Blankett - samtycke till publicering av bilder på Internet

Comments

Transcription

Blankett - samtycke till publicering av bilder på Internet
Reviderad 2015 02 17
Blankett: Samtycke till publicering av bilder på Internet
Syfte med bildpublicering
Alla förskolor och grundskolor i Trollhättans Stad har egna hemsidor. Det gäller också flera av våra
dagbarnvårdare. Många pedagoger använder också bloggar, sociala medier och andra webbaserade
tjänster för att dokumentera verksamheten. Hemsidor och bloggar är också en värdefull kommunikationskanal mellan skola/förskola/dagbarnvårdare och vårdnadshavare.
Ett vanligt sätt att arbeta med blogg och hemsida innebär att pedagogen tar kort och dokumenterar
barnens arbete. Bilder och text blir en berättelse där barnen kan följa sitt lärande och sin utveckling.
Samtidigt kan vårdnadshavare få en bra bild av vad barnen och eleverna gör i skolan och förskolan.
Ibland har verksamheterna också tryckta broschyrer eller foldrar med information om verksamheten.
Enligt personuppgiftslagen (PuL) måste vårdnadshavare ge tillstånd för att vi ska kunna publicera
bilder på hemsidor, bloggar och i trycksaker och informationsmaterial.
Du som vårdnadshavare har rätt att välja om du vill ge Utbildningsförvaltningen tillåtelse att publicera
namn och/eller bild på ditt barn. Kryssa i motsvarande ruta, skriv under blanketten och lämna den till
barnets mentor, till förskolan, eller till dagbarnvårdaren.
Bilderna kommer enbart att användas till pedagogisk dokumentation och information om Utbildningsförvaltningens verksamheter.
PuL:s skyddsregler innebär att det i princip krävs samtycke från den registrerade för att personuppgifter skall få behandlas över Internet. Detta gäller oavsett hur behandlingen sker, d v s det kan t ex röra
sig om hemsidor (webbsidor).
Också den som är underårig, dvs under 18 år, kan lämna giltigt samtycke. Enligt Datainspektionen
kan en tumregel vara att den som fyllt 15 år är normalt kapabel att ta ställning i samtyckesfrågan. Rekommendationer finns också att när eleven är 12-13 år skall både vårdnadshavare och elev lämna sitt
samtycke till publicering.
Utbildningsförvaltningen har valt att sätta dessa gränser till:


Till och med skolår 6 skall samtycke inhämtas från vårdnadshavare.
Från och med skolår 7 skall samtycke inhämtas från vårdnadshavare och elev
Under en elevs skoltid, från förskola till gymnasieskola, kommer samtycken att fyllas i vid flera tillfällen, ex vis när eleven byter skola. Utbildningsförvaltningen har tagit fram en blankett att använda vid
detta samtycke. Samtycket omfattar även publicering i skolkatalogen. Blanketten kan hämtas på
skolans hemsida. Den skall även finnas upptryckt på samtliga skolor och verksamheter.
Återkallelse av lämnat samtycke
Ett samtycke är frivilligt och kan återkallas. Om man återkallar ett samtycke får ytterligare uppgifter
inte behandlas, men behandlingen av uppgifter som redan samlats in får fortsätta.
Utbildningsförvaltningen, Trollhättans Stad
_________________________________________________________________________________________________
Gärdhemsvägen 9  461 84 Trollhättan  Telefon 0520-49 50 00  Fax 0520-49 72 71
[email protected]  www.trollhattan.se  Bankgiro 992-2352
Reviderad 2015 02 17
Jag tillåter att Utbildningsförvaltningen Trollhättans Stad publicerar
Bild
Namn
på mitt barn på hemsidor, bloggar och i informationsmaterial som broschyrer och foldrar som är knutna till verksamheten.
Om du inte vill att varken namn eller bild på ditt barn publiceras kryssar du istället i rutan ”Nej”
och skriver under blanketten.
Nej, jag tillåter inte publicering.
Barnets namn och födelsedatum (ÅÅ MM DD):
Förskola /dagbarnvårdare/skola
Ort, datum, underskrift vårdnadshavare
Namnförtydligande
Ort och datum, underskrift vårdnadshavare 2 (vid gemensam vårdnad)
Namnförtydligande
Ort och datum, underskrift elev (från och med åk 7)
Namnförtydligande
Fyll i blanketten och lämna den till förskollärare/dagbarnvårdare eller till elevens mentor.
Utbildningsförvaltningen, Trollhättans Stad
_________________________________________________________________________________________________
Gärdhemsvägen 9  461 84 Trollhättan  Telefon 0520-49 50 00  Fax 0520-49 72 71
[email protected]  www.trollhattan.se  Bankgiro 992-2352

Similar documents