Om Ni medlemmar får problem med fortsatt test Kontakta gärna

Comments

Transcription

Om Ni medlemmar får problem med fortsatt test Kontakta gärna
MTR i samarbete med företagshälsovården Avonova har beslutat att införa ett tillägstest vid
drogkontroll för eventuellt brott mot trafiksäkerhet, slumpvis drogkontroll, trafikmedicinsk
undersökning samt vid rehabiliteringsförfarande.
Testet är ett så kallat CDT test där man mäter en långsiktig alkoholmarkör vilket sker med ett
blodprov. Konkret innebär detta att MTR/Avonova kan följa din eventuella alkoholkonsumtion
Under en längre tid.
Skället till detta tillägg enligt MTR/Avonova är behovet att uppfylla säkerhetskrav från
Transportstyrelsen, SL/Trafikförvaltningen krav samt lagbundna krav i arbetsmiljölagen.
Detta är en tolkning som ej är till fullt ut. Självklar är det så att vi skall uppfylla dom krav som vårt
yrke kräver samtidigt som arbetsmiljölagen gäller samtliga anställda där MTR har valt att undanta i
princip hela tjänstemanna sektorn från det utökade testet.
SEKO anser att den befintliga kontroll som redan sker är fullt tillförlitlig vad gäller att trygga både
säkerhet och arbetsmiljöaspekten på vår arbetsplats.
Att arbetsgivaren skall ha tillgång till uppgifter om vårt privatliv samt möjlighet att tolka dessa i
eventuella arbetsrättsliga sammanhang anser SEKO vara helt förkastligt och kränker den personliga
integriteten på ett flagrant sätt som är skrämmande.
SEKO har drivit denna fråga till centrala förhandlingar mellan förbundet och arbetsgivarparten vilket
slutade i oenighet. I och med oenigheten i frågan är utrymme öppet för fortsatt agerande i frågan.
MTR har även beslutat att införa slumpmässig drog kontroll av stationspersonal och lokalvården med
motiveringen att dessa vistas i en säkerhetskänslig arbetsmiljö vilket berättigar detta. SEKO har även
där sagt nej till dylikt förfarande.
Om Ni medlemmar får problem med fortsatt test Kontakta gärna SEKO klubb 111 eller
skyddsombuden för vidare hantering i eventuell fråga.