INBLICK Vad händer när din häst måste avlivas? HÄSTFOCUS #7

Transcription

INBLICK Vad händer när din häst måste avlivas? HÄSTFOCUS #7
INBLICK Vad händer när din häst måste avlivas?
6
HÄSTFOCUS #7/2015
Vad händer när din häst måste avlivas? INBLICK
Vad händer
när din häst
måste avlivas?
En dag måste de flesta av oss fatta det svåra beslutet att låta vår kära
häst galoppera vidare på de evigt gröna ängarna. Avlivning talar man
sällan om och många är osäkra på hur det går till, vilka metoder som
finns och vilka regler som faktiskt gäller.
text och foto HANNA JOHNSSON
#7/2015 HÄSTFOCUS
7
INBLICK Vad händer när din häst måste avlivas?
»Din häst ger dig mängder med fina stunder under sin livstid
och det är ditt ansvar som hästägare att se till att den får ett
värdigt slut och att du verkligen har råd med avlivning när
det är nödvändigt för hästens skull.«
V
arje år avlivas tusentals
hästar i Sverige till följd av
skador, sjukdomar, olyckor
och livsmedelsproduktion.
Som hästägare är du skyldig att avliva en
svårt skadad eller sjuk häst och även se
till att det sker utan onödig väntan och
lidande.
MEDICINSK AVLIVNING
Det finns idag två olika metoder vid
avlivning: medicinsk och mekanisk.
Medicinsk avlivning innebär att hästen
får en spruta med avlivningsvätska direkt
i blodet och därefter slutar nervsystemet
att fungera, hästen får hjärtstillestånd och
blir medvetslös. Efter en stund stannar
hästens hjärta och den dör. Tiden från att
man injicerar vätskan till dess att hästen
förklaras död varierar mellan olika individer men det brukar ta en stund innan
hästen ramlar omkull. Denna typ av avlivning får endast göras av veterinär och
vätskan måste hanteras med mycket stor
försiktighet då den är mycket farlig för
människor även i små mängder. Därför
använder många veterinärer idag andra
medicinska preparat av säkerhetsskäl.
MEKANISK AVLIVNING
(BULTPISTOL)
Mekanisk avlivning är idag den vanligaste metoden för avlivning av häst och
det innebär att en bultpistol laddas med
en krutladdning som skjuter ut en bult
mot hästens panna och hjärna. Hästen
blir omedelbart hjärndöd och faller ihop.
Direkt efter måste kroppen tömmas på
8
blod och detta görs genom att halspulsådern skärs av. Under tiden som kroppen
töms på blod kan kroppsreflexer så som
bensparkar och ryckningar förekomma,
men hästen är hjärndöd och känner inte
av något av det. Det kan tyckas vara en
väldigt obehaglig upplevelse för dig som
ägare, men för hästen är det ingen plågsam
metod då den omedelbart blir medvetslös.
Hästen kan få lugnande medel innan bultpistolen används, men då kan den inte
användas till livsmedel.
Vid en olycka eller plötslig sjukdom
finns sällan någon längre stund till funderingar och beslut gällande avlivning och
därför bör du som hästägare långt innan
ha tänkt igenom detta beslut och vilka
val du vill göra om din häst en dag hastigt
måste tas bort. En avlivning ska enligt lag
ske utan onödigt dröjsmål och även om
du själv aldrig tror att din häst kommer
att råka ut för något så kan olyckan
snabbt vara framme och då gäller det att
vara förberedd. Vid akut avlivning bör en
veterinär först undersöka hästen för att
konstatera om avlivning är nödvändigt
och en del försäkringsbolag kräver intyg
som visar att en veterinär ordinerat avlivning.
TROTJÄNARAVLIVNING
Trotjänaravlivning utförs ofta på hästar
med kroniska sjukdomar, som trots
behandling inte blir bättre samt på hästar
som nått en hög ålder och som till exempel
har svårt att ställa sig upp, tugga maten
eller där kroppens funktioner börjar slås
ut, men även på hästar som är farliga
att hantera. Beslutet tas i samråd med
veterinär och här behöver du ett intyg
till försäkringsbolaget om din häst är
försäkrad. Ibland kan sjukdomsförloppet
ske snabbt och det händer att hästar
avlider innan en avlivning hinner ske.
Innan kroppen transporteras bort bör du
kontakta försäkringsbolaget som ibland
kan begära en obduktion av kroppen. När
hästen avlidit måste hästpasset avregistreras. Du kontaktar den organisation som
har utfärdat passet så att de kan registrera
avlivningen i sin databas och därefter ska
passet ogiltigförklaras och makuleras av
den som utförde avlivningen.
HEMMA ELLER ANNAN PLATS
Som ägare får du välja helt själv om du
vill närvara vid avlivningen eller inte.
Antingen kan hästen avlivas hemma på
gården eller transporteras till djursjukhus,
slakteri eller annan plats. Är avlivningen
akut avlivas hästen där den befinner sig.
Att avlivningen sker hemma i hästens
miljö brukar vara lugnast för alla inblandade, men det innebär också att du som
ägare måste vara medveten om att det kan
bli blodpölar m.m. på marken, vilket kan
vara jobbigt att hantera i efterhand. Svensk
lantbrukstjänst jobbar med att hämta upp
avlidna djur och de kan även utföra avlivningar med bultpistol. Efter avlivningen
lyfts hästen upp på en container och körs
sedan exempelvis till destruktion. Avlivas
hästen på djursjukhus ombesörjer oftast
de bortforslandet av kroppen.
Om du väljer att lämna din häst till
slakt måste en tid bokas med slakteriet
HÄSTFOCUS #7/2015
Vad händer när din häst måste avlivas? INBLICK
#7/2015 HÄSTFOCUS
9
INBLICK Vad händer när din häst måste avlivas?
10
HÄSTFOCUS #7/2015
Vad händer när din häst måste avlivas? INBLICK
i förväg. Hästen besiktas av en veterinär
och slakten, som sker med bultpistol,
sker alltid separat utan andra djurslag
i närheten, för att få en lugn miljö för
hästen. Varje år slaktas omkring 4 500
hästar på svenska slakterier. Hästpasset
måste vara med och eventuella mediciner med karenstid får inte finnas kvar i
hästens kropp. På vissa läkemedel är det
livstids karens och det innebär att hästen
inte får användas till livsmedel. Om köttet
ska användas till livsmedel får avlivningen
aldrig ske utanför ett slakteri.
AVLIVNING ÄR DYRT
Att avliva en häst är ingen billig historia.
Runt 7 000-15 000 kronor kostar avlivning och omhändertagande av en normalstor häst (600 kg), men priset varierar lite
beroende på var i landet du bor. En kremering kostar ca 6 000 kr för en häst över 250
kg och ca 8 000 kr om du vill ha enskild
kremering. Ännu dyrare blir det om du
väljer medicinsk avlivning och upphämtning av kroppen. Det är därför bra att
lägga undan den summan i tid, utifall att
#7/2015 HÄSTFOCUS
det oförutsedda skulle ske. Vid slakt på
slakteri får du ersättning med runt 6 kr/kg
kött och ungefär hälften av en normalstor
hästs kroppsvikt kan användas. Din häst
ger dig mängder med fina stunder under
sin livstid och det är ditt ansvar som hästägare att se till att den får ett värdigt slut
och att du verkligen har råd med avlivning
när det är nödvändigt för hästens skull.
VAD HÄNDER EFTERÅT?
Det finns många olika sätt att ta tillvara på
hästen efter avlivningen. Ett sätt är kremering vilket innebär att kroppen bränns i
en stor ugn, antingen separat eller tillsammans med andra kroppar. Om du valt
separat kremering av din häst så kan du
få tillbaka askan som du själv kan spara,
gräva ner eller sprida ut.
Du kan också välja att behålla kroppen
för att begrava den hemma eller på hästens
favoritplats. Sedan 1 februari 2015
behöver du inte längre ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen för att få begrava
hästen på önskat ställe. Du måste dock
fortfarande följa kommunens anvisningar
om nedgrävningsplats samt följa de krav
EU-lagstiftningen ställer. Du måste själv
ta kontakt med kommunen för att få den
aktuella platsen godkänd och själv ombesörja grävning och återfyllning av graven.
Kroppen måste placeras minst två meter
under markytan för att förhindra att andra
djur kan gräva upp den.
Vid destruktion mals kroppen ner till
biomal på en destruktionsanläggning.
Biomal används sedan på värmeverk för
energiproduktion. Har du valt slakt och
hästkroppen är godkänd som livsmedel,
så säljs köttet till ett styckningsföretag
som sedan säljer det vidare till exempelvis
restauranger och butiker.
Oavsett vilken metod du väljer så är det
viktigt att du låter hästens behov gå i första
hand. Att avliva en vän man ägt i många år
är inte lätt, men många gånger nödvändigt
om hästen lider på grund av hög ålder eller
sjukdom. Bestäm dig i tid för hur du ställer
dig till avlivningsfrågan, så att du är förberedd när din häst måste vandra vidare till
de evigt gröna ängarna. 
11