Här - Osbyholm

Transcription

Här - Osbyholm
Styrelseprotokoll nr 4 2015 – 2016
fört vid ordinarie styrelsemöte i Osbyholms Byförening
måndagen den 3 augusti 2015 kl. 19.00
Bykupan Timotejvägen 3
Tid:
Plats:
Närvarande:
Jimmy Alfonsson, vice ordförande
Göte Persson, kassör
Jan Palmquist, sekreterare
Inger Witlock , uthyrningsansvarig
Maria Jakobsson, ledamot
Ingmar Malm, ledamot
Anna-Karin Nilsson, nöjeskommittén
Eva-Lisa Johansson, nöjeskommittén
Kerstin Gangefors, nöjeskommittén
Ärenden:
§1
§2
§3
§4
§5
§6
Mötet öppnas
Val av protokolljusterare
Godkännande av kallelse och dagordning
Godkännande av protokollet den 1 juni 2015
Föreningens ekonomi
a) Sommarfesten 15 aug
b) Barnloppis den 29 aug.
§ 7 Höstens program
§ 8 a) Nya bord
b) Snygga upp tomten inför sommarfesten
§ 9 Övriga frågor
§ 10 Mötet avslutas
§1
Mötets öppnande
Vice Ordförande Jimmy Alfonsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla
välkomna.
§2
Val av protokolljusterare
Styrelsen utsåg Inger Witlock att justera dagens protokoll.
§3
Godkännande av kallelse och dagordning
Kallelsen och dagordningen godkändes och lades till handlingarna.
§ 4.
Godkännande av föregående protokoll den 1 juni 2015
Föregående styrelseprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 5.
Föreningens ekonomi
Göte redogjorde för föreningens ekonomi.
1
§ 6.
a) Sommarfesten 15 aug.
Förberedelserna inför sommarfesten pågår för fullt och anmälningarna
strömmar in. Grillmästarna Benny och Erik har redan börjat värma upp
grillen inför vildsvinets ankomst. Ingmar håller redan på att blanda
ingredienserna i välkomstdrinken och det verkar som om nöjeskommittén har
det mesta under kontroll.
b) Barnloppis den 29 aug.
Barn- och bakluckeloppisen äger rum lördagen den 29 augusti i Bykupan
kl. 10.00-13.00. Anmälan till Therese Palmqvist.
Vi måste påminna om loppisen genom annons i lämplig tidning.
Kaffeservering och korvgrillning. Korv med bröd 20:-, kaffe 10:-, kaka 5:-.
§ 7.
Höstens program
15 aug. Sommarfesten (se ovan), 29 aug. Barnloppis (se ovan),
Sept. Besöket på Fulltofta bryggeri är inställt p.g.a. utbyggnad.
(Vi återkommer till våren)
24 sept. En blick mot Afrika. Vi besöker Nunnäs och tittar på en samling
uppstoppade djur från Zimbabwe
29 okt. Vita bussarna. Vi gästas av Bo Fröberg från Humanitetens Hus och
Röda Korset som berättar om ”Vita bussaktionen” i slutet av andra världskriget.
Nov. Här vill vi gärna ha förslag på aktivitet.
12 dec. Julgransförsäljning vid Bykupan mellan kl. 10 – 14.
13 dec. Lucia på Hagadal.
Under hösten blir det ett nytt informationsmöte om Bredband i Osbyholm.
En fredag i slutet av jan 2016: Bowling i Hörby.
§ 8.
a) Nya bord.
Nu har vi fått de nya serveringsborden. Vi funderar även på att skaffa nya
uthyrningsbord.
b) Snygga upp tomten inför sommarfesten
Det ser ut som att det redan är gjort, så det tackar vi för.
§ 9.
Övriga frågor
a) Vi diskuterade åter igen anskaffande av skymningsrelä på Bykupan.
§ 10.
Mötet avslutas
Vice Ordf. Jimmy Alfonsson förklarade mötet avslutat och tackade alla för
visat intresse.
Nästa styrelsemöte blir måndagen den 7 september 2015 kl. 19.00.
Osbyholm den 3 augusti 2015
Ordförande
Vid protokollet
________________________
Jimmy Alfonsson
___________________
Jan Palmquist
Justeras:
_________________________
Inger Witlock
www.osbyholm.com
2