Asyl och etableringsprocess

Transcription

Asyl och etableringsprocess
ASYL– OCH ETABLERINGSPROCESS
LANDSTINGET
Hälsosamtal
ASYL– OCH ETABLERINGSPROCESS
EBO
RS
NINGSSAMTAL
ETABLERINGSPLAN
LANDSTINGET
Hälsosamtal
PUT
BESLUT
J
EBO
U
1-12 MÅNADERS
UTREDNINGSSAMTAL
Nej, tack
NATIONELLT
PUT
BESLUT
6-8 MÅNADER
Vänta på BOA
samtal
6-8 MÅNADER
Ja, tackN A T I O N E L L T
Vänta
bostad
1-3 MÅNADER
LMAersättning
Vänta på BOA
samtal
• FÖRSKOLA
Skatteverket
Barn över 3 år
1-4• SKOLA
veckor
REGISTRERING
Ja, tack
bostad
Vänta på bostad
KOMMUNERNA
PUT-KORT MIV
PERSONNUMMER
KOMMUNERNA
Nej, tack
LMA-ersättning
upphör
1-7 MÅNADER
på bostad
Efter 3 mån PUT
– SFI av kommunen
Efter 3 mån PUT
– SFI av kommunen
PERSONNUMMER
INFO
1-4 veckor
om etableringsreformen
Försäkringskassan
REGISTRERING
1-10 månader
Försäkringskassan
SFI
24 MÅNADER
vänta 1-2 mån.
KOMMUNERNA
Försörjningsstöd
”GLAPPET”
KOMMUNERNA
Försörjningsstöd
”GLAPPET”
KOMMUNERNA
Erbjuder bostad
Skatteverket
24 MÅNADER
1-3 månader
OKALT
FörstaLetableringsersättningen
6-6500 kr/mån (ej lön – ingen skatt)
Etableringsplan
LMA-ersättning
upphör
KOMMUNERNA
PUT-KORT MIV
JOBB
Etableringsplan
vänta 1-2 mån.
1-7 MÅNADER
1-3 MÅNADER
ETABLERINGSPLAN
LOKALT
KOMMUNERNA
Erbjuder bostad
Etableringsersättning
ca 6-6500 kr/mån
Försäkringskassan
Bet
etabl. ers.
FP
BoBi
SFI
Bet
etabl. ers.
FP
BoBi
SFI, SO och socialt stöd
PRAKTIK
SO
PRAKTIK
ARBETSMARKNADSUTBILDNING
ARBETSMARKNADSUTBILDNING
AF - Jobb
och
utvecklingsgarantin
3-4000 kr/mån
Babi
VALIDERING
ca 9 månader
Försäkringskassan
KOMMUNERNA
SO
UTBILDNING
KOMMUNEN
Försörjningsstöd
Babi
VALIDERING
ca 9 månader
KOMMUNERNA
SFI, SO och socialt stöd
INFO
om etableringsreformen
1-10 månader
15-18 MÅNADER
15-18 MÅNADER
Förkortningar:
Miv = Migrationsverket
AF = Arbetsförmedlingen
PUT = Permanent uppehållstillstånd
EBO = Egenbosättning
Bobi = Bostadsbidrag
LMA = Dagersättning när du är i Migrationsverkets regi, som högst 71 kr/dag
(ensamstående vuxen) skall täcka allt
utom logi.
Etableringsersättning = ersättning
för deltagande i etableringsplanen och
besluts av Arbetsförmedlingen.
Babi = Barnbidrag
Etableringsersättningen utbetalas av
Försäkringskassan
Fp = Föräldrapenning
SO= Samhällsorientering
SFI=Svenska för invandrare
A
u
3
K
F

Similar documents