Formativ och summativ bedömning

Transcription

Formativ och summativ bedömning
Som man frågar,
får man svar
Thomas Wrigstad
1
Vasaloppet
2
En skicklig skidåkare kan åka till Mora på
drygt 4 timmar, men många behöver 10-12
timmar och mera. De åker tillsammans och
pratar, och de stannar ofta och äter och
vilar(...), och många kommer inte alls i mål.
(Säg det på svenska, 1978)
3
Vasaloppet
4
Resultat - produkt
5
Process
6
Process
7
Process
8
Process
9
Process
10
Post-process
11
Produkt
12
Process
13
Process
14
Process
15
Process
16
Process
Foto: Lennart Krafve
17
Process
Foto: Lennart Krafve
18
Resultat - produkt
19
x
x
Gymnasium, 12 år
Produkt
20
Processinriktad (eller formativ) bedömning
Målinriktad (eller summativ) bedömning
21
Formativ bedömning
Efter Robert Stake
22
Summativ bedömning
Efter Robert Stake
23
Exempel på formativ
bedömning
24
Performansanalys
25
Performansanalys
•
Metod för att beskriva enskilda inlärares
version av målspråket (interimspråket,
inlärarspråket)
•
Andraspråksinlärningen är en dynamisk
mental process där inläraren testar och
omarbetar sina hypoteser om målspråkets
regelsystem
•
Analys av alla de strukturer som inläraren
använder sig av
26
Performansanalys
• Analys av elevens språkliga utvecklingsnivå
• Tar fasta på vad eleven kan, inte på fel
• Formella brister relateras till komplexiteten
• Syftar till att vara både diagnos och prognos
(Efter Bergman & Abrahamsson, 2004)
27
Nominalfraser
Bestämning
Huvudord
Bestämning
två
troll
som bodde i skogen
en
gång
bida
trollen
prömenad
båda
trollen
slut
alla sina
dagar
det
som
de
dom
varandra
(Efter Abrahamsson & Bergman 2004)
28
Nominalfraser
Bestämning
Huvudord
den offentliga sektorns
storlek
två
aspekter
sysselsättning
många
personer
offentliga
sektorn
offentliga
utgifter
andra
länder
37
procent
den offentliga
sektorn
63
procent
den privata
sektorn
Bestämning
i Sverige
i 18 OECD-länder
av sysselsättningen
av sysselsättningen
(Material från Gunlög Sundberg, SU)
29
Språket relateras till tre
färdighetsnivåer
•
•
•
nybörjarnivå
mellannivå
avancerad nivå
30
Verbfraser + Syntax + Diskurs
Nybörjarnivå
Mellannivå
Avancerad nivå
Även mindre vanliga verb,
utbyggnad
Fler partikelverb
Enkla och sammansatta
tempus
Säkerhet vid verbanvändning
Ökad säkerhet vid användning av partikelverb
Säkerhet vid tempusanvändning
Enkel meningsbyggnad
Mest SVO
Osäkerhet vid spetsställning
Komplicerad meningsbyggnad
Fler bisatser
Spetsställda bisatser och
satsförkortningar
Meningsbyggnaden mer
varierad vilket ger möjlighet
att uttrycka sig med skenbar
enkelhet
Enkel textbindning med t.ex:
och, men, sen, när
Textbindningen börjar fungera
Smidig textbindning
Vanliga verb, basord
Enstaka vanliga partikelverb
Enkla tempus
(Efter Abrahamsson & Bergman 2004)
31
Svarar på frågor om
• elevens språkliga nivå utifrån modellen
• huruvida elevens språk har utvecklats sen sist
• vad som bör planeras in i undervisningen
32
Självbedömning
33
34
Självbedömning
•
•
•
•
Reflektion över egen inlärning och färdighet
Hjälp att göra eleven till en autonom inlärare
En realistisk syn på sin faktiska färdighet
Ett sätt att tydliggöra kursens mål
35
Exempel från engelska A
36
37
38
Fokuserar på
• elevens uppfattning om sina färdigheter
• elevens färdigheter i relation till kursmålen
• elevens förmåga att ta ansvar för sina studier
39
Portfolio
40
Portfolion
• En samling egna alster som eleven finner
viktiga och relevanta
• En dokumentation av elevens utveckling
samlad på en plats
• En grund för gemensamma beslut (elev lärare)
41
Kan innehålla t.ex.
• skrivna texter av olika slag
• inspelningar av föredrag, presentationer, etc
• checklistor för självbedömning
• en språkbiografi
• ett språkpass
42
Exemplet Irland
43
“En typisk
portföljbaserad
inlärningscykel”
44
Steg 1
(Planering)
• Formulera delmål individuellt eller i grupp
• Organisera grupparbeten och fördela ansvar
• Eleverna förhandlar om vilket tema som ska
studeras
45
Steg 2
(Arbete och redovisning)
•
Eleverna grupparbetar med aktiviteter som är
relaterade till temat - t.ex. med ordförråd,
grammatik, olika uppgifter (“tasks”)
•
Eleverna “bevisar” vad de kan
46
Steg 3
(Bedömning och återkoppling)
• Eleverna självbedömer sina prestationer, får
återkoppling från läraren och redovisar sina
framsteg i Språkbiografin
47
Självbedömning
• Gruppdiskussioner där läraren är ett stöd
• Individuellt elev - lärare
• Videoinspelningar av muntliga presentationer
som analyseras och diskuteras
• Synpunkter från andra elever i gruppen
48
Typiska resultat
• Eleverna visar ökad medvetenhet om
inlärning och språk
• Större förmåga att formulera nya
inlärningsmål för nästa cykel
• Detta sägs resultera i...
49
• större motivation att lära
• mer fokuserad inlärning
• medvetenhet om kriterier
50
Formativ bedömning
• fokus på språkutvecklingen (performansanalys)
• reflektion över egen inlärning och färdighet
• färdigheterna relaterade till inlärningsmålen
• ökad medvetenhet och hjälp till att utveckla
autonoma inlärare
•
•
dokumentation av hela inlärningsprocessen
planering, systematik och regelbundenhet
51
Summativ bedömning
52
Summativ bedömning
Efter Robert Stake
53
Enligt ”halvvägsmodellen”
Mål A
Mål B
Mål C
Mål D
54
Nybörjarkurs
Studieväg 1
Fortsättningskurs
Studieväg 2
Studieväg 3
55
Skriftligt
Mål A
Mål B
Muntligt
Mål C
Mål D
56
Höjdhopp
57
Hörförståelse
58
Prov, sfi-kurs C
Hörförståelse
59
Vad står det i styrdokumenten?
• Kursplan för sfi (SKOLFS: 2006:28)
• Kommentarer till kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi)
60
De språkliga målen för sfi-kurs C
• Eleven skall kunna kommunicera muntligt och
skriftligt i olika situationer som är relevanta
för eleven
• Eleven skall kunna förstå tal i olika situationer
och text av olika slag
61
Sfi-kurserna B, C, D
• Eleven återger huvudinnehållet i samman-
hängande tydligt tal om ett bekant ämne (Sfi
B).
• Eleven uppfattar och återger det väsentliga i
tydligt tal om ett bekant ämne (Sfi C).
• Eleven förstår och återger innehåll i tal av
olika slag (Sfi D).
62
Sfi-kurserna B, C, D
• Eleven återger huvudinnehållet i samman-
hängande tydligt tal om ett bekant ämne (Sfi
B).
• Eleven uppfattar och återger det väsentliga i
tydligt tal om ett bekant ämne (Sfi C).
• Eleven förstår och återger innehåll i tal av
olika slag (Sfi D).
63
Sfi-kurserna B, C, D
• Eleven återger huvudinnehållet i samman-
hängande tydligt tal om ett bekant ämne (Sfi
B).
• Eleven uppfattar och återger det väsentliga i
tydligt tal om ett bekant ämne (Sfi C).
• Eleven förstår och återger innehåll i tal av
olika slag (Sfi D).
64
Vad är
hörförståelse?
Buck, Gary (2001); Assessing
Listening. Cambridge University
Press
65
Definition av färdigheten
• en underliggande kompetens
• uppgifter (’tasks’) som man klarar
• både och
66
Gary Bucks definition
• att processa längre exempel på realistiskt,
talat språk, automatiskt och i realtid,
• att förstå den språkliga information som
otvetydigt finns i texten, och
• att dra allehanda slutsatser som klart antyds
av innehållet i avsnittet.
67
Hörprov, sfi-kurs C
• Uppgifter med olika fokus med tanke på
kompetens och/eller uppgifter (‘tasks’) och
på en rimlig kognitiv nivå (validiteten)
• Tillräckligt många item så att vi kan vara
hyggligt säkra på resultatet (reliabiliteten)
• Olika testformat: matchning, flerval,
egenproducerade svar (bias)
68
Hörförståelseexempel
69
C
70
71
72
IRT - Item
Response
Theory
Raschanalys
73
74
Kurs D
Kurs C
Kurs B
75
A
Kurs D
B
C
Kurs C
Kurs B
D
76
77
78
Namn
Kurs D
Kurs C
Kurs B
Gatuadress
Postadress
Telefonnr
Priset
“14 dagar”
79
Summativ bedömning
• fokus på måluppfyllelsen
• analys av styrdokumentens mål och kriterier
• definition av färdigheten som ska bedömas
• autenticiteten i innehåll och processer
• Hur säkra behöver vi vara på resultatet?
• Vilken effekt har provet?
80
En kort resumé
81
Process
82
Produkt
83
Formativ bedömning
Efter Robert Stake
84
Performansanalys
85
Självbedömning
86
Portfolio
87
Summativ bedömning
Efter Robert Stake
88
Mål A
Mål B
Mål C
Mål D
89
Höjdhopp
90
Längdhopp
91
Thomas Wrigstad
[email protected]
[email protected]
92