske även muntligt.
A.14. BEDÖMNINGSKLASSER
Hundarna som är placerade inom de fyra bästa samt tilldelats CK i de officiella klasserna
är berättigade att delta i bästa hanhund-/bästa tikklass.
På rasföreningars och kennelföreningars samtidigt på samma plats anordnade
utställningar kan grupptävlingarna förenas till en gemensam sluttävling. På internationella
utställningar kan endast raser godkända av FCI delta i grupptävlingar (se bilaga 2).
A.15. PRISER
Utställningskommittén skall utdela en rosett för följande prestationer och prisplatser.
Rosetternas färg skall motsvara av utställningsreglers officiella färger.
Utställningskommittén skall utdela prisföremål för följande resultat och placeringar:
- certifikat (CERT)
- CACIB
- bäst i rasen (BIR)
- bäst I motsatt kön (BIM)
- bäst i rasen samt BIM valp
- bäst i rasen samt BIM veteran
- bäst i rasen uppfödare
- placeringar i grupptävlingar (Grupper 1 – 10, uppfödare 1 – 4, veteran 1 - 4)
- placeringar i Bäst in Show tävlingar (BIS 1 – 4).
Utställningskommittén kan, om den så önskar, även utdela prisföremål och/eller rosetter
och/eller band för andra placeringar och resultat.
Enligt utställningsbestämmelser utdelad prisrosett eller hundfoder som ända alternativ är
inte här nämnt prisföremål.
För certifikat, reserv-certifikat , CACIB samt reserv-CACIB tilldelas åt utställaren ett med
bedömande domarens underskrift bekräftat och av Kennelklubben godkänt
bekräftingskort, som bevisar ovanstående pris.
9
A.16. ÖVRIGA DIREKTIV
Under bedömningen får det i bedömningsringen finnas endast bedömande hundar med
handlers, bedömande exteriördomaren, eventuella domarelever, erforderliga
ringfunktionärer samt de representanter för utställningsbestyrelsen, som behövs för att
utställningen skall löpa.
A.17. BESVÄR
Enligt Kennelklubbens fastställda revisions tillvägagångssätt berör besväravgiftens
betalningsskyldighet inte domaren, som bedömer på utställningen, utställningskommittén
eller kommittés representant.
10
B. UTSTÄLLNING ORGANISERINGSDIREKTIV
B.1. ANÅRDNINGSRÄTT
Utställningar får anordnas av
- Kennelklubben
- kenneldistrikten
- Kennelklubbens medlemsförening, som vid utställningsansökan har varit minst ett år
medlem i kenneldistriktet
- specialklubbarna
- rasföreningarna
B.1.1. Finska Kennelklubben
Arrangerar utställningar.
B.1.2. Kenneldistrikten
Arrangerar internationella, alla raser omfattande och grupputställningar inom ramen för sin
kvot.
B.1.3. Kenneldistriktens medlemsklubbar
Arrangerar grupputställningar på kenneldistriktets område eller inom ramen för
kenneldistriktets kvot antingen allena eller tillsammans med andra medlemsklubbar i sitt
kenneldistrikt eller med kenneldistriktet. Arrangerar internationella och alla raser
omfattande utställningar tillsammans med andra medlemsföreningar i sitt kenneldistrikt
eller med kenneldistriktet.
B.1.4. Rasföreningar och rasklubbar
Arrangerar specialutställningar eller kan med kenneldistriktets medgivande vara
medarrangör till andra utställningar.
B.1.5. Avvikelse från kenneldistriktens gränser
På utställningar kan man avvika från kenneldistriktens gränser, ifall kenneldistrikten
sinsemellan kommer överens om saken. Andelen av utställningsavgiften betalas dock
alltid till det kenneldistriktet inom vars kvot utställningen beviljas.
B.2. UTSTÄLLNINGSARTER
B.2.1. Internationella utställningar
FCI beviljar Kennelklubben rätt att anordna internationella utställningar. De beviljade
utställningarna fördelas till kenneldistrikten inom ramen för deras kvot.
Arrangörer av internationella utställningar skall vara kenneldistriktets medlemsföreningar,
som företräder minst jakt-, tjänste- och sällskapshundar och/eller kenneldistrikt. Även
specialklubbar kan delta. Alla av FCI godkända hundraser skall kunna bedömas på en
internationell utställning. Raserna, som FCI inte ännu har godkänt, kan delta endast om de
är av Nordiska Kennelunionen godkända raser. I fråga varande raser kan dock inte delta i
grupptävlingar.
11
B.2.2. Alla raser omfattande utställningar
Kennelklubben bestämmer antalet för alla rasers utställningar och beviljar kenneldistrikten
enligt utställningskvoten. Arrangörerna skall vara medlemsföreningar i kenneldistriktet ur
flera rasgrupper och/eller kenneldistrikt. Även specialklubbar kan delta. På alla rasers
utställningar skall det finnas möjlighet att presentera alla raser godkända av
Kennelklubben. Raserna, som FCI inte har godkänt, kan delta endast om de är av
Kennelklubben godkända raser.
B.2.3. Grupputställningar
Kennelklubben bestämmer antalet för grupputställningar samt beviljar kenneldistriktens
utställningskvot. Kenneldistriktet skall se till att gruppindelningen på grupputställningarna
och de arrangerande föreningarna så väl och vitt som möjligt representerar
hundpopulationen och intressegrupperna på området.
Alternativ 1
Kenneldistriktets medlemsföreningar kan anordna utställningar som representerar en hel
FCI grupp.
Alternativ 2
Kenneldistriktets medlemsföreningar kan anordna utställningar som representerar två hela
FCI grupper.
Alternativ 3
Medlemsföreningar kan anordna grupputställningar sålunda, att raserna får vara högst från
två olika FCI-grupper. Grupperna 5.2 (ej lundehund), 5.3 (ej isländsk fårhund,
västgötaspets, buhund), och 6.1 (ej bassetar, otterhound, blodhund) kan om så önskas
räknas som en hel grupp. Dessutom skall en hel FCI-grupp vara med.
Kennelklubben kan bestämma på vilket sätt vissa undergrupper skall väljas.
Alternativ 4
Två till antalet små FCI rasgrupper kan förenas och då bedöms de även i grupptävlingarna
som en grupp. Detta gäller t.ex. rasgrupperna 4 och 6 samt 7 och 8. I förenade grupper
skall tillika vara med en annan hel rasgrupp. Om det på utställningen finns flere än två
rasgrupper, räknas utställningen i kenneldistriktets utställningskvot som alla rasers
utställning utom undantag nämnda i denna punkt.
Alternativ 5
Flera grupputställningar kan efter kenneldistriktets ansökan förenas och anordnas som alla
rasers utställning.
B.2.4. Specialutställningar
Som specialutställningar menar man specialklubbars eller rasklubbars specialutställning
för sina egna raser.
Antalet specialutställningar för specialklubbar och rasklubbar bestäms enligt vad som var
antalsmässigt största rasens registeringsantal under föregående år före anhållan: en
specialutställning för varje påbörjande 500 registrerade hundar. På specialutställningen får
alla raser delta som hör till specialklubben vid tidpunkten för ansökan. Kennelklubben
beviljar specialklubben eller rasföreningen rätt att arrangera en huvudspecialutställning,
som ingår i utställningsantalet beroende av antalet registreringar. Specialklubben och
rasföreningen skall årligen specificera sin huvudspecialutställning. Specialutställning kan
arrangeras som en del av en annan utställning; dock inte på en internationell utställning.
På specialutställningen kan anordnas avelsklass, småbabyklass samt välja BIS-avelsklass
och BIS-valp. Dessa och eventuella andra inofficiella tävlingar skall nämnas i
utställningens PM.
12
B.2.5. Stödutställningar
Stödutställningarna är av Kennelklubbens styrelses skilt bestämda årliga eller som
enskilda evenemang arrangerade stödutställningar eller motsvarande utställningar.
B.3. Utställningars ansöknings procedur
B.3.1. Allmänt
Kennelklubben beviljar alla utställningar efter anhållan.
Anhållan skall göras på Kennelklubbens elektroniska anhållningsblankett och alla punkter i
blanketten skall fyllas i.
Från och med den 1.9.2012 kan utställningen anhållas endast via Kennelklubbens
datasystem för evenemang.
Ändringarna gällande utställningen eller utställningskommittén efter anhållan skall via
kenneldistriktet meddelas till Kennelklubben.
Kennelklubben har rätt att avslå anhållan och kenneldistriktet har rätt att inte bestyrka
anhållan, om ansökaren inte tidigare klarat av att arrangera utställning enligt regler,
direktiv och allmän utställningspraxis. Kenneldistriktet kan vid behov tidigarelägga
inlämnandet av anhållan.
Försenad anhållan returneras med anteckningar ”försenad, behandlas inte”.
B.3.2. Internationella och alla rasers utställningar
Anhållan skall göras elektroniskt i Kennelklubbens Omakoira-tjänst två år före
utställningens arrangeringsår. Elektroniska anhållan skall vara kenneldistriktet tillhanda
senast den 1:a december och kenneldistriktet sänder in anhållan till Kennelklubben senast
den 1:a januari.
Kenneldistriktet skall kontrollera att
- ansökande medlemsföreningar har rätt att arrangera utställningen
- utställningens sekreterare är auktoriserad ringfunktionär
- domarnas kontaktperson är tillräckligt språkkunnig
B.3.3. Grupputställningar
Anhållan skall göras elektroniskt i Kennelklubbens Omakoira-tjänst till det kenneldistrikt,
där utställningen anordnas, 15 månader före utställningens arrangeringsår dvs. före
utgången av september. Kenneldistriktet sänder in anhållan med sitt utlåtande till
Kennelklubben före utgången av oktober.
Kenneldistriktet kontrollerar samma saker som i punkt 3.2.
B.3.4. Specialutställningar
Ansöks från Kennelklubben, men anhållan skall först göras elektroniskt för utlåtande i
Kennelklubbens Omakoira-tjänst till det kenneldistrikt, där utställningen hålls. Anhållan
skall postas till kenneldistriktet 15 månader före utställningens arrangeringsår dvs. före
utgången av september. Kenneldistriktet sänder in anhållan med sitt utlåtande till
Kennelklubben före utgången av oktober. Specialutställningen anhålls med förut nämnda
handlingar och tidtabell även i det fall att specialutställningen anordnas som en del av
någon annan utställning.
B.3.5. Stödutställningar
Stödutställningar ansöks på samma sätt som grupputställningar och specialklubbarnas
specialutställningar och de anpassas med direktiv och bestämmelser för grupputställningar
och specialutställningar.
13
B.4. Utställningars tid anpassning
Under samma veckoslut regionalt nära varandra anordnade internationella eller alla rasers
utställningars skall, utställningskommittéen se till att samma raser inte bedöms på båda
utställningar samma dag. Tvådagarsutställningar kommer huvudsakligen överens om att
ordna gruppindelningen motsatta och endags utställningar anordnas på olika dagar.
Arrangörer av samma dag regionalt nära varandra anordnade utställningar, där samma
raser bedöms, skall sinsemellan komma överens om saken.
Finska Spetsklubbens årliga huvudutställning anordnas den tredje söndagen i mars och
Finska Stövarklubbens den fjärde söndagen i mars. De år, då dessa söndagar är på
påsken, kan ifrågavarande rasklubbar flytta sin huvudspecialutställnings tidpunkt till något
annat veckoslut i mars.
Finska Spetsklubben och Finska Stövarklubben skall sinsemellan komma överens om
utställningens tidpunkt före utställningens anhållan, ifall den flyttade utställningen önskas
anordna samma dag med någondera rasklubbens huvudspecialutställning.
Det geografiska avståndet mellan internationella utställningar i samma land på samma dag
skall vara minst 300 km med hänsyn till gruppdelningen.
Samtidigt med Kennelklubbens utställning får inga andra utställningar anordnas.
B.5. Insändande av resultat
Resultaten skall sändas till Kennelklubben senast fyra veckor efter utställningen. De
kontrollerade och med korrekta domar- och ringfuktionäruppgifter försedda ring- och
rasvisa kritikblanketter och resultatlistor skickas i rasvis ordning. Minst två
utställningskataloger (alla utställningar) skall bifogas och i den ena av dem skall alla
hundars utställningsresultat vara antecknade (internationella utrställningar). Resultaten
kan insändas till Kennelklubben även som en skild lista utskriven ur utställningens
hunddata. Dessutom skall resultaten av grupp- och BIS-tävlingarna bifogas. Resultaten
kan insändas till Kennelklubben även elektroniskt.
Resultaten och tävlarnas kontaktuppgifter för junior handlertävlingarna på alla raser
omfattande och internationella utställningar skall sändas till Kennelklubben senast fyra
veckor efter utställningen.
B.6. Andel av utställningsavgiften
Alla utställningar erlägger till det kenneldistrikt, som förordat utställningen, en avgift, som
är 15 % av anmälningsavgiften för de hundar som antecknats i utställningskatalogen i de
officiella klasserna. Detta gäller inte specialutställningar, som grundar sig på
specialklubbars eller rasklubbars registreringar.
Stödutställningar erlägger inte kenneldistriktets utställningsavgiftetsandel, om det inte är
bestämt annat vid utställningens beviljande.
Kenneldistriktet kan på anhållan minska avgiften eller låta bli att driva in den, om
utställningens kostnader av någon motiverad orsak stigit oväntat mycket.
Internationella utställningar betalar dessutom till FCI en viss summa, som räknas ut enligt
det antal hundar, som antecknats i katalogen.
B.7. Utställningskommitté
B.7.1. Kommittés sammansättning
De föreningar, som har beviljats att anordna utställningen, har alltid ansvar för
utställningen.
14
För utställningens praktiska arrangemang svarar utställningskommittén, som består av
personer nämnda i förut uppräknade klubbar. Kommittén skall beroende på utställningens
storlek bestå av åtminstone följande medlemmar:
- ordförande
- viceordförande
- sekreterare
- kassör
- utställningskommissarie
- kanslichef.
Dessutom skall det finnas ansvariga personer eller överfunktionärer för lydnadsproven,
agility- och junior handlertävlingarna, såvida sådana ordnas. Utställningskommittén fattar
själv beslut om fördelningen av de olika uppgifterna bland funktionärerna. På större
utställningar är det dessutom bra om det finns flera sekreterare samt en person, som är
ansvarig för marknadsföring och kommunikation.
B.7.2. Utställningens sekreterare
Utställningens sekreterare skall vara en auktoriserad ringfunktionär.
Sekreteraren sköter om kallelsen till kommittémöten, reserverar möteslokal och för
protokoll över mötet samt sköter om korrespondensen. Sekreteraren koordinerar
inbjudningarna av domare och ringfunktionärer och sköter om deras resor och logi.
Utställningens sekreterare skall delta i eventuella förhandlingsdagar för
utställningskommittéer. Arrangören för internationella och alla raser omfattande
utställningar skall på egen bekostnad kalla utställningsinstruktören till varje möte, om inte
utställningens sekreterare har deltagit i eventuella förhandlingsdagar för
utställningskommittéer.
B.7.3. Utställningsinstruktör
I alla kenneldistrikt finns det åtminstone en utställningsinstruktör, som är kenneldistriktets
tjänsteman. Varje utställningskommitté skall inbjuda instruktören till åtminstone ett av sina
möten Detta gäller dock inte Kennelklubbens utställningar eller specialutställningar.
Kallelsen skall sändas minst två veckor före mötet.
Utställningsinstruktörens kunskaper kan utnyttjas bl.a. vid uppgörandet av domarlistan, PM
och katalog samt då man samlar ihop materialet till ringarna och då ringfunktionärerna
inbjuds.
Ifall det inte finns en förteckning över ringfunktionärer på kenneldistriktets Internet sidor,
ger utställningsinstruktören vid behov förteckningen över distriktets ringfunktionärer jämte
uppgifter om adress och språkkunskaper m.m. även till andra än egna distriktets
utställningskommittéer. På internationella och alla raser omfattande utställningar skall
utställningsinstruktören försäkra sig i förväg om, att utställningskommittén har tillräcklig
sakkännedom och vana att samla grupper och genomföra grupptävlingar.
B.8. UTSTÄLLNIGSPLATS
Vid val av utställningsplats skall man beakta beräknat antal hundar och publik samt
tidpunkten.
Under innesäsongen (1.10 - 30.4) kan en del av raserna (t.ex. arktiska och nordiska
spetsar) bedömas ute, men detta skall nämnas i utställningens PM. Även då skall det dock
vara möjligt att flytta bedömningen in. Vid -20 grader skall i huvudsak alla hundar bedömas
inomhus.
På utställningsplatsen skall det finnas tillräckligt med regn- och solskydd för domarna och
ringfunktionärerna samt ett lugnt ställe för eventuella doping provtagningar.
15
Bedömningsringarna skall vara tillräckligt stora och jämna. Ytan skall vara sådan att
hundarna utan besvär kan bedömas. Det skall finnas tillräckligt med vattenpunkter för
hundar. Alla utställningar skall ha ett räddningsplan som är godkänt av
räddningsmyndigheten.
På utställningar med över 1000 hundar skall det finnas färdighet till omedelbar förstahjälp
för mänskor och veterinärfärdighet för hundar.
Man skall rådfråga de kommunala myndigheterna om kommunens eventuella
specialbestämmelser och tillstånd.
Tillstånd eller anmälningar kan behövas åtminstone vid:
- anordnande av nöjestillställning
- användning av ljudåtergivningsapparater
- akustisk återgivning
- tillfälliga parkeringsplatser
- uppsättande av vägskyltar och reklam
- försäljning och servering av livsmedel.
B.9. INFORMERING OM UTSTÄLLNINGEN
B.9.1. Officiell annons i Koiramme – Våra hundar
Minst två månader före utställningen skall annons om utställningen publiceras i KoirammeVåra hundar. Annonsen skall utformas enligt direktiv från Kennelklubbens kansli.
Utställningsarrangören utarbetar annonsen och Kennelklubbens kansli granskar den.
Utställningskommittén svarar för eventuella kostnader, som beror på felaktiga uppgifter.
Annonsen faktureras från utställningskommittén, och den innebär Kennelklubbens
gällande utställningars försäkringsavgift (= utställningsreglers punkt 7. ansvarsförsäkring).
B.9.2. Meddelande
För varje utställning skall man göra ett elektroniskt eller vid behov även tryckt PM, ur vilket
det framgår
- utställningens plats, tid och typ
- anmälningsavgifter och -tider med eventuell differentiering av avgifterna
- adress för anmälningarna
- hur anmälningsavgiften skall erläggas
- utställningsklasserna
- i samband med utställningen arrangerade eventuella prov, tävlingar och andra separata
tävlingar samt deras gällande avgifter
- namnen på alla domare
- kontaktuppgifter för information om utställningen, vid behov även information på andra
språk (svenska, engelska)
- vid flerdagarsutställningar bedömningsdagen för de olika raserna
- Kennelklubbens bestämmelser rörande vaccination och id-märkning samt antidoping
bestämmelser.
Utställningens PM kan tryckas först, då man på Kennelklubben kontrollerat domarnas rätt
att bedöma.
Om man i PMet trycker anmälningsblankett, skall man använda Kennelklubbens officiella
blankett i A4.
B.10. BEHANDLING AV ANMÄLNINGAR SAMT UTSTÄLLNINGSKATALOG
16
B.10.1. Mottagning av anmälningar
Till utställningen godkänns endast i tid inkomna anmälningar med bekräftad
anmälningsbetalning antingen med bifogat betalningskvitto eller kopia av det eller på något
annat sätt. För sent inkomna anmälningar returneras omedelbart med anteckningen
"försenad". Utställaren svarar alltid i sista hand om rätta anmälningsuppgifter.
I anmälningarna kontrolleras speciellt att hunden anmälts i enlighet med dess ålder i rätt
klass. Uppfödare som har anmält uppfödarklassen informeras om hundarnas namn i
komplett grupp. Man får inte ge uppgifter om andra anmälda hundar till någon.
Anmälningarna sorteras och räknas enligt ras och domare genast då de inkommit. Man
kontrollerar att antalet hundar/domare inte överskrider 85 hundar och att maximala antalet
som domaren vid korrespondens har meddelat inte överskrids. Överföring av raser på
grund av överskridning skall diskuteras med domaren.
Anmälningarna till junior handler, agility och lydnad skall göras på egna blanketter, som
genast i början separeras från anmälningarna till utställningen.
På samma gång skall man kontrollera, att det inte med utställningsanmälningar finns
anmälningar även till ovan nämnda tävlingar eller uppfödar- och avelsklasser.
Mottagaren av anmälningar och utställningens kassör skall sinsemellan komma överens
om kontrollen av betalningar och returneringen av avgifter.
För att lätta bokföringen och redovisningen lönar det sig att öppna ett eget bankkonto för
utställningen, via vilket alla betalningar sköts. Kontot som används skall vara i
kenneldistriktets eller någon av de arrangerande föreningars namn. Kontot för
utställningens betalningar får inte vara någons personliga konto.
B.10.2. Utarbetning av tidtabellen
Syftet med tidtabellen är att försäkra sig om att hundarna kommer i tid till bedömningen.
Det är tillräckligt om man är på plats ca en timme före den beräknade bedömningstiden.
Bedömningen i ringarna skall huvudsakligen börja kl. 10.00.
Ankomsten till utställningen sker enligt den differentierade tidtabellen, men senast kl.
13.00. Om veterinären är på plats ännu senare, kan utställningens arrangör besluta om
senare sista ankomsttid.
Man får lämna utställningen, då hunden visats upp i alla de klasser och tävlingar, som den
skall delta i enligt erhållna pris.
Man gör upp en normativ bedömningstidtabell för alla ringar. Man beräknar, att domaren i
medeltal bedömer 12-15 hundar i timmen (domarens individuella bedömningstakt samt
raserna i ringen och deras antal skall beaktas). För ett mindre antal hundar än detta skall
man inte göra upp tidtabell.
Ringfunktionärerna ser till att tidtabellen håller. Man får inte börja bedömningen före
tidtabellens bedömningstid om inte alla hundar i klassen finns på plats.
B.10.3. Brev till utställare
I god tid före utställningen skall man skicka till alla utställare ett tidtabellsbrev elektroniskt
eller per post.
I brevet skall finnas
- hundens tävlingsnummer
- näradress och karta/kördirektiv till utställningsplatsen
17
- första tidpunkt för vaccineringskontroll
- bedömningstidtabell och information om när man skall infinna sig på utställningen
- information om eventuella domarbyten samt direktiv om hur man skall förfara om
utställaren vill inhibera hundens anmälan
- påminnelse om vaccinationsbestämmelserna och id-märkningen samt
antidopingkontrollet
- kontaktuppgifterna till utställningsplatsen under utställningen
- gärna en karta över utställningsplatsen samt information om ringplaceringen
- information om servicen på utställningsområdet
- priser på biljetter och kataloger samt parkeringsavgifter
- tid och plats för mätning av raser, som kan överföras till annan ras.
Tidtabellbrevet skall också sändas till deltagarna i junior handler-tävlingen, agilityn,
lydnadsprovet samt uppfödare som har anmält uppfödarklassen.
Brevet skall vara utställaren tillhanda helst en vecka före utställningen.
Utställarbrevet kan sändas även elektroniskt ifall utställningskommittén har färdighet till det
och utställaren så önskar.
B.10.4. Utställningskatalog
Varje utställning skall ha en tryckt eller duplicerad katalog, som innehåller åtminstone
följande uppgifter:
- utställningens datum och plats
- utställningens art
- raser / rasgrupper
- utställningskommitténs medlemmar
- arrangerande klubbar
- utställningsinstruktör
- program
- bedömnings tidtabell
- förklaring av prisbenämnande färger och använda förkortningar
- uppgifter om alla anmälda hundar.
I katalogen på internationella och alla raser omfattande utställningar och på
specialutställningar för flera raser skall det finnas en förteckning över raserna i
bokstavsordning.
Då specialklubbar och rasklubbar har utställning på samma plats, kan de göra en
gemensam katalog.
I katalogen på internationella utställningar skall man utom det finska namnet på rasen
åtminstone nämna dess officiella originalnamn.
Katalogen får offentliggöras först på utställningsdagens morgon och på flera dagars
utställningar på den första utställningsdagens morgon. Man får alltså inte dela ut den före
utställningen åt t.ex. annonsörerna i katalogen.
Raserna skall radas upp i gruppordning enligt FCI:s gruppindelning.
På internationella utställningar skall icke FCI-godkända raser placeras i en skild sektor
med rubrik ”Icke FCI-godkända raser”.
På flera dagars utställningar, skall varje dags raser nämnas gruppvis i gruppernas
nummerordning (t.ex. fredagens grupper 4, 5, 6 och 10, lördagens grupper 1, 2 och 7 och
söndagens grupper 3, 8 och 9).
I internationella utställningars katalog skall förutom rasens finska namn anges även rasens
namn på någon av FCI:s officiella språk (engelska. spanska, franska, tyska) samt rasens
ursprungliga officiella namn.
18
I bedömningstidtabellen skall även nämnas namnen på ringfunktionärer och domarelever
med deras raser. I programmet skall även finnas beräknade tider för grupptävlingars
början samt namnen på gruppdomarna.
Om varje hund skall i katalogen nämnas hundens fullständiga officiella namn, officiella
titlar, registernummer, födelsetid, hundens far och mor, uppfödarens namn och hemort
samt ägarens namn och hemort. På internationella och alla raser omfattande utställningar
skall man anteckna hundens nationella bruks- och utställningschampionat och nationella
vinnartitlar, internationella championat, flera länders med gemensamma regler
överenskomna vinnartitlar (t.ex. Nordiska och Baltiska vinnartitlar och –championat) samt
FCI:s värdeutställningars vinnartitlar (världs- och världsdelsutställningar). På andra
utställningar bestämmer arrangören vilka titlar, som skall publiceras.
Efter hundens uppgifter kan antecknas (-), om hunden inte får ta emot certifikat på denna
utställning (hundar som endast saknar tilläggskraven för titeln FI UCH).
Hundarnas numrering börjar från nummer ett och fortsätter utan avbrott. Om man vill
numrera uppfödar- och avelsklasserna, lönar det sig att använda en helt annan numrering.
Förteckning över deltagarna i junior handler-tävlingen skall finnas i slutet av katalogen. Där
nämns deras namn, hemort och födelseår. Sluttävlingen för junior handling placeras i
tidtabellen före grupptävlingarna.
Om bedömningen av rasen sammanfaller med junior handler-tävlingen, ändras inte rasens
bedömningstid på grund av detta.
B.11. Exteriördomare
B.11.1. Utarbetning av exteriördomarlistan
Det är skäl att börja göra upp listan genast, då Kennelklubben godkänt utställningen. Man
kontaktar först domarna per telefon eller e-post och därefter sänder man en skriftlig
inbjudan på Kennelklubbens blankett. Ur inbjudan skall det tydligt framgå
kontaktpersonens namn, adress och kontaktuppgifter på dagen och kvällen. I det här
skedet lönar det också att nämna om utställningen hålls inne eller ute samt om domaren
går med på att vid behov bedöma junior handler- eller grupptävlingen. Utländska domare
skall man även förfråga på vilket språk de dikterar sina kritiker, för att kunna boka
språkkunnig ringpersonal. Man skall vid korrespondensen med exteriördomare noga
förklara kostnader som betalas samt be domarnas kvittering om kostnaders godkännande.
I inbjudan skall man nämna de raser man önskar att domaren skall bedöma. Ifall
kommittén efteråt hamnar och göra ändringar i raser som skall bedömas, skall man
komma överens om det med domaren. Utländska domare skall få namnen på de raser han
skall bedöma på hans modersmål eller något av FCI:s officiella språk.
All kommunikation med domaren är möjligt att göra elektroniskt, så snart som ovan
nämnda ärenden blir klara och domaren inte skilt vill ha kommunikationen per post.
Efter att domaren skriftligt har godkänt bedömningsinbjudan, har han inte rätt att utan giltig
orsak (t.ex. arbetsförhinder, sjukdom) ge återbud.
Domaren får i Finland bedöma samma ras på internationell utställning endast en gång
under kalenderåret, dock så att det mellan bedömningsgånger skall vara minst sex
månader. Kennelklubben kan bevilja dispens till detta.
De inhemska rasernas specialklubbar Finska Spetsklubben, Finska Stövarklubben och
Lappalaiskoirat (specialklubb för lapphundar och lapska vallhundar) sänder årligen till
19
Kennelklubben en förteckning över de utländska domare, som får bedöma deras inhemska
raser (finsk spets, karelsk björnhund, finsk stövare, finsk lapphund och lapsk vallhund).
Kennelklubben sänder förteckningen till utställningsarrangörerna i samband med
godkännandet av utställningen. Arrangörerna skall efterfölja dessa förteckningar.
Utställningskommittén kontrollerar nordiska domarnas rättigheter i en domarkatalog som
heter Nordisk Dommerguide, till vilken finns en länk på Kennelklubbens internetsidor.
Utomnordiska domarnas rättigheter kontrolleras på Kennelklubbens kansli. Kommittén
skall ovillkorligen sända domarlistan till Kennelklubben inom utsatt tid. Det
rekommenderas att minst 50 % av domarna på utställningen är inhemska.
B.11.2. Kontakt med exteriördomare
Man sänder så tidigt som möjligt en förfrågan till domarna om deras resplaner. Efter
anmälningstidens utgång informeras domarna omedelbart rasvist om antalet hundar, som
domaren skall bedöma. På samma gång informerar man om resarrangemang, logi och
mat under utställningen. Man skall dessutom meddela domaren, vart han kan ta kontakt
ännu dagen före utställningen och under utställningen.
Personen som har ansvar för exteriördomarkontakter skall vara tillräckligt språkkunnig och
gärna auktoriserad ringfunktionär. Samma krav gäller personen som under utställningen
tar hand om domarna (från domarnas ankomst till deras avgång).
B.11.3. Handledning av utländska exteriördomare
Till utländska domare skall i god tid före utställningen sändas bedömnings- och
domardirektiv samt direktiv gällande hundarnas hälsa på något av FCI:s språk. Då
domaren för första gången bedömer i Finland, skall utställningskommittén ordna ett info
före utställningen. Vid tillfället skall en språkkunnig inhemsk exteriördomare eller
utställningsinstruktör närvara. Man skall vid behov på förhand rådgöra med
utställningsinstruktören om info.
Vid info skall åtminstone följande saker behandlas:
- skillnaderna mellan benämningar i kvalitetsbedömningen samt skillnaden mellan
diskvalificerad och KEB (EVA)
- domarens plikt att undersöka hundens testiklar samt observera eventuella
veterinärintyget om kastration
- frågor, som domaren sköter och frågor, som ringfunktionären sköter
- grupptävlingarnas procedur
- domarelever.
FCI:s officiella rasstandarder skall finnas på utställningar. Till domare som kommer från
annat än ett FCI-land skall arrangören sända officiella rasstandarder för domarens raser
på något av FCI-språken.
B.11.4. Domarelever
Exteriördomare utför på utställningarna övningsbedömningar för att auktoriseras för nya
raser. Det får i ringen finnas högst två domarelever, såvida Kennelklubben inte givit
dispens för flera.
Domareleven skall anhålla om tillstånd för övningsbedömning av utställningskommittén
och av i fråga varande domaren senast en vecka efter anmälningstidens utgång.
Utställningskommittén och domaren kan ändå gå med på närmare utställningsdatumet
ställd önskan om övningsbedömning. Domaren har alltid rätt att vägra ta domarelever.
Domareleven frågar själv inhemska domares samtycke, vid behov frågar
utställningskommittén utländsk domare.
20
Domaren kan ta en domarelev i sin ring efter att han blivit auktoriserad för minst två år
sedan och har bedömt i fråga varande ras minst fem gånger.
Senast då rasens bedömning börjar, skall utställarna meddelas tydligt, att det i ringen finns
domarelev. Man skall reservera åt honom en namnskylt med texten "domarelev".
Man skall i god tid före utställningen skicka till domareleven ett likadant tidtabellsbrev som
till utställarna. Kennelklubbens jävhetsregel som bestämmer begränsningar om. t.ex.
hundens uppvisning gäller domareleven.
Utställaren kan inte vägra att visa upp hunden för domareleven.
B.12. RINGFUNKTIONÄRER
I varje ring skall det finnas åtminstone en enligt ringfunktionärers auktoriseringsdirektiv
auktoriserad ringfunktionär. Vid behov kan det finnas även flere auktoriserade
ringfunktionärer eller praktikanter.
Av Kennelklubben auktoriserad exteriördomare kan fungera som ringfunktionär.
Ringfunktionärerna inbjuds i god tid på Kennelklubbens blankett eller elektroniskt om
utställningskommittén har möjlighet till detta. Man skall iaktta att det inte är nödvändigt att
den auktoriserade funktionären skriver kritiken. Man skall därför se till att det i varje ring
finns åtminstone en ringfunktionär, som är villig att skriva och som kan skriva. I ringen
bedömande exteriördomare får inte själv skriva kritiker.
Man skall i god tid före utställningen skicka till ringfunktionärer ett likadant tidtabellsbrev
som till utställarna. Man kan även skicka den elektroniskt och bilägga
reseräkningsblanketten. Samtidigt meddelar man också ringfunktionären i vilken ring han
skall arbeta (domare, raser och antal hundar) samt uppgifter om eventuell logi och
måltider.
Ringfunktionär får inte visa upp hund i den ring, där han arbetar, inte heller i annan ring,
om inte hans arbete redan slutförts. Ringfunktionär får inte heller visa upp hund på samma
utställning för domare, i vars ring han arbetat på denna utställning.
Domares familjemedlem kan inte arbeta som dennes ringfunktionär. Enligt
jävhetsbestämmelsen anses föräldrar, maka eller make, barn och syskon som
familjemedlemmar fast de skulle bo i olika adresser. Samboende jämställs som make eller
maka.
B.13. VETERINÄR
På utställningsplatsen skall det finnas en veterinär, som kan granska hundarna eller ta
prov av dem under utställningen. Veterinären kan ta prov av hundarna under fem dygn
efter utställningen.
På små grupp- eller specialutställningar kan man i förväg komma överens med veterinären
om en viss tid han är anträffbar på utställningsplatsen, dock åtminstone då hundarna
kommer in. Han skall dock vara anträffbar under hela utställningen.
B.14. KOSTNADSERSÄTTNING OCH BETALNING
B.14.1. Reseersättning
Tåg: 1:a klass (sovvagn)
Flyg: turistklass
Båt: 1:a klass
Egen bil: kilometerersättning enligt gällande Kennelklubbens resereglemente.
Man skall försöka resa på det för utställningsarrangören förmånligaste sättet. Detta gäller
speciellt, då man använder egen bil, eftersom kostnaderna för användning av egen bil kan
stiga högre än med andra trafikmedel. Om domaren bor t.ex. i Helsingfors och
21
utställningen är i Uleåborg, betalas högst flygbiljettens pris H:fors - Uleåborg - H:fors, om
inte annat i samband med bedömningsinbjudan har skriftligt överenskommits.
Till reseräkningen skall bifogas specifikation över utgifterna och helst inklusive kvitton. Om
domaren själv har betalat resan, skall kvittot företes i reseräkningen. Man skall även vara
beredd på eventuella överlopps kostnader t.ex. för vägtullar, flygplatsparkeringen, bagageoch valutaväxlingskostnader.
B.14.2. Inkvartering
Domaren inkvarteras i enkelt rum, om inte annat överenskommits vid
bedömningsinbjudan. Rummet skall ha egen wc och dusch. Logi och kost ersätts enligt de
verkliga kostnaderna. Domaren betalar själv eventuella kostnader för rumservice och
telefon.
B.14.3. Dagtraktamente
Exteriördomaren utbetalas dagtraktamente enligt gällande Kennelklubbens
resereglemente.
B.14.4. Andra bestämmelser
För utställningsinstruktören och auktoriserad ringfunktionär ersätts kostnaderna enligt
gällande Kennelklubbens resereglemente med samma villkor som ovan är presenterat
angående domare. Domarelever och ringfunktionärspraktikanter står själv för alla sina
kostnader och de betalas inte dagtraktamente.
Kostnadsersättningarna betalas kontant mot kvittering under utställningen. Ersättningarna
kan även betalas på vederbörandes nämnda bankkonto under följande vecka efter
utställningen. Vid betalningen skall man ge en kopia av reseräkningen eller ett kvitto om
betalningen. Alla som arbetar i ringen, även ringfunktionärer och domarelever skall få
utställningskatalog och bjuds på mellanmål och förfriskning i ringen. I domarens katalog
eller resultatlista antecknas resultaten för de hundar han har bedömt. Lunch bjuds åt
exteriördomaren, domareleven, ringfunktionären och ringfunktionärpraktikanten.
B.14.5. Annat för utställningskommittén att observera
Utställningsarrangören skall iaktta bl.a. mervärdeskattlagens bestämmelser, direktiv
gällande lön, arvode och talkoarbete, samt förskottsinnehållningsplikt och anmälningsplikt
gällande bl.a. skattefria reseersättningar.
B.15. KENNELKLUBBENS INFOSTAND
Vid internationella utställningar skall man reservera gratis plats för Kennelklubbens
infostand. Om utställningsarrangören inte själv sköter infostanden enligt Kennelklubbens
direktiver, sköter Kennelklubben om att infopunkten kommer till utställningen. Då skall
arrangören reservera gratis logi för två personer på utställningskommittés räkning.
B.16. UNDANTAG
Kennelklubbens styrelse har på mycket vägande grunder rätt att avvika från dessa direktiv.
22
BILAGA 1
Följande rasvarianter med gemensam rasstandard tävlar som egna raser (1 CERT
och CACIB per ras och kön)
GRUPP 1
belgisk vallhund
groenendael
laekenois
malinois
tervueren
holländska vallhundar
strävhårig
korthårig
långhårig
puli
vit
övriga färger
GRUPP 2
dvärgschnauzer
peppar & salt
svart
svart-silver
vit
mellanschnauzer
peppar & salt
svart
riesenschnauzer
peppar & salt
svart
estrela mountain dog
korthårig
långhårig
grand danois
blå
gul och tigrerad
svart och harlekin
st. bernhardshund
korthårig
långhårig
GRUPP 4
taxar
23
dvärgtax
dvärgtax
dvärgtax
korthårig
långhårig
strävhårig
kanintax
kanintax
korthårig
långhårig
kanintax
strävhårig
tax
tax
tax
korthårig
långhårig
strävhårig
GRUPP 5
mexikansk nakenhund
liten
medelstor
stor
peruansk nakenhund
liten
medelstor
stor
podenco ibicenco
korthårig
strävhårig
podengo portugues
stråvhårig
liten
medelstor
stor
korthårig
liten
medelstor
stor
grosspitz
brun och svart
vit
kleinspitz
brun och svart
vit
övriga färger
tyska spetsar
mittelspitz brun och svart
vit
övriga färger
keeshond
GRUPP 6
låga schweizerstövare
liten bernerstövare
liten jurastövare
liten luzernerstövare
liten schwyzerstövare
schweizerstövare
bernerstövare
jurastövare
luzernerstövare
schwyzerstövare
24
GRUPP 7
weimaraner
korthårig
långhårig
GRUPP 9
chihuahuas
korthårig
långhårig
pudlar
dvärgpudlar svart, brun och vit
aprikos, grå och röd
mellanpudlar svart, brun och vit
aprikos, grå och röd
storpudlar svart, brun och vit
aprikos, grå och röd
toypudel
papillon och phalene
papillon
phalene
Följande rasvarianter med gemensam rasstandard tävlar som egna raser (1 CERT
per ras och kön)
rysk toy
25
korthårig
långhårig
Bilaga 2
I Finland godkända raser, som inte är godkända av FCI och som inte tilldelas CACIB
(läget den 2.10.2012)
GRUPP 1
lancashire heeler
GRUPP 3
amerikansk toy foxterrier
GRUPP 5
hälleforshund
svensk vit älghund
GRUPP 6
estnisk stövare
gotlandsstövare
plott
rysk stövare
engelsk-rysk stövare
GRUPP 9
prazsky krysarik
Dessa raser deltar inte i grupptävlingar på internationella utställningar.
Av FCI tillsvidare godkända raser, som inte ännu kan tilldelas CACIB (läget den
1.1.2010)
GRUPP 1
australian stumpy tail cattle dog
ciobanesk romanesc carpatin
ciobanesc romanesc mioritic
GRUPP 2
cimarron uruguayo
ciobanesk romanesc de bucovina
dansk-svenk gårdshund
tornjak
GRUPP 5
taiwan dog
bangkaew dog
GRUPP 6
gonzcy polski
GRUPP 9
rysk toy
26
BILAGA 3
Överföring från en ras eller variant till en annan - eventuella raser och grunder
Som princip beslöts det att överföring hos alla raser kan göras på grund av färg, öronens
ställning och pälskvalité vid minst 9 månaders ålder och på grund av storlek vid minst 15
månaders ålder. Som undantag kan överföringen göras redan i under 15 månaders ålder
på en hund, som är registrerad i mindre storleksvariant och som konstateras redan i minst
9 månaders ålder att höra till en större variant.
GRUPP 1
Pyreneiska vallhundar, hårlag, och puli, färg: Ändringen kan göras, då hunden fyllt 9
månader.
GRUPP 2
St. bernhardshundar, hårlag, och estrela mountain dog, hårlag: Ändringen kan göras, då
hunden fyllt 9 månader.
GRUPP 4
Taxar, storlek och/eller hårlag: Storleken bestämmes enligt bröstets omkrets. Ändring på
grund av hårlag kan göras då hunden fyllt 9 månader och på grund av storlek efter 15
månaders ålder.
GRUPP 5
Podenco ibicenco, hårlag, podengo portugues, hårlag och tyska spetsar, färg: Ändringen
kan göras då hunden fyllt 9 månader.
Mexikansk nakenhund, storlek: Ändringen kan göras då hunden fyllt 15 månader.
Peruansk nakenhund, storlek: Ändringen kan göras då hunden fyllt 15 månader.
Podengo portugues, storlek: Ändringen kan göras då hunden fyllt 15 månader.
Tyska spetsar, storlek (ej pomeranian, grosspitz och keeshond): Ändringen kan göras då
hunden fyllt 15 månader.
GRUPP 6
Italienska stövare, hårlag. Ändringen kan göras då hunden fyllt 9 månader.
Låga schweizerstövare, färg, och schweizerstövare, färg: Ändringen kan göras då hunden
fyllt 9 mån.
GRUPP 9
Chihuahua, hårlag, griffon/petit brabancon, färg och/eller hårlag och papillon och phalène,
öronens ställning och rysk toy, hårlag: Ändringen kan göras då hunden fyllt 9 månader.
Pudlar, färg och/eller storlek: På toy-, dvärg- och mellanpudel bestämmer man, till vilken
ras de hör, på hundens första officiella utställning efter det den fyllt 15 månader.
27
BILAGA 4
Följande specialklubbar kan arrangera en utställning/år (huvudutställning för
specialklubbens raser) enligt följande direktiv:
Finska Dvärghundsföreningen - grupp 9 sällskaps- och dvärghundar samt andra av
Dvärghundsföreningens raser, som hör till någon annan rasgrupp
Finlands Retrieverorganisation - alla retrieverraser
Suomen Palveluskoiraliitto - alla klubbens raser samt raser, som har rätt att delta på
bruksprov för tjänstehundar
Finlands Sällskapshundsförening - specialklubbens raser
Finlands Terrierorganisation - grupp 3 terrier
Suomen Vinttikoiraliitto - grupp 10 vinthundar och grupp 5.7 jakthundar av urhundstyp
samt basenji och faraohund
Alla dessa utställningar är ovannämnda specialklubbars huvudutställningar och inkluderas
i det antal utställningar, som beviljas enligt deras registreringar.
28