T30-88D Bruksanvisning

Transcription

T30-88D Bruksanvisning
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SIM kort

Aktivering av kommunikation

Kommunicera via APP

Kommunicera via telefonsamtal

Tryckknappsfunktion

Återställning av pinkod

Funktionsstörningar

Felsökning

Installation
INLEDNING
SELCO CALL START används för att fjärrmanövrera funktioner i husvagnen
med APP eller ett telefonsamtal. APPen finns att ladda ner för Iphone och
Android. APPen genererar en kod som sänds via SMS.
Man kan fjärrmanövrera husvagnens uppvärmning och man kan fjärrstarta
kylskåpet eller annan elutrustning.
SELCO CALL START kan även skicka ett meddelande med larm ifall husvagnens batteri går under 11 volt, om temperaturen i husvagnen understiger
inställd temperatur eller om larm (option) har påverkats.
SELCO CALL START kan användas med valfritt abonnemang för vanlig mobiltelefon, dock så kräver CALL START 2G nätet för att fungera. Kontrollera med mobiloperatören vilka villkor som gäller för ditt abonnemang.
ANMÄRKNING—Enheten kan bara användas för att styra ALDE
3010-613 och 3020 värmare.
SIM KORT
Förberedelser
Inköp av kontantkort.
Avaktivera SIM kortets PIN KOD om denna är aktiverat vid köpet.
Avaktivering sker enklast genom att sätta in SIM kort i den egna mobiltelefonen och gå in under menyn säkerhet och stänga av PIN KOD begäran.
Ladda SIM kortet med lämplig summa. Olika operatörer har olika villkor varför ett besök på operatörens hemsida ger nödvändig information angående
villkor och laddning.
Insättning av SIM kort
1. Lyft av locket på SELCO CALL START genom att försiktigt bryta upp låsspännen på båda sidor av kapslingen (se bild ovan)
2.
För att sätta i SIM kort i SIM-kort hållaren, låses först hållaren upp
genom att dess överdel förs någon millimeter åt höger i pilens riktning.
(se bild ovan)
3.
Överdelen viks upp och SIM kortet sätts in i överdelens slits. SIM och
överdel fälls åter ned. Överdelen förs försiktigt åt vänster för att låsa
kort och överdel. (se bild ovan)
4.
Montera tillbaka locket. Var noga med att antennen ligger riktigt och
inte kläms.
ANMÄRKNING—Kortet får inte sättas i eller tas ur om SELCO CALL
START är spänningssatt. Glöm inte att ladda kortet innan det monteras i CALL START.
5.
Anslut grön kontakt och slå på spänning.
AKTIVERING AV KOMMUNIKATION
Gå in i Alde panelen/verktygsmenyn alternativt under menyknapp A och aktivera ”TRANSLATOR” alternativt ” THIRD PARTY PANEL” och tryck OK.
KOMMUNICERA VIA APP
Ladda ner APPen för IOS eller Android och installera. Sök Callstart V2.
1.
Starta APPen och gå in i inställningsmenyn
(kugghjulet)
2.
Knappa in telefonnummer och *pinkod till CALL
START. (*0000 i grundinställning. Se sid 9 för inställning av personlig PIN KOD)
3.
Ange det mobilnummer som du vill att ett larm skall
skickas till.
4.
Välj också värmartyp 3010 eller 3020.
5.
Spara genom att trycka på SEND knappen och
därefter SKICKA knappen.
Inställningar av värme och utgångar.
CALL START med tillhörande APP är nu klar för att använda. APPens utseende är snarlik med ALDEs manöverpanel.
De inställningar som går att göra på ALDE panelens inställningssida går
också att göra på Appen. Tillvägagångssätt nedan.
1.
Välj funktion som
in och knappa in det
skall ändras eller ställas
som önskas
Larmsida
Snabbval telefon
Inställningar
Utgång 2 On/Off (kylskåp)
Hämta status
Utgång 1 On/Off
Skicka meddelande
2.
När inställningarna är gjorda tryck på SEND knappen nere i
högerhörn.
3.
APPen genererar nu en kod som skall skickas och meddelande fönstret
visas. I detta visas den kod som är genererad.
4.
Tryck på SKICKA knappen och meddelandet sänds till CALL START.
5.
CALL START tar emot meddelandet och returnerar ett svarsmeddelande med de gjorda förändringarna. CALL START skickar samtidigt
meddelandet vidare till ALDE panelen som i sin tur bearbetar meddelandet och ändrar visning i panelen till de värden som skickats.
ANMÄRKNING—Varje meddelande som skickas från CALL START
kostar normal SMS taxa och belastar det laddade beloppet på SIM
kortet.
Förutom de funktioner som ingår i Alde panelen finns också inställning för
utgång 1 som kan användas till valfri funktion, ON, OFF och tidsinställning
samt kylskåp (snöflinga) utgång 2.
För att använda larmfunktioner se nedan:
Tryck på larm symbol på första sidan. På larmsidan, välj de
larmfunktioner som skall användas.
Aktivera LARM ON
Tryck SEND och på meddelandesidan tryck SKICKA.
CALL START returnerar ett svarsmeddelande med gjorda
inställningar. Om något av larmen löser ut fås SMS om
detta.
ANMÄRKNING—SMS skickas tre gånger för varje aktiverat larm
med ca 5 minuters mellanrum. Respektive larmfunktion AVAKTIVERAS EFTER 3 SKICKADE SMS. För återaktivering, skicka önskade
larminställningar igen.
KOMMUNICERA VIA TELEFONSAMTAL
Alternativt kan man för att kommunicera med CALL START använda talsvar.
Ring upp CALL START. En röst begär att PIN kod skall knappas in åtföljd av
#. Därefter läser rösten upp huvudmenyn med möjlighet att läsa in önskade
kommandon.
Följande val och kommandon läses upp
0
0
Värmare stoppas
Alde 3010 och 3020
0
1
Värmare startas
1
0
Utgång 1 stoppas
Valfri elektrisk funktion, belysning, extra värme m m.
1
1
Utgång 1 startas
Max belastning 0,5 A vid 12 volt
2
0
Utgång 2 (snöflinga) stoppas
Ex kyl (snöflinga)
2
1
Utgång 2 (snöflinga) startas
Max belastning 0,5 A vid 12 volt
4
Statusförfrågan
Uppräkning av aktuell status
5
Gångtid utgång 1
10-180 min, 24 h eller oändlig tid
6
Temperaturinställning
Inställning temp. ALDE värmare 5-30 grader
7
Larmfunktioner
Inställn. SMS larm, larm av=0, larm till=1
Mottagarnummer av SMS meddelande, samt val av larmfunktion.
Temperaturlarm Temp < inställt värde (0-20 grader), larm
av=0, larm till=1
Spänningslarm om spänning < 11 volt, larm av=0, larm
till=1
Yttre larm om signal på stift 7 sluts eller bryts (beroende
på val i meny 8 4), larm av=0, larm till=1. Inmatnings ex.
7
0
Larm AV
7
1
Larm PÅ
8
0
Datum & tid
8
1
Språk
Val av språk, svenska, engelska eller tyska
8
2
Alde 3010
Val av Alde system 3010
8
3
Alde 3020
Val av Alde system 3020
8
4
Kontaktfunktion
NC (default) eller NO för externt larm
9
PIN KOD
Inläsning av ny PIN KOD 4 siffror. Ny PINKOD XXXX# Upprepa nya koden XXXX# (default 0000)
*
Meny/avsluta
Återhopp till huvudmeny eller om man är i huvudmeny
avslutas samtal
Avsluta samtal
Samtal kan avslutas genom att när som helst lägga på luren eller hoppa tillbaka till huvudmeny och därefter *.
Om samtal avslutas mitt i kommando, bör man vänta innan man kopplar upp
på nytt, eftersom SELCO CALL START måste avsluta pågående rutiner säkert.
Gå ur eller byta meny
Om man under pågående kommando vill gå ur eller byta meny trycker man *
och återgår då till huvudmeny.
TRYCKKNAPPSFUNKTION
UTG 1 kan startas genom att trycka på tryckknappen. (tryckknappen sitter på
Callstart enhetens framsida). UTG 1 blir då aktiverad med den förinställda
gångtiden (se kommando 5). Tryckknappen kan också användas för att
stänga av utgång 1 och utgång 2.
Lysdioden indikerar med fast sken om utgång 1 är aktiverad. Om externt larm
är aktiverat blinkar lysdioden med ca 10 sekunders intervall.
ÅTERSTÄLLNING PIN KOD
Genom att hålla in tryckknappen på enheten 10 sekunder tills lysdioden börjar blinka snabbt återställs PIN KOD till 0000. Larmnummer raderas.
ANMÄRKNING—Vid spänningsbortfall återställs vissa värden till
grundvärden. SIM kort måste användas och/eller förnyas regelbundet. För att larm skall fungera måste kontatkortet vara laddat.
Kontrollera med kortleveranteröen för att undvika problem med
funktionen
FUNKTIONSSTÖRNINGAR
Funktionsstörningar kan uppstå om:

Mobiltelefon finn i närheten av SELCO CALL START

Annan elektronisk utrustning såsom datorer finns i närheten och genererar
störningar

Spänningsnivå tillfälligt har understigit 8 volt (kan inträffa vid start med dåligt
batteri)

Fordonet är placerat vid kraftig sändarantenn.

Fordonet befinner sig utanför GSM nätets täckningsområde.

Temperatur är under –30 °C
FELSÖKNING
Om SELCO CALL START inte fungerar vid anrop via telefon bör följande åtgärder göras innan kontakt tas med serviceställe.
1.
Kontrollera att spänning finns i enheten.
2.
Kontrollera att temperatur inte understiger –30 °C. Funktion under –30 °C är
EJ säker.
3.
Prova om SELCO CALL START fungerar genom att trycka på tryckknappen.
4.
Kontrollera med hjälp av egen mobiltelefon att den finns GSM signal
5.
Gör SELCO CALL START spänningslös under 5 minuter. Alla internminnen
nollställs.
6.
Anslut matningsspänning
7.
Ring upp SELCO CALL START
8.
Kontrollera om vald funktion aktiverades.
9.
OM funktion ej erhölls, flytta fordonet till plats där det fungerat förut och upprepa samtalet
10.
SELCO CALL START kommunicerar regelbundet med sändare och vid hög
belastning kan det uppstå väntetider och SELCO CALL START kan inte svara.
Gör ett nytt försök att ringa upp.
11.
Om funktion ändå inte erhålls, kontakta serviceställe.
INSTALLATION
Placering
SELCO CALL START monteras på torr
plats och på behörigt avstånd från annan
elektronisk utrustning för att undvika störningar. Fastsättning kan ske med skruv
eller kardborreband. (ingår ej)
Inkoppling
Anslutning skall ske till plus, minus och
BUS-kabel värmare. För att erhålla bästa
möjliga funktion skall matningsspänning
(plus,minus) tas via säkring direkt på batteripooler eller i husvagnens elcentral.
I läge ON lämnar SELCO CALL START
+12 volt på UTG 2 och kan belastas med
0,5 ampere.
BUS-kabel SKALL kopplas mot ALDEs
manöverpanel
1
YE
UTG 1
2
GN
UTG 2 kylskåp e.d.
3
RD
+ 12 volt matning
4
RD
Lysdiod i strömbrytaren (option)
5
WH
BUS-kabel Alde manöverpanel
6
BN
Gemensam från tryckströmbrytare (option)
7
RD/WH
Extern larmingång, dörr
8
YE
Tryckströmbrytare (option)
9
GN
BUS-kabel Alde manöverpanel
10 BN
-(minus) matning och BUS-kabel Alde manöverpanel
Anropsnummer:
PIN KOD:
Tillverkare
Trollhättan, Sweden
Distribueras av KAMA Fritid AB

Similar documents