Styrelsemöte 2015-10-08 - Lunds Kolonisters Centralförening

Comments

Transcription

Styrelsemöte 2015-10-08 - Lunds Kolonisters Centralförening
LUNDS KOLONISTERS
CENTRALFÖRENING
STYRELSEN
PROTOKOLL
Styrelsemöte
Datum:
8 oktober 2015
Tid:
18.00 – 19.10
Plats:
SRF-lokalen Tordönsvägen 4 I, Lund
Närvarande:
Conny Olsson
ordförande
Marko Dimovski
viceordförande
Emmy B Lindskog
sekreterare
Lars-Erik Nilsson
kassör
Jeanette Nilsson
ledamot
Conny Obrell
adjungerad
Anmält
Sven-Axel Månsson
ersättare 1
förhinder:
Lina Persson
ersättare 2
§ 36
Mötets öppnande
Ordföranden Conny Olsson hälsar de närvarande välkomna och öppnar
mötet.
§ 37
Fastställande av dagordning
Kompletteringar anmäls till § § 39 samt 43 varefter dagordningen fastställs
av närvarande ledamöterna.
1
LUNDS KOLONISTERS
CENTRALFÖRENING
§ 38
Protokollsjustering
a) Föregående mötesprotokoll 2015-05-06
Är påskriven av sekreteraren och ordföranden.
b) Föregående mötesprotokoll 2015-08-11
Är påskriven av sekreteraren och ordföranden och kan därmed läggas till
handlingarna.
§ 39
Ekonomisk rapport
a) Föreningens räkenskaper
Kassören Lars-Erik Nilsson lämnar muntlig redovisning. Det har inte hänt
mycket sedan förra redovisningen eftersom enbart en räkning från banken
på 210 kronor inkommit. Banken ändrar namn till Sparbanken Skåne och
om och på vilket sätt föreningen påverkas av namnbytet kommer kassören
att ta reda på.
Styrelsen godkänner denna redovisning
b) Dödsfall Eva Wolgien
Eva, som tidigare ingått i LKC:s styrelse ska begravas fredag den 16
oktober klockan 14:00 i Helgeandskyrkan. De kolonister som så önskar kan
närvara vid begravningen.
Styrelsen uppdrar åt kassören att ordna med en blomsterbukett till
begravningen.
c) Arkivcenter Syd på Gastelyckan
Föreningen får möjlighet att lämna handlingar till nämnd institution. Det
krävs medlemskap för att få härbergera handlingar man själv inte har
utrymme till.
2
LUNDS KOLONISTERS
CENTRALFÖRENING
Styrelsen beslutar att söka medlemskap i Arkivcenter Syd samt
uppdrar åt kassören att ta reda på de exakta kostnaderna för
åtagandet.
§ 40
Rapporter och information
a) Träffen med Lars Brobeck 2015-08-25 angående skrivelserna
Kommunen har skickat ut en kort sammanfattning av det som diskuterats.
Tyvärr har inte hänt så mycket konkret och diskussionen ska redovisas på
nästa ordförandeträff den 20 oktober. Det är detta möte som ska bestämma
hur vi ska gå vidare. Det tas också upp investeringspengarna och att vi
borde få en redovisning av hur pengarna används. Även här ska
ordförandemötet få ange riktningen, liksom LKC i övrigt ska jobba mot vad
ordförandena anser de vill ha framfört till kommunen.
b) Hemsidan
Önskemålet om att en karta över samtliga koloniområdena ska finnas
tillgängligt har realiserats. Styrelseprotokollet av den 11 augusti 2015 har
också lagts in.
Styrelsen godkänner denna redovisning.
§ 41
Ordförandemötet 20 oktober – nytt datum
Mötet hade planerats till den 22 oktober men har fått tidigareläggas eftersom
lokalen vid det ursprungliga datumet inte stod till förfogande. Diskussion
om vilka ämnen som ska tas upp. Minnesminut för Eva Wolgien och rapport
från mötet med Brobeck är givna ämnen, men även ansökan om
tidsbegränsat bygglov bör finnas med.
Styrelsen uppdrar åt sekreteraren att skyndsamt förbereda inbjudan
som efter godkännande ska distribueras samt därtill läggas in på
hemsidan. Styrelsen beslutar också om omgående inläggning av
3
LUNDS KOLONISTERS
CENTRALFÖRENING
ansökan om det tidsbegränsade bygglovet till hemsidan och att
informera hela LKC:s styrelse.
§ 42
LKC: s representantskapsmöte för hösten 26 nov 19:00
Kallelse och dagordning ska upprättas och därefter distribueras på vanligt
sätt samt finnas tillgängligt på hemsidan. Lokalen blir SRF-lokalen på
Tordönsvägen 4 I på Klostergården.
§ 43
Övriga frågor
Kassören Lars-Erik Nilsson berättar att man på Solhällan strular om en för
hög tujahäck. Ledamöterna är av den åsikten att inte LKC utan områdets
styrelse äger denna fråga tills vidare. Däremot kan LKC:s styrelse kontaktas
vid behov om så skulle vara behövligt
Sekreteraren Emmy B Lindskog redovisar att koloniområdet Viktoria getts
möjlighet att visa upp sig vid Kommunens skördefest i Lunds Stadspark den
26–27 september 2015. Föreningen visade upp 4 egendesignade och
omskötta pallkragar samt bjöd på smakprov av kålrabbi bägge dagarna.
§ 44
Nästa styrelsemöte 26 november 18:00
I anslutning till styrelsemötet kommer fullmäktigemötet att avhållas. Lokal
som ovan.
§ 45
Julbord
Styrelseledamöterna är eniga om att den 15 januari 2016 kl. 18.00 vilja gå ut
och inta en bit mat tillsammans på restaurang Rauhrackel i Lund.
4
LUNDS KOLONISTERS
CENTRALFÖRENING
§ 46
Mötet avslutas
Ordföranden Conny Olsson tackar de närvarande för visat intresse och
avslutar mötet.
5
Vid protokollet
Justeras
Emmy B Lindskog
Conny Olsson
sekreterare
ordförande