Givkommentarer

Transcription

Givkommentarer
Nationell simultantävling
Givsamling
8 september 2015
– Kommentarer av Daniel Gullberg –
SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET
Nordisk Standard
Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet
Nordisk Standard. Det är också
det systemet som lärs ut i serien
Spela Bridge. En sammanfattning
finns att beställa som budnyckel på
www.bridgeforlaget.se.
BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN.
[3
] Dkn6
{ EDkn753
}865
[ 1076[ EDkn82
] E10973 N
] 82
Ö
V
{ 8{
K10642
S
}Ekn94
}2
[ K954
] K54
{9
}KD1073
VästNord Öst Syd
2{ passpass
D pass passpass
Utspel: }2.
Östs hand är lite för svag för
ett inkliv med 2[ och dessutom
har han ingenting emot att spela
försvar mot ett ruterkontrakt.
När Väst balanserar med en upplysningsdubbling konverterar Öst
detta till en straffdubbling genom
att säga pass.
Försvaret får tre trumfstick med
hjälp av stölder samt tre ess. När
Väst vinner första stick med klöveress returnerar han fyran, ett
lågt kort för att visa att han är
intresserad av den lägre färgen, i
detta fall hjärter som är lägre än
spader.
www.svenskbridge.se
BRICKA 2. ÖST GIV. NORD-SYD I ZONEN.
[ E832
] KDkn106
{ D6
}D6
[ Kkn10
[ D5
N
] 5
] E9832
Ö
V
{ kn87 S
{ EK2
}kn97432
}EK8
[ 9764
] 74
{ 109543
}105
VästNord Öst Syd
2NTpass
3NTpass pass pass
gång.
Spelföraren tänker maska i trumf
och när kungen dyker upp är hemgången säkrad.
BRICKA 4. VÄST GIV. ALLA I ZONEN.
[ D943
] K92
{ D7
}E1092
[ kn106
] EDkn863 N
Ö
V
{ K3 S
}D6
[ K72
]4
{ E1054
}K8743
[ E85
] 1075
{ kn9862
}kn5
Utspel: [6.
Öst visar 20-21 hp och en jämn
VästNord Öst Syd
hand då Väst bjuder utgång i sang.
1] pass 1NTpass
Mot denna budgivning är en hög2] pass passD
färg ut att rekommendera. När
pass2[ pass pass
båda lågfärgsdamerna faller under
pass
ess och kung kan spelföraren ta
tolv stick efter spaderutspel.
Utspel: ]5.
Syd är lite för svag för att dubbla
BRICKA 3. SYD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN.
första varvet, men när 2] passas
runt till honom är han med och
[ 42
kämpar om kontraktet.
] 1064
Trots bara sju trumf går det väl
{ kn75432
digt bra för Nord-Syd. En hjärter
}KD
kan stjälas på den korta handen,
[ kn83
[ ED95
och man bör inte förlora mer än
] EDkn2 V N Ö
] 98753
två trumf- ett ruter- och ett hjär{ K9 S
{ D8
terstick.
}E1054
}83
[ K1076
BRICKA 5. NORD GIV. NORD-SYD I ZONEN.
]K
{ E106
[ K86
}kn9762
] 53
{ 542
VästNord Öst Syd
}EKD93
pass
[ Ekn105
[ D932
N
1NTpass 2}! pass
] D2 V Ö
] Ekn9864
2]pass4] pass
{ KD983 S
{ --passpass
}kn8
}1075
[ 74
Utspel: }K.
] K107
Öst högfärgsfrågar med planen { Ekn1076
att bjuda 2] på svaret 2{ för att }642
göra en invit med femkortsfärg.
När han får napp i hjärter har han
dock 11 stp och bjuder direkt ut-
SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET • 8 SEPTEMBER 2015 • SIMULTANTÄVLING
VästNord Öst Syd
1} pass1{
pass1NT 2] pass
passpass
Utspel: }2.
Öst är för svag för ett inkliv första varvet, och att spärra med 2]
med fyrkorts spader vid sidan är
inte att rekommendera.
Nord ser faran att spelföraren
kan stjäla en klöver på bordet, så
i stick två skiftar han till trumf. På
detta sätt får försvaret tre klöverstick, men då Öst är renons i ruter
blir det utöver detta bara två högfärgskungar så kontraktet går hem.
BRICKA 6. ÖST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN.
[ kn964
] D4
{ 103
}EK1084
[ K
[ D10732
N
] kn9853
] K6
Ö
V
{ K82 S
{ E965
}9732
}D6
[ E85
] E1072
{ Dkn74
}kn5
VästNord Öst Syd
pass1{
pass1[ pass 1NT
passpass pass
Utspel: ]3.
Nord är för svag för att bjuda
2} och bjuda sina färger ”i rätt
ordning” så det får bli 1[ istället.
Genom att lägga lågt från bordet
i stick ett säkrar sig spelföraren
två hjärterstick mot alla sitsar. När
han sen kan ordna fyra klöverstick
blir det sju totalt.
Nästa simultantävling:
11 september
BRICKA 7. SYD GIV. ALLA I ZONEN.
[ K973
]4
{ 954
}kn9753
[ Dkn
[ 1082
N
] 9732
] KD1086
Ö
V
{ 10873 S
{ EKD2
}KD6
}E
[ E654
] Ekn5
{ kn6
}10842
VästNord Öst Syd
1{ pass 1NTpass
pass2] D pass
2NTpass pass pass
Utspel: ]4.
Öst har maximum för 1NT och
kan tänka sig att spela alla färger
utom hjärter och visar detta genom att dubbla 2]. Väst har ingen
färg att bjuda, så han säger 2NT.
Spelföraren bör ducka utspelet, annars kan Syd ställa hjärtern
när han kommer in på klöveress,
medan Nord fortfarande har en
VästNord Öst Syd
ingång på spaderess. Bästa försvar
pass
är sedan att hålla upp klöveress två
passpass 1] pass
gånger för att försvåra kommuni2]pass4] pass
kationen för spelföraren. Varsamt
passpass
spel bör ändå leda till nio stick,
spelföraren ställer rutern innan
Utspel: }4.
han spelar spader till kungen och
När Öst får stöd i hjärter har tar klöversticken.
han 21 stp, men då Väst berättat
om 6-10 stp bör det inte räcka till BRICKA 9. NORD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN.
slam, så han bjuder direkt 4]. Alternativet är att hoppa till 4} för [ 873
att berätta om kortfärg och slam­ ] 98743
intresse, då Väst hade gått ner i { Dkn10
4].
}kn6
Spelföraren kommer att förlora [ KDkn64
[ E10952
två trumfstick med aktuell sits. ] --- N
] D2
Hade han haft en ingång till bordet { E754 V S Ö
{2
hade han kunnat saka två spader }10843
}ED975
på kung och dam i klöver, men när [ --han inte kommer åt det får försva- ] EKkn1065
ret två spaderstick och kontraktet { K9863
går en straff.
}K2
BRICKA 8. VÄST GIV. INGEN I ZONEN.
[ E1065
] Dkn10963
{ 10
}63
[ D93
[ K72
N
] EK7 V Ö
] 85
{ Kkn62 S
{ D97
}kn85
}KD974
[ kn84
] 42
{ E8543
}E102
VästNord Öst Syd
pass1[ 2[!
4[ 5] passpass
5[ pass passpass
Utspel: ]E.
En svår bricka där det verkligen
handlar om att ta hand om kontraktet. Den ovanstående budgivningen är bara en av många möjliga. Öst-Väst kan klara tolv stick
i spader, och Nord-Syd tar elva
stick i ett hjärterkontrakt om försvaret inte direkt hittar ruterstölden. Syds inkliv visar minst 5-5 i
SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET • 8 SEPTEMBER 2015 • SIMULTANTÄVLING
BRICKA 11. SYD GIV. INGEN I ZONEN.
hjärter och en lågfärg.
Spelföraren drar ut trumfen och
[ EKD87652
slår sedan en misslyckad mask i ] Ekn
klöver. När färgen sitter 2-2 tap- { kn10
par han inte fler stick.
}D
[ 9
[ 10
BRICKA 10. ÖST GIV. ALLA I ZONEN.
N
] K107
] D8654
Ö
V
{ E9842 S
{ 73
[ Ekn8743
}E964
}kn10753
] 95
[ kn43
{ K92
] 932
}kn3
{ KD65
[ 65
[ D92
N
}K82
] EKD2 V Ö
] kn643
{ ED876 S
{ 54
VästNord Öst Syd
}109
}EK87
pass
[ K10
1{ D pass1NT
] 1087
pass4[ pass pass
{ kn103
pass
}D6542
VästNord Öst Syd
passpass
1{2[ D pass
4] pass passpass
Utspel: }kn.
Öst har maximum för sitt förhandspass och bör ge ifrån sig ett
livsläte. Väst har klara tillägg och
fyra hjärter, så han bjuder utgång.
Man bör spela varsamt och ställa ruterfärgen innan man drar ut
trumfen. Om man direkt drar ut
trumfen kan man få svårt med ingångar till handen senare. Spelföraren slår en misslyckad rutermask,
men kan sedan stjäla en ruter som
godspelar färgen då den sitter 3-3.
På detta sätt ordnar spelföraren
tio stick.
Utspel: }K.
Normalt vill man ha en sjukortsfärg för att spärra på treläget,
men i tredje hand i ozon mot zon
bör man vara extra aggressiv. Syd
dubblar och bjuder 3[ för att visa
minst 17 hp och Nord får chansa
på att 3NT ordnar sig. När motståndarna spärrar tvingas man ofta
gissa lite.
Spelföraren har tio enkla stick.
BRICKA 13. NORD GIV. ALLA I ZONEN.
[ EKkn5
] K652
{ D6
}D74
[ D4
[ 963
S
] 108 V Ö
] E943
N
{ 9752
{ Ekn103
}kn10532
}E8
Utspel: {7.
[ 10872
Med minst 17 hp börjar man med ] Dkn7
en dubbling och bjuder sedan sin
{ K84
färg. Att dock bara återbjuda 2[ }K96
gör inte handen rättvisa, så Nord
hoppar till 4[ för att berätta om
VästNord Öst Syd
en lång, stark färg och minst 17 hp.
1NTpass2NT
Bara hjärter ut håller spelförapasspass pass
ren i jämn hemgång, om försvaret
försöker ta en ruterstöld tar spelUtspel: ]4.
föraren istället tolv stick.
Med fördelningen 4-3-3-3 är det
BRICKA 12. VÄST GIV. NORD-SYD I ZONEN. oftast inte lönt att söka en gemensam högfärg när partnern öppnar
[ 86
med 1NT, så därför inviterar Syd
] E52
med 2NT som Nord slår av med
{ Ekn53
minimum.
}10943
Spelföraren bör ordna fyra spa[ 107542
[9
derstick genom en mask, två hjär] 874 V N Ö
] 1093
terstick och två lågfärgsstick för
{ K1076 S
{ D82
jämn hemgång.
}2 }KDkn875
[ EKDkn3
] KDkn6
{ 94
}E6
VästNord Öst Syd
passpass 3} D
pass3{ pass 3[
pass3NT pass pass
pass
SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET • 8 SEPTEMBER 2015 • SIMULTANTÄVLING
BRICKA 14. ÖST GIV. INGEN I ZONEN.
[ 84
] K92
{ EK8743
}94
[ Dkn2
[ K953
] kn106 V N Ö
] D7
S
{ kn106
{ D952
}EK87
}kn32
[ E1076
] E8543
{ --}D1065
VästNord Öst Syd
passpass
1}1{ 1[ 1NT
passpass pass
Utspel: [D.
Nord skulle kunna tänkas bjuda
2{ både första och andra gången,
men då ett inkliv inte lovar en lika
stark hand som en öppning gör så
är 1{ ok, och sedan är det bättra
att sikta på sang än lågfärg i partävling.
Spelföraren bör omedelbart spela en låg hjärter från båda händerna. Detta gör han för att bevara
förbindelser mellan händerna. När
han sedan kommer in spelar han
hjärter till kungen, tar ut ess och
kung i ruter och tar sedan resten
av hjärtersticken. Då blir det minst
sju stick till honom.
BRICKA 15. SYD GIV. NORD-SYD I ZONEN.
[ K532
] Ekn107
{ Kkn103
}kn
[ Ekn84
[ 76
] 96 N
] KD85
Ö
V
{ D4 S
{ E962
}E9765
}K43
[ D109
] 432
{ 875
}D1082
VästNord Öst Syd
pass
pass1{ pass pass
2} pass passpass
Utspel: [3.
Väst får balansera med 2}, att
dubbla med bara två hjärter går
inte. Öst har visserligen 12 hp,
men Väst är passad i förhand så
utgång kan inte finnas. Därför blir
det lugnast att spela 2}.
Bästa spelplan är att stjäla spader på korta handen, så då kan det
vara en god idé att ducka utspelet
för att ha kvar spaderess som en
ingång. Trumfen sitter 4-1, men
mer än två trumfstick och ett vardera i de andra färgerna bör man
inte förlora.
BRICKA 16. VÄST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN.
[ KD65
]6
{ D9742
}kn85
[ E107
[ kn9
] kn542 N
] D83
Ö
V
{ K53 S
{ kn8
}EK4
}D109763
[ 8432
] EK1097
{ E106
}2
BRICKA 17. NORD GIV. INGEN I ZONEN.
[ D53
] kn7
{ D96
}ED1098
[ Kkn1098
[ 742
N
] E43
] KD10986
Ö
V
{ K83 S
{ kn75
}63 }4
[ E6
] 52
{ E1042
}Kkn752
VästNord Öst Syd
pass2] pass
passD pass 3}
3] pass passpass
Utspel: }E.
Syds klöverfärg är alldeles för
dålig för ett inkliv på treläget, så
Nord får dubbla för att visa tre
kort i de objudna färgerna. Syd kan
tänkas konkurrera med 4} över
3], men han känner inte till den
stora anpassningen.
Om försvaret ser till att spela ruter i tid får man två ruterstick, två
spaderstick och klöveress för en
straff. 4} hade även det varit en
straff, så denna gång var det rätt
att spela försvar.
BRICKA 18. ÖST GIV. NORD-SYD I ZONEN.
VästNord Öst Syd
1NTpass pass 2}!
pass2[ 3} pass
passpass
Utspel: ]E.
Syds inkliv visar båda högfärgerna, då Nord väljer spadern. Öst
kämpar med 3} i kraft av sexkortsfärg.
Bara ett omöjligt försvar betar
kontraktet. Syd måste i stick två
spela en låg hjärter till stöld. Nu
kan försvaret ställa sitt spaderstick
och ta straff. Med det naturliga
försvaret att inleda med tre varv
hjärter till stöld kan spelföraren
kontra med att efter uttrumfning
saka en spader på hjärterknekt.
[ 975
] Kkn64
{ Ekn974
}8
[ 62
[ KD108
N
] ED7 V Ö
] 95
{ K3 S
{ 1062
}EKkn1065}D732
[ Ekn43
] 10832
{ D85
}94
VästNord Öst Syd
passpass
1}1{ 1[ 2{
3} pass passpass
SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET • 8 SEPTEMBER 2015 • SIMULTANTÄVLING
VästNord Öst Syd
Utspel: {E.
1NTpass 3NT pass
Väst visar genom sitt bud på trepasspass
läget bra kort, men att chansa på
3NT med en bra klöverfärg och
Utspel: ]3.
ruterhåll är också tänkbart.
Öst har visserligen en sexkorts
Utspelet hjälper spelföraren, när
hjärtermasken sen spricker blir klöverfärg, men det är 3NT som
ska spelas, så varför bry sig om att
det tio stick.
visa den?
BRICKA 19. SYD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN.
Spelföraren måste vara försiktig,
om han maskar i klöver riskerar
[ E82
han att blockera färgen då bordet
] E82
har ont om ingångar. Bättre är
{ 76
istället att direkt spela klöveress
}E10754
och en klöver. När hjärtermasken
[ Dkn9753
[ K4
går bör man kunna ordna tio stick
N
] D94
] Kkn106
genom att ta ett stick i spader och
Ö
V
{ Dkn S
{ K952
ett i ruter utöver de övriga stick}86 }Dkn3
en.
[ 106
BRICKA 21. NORD GIV. NORD-SYD I ZONEN.
] 753
{ E10843
[ E10952
}K92
] 10
{ EKD853
VästNord Öst Syd
}K
pass
[ Kkn86
[ D43
pass1} pass 1{
N
] K85432
] kn6
pass1NT pass pass
Ö
V
{
kn2
{6
S
pass
}7 }D1086432
[7
Utspel: ]10.
] ED97
Andra hand i zon mot ozon är { 10974
sämsta möjliga förutsättningar för
ett spärrbud, så Väst bör vara för- }Ekn95
siktig då hans spaderfärg inte är så
VästNord Öst Syd
väldigt stark.
1{ pass1]
Spelföraren ställer klöverfärgen,
pass1[ pass 2}!
och fyra klöverstick plus tre ess
pass2[ pass 3{
ger hemgång i 1NT.
pass4{ pass 4]!
BRICKA 20. VÄST GIV. ALLA I ZONEN.
pass4NT!pass 5[!
pass5NT!pass 6{
[ E963
passpass pass
] K6543
{ kn72
Utspel: }2.
}10
En svår budgivning. Syd har 13
[ Kkn105
[ D4
stp om ruter är trumf, men då
] D82 V N Ö
] Ekn10
både hjärter och sang kan vara
{ KD93 S
{ 86
bättre kontrakt bjuder han först
}E5 }Dkn9864
1] och sedan 2} som fjärde färg
[ 872
för att få veta mer. Nord visar fem
] 97
spader med 2[, och berättar då
{ E1054
samtidigt om sex ruter. Med 5-5
}K732
hade han ju öppnat med 1[. När
Syd kontrollbjuder 4] frågar Nord
SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET • 8 SEPTEMBER 2015 • SIMULTANTÄVLING
på essen med 4NT. Syd vet om tio
gemensamma trumf och visar därför upp två ess och trumfdamen
med 5[, trots att han egentligen
inte har ruterdam. Nord berättar
med 5NT att alla ess finns hos paret och att storslam kan vara aktuellt, men Syd har inga tillägg och
avslutar budgivningen med 6{.
Med varsamt spel kan man ta alla
stick genom att stjäla tre spader på
bordet innan man drar ut trumfen.
BRICKA 22. ÖST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN.
[ E6
] KDkn
{ KD983
}KD4
[ Kkn10
[ D87432
] 98743 V N Ö
] E102
{ --- S
{ Ekn10
}Ekn1032
}5
[ 95
] 65
{ 76542
}9876
VästNord Öst Syd
1[pass
2[D 3[ pass
4[ D passpass
pass
Utspel: {2.
Väst kan höja till 2[ med bara
trestöd eftersom han har en kortfärg. Öst har en spännande hand
och bjuder 3[ som primärt kämpar om kontraktet, men Väst höjer till utgång eftersom han har
maximum. Nord har 20 hp och
kan inte undgå att dubbla.
Med aktuell sits ordnar sig kontraktet enkelt genom att stjäla två
ruter på bordet. Om försvaret istället hade inlett med två ronder
spader hade spelföraren gått hem
genom att ställa hjärterfärgen.
} { ] [
BRICKA 23. SYD GIV. ALLA I ZONEN.
[ D10952
] ED106
{9
}kn108
[ E6
[ Kkn4
N
] Kkn52
] 83
Ö
V
{ 8764 S
{ ED32
}D52
}E974
[ 873
] 974
{ Kkn105
}K63
VästNord Öst Syd
pass
passpass 1} pass
1{1[ 2{ 2[
passpass pass
Utspel: {E.
Varken Öst eller Väst vill kämpa
med 3{ med balanserade händer,
då är det oftast klokare att spela
försvar.
Då försvaret har tre trumfstick
bör kontraktet gå straff.
BRICKA 24. VÄST GIV. INGEN I ZONEN.
[ kn102
] Ekn82
{D
}EDkn64
[ D765
[ E983
N
] 106
]9
Ö
V
{ 10764 S
{ E852
}K102
}9753
[ K4
] KD7543
{ Kkn93
}8
VästNord Öst Syd
pass1} pass 1]
pass2] pass 4]
passpass pass
Utspel: {6.
Nord har 15 stp och höjer till
2] eftersom man inte kan räkna
dam-singel som både en dam och
en singel utan det är värt 2 stp och
inte 4.
Försvaret har två ess och det
bör bli allt de får. En lurig Öst kan
dock vända med en låg spader i
stick två. Om spelföraren gissar
fel och lägger lågt blir det jämn
hemgång, om han gör rätt och tar
kungen blir det två övertrick.
KOMMANDE SIMULTANTÄVLINGAR
Hör med din klubb vilka datum
den arrangerar simultantävling!
HÖSTEN 2015
Spela Bridge
måndag 31 augusti
torsdag 3 september, DAGTID
tisdag 8 september
fredag 11 september, DAGTID
onsdag 16 september
söndag 20 september
måndag 21 september, DAGTID
torsdag 24 september
måndag 28 september
onsdag 30 september
tisdag 6 oktober
torsdag 8 oktober, DAGTID
måndag 12 oktober, DAGTID
onsdag 14 oktober
söndag 18 oktober
tisdag 20 oktober, DAGTID
torsdag 22 oktober
måndag 26 oktober
onsdag 28 oktober, DAGTID
tisdag 3 november
fredag 6 november, DAGTID
måndag 9 november, DAGTID
onsdag 11 november
söndag 15 november
tisdag 17 november, DAGTID
torsdag 19 november
måndag 23 november
onsdag 25 november, DAGTID
heter Svenska
Bridgeförbundets kursserie, vilken
är sprungen ur ett nordiskt samarbete. Det nordiska samarbetet
började för omkring två år sedan.
Tanken är, att hela Nordens nybörjare så småningom ska lära
sig spela bridge på ett och samma
sätt. De får då ett gemensamt bridgesystem som grund – Nordisk
Standard. Spela Bridge finns i
fyra delar.
Spela Bridge
är ett utbildningspaket för nybörjare i bridge,
innehållande kursbok, CD och
kortlekar. Varje utbildningspaket
innehåller:
• 1 st kursbok
• 1 st CD
• 2 st kortlekar
Författare är Göran Petersson
(Spela Bridge 1 och 2), Magnus
Lindkvist (Spela Bridge 3 och 4)
tillsammans med GeO Tislevoll
(Norge) och Jacob Røn (Danmark).
Spela Bridge finns att beställa
hos Bridgeförlaget.
Paketpris
•••
300:—
tisdag 1 december
torsdag 3 december, DAGTID
måndag 7 december, DAGTID
onsdag 9 december
tisdag 15 december, DAGTID
torsdag 17 december
SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET • 8 SEPTEMBER 2015 • SIMULTANTÄVLING