Monteringsanvisningar för DK- och ALU DK-fönster

Transcription

Monteringsanvisningar för DK- och ALU DK-fönster
Monteringsanvisningar för DK- och ALU DK-fönster
Öppningsförberedelser
Kontrollera att öppningen, dit fönstret ska placeras, är tillräckligt stort, dvs. -20, -40 mm större
än mallens mått. Se till att regnvatten och kondensvatten inte kommer åt fönstrets inre trädelar.
Om fönstret täcks med plastfilm under putsningen och slutbehandlingen, måste tillräcklig
ventilation mellan trädelarna säkerställas. Den tillåtna relativa luftfuktigheten i rummen får
inte överstiga 65 %. Om högre luftfuktighet tillåts inomhus under pågående montering och det
blir kondens på fönstren, måste rummen vädras vid behov eller fuktsamlare användas.
Förberedelse av fönsterkarm
Efter att man kontrollerat att öppningen är korrekt och motsvarande öppning passar det
tillverkade fönstret, förbereds monteringen av fönstret. Först kontrolleras fönstrets alla
delar. Därefter tas de öppningsbara ramdelarna bort och fästklamrarna monteras.
Fästklamrarnas rätta placeringsställe och densitet säkerställer fönstrets slutliga placering i
öppningen. Montören är därför skyldig att kontrollera klamrarnas placering och följa
nedanstående anvisningar.
Figur 2. Fästklamrarnas placering och monteringsdensitet på karmen (mått i mm)
OBS! 70 cm är det största tillåtna avståndet mellan fästklamrarna.
Fästklamrarna fästs i karmen med galvaniserade skruvar. Detta säkerställer att
fästklammern fixeras på ett korrekt sätt i karmen och man undviker eventuella utbuktningar
eller lutande positioner.
Text i bilden:
Klammerns fäste i fönsterkarmen
Fästklammer
Klammerns fäste i väggkonstruktionen
Figur 3. Fästklammerns fastsättning
Kilning och fastsättning av fönster
Efter att öppningen och fönsterkarmen har förberetts, monteras fönsterkarmens bärklossar i
öppningen innan fönsterkarmens montering och där en första inpassning görs. Därefter
placeras fönsterkarmen i rätt läge och kilningen utförs samt en slutlig inpassning. Vid behov
kan extra kilar monteras. För att säkerställa fönstrets egenvikt och de tyngder som påverkar
jämvikten, bör man vid monteringen av bärklossar och extra kilar följa nedanstående ritning.
Bildtext:
Bärkloss
Extra kil (vid behov)
OBS! Det är inte tillåtet att ta bort bärklossarna under hela fönstrets bearbetning.
Figur 4. Kilning av fönsterram
Efter karmens kilning och kontrollriktning, spänns karmen fast. I de fall man använder
fästklamrar, utförs fastsättningen antingen med dymlingar eller skruvar, beroende på
väggkonstruktionen. Vid riktning av stora karmar, är det lämpligt att spänna fast dem
innan riktning, genom att använda fästklammerns ovala hål för fastsättning. I sådant fall
utförs klammerns slutgiltiga fixering med extra skruv eller dymling efter att karmen har
riktats. Sedan placeras ramarna i karmarna och ramarnas rörlighet kontrolleras. Justera
gångjärn och spärrar (se underhållsanvisningar för fönsterspärrar) vid behov. Fönstren
ska lätt kunna öppnas och stängas.
Fogtätning
Fönstret tätas med lättexpanderande isolerskum eller annat lämpligt isolermaterial. Vid
användande av isolerskum, fyll gapet mellan karm och vägg i en jämn och kontinuerlig
linje. Se till att skummet har tillräckligt utrymme att expandera. Det är viktigt att skydda
fönstrets yta från smuts, eftersom torkat skum eller färg- och putsfläckar inte går att ta bort
obemärkt vid slutbehandlingen av fönstret. Se till att omedelbart avlägsna markeringstejpen
när arbetet har avslutats.
Rätt fogtätning beror på fönsterramens omgivande vind- och regnbeständighet samt allmän
teknisk "hälsa" och livslängd.
Med vänliga hälsningar,
GK Trade