Verksamhetsberättelse Svenska Schnauzer & Pinscherklubben

Comments

Transcription

Verksamhetsberättelse Svenska Schnauzer & Pinscherklubben
Verksamhetsberättelse
2013
Svenska Schnauzer & Pinscherklubben
Svenska Schnauzer & Pinscherklubben
Ansluten till Svenska Kennelklubben
Verksamhetsberättelse för Svenska Schnauzer & Pinscherklubbens styrelse
verksamhetsåret 2013, klubbens 66:e verksamhetsår.
Organisation
Styrelsen har under 2013 haft följande sammansättning:
Ordförande
Bo Skalin
Vice ordförande
Annelie Finnebäck
Adjungerad Sekreterare Annette Persson fr o m 4 juni
Adjungerad Kassör
Eva Borg Broberg
Ledamot
Cathrine Eklöf
Ledamot
Christina Ling-Larsson
Ledamot
Monica Håkansson (avgått under året)
Ledamot
Bodo Bäckmo
Ledamot
Björn Hagen
Suppleant
Margareta Skogsberg
Suppleant
Caroline Niklasson
Suppleant
Marie Christine Lindgren
Suppleant
Maria Landergård
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden inklusive konstituerande under
verksamhetsåret 2013, varav 4 har varit telefonmöten. 3 ggr har AU sammanträtt och
beslutat ärenden, alla dessa är konfirmerade på styrelsemöten under 2013.
Fullmäktigemöte
SSPK’s ordinarie fullmäktigemöte avhölls i Lunda kyrka församlingshuset i Skepptuna
den 24 mars 2013.
Revisorer
Ordinarie: Christer Carle & Päivi Majava
Revisorssuppleant: Jan Wallin & Marie Spångberg
Valberedning
Susanne Nilsson (sammankallande), Carina Green och Renée Pierrou
Rasklubbar
SSPK är indelade i följande rasklubbar:
Affenpinscherklubben
Dvärgpinscherklubben
Dvärgschnauzerringen
Schnauzerringen
Pinschersektionen
1
Lokalombud
Gävle
Helsingborg
Hässleholm
Jämtlands län
Jönköping
Norrköping
Skåne & Blekinge
Stockholm
Södermanland
Trelleborg
Uppland
Bodil Lundell
Louise Bogren
Anna-Karin Jönsson och Gunilla Nilsson
Mona Ljungqvist
Elisabeth Gyllenswärd
Birgitta Kalamark
Eva Lenneke och Kerstin Nordbeck
Maria Thorsson
Ing-Britt Sverkersdotter
Pia Widerberg
Marie Johansson
Övriga uppdrag
Utställning- & Domarkommitté
Vandringspris ansvarig
Utbildning/Uppfödarkommitté
Rosettansvarig
SKBV-ansvarig
Notisbladet/redaktion
Mentalkommitté
KF-delegater
RAS-ansvarig
Avelskommitté
Uppfödarregister-ansvarig
Hemsidan/internetansvarig
Kontaktansvarig SKK
Medlemskontaktansvarig
Carina Green, Malin Gabrielsson, Helen Andersson,
Carina Andersson Rapp & Marie Charlotte Eriksson,
Carola Håkansson
Christina Ling-Larsson & Annelie Finnebäck
Carina Andersson Rapp
Annette Persson
Christina Strandberg fr o m nr 3/4
Bodo Bäckmo, Maria Landergård, Annette Persson
& Frida Tjernberg
Bo Skalin & Annelie Finnebäck
Eva Borg Broberg
Christina Ling-Larsson, Eva Borg Broberg,
Susanne Nilsson & Anne Wallin
Yvonne Kronstrand
Annette Persson
Annette Persson fr o m 4 juni
Annelie Finnebäck
Kennel Fullmäktige (KF)
Kenneln representerades av Bo Skalin och Margareta Skogsberg.
Utmärkelser
Alla utmärkelser kommer att redovisas i en separat bilaga, finns tillhanda vid årsmötet.
SKBV
Under 2013 har Annette Persson haft ansvar för SKBV-titlarna. Mer information om
detta finns i bilagan, årets utmärkelser som finns tillhanda på årsmötet.
2
Registreringssiffror för klubbens raser
Ras
Affenpinscher
Dvärgpinscher
Dvärgschnauzer p/s
Dvärgschnauzer s
Dvärgschnauzer s/s
Dvärgschnauzer vit
Pinscher
Schnauzer p/s
Schnauzer svart
Antal nyregistrerade
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
registrerade registrerade registrerade registrerade registrerade
2013
2012
2011
2010
2009
64
95
70
64
76
346
333
505
569
545
353
367
345
462
439
296
395
379
435
405
289
368
350
372
344
131
141
101
108
170
108
159
120
173
196
92
108
99
95
71
72
96
110
109
101
1751
2062
2079
2387
2347
Medlemsantal
Den 31 december 2013 hade klubben totalt 2430 bokförda medlemmar i medlemsregistret. Av dessa var 2034 helbetalande, 114 familjemedlemmar, 100 valpgåvomedlemskap, 19 nordiska medlemmar, 2 nordiska gåvomedlemskap, 2 utomnordisk
medlem, 1 Utomnordisk valpgåvomedlemskap, 1 hedersmedlem, 10 ständiga medlemmar,
53 extra medlemskap och 94 ungdomar.
Ansvaret för medlemsregistret och utskicken var under 2013 Svenska Kennelklubben.
Fördelat på rasringar enligt följande:
Affenpinscher
Helbetalande 90
Totalt 120
Pinscher
Helbetalande 191
Totalt 231
Dvärgpinscher
Helbetalande 304
Totalt 359
Dvärgschnauzer
Helbetalande 1065
Totalt 1206
Schnauzer
Helbetalande 371
Totalt 463
Utan rastillhörighet
Helbetalande 13
Totalt 50
Kubb-Mästerskap i Lydnad & Rallylydnad
Marianne Olsson, Ängelholm arrangerade detta åt oss och hon skriver följande
berättelse:
När anmälningstiden gick ut var 8 hundar anmälda till lydnaden och 32 hundar till
rallylydnaden. Om det hade blivit bestämt tidigare att KM skulle förläggas i Höganäs
även 2013 hade det varit många fler tävlande. Ett flertal ville efteranmäla sig när
startordning och tidsplan redan var utlagda på PM.
Eftersom det var officiell tävling var det även hundar av andra raser som deltog.
3
6 av lydnadshundarna tillhörde SSPK:s raser, 2 övriga raser
11 av rallylydnadshundarna tillhörde SSPK:s raser, 21 övriga raser
Alla anmälda hundar kom till start, utom 2 st av övriga raser i rallylydnad.
Årets Klubbmästare i Rallylydnad hade 100 poäng i Mästarklass!
Det fungerade jättebra mellan utställning och lydnad/rallylydnad. Vi gick igång med
lydnaden på morgonen och startade med platsliggningarna innan utställningen startade.
Därefter rullade det på med de individuella momenten och så fort lydnaden var klar gick
rallylydnaden igång på samma plan som lydnaden varit. På PM som gick ut före tävlingen
framgick det tydligt att de deltagare som även ställde ut i första hand skulle vara
tillgängliga där, vid behov skulle startordningen ändras på lydnad/rallylydnad. Tyvärr tog
det lite extra tid eftersom man blev tvungna att byta plan före Nybörjarklass.
Rasmonter
SSPK har haft monter på My Dog i Göteborg och på Stockholms Hundmässa. Montrarna
var välbesökta. Allt fungerade mycket bra tack vare att många medlemmar hjälpte till .
Utställningskommittén
Utställningsansvarig, Carina Andersson Rapp skriver följande berättelse:
Svenska Schnauzer Pinscher Klubbens Utställningar 2013.
Vi har genomfört 9 st officiella utställningar under 2013 på följande platser:
Göteborg, My Dog 20130104
Hässleholm
20130519
Norrköping
20130602
Borås
20130629
Piteå
20130706
Åsarna
20130804
Stockholm
20130824
Sandviken
20130908
Höganäs
20130914
Nytt för 2013 var bl.a att vi var på My Dog i Göteborg.
Vi gjorde också nya rosetter för försäljning och en ny SKBV och Championat rosett.
Beam Showservice har skött det administrativa.
Totala anmälningssiffran blev 1414 st, en liten minskning från 2012 med
ett snitt på -7 hundar per utställning.
4
Vandringspriser
Carola Håkansson har haft hand om detta och rapporterar följande:
TACK till alla som återlämnat priserna och ger nästkommande vinnare av
vandringspriset möjlighet att få njuta av det.
Har ni ett vandringspris som ni inte vet var det hör hemma går det bra att kontakta
ansvarig som ni hittar på hemsidan.
Under 2014 kommer jag åter igen göra en inventering av priserna för att följa upp
eventuella priser som inte återlämnats.
Jag önskar er alla ett roligt och lyckosamt hund år.
Klubbens hemsida
Hemsidan fungerar utomordentligt bra!
Annette Persson har ansvarat för vår hemsida med uppdateringar i princip varje dag och
det har visat sig vara mycket uppskattat. Vi hade 151 616 besökare under 2013 och det
visar att det är en viktig kanal utåt för SSPK. Enligt statistikräknaren vi har på hemsidan
har vi ett snitt på 75 unika besökare per dag.
Carina Andersson Rapp har sammanställt utställningsresultat och medlemmar har skickat
in bilder som Annette satt in i resultatlistorna som finns på utställningssidan.
Annette har uppmärksammat de olika Vinnareutställningar och gratulerat våra vinnare på
indexsidan.
Mentalkommittén
Mentalkommittén har under året bestått av Maria Landergård, Annette Persson, Frida
Tjernberg samt Bodo Bäckmo (sammankallande och ger oss följande rapport).
Specialklubben för Schnauzer- och Pinscherraserna är avtalsansluten till SBK
beträffande mentalitet och testmetoder avseende beteende. Vi har därmed rätt att utföra
MH och MT i egen regi, samt att delta i MH och MT som anordnas av SBK eller
bruksrasklubb.
I genomsnitt över en tioårsperiod har våra medlemmar genomfört ca 180 MH per år,
vilket motsvarar vad som görs i Dobermann- och Riesenschnauzerklubbarna
tillsammans! Under 2013 har SSPK-hundar genomfört MH vid 75 tillfällen, varav 12
arrangemang med SSPK’s kod. Fördelat på raser ser det ut som följer ( ”eget
arrangemang / annan klubb”):



Dvärgpinscher
Dvärgschnauzer tot
Pinscher
2 / 10
7 / 36
1 / 17
5


Schnauzer ps
Schnauzer s
2 / 10
-/2
Korning har arrangerats av medlemmar vid tre tillfällen, och SSPK-hundar har totalt
ställt upp vid elva mentaltester. Vid dessa har en vardera av Dvärgpinscher,
Dvärgschnauzer ps och Pinscher godkänts i både mentaltest och exteriörbedömning.
Under året har M-gruppen sammanställt statistik för samtliga SSPK-hundar som
genomfört MH. Data och synpunkter har presenterats vid medlemsmöten för samtliga
raser utom Affenpinscher och Dvärgpinscher, men vi hoppas få tillfälle att göra
motsvarande även för dessa under 2014. Ett par av våra raser är överrepresenterade i
statistik över oacceptabelt beteende. Därför har en stor del av årets arbete ägnats åt att
hitta mönster i personlighetsprofil, som skiljer avvikande ”riskindivider” från
normalindivider.
Statistiken visar en stor skillnad i intresse för mentalitet mellan enskilda uppfödare i
raserna.
M-gruppen har påbörjat förberedelser med att skapa en ”MH-lathund” på vår hemsida,
där uppfödare och ägare kan få fram personlighetsprofil för exempelvis avelsbedömning.
Under 2014 kommer den bearbetade statistiken att distribueras till rasringarnas
mentalansvariga, och vi kommer att försöka få till genomgångar med dessa för att få en
bättre styrning inom respektive ras.
Från M-gruppens sida vill vi se att samtliga raser baserar mentalarbetet på MH av fyra
huvudskäl:
 Vi har idag en gedigen statistik över alla våra raser sedan lång tillbaka; saknas



för BPH.
MH ger bättre tillförlitlighet; viktiga egenskaper provas vid flera moment. I BPH
bara vid ett.
Våra raser är samtliga utpräglade grupp 2-raser map mentalitet; MH bättre
anpassat än BPH.
SSPK har avelsansvaret, vi har inte personal att arbeta parallellt med två
provmetoder.
Stadgekommittén
Stadgekommittén som under året bestått av Annelie Finnebäck (smk), Lotta Sunde, Anne
Wallin, Maj Flodin Maria Lindgren och Yvonne Fransson arbetat fram förslag på nya
stadgar för rasklubb samt specialklubb. Uppdraget om nya stadgar gavs av fullmäktige i
mars 2013.
Kommittén har under våren haft ett flertal telefonmöten och under sommaren gick
stadgarna till rasklubbarna för remiss. Styrelsen beslutade om nya stadgar för
rasklubbarna 11 augusti 2013 och SKK beslutade om nya stadgar för specialklubben 7
december 2013.
6
Notisbladet
Notisbladet som är SSPK: s medlemstidning har under 2013 haft problem med redaktion
för bladet så endast 2 dubbelnummer har utkommit.
Utbildningar
Inga utbildningar har genomförts detta år.
Styrelsens slutord över verksamhetsåret 2013
Under 2013 har styrelsen, rasringarna & medlemmarna tillsammans sett till att en mängd
aktiviteter har genomförts. Vi har bl.a.:







Anordnat 9 utställningar runt om i Sverige. Varje rasring har haft 1 vardera.
Gett ut Notisbladet med 2 dubbelnummer.
Det har anordnats MH av några rasklubbar samt uppfödare.
Ett MT har arrangerats av SSPK och ett av uppfödare.
Deltagit på SKK:s konferenser.
Deltagit i Rasklubbstorget på Stockholms Hundmässa och My Dog i Göteborg.
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.
Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna året.
Skepptuna mars 2014 SSPK's styrelse
Bo Skalin, ordf.
Christina Ling-Larsson, ledamot
Cathrine Eklöf, ledamot
Annelie Finnebäck, vice ordf.
Bodo Bäckmo, ledamot
Björn Hagen, ledamot
7