PDF gräva ner död häst så går du tillväga

Transcription

PDF gräva ner död häst så går du tillväga
Nedgrävning av häst
Hästar kan bli undantagna från kravet på insamling och destruktion om man inte kan
misstänka att hästen har någon smittsam sjukdom. Istället kan man få begrava den på en
lämplig plats. För att få gräva ner en häst måste man ta del av de anvisningar som
kommunen lämnar ut. Kontakta oss så berättar vi mer.
Gör så här:
•
Se ut en lämplig plats där du vill begrava hästen. Om du själv inte äger marken måste
fastighetsägaren godkänna att du får gräva ner hästen på dennes mark. Ta reda på
vilken fastighetsbeteckning platsen har.
•
Ta kontakt med oss på Miljö- och byggenheten för att boka tid för
inspektion på den planerade nedgrävningsplatsen.
•
Vid inspektionen så ser vi om platsen som du valt är lämplig, samt lämnar vidare
anvisningar om hur nedgrävningen ska gå till.
•
Efter inspektionen fylls papper i som inspektören har med på platsen med uppgifter
om bland annat djur och djurägare, fastighetsägare samt om miljöinspektören kan
godta den inspekterade platsen. Ha gärna hästpasset framme vid inspektionen. På en
karta markeras den planerade nedgrävningsplatsen. Om platsen av någon anledning
inte anses lämplig får du möjlighet att se ut en annan plats.
Kommunen tar ut en avgift för sin handläggning, vilken debiteras i efterhand enligt
kommunfullmäktiges antagna taxa.
Att tänka på när man väljer plats:
•
Platsen för nedgrävningen bör väljas med omsorg. Det får inte förekomma
olägenheter för människors hälsa eller miljön.
•
Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
Undantaget är områden som ligger inom tertiär skyddszon, vilket är den yttersta
skyddszonen på vattentäkten.
•
Marken bör vara plan och inte vara blötmark, det vill säga sådan mark där vatten
under en stor del av året finns nära under, i eller strax över markytan.
Miljö och samhällsbyggnad
TELEFON 0321-59 50 00 E-POST [email protected]
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 35 Ulricehamn
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/Ulricehamnskommun
•
För att inte riskera förorening i vattentäkt, vattendrag eller grundvatten eller skapa
olägenhet för människor, djur eller miljön, bör man ta till ett ordentligt
skyddsavstånd. Vad som är lämpligt skyddsavstånd beror mestadels på de lokala
förutsättningarna på platsen (markförhållanden, bebyggelse och känsligt område i
övrigt). Följande meterantal kan ses som riktvärden;
200 meter till enskilda vattentäkter eller bostäder, 20 meter till väg eller
fastighetsgräns, 30 meter till vattendrag, sjö eller vattenförande dike.
•
Djur får inte grävas ner om grundvatten visar sig i graven. Det bör finnas en
säkerhetsmarginal ner till grundvattnet så att det inte någon gång under året kommer
in vatten i graven.
•
Vilda djur ska inte kunna gräva upp kroppen i efterhand. Jordbruksverket lämnar
rekommendationen att kadavret bör täckas med minst 1,5 meter med jord och att det
bilda en ås som packas. För en normalstort häst går det åt en ca 2-3 meter bred och ca
2,5 meter djup grav.
•
Nedgrävningen av kroppen ska ske så fort som möjligt. Om nedgrävningen inte kan
ske omedelbart ska kroppen förvars på ett smittsäkert sätt. På en tät presenning eller
betongplatta samt övertäckt så att inte rovdjur kommer åt kroppen är exempel på
lämpligt sätt. Dessutom bör kroppen vara åtskilt från övrig djurhållning.
Tillstånd från Länsstyrelsen behövs inte längre
Efter den 13 januari 2015 behöver man inte längre söka tillstånd från Länsstyrelsen för att
gräva ner sin häst. Dock måste man fortfarande kontakta miljö- och byggenheten i
kommunen för att få de anvisningar som krävs för att det ska vara tillåtet att gräva ner hästen
istället för att skicka den till destruktion.
Miljö och samhällsbyggnad
TELEFON 0321-59 50 00 E-POST [email protected]
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 35 Ulricehamn
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/Ulricehamnskommun