Befolkningsprognos för 2015

Comments

Transcription

Befolkningsprognos för 2015
Befolkningsprognos för
Örebro kommun 2015-2024
Örebroarna efter ålder år 2024 jämfört med år 2014
2014
2024
3 000
2 500
Antal
2 000
1 500
1 000
500
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100-w
Ålder
Sammanfattning av prognosen:







Örebros folkmängd beräknas fortsätta växa kraftigt med ca 2 000 invånare per år
under de kommande 10 åren.
Antalet invånare i förskoleålder, 1-5 år, beräknas öka med i genomsnitt ca 130 barn
per år.
Antalet invånare i grundskoleålder, 6-15 år, beräknas öka med i genomsnitt ca 380
barn per år.
Antalet invånare i gymnasieålder, 16-18 år, beräknas minska 2015 men kommer
därefter att börja öka och ökningen blir i genomsnitt ca 100 per år.
Antalet invånare i yrkesaktiv ålder, 20-64 år, beräknas öka långsammare än antalet
invånare i icke-yrkesaktiva åldrar, 0-19 år samt 65 år och äldre. Detta leder till en
ökande demografisk försörjningsbörda under de kommande 10 åren.
Antalet invånare i pensionsålder, 65 år och äldre, beräknas öka med i genomsnitt ca
450 per år.
Antalet äldre invånare, 85 år och äldre, beräknas minska lite grann fram t o m 2019
och därefter ökar antalet något fram till 2024.
Örebro kommun
Kommunledningskontoret
orebro.se
Statistiker Olle Kylensjö
[email protected]
019-21 11 78
Örebro kommun – befolkningsprognos 2015-2024
2015-04-15
Befolkningsprognos för Örebro kommun 2015-2024
Den framtida befolkningsutvecklingen är av stor betydelse för hur behoven och kraven
från invånarna på kommunens verksamheter kommer att förändras. Den här
befolkningsprognosen avser kommande tioårsperiod och bygger på en demografisk
framskrivning av tidigare års trender vad gäller flyttningar, födelsetal och dödlighet.
Vid utgången av 2014 hade Örebro kommun 142 618 invånare. Till år 2024 beräknas
antalet invånare öka med ca 20 000 till knappt 163 000. Den kraftiga folkökningen består
till största delen av ett inflyttningsöverskott (fler flyttar till Örebro än från) men också
födelseöverskottet är betydande (antalet födda överstiger antalet döda) och kommer att bli
alltmer betydelsefullt för folkökningen under den kommande tioårsperioden.
Antalet invånare i yrkesaktiv ålder (20-64 år) ökar inte fullt så snabbt som antalet invånare i
övriga åldrar (ungdomar och ålderspensionärer ökar ännu snabbare). Det innebär att den
demografiska försörjningsbördan (antal personer 0-19 år och 65- år delat med antal
personer 20-64 år) ökar med drygt 7 procent fram till år 2024, från dagens 70 personer per
100 personer i yrkesaktiv ålder till 75. Denna nivå är lägre än vad Statistiska centralbyrån
prognostiserar för hela riket och är en nivå som Örebro låg på under flera år på 1980-talet.
Värdet på 75 innebär att 100 personer i yrkesaktiv ålder, utöver sig själva, kommer att ha 75
personer i icke yrkesaktiv ålder att ”försörja”.
Barn och ungdomar
Behovet av förskoleverksamhet och underlaget för vårdnadsbidrag ökar genom att
invånarna i förskoleålder, 1-5 år, blir fler. Åldersgruppen ökar stadigt fram till 2024 med en
genomsnittlig årlig ökning på ca 130 barn.
Grundskoleverksamheten kommer att ställas inför ökade resursbehov. Antalet barn i åldern
6-15 år har ökat stadigt sedan 2011 och ökningen förväntas bli allt kraftigare under de
kommande åren. Redan 2018 är antalet barn drygt 1 800 fler än vid utgången av 2014 och
2024 ca 3 800 fler. I de lägsta årsklasserna (skolår 0-3) kommer de största ökningarna
tidigast och dessa är redan 2017 ca 730 fler än 2014. I genomsnitt ökar åldersklassen med
drygt 130 barn per år. De högre årsklasserna kommer senare att gå liknande utvecklingar till
mötes med kraftiga ökningar. Årsklasserna i skolår 4-6 ökar med knappt 120 barn per år
och årsklasserna i skolår 7-9 med drygt 130 per år fram till 2024.
Örebros elevunderlag för gymnasieskolan, invånare i åldern 16-18 år, hade en topp år 2008
efter en lång tids ökning. Därefter har minskningar årligen skett och fram till och med 2015
kommer gruppen att minska något ytterligare och beräknas då vara ca 100 färre än 2014.
Efter 2015 börjar invånarantalet i gymnasieåldrarna återigen att öka och redan 2016 är de
fler än vid utgången av 2014 och därefter börjar ökningen bli kraftig. I genomsnitt ökar
antalet med ca 100 per år.
Ålderspensionärer
Ålderspensionärerna (65 år och äldre) kommer att öka i en ganska jämn takt under
prognosperioden med ca 450 per år. De yngre pensionärerna (65-79 år) ökar mest i början
av prognosperioden för att sedan minska något mot slutet. De allra äldsta invånarna, 90 år
och äldre, förväntas vara något lägre till antalet under de kommande åren jämfört med 2014
medan mellangruppen, 80-89 år, minskar marginellt i antal fram till 2016 men börjar
därefter öka - mot slutet av prognosperioden är ökningarna kraftiga. Sammantaget innebär
det att den demografiska utvecklingen får en förhållandevis begränsad effekt på
kommunens vård- och omsorgsverksamhet under de närmaste fem åren, därefter kommer
utmaningarna för äldreomsorgen gradvis att öka när vi närmar oss mitten av 2020-talet.
2
Örebro kommun – befolkningsprognos 2015-2024
2015-04-15
Befolkningsutveckling i Örebro kommun för några åldersgrupper
Befolkningsutveckling 2009-2014 med prognos 2015-2024, barn och ungdomar
1-5 år
6-15 år
16-18 år
4 000
Skillnad i antal jämfört med 2014
3 400
2 800
2 200
1 600
1 000
400
-200
-800
-1 400
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Befolkningsutveckling 2009-2014 med prognos 2015-2024, de äldre invånarna
80-84 år
85-89 år
90- år
1 800
Skillnad i antal jämfört med 2014
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
-200
-400
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Källa: SCB (2010-2014) och Örebro kommuns befolkningsprognos (2015-2024)
3
Örebro kommun – befolkningsprognos 2015-2024
2015-04-15
Befolkningsprognos för Örebro kommun 2014-2024
Folkmängd efter ålder vid årets slut
Faktisk
Ålder
2014
2015
2016
2017
2018
Prognos
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0 år
1 906
1 930
1 964
1 997
2 027
2 057
2 081
2 100
2 119
2 134
2 149
1-3 år
5 526
5 566
5 660
5 809
5 895
5 986
6 073
6 151
6 220
6 279
6 332
4-5 år
3 656
3 737
3 756
3 701
3 767
3 878
3 931
3 990
4 046
4 099
4 148
1-5 år
9 182
9 303
9 416
9 510
9 663
9 864
10 004
10 141
10 266
10 378
10 481
6-9 år
6 720
7 025
7 249
7 444
7 502
7 527
7 611
7 671
7 784
7 944
8 049
10-12 år
4 572
4 677
4 819
4 991
5 269
5 454
5 592
5 675
5 722
5 723
5 761
13-15 år
4 528
4 588
4 655
4 786
4 888
5 025
5 190
5 455
5 631
5 764
5 845
6-15 år
15 820
16 290
16 724
17 221
17 659
18 005
18 393
18 800
19 137
19 431
19 655
16-18 år
4 779
4 676
4 739
4 870
4 929
4 997
5 122
5 220
5 353
5 513
5 766
19-24 år
13 733
13 722
13 688
13 599
13 602
13 663
13 737
13 795
13 941
14 140
14 297
25-39 år
29 360
30 088
30 640
31 101
31 644
32 041
32 266
32 739
33 089
33 375
33 735
40-64 år
42 413
42 551
42 976
43 365
43 717
44 192
44 755
45 124
45 562
46 143
46 633
65-w år
25 425
26 006
26 391
26 862
27 290
27 730
28 216
28 675
29 142
29 493
29 918
85-w år
3 582
3 570
3 570
3 541
3 502
3 459
3 470
3 458
3 502
3 578
3 691
142 618
144 566
146 538
148 526
150 530
152 549
154 573
156 594
158 608
160 607
162 635
0-w år
Prognostabeller kan hämtas via eget urval i Örebro kommuns statistikdatabas*.
Örebro kommun – förväntad befolkningsförändring från 2014

Antalet invånare i yrkesaktiva åldrar (20-64 år) ökar i långsammare takt än antalet
invånare i övriga åldrar.
Faktisk
Ålder
Prognos
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2020
2022
2024
0-19 år
33 476
34 078
34 628
35 300
36 069
36 766
37 428
38 780
39 999
65-w år
25 425
26 006
26 391
26 862
27 290
27 730
28 216
29 142
29 918
Summa
58 901
60 084
61 019
62 162
63 359
64 496
65 644
67 922
69 917
20-64 år
83 717
84 482
85 519
86 363
87 172
88 053
88 930
90 686
92 718
Befolkningsutveckling 2009-2014 med prognos 2015-2024
20-64 år
0-19 år och 65- år
13 000
Skillnad i antal jämfört med 2014
11 000
9 000
7 000
5 000
3 000
1 000
-1 000
-3 000
-5 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
*
Tillgänglig på Internet: http://www.orebro.se/3843.html
4
Örebro kommun – befolkningsprognos 2015-2024

2015-04-15
Antalet förskolebarn blir fler.
Faktisk
Ålder
2014
2015
2016
2017
Prognos
2018
2019
2020
2022
2024
1-3 år
5 526
5 566
5 660
5 809
5 895
5 986
6 073
6 220
6 332
4-5 år
3 656
3 737
3 756
3 701
3 767
3 878
3 931
4 046
4 148
1-5 år
9 182
9 303
9 416
9 510
9 663
9 864
10 004
10 266
10 481
Befolkningsutveckling 2009-2014 med prognos 2015-2024
1-3 år
4-5 år
1 000
Skillnad i antal jämfört med 2014
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Antalet grundskoleelever ökar kraftigt.
Faktisk
Prognos
Ålder
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2024
6-9 år
6 720
7 025
7 249
7 444
7 502
7 527
7 611
7 784
8 049
10-12 år
4 572
4 677
4 819
4 991
5 269
5 454
5 592
5 722
5 761
13-15 år
4 528
4 588
4 655
4 786
4 888
5 025
5 190
5 631
5 845
6-15 år
15 820
16 290
16 724
17 221
17 659
18 005
18 393
19 137
19 655
Befolkningsutveckling 2009-2014 med prognos 2015-2024
6-9 år
10-12 år
13-15 år
1 600
Skillnad i antal jämfört med 2014
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
-1 000
-1 200
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5
Örebro kommun – befolkningsprognos 2015-2024

2015-04-15
Örebros elevunderlag för gymnasieskolan minskar lite 2015 innan det återigen börjar
öka och 2017 är det större än 2014. Under 20-talet blir ökningen kraftig.
Faktisk
Ålder
2014
2015
2016
2017
Prognos
2018
2019
2020
2022
2024
16-18 år
4 779
4 676
4 739
4 870
4 929
5 122
5 353
5 766
4 997
Befolkningsutveckling 2009-2014 med prognos 2015-2024
16-18 år
1 000
900
Skillnad i antal jämfört med 2014
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Bland de äldre invånarna ser utvecklingen olika ut, där gruppen 80-84 år börjar öka
kraftigt efter 2018 medan gruppen 85 år och äldre är ganska oförändrad.
Faktisk
Ålder
2014
2015
2016
2017
Prognos
2018
2019
2020
2022
2024
80-84 år
3 108
3 094
3 045
3 103
3 219
3 392
3 616
4 134
4 809
85-89 år
2 200
2 199
2 210
2 179
2 147
2 103
2 108
2 141
2 354
90-w år
1 382
1 371
1 360
1 362
1 355
1 356
1 362
1 361
1 336
Befolkningsutveckling 2009-2014 med prognos 2015-2024
80-84 år
85-89 år
90- år
1 800
Skillnad i antal jämfört med 2014
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
-200
-400
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6
Örebro kommun – befolkningsprognos 2015-2024
2015-04-15
Allmänt om prognosen
Prognosen är en demografisk trendberäkning som baserar sig på uppgifter från tidigare år
om utvecklingen avseende födelsetal, dödlighet, flyttningsrörelser och på antaganden i den
befolkningsprognos på riksnivå som SCB (Statistiska centralbyrån) gör. Utgående från den
faktiska folkmängden den 31/12 2014 sker en framskrivning av befolkningen genom att
befolkningen åldras ett år och sedan förändras genom att några föds, några dör och några
flyttar till och från kommunen. Befolkningsutvecklingen beräknas för varje ettårsklass och
båda könen.
Födda och döda
Antalet födda beräknas utifrån antalet kvinnor i fruktsam ålder samt på de senaste årens
observerade fruktsamhetstal (antal födda per 1000 kvinnor i respektive åldersklass) i
Örebro. Historiskt sett (sedan 1970) har fruktsamheten i Örebro oftast legat ett par procent
under fruktsamheten i riket, men har i stort följt samma utvecklingstrender hela tiden.
Prognosen räknar med en framtida fruktsamhet som till en början kommer att ligga på
samma nivå som varit i Örebro under de senaste fem åren för att därefter följa samma
trend som fruktsamheten gör i riket enligt SCB:s riksprognos. Under prognosperioden
kommer antalet kvinnor i de mest fruktsamma åldrarna vara många (de stora kullarna födda
kring 1990 befinner sig i dessa åldrar under prognosperioden) och därför prognostiseras
det höga födelsetal.
Fruktsamhetstal (antal födda barn per 1 000 kvinnor efter kvinnans ålder),
utjämnade värden för Örebro kommun 2010-2014
Födda barn per 1 000 kvinnor
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
Ålder
Antalet döda räknas fram genom antaganden om dödsrisker efter kön och ålder baserade
på SCB:s riksprognos för varje prognosår. Medellivslängden ökar, mer för män än för
kvinnor. Under de senaste 10 åren har dödligheten i Örebro för kvinnor och män legat på i
princip samma nivå som i riket. Prognosen räknar med att den situationen kvarstår under
prognosperioden. Under prognosperioden är antalet äldre invånare på en relativt låg nivå
samtidigt som medellivslängden ökar vilket gör att antalet döda prognostiseras att ligga på
en ganska konstant nivå.
7
Örebro kommun – befolkningsprognos 2015-2024
2015-04-15
Dödsrisker efter kön och ålder, utjämnade värden för Örebro kommun
2010-2014
Män
Kvinnor
800
700
Promille
600
500
400
300
200
100
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
0
Ålder
Antal födda och döda i Örebro kommun 2005-2014 med prognos
2015-2024
(heldragna linjer är antalet födda/döda, streckade är linjära trendlinjer)
Födda
2 500
Döda
2 000
1 500
1 000
500
0
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
In- och utflyttning
Flyttningsrörelserna i prognosen baseras på en framskrivning av de trender som den
historiska utvecklingen visar men också utifrån den förväntade befolkningsutvecklingen i
länet och riket (inkl. framtida in- och utvandringar) enligt SCB:s riksprognos. Antaganden
görs om antal inflyttare samt deras ålder- och könsfördelning vilken baseras på hur denna
fördelning sett ut under de senaste åren. Utflyttarna beräknas efter hur de senaste årens
utflyttningar från Örebro har varit fördelade på ålder och kön (genom
s.k. utflyttningsrisker).
8
Örebro kommun – befolkningsprognos 2015-2024
2015-04-15
Inflyttare efter kön och ålder, utjämnade värden för Örebro kommun
2010-2014
Män
Kvinnor
45
40
35
Promille
30
25
20
15
10
5
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
0
Ålder
En fortsatt hög invandring men även inrikes inflyttning leder till att antalet inflyttare
prognostiseras att fortsätta öka från den rekordhöga nivån 2014. Eftersom invånarantalet
växer är det också en logisk följd att antalet utflyttare ökar givet att de senaste årens
utflyttningsrisker fortsätter att gälla.
Utflyttningsrisker efter kön och ålder, utjämnade värden för Örebro kommun
2010-2014
Män
Kvinnor
200
180
160
Promille
140
120
100
80
60
40
20
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
0
Ålder
Antal inflyttare och utflyttare i Örebro kommun 2005-2014 med prognos
2015-2024
(heldragna linjer är antalet födda, streckade är linjära trendlinjer)
Inflyttare
Utflyttare
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
9
Örebro kommun – befolkningsprognos 2015-2024
2015-04-15
De exakta talen i tabellerna och diagrammen ger en illusion av en noggrannhet som inte
finns. I en prognos finns alltid en osäkerhet till följd av ett antal felkällor: slumpfel, fel i
antaganden, fel beroende på avvikelser från beräknat bostadsbyggande samt modellfel.
Osäkerheten ökar med prognosperiodens längd.
Allmänt är osäkerheten störst för de åldersgrupper som vid prognosens tillkomst ännu inte
är födda och för åldrarna 19-30 år där flyttbenägenheten är som störst. Detta innebär att
redan på ganska kort sikt är prognososäkerheten stor när det gäller antalet förskolebarn och
yngre vuxna. Redan år 2020 består hela gruppen förskolebarn i prognosen av individer som
vid prognosens beräkning ännu inte var födda, det prognostiserade antalet i denna
åldersgrupp blir till stor del beroende av hur prognosen beräknat det framtida
barnafödandet. På delområdesnivå (se beskrivning nedan) blir osäkerheten också större, ju
mindre delområden desto större osäkerhet. Stor försiktighet bör vidtas när prognossiffror
på delområdesnivå flera år framåt studeras i ovan nämnda åldersgrupper och man bör inte
låsa sig vid att dessa ska slå in exakt vid planeringsarbete.
Prognos för delområden
Förutom befolkningsprognosen för Örebro kommun totalt görs prognoser för ett antal
delområden för åren 2014-2021. Här tas hänsyn till hur bostadsbyggnation förväntas ske.
Den något kortare prognosperioden än för kommunprognosen beror på att fler antaganden
måste göras och områdena är mindre vilket ökar osäkerheten – framförallt i områden där
det planeras för många nya bostäder.
Avstämning sker mellan kommunprognos och delområdesprognoser. Summan av antalet
invånare i delområdesprognosernas alla områden ska för varje prognosår överensstämma
med kommunprognosen för varje ettårsklass bland kvinnor och män.
I delområdesprognoserna används en metod där förändringarna av befolkningen genom
dödlighet och in- respektive utflyttning sammanfattas i s.k. utglesningstal. Dessa varierar
beroende bebyggelsens karaktär och demografi. Utifrån varje delområdes
bebyggelsekaraktär och historiska observationer görs också antaganden om hur hög
framtida fruktsamhet blir i området. Till detta kommer effekten av nybyggnation och
eventuell rivning.
Nybyggnation
Nybebyggelsen hanteras genom antaganden utifrån tidigare års observationer om
boendetätheter (genomsnittligt antal personer som flyttar in i en färdigställd lägenhet) samt
kön- och åldersfördelningar för de som flyttar in i de färdigställda lägenheterna. Det är
stora skillnader mellan olika typer av bebyggelse, t ex mellan flerbostadshus med
bostadsrätter i centralt stadsläge och småhus i glesbygd.
Det nytillskott av lägenheter prognosen räknar med baseras på en kartläggning av planerade
byggprojekt i samråd med Stadsbyggnadskontoret. Här bedöms det hur många lägenheter
av de planerade som kommer att bli färdigställda (när och i vilka delområden) för varje år.
Områden med en verklig byggnation som skiljer sig markant från den bedömda i
prognosen kommer att ha en högst osäker befolkningsutveckling. Observera också att
förändringar av nybyggnation i ett område även påverkar resultatet i övriga områden
eftersom delområdesprognoserna stäms av mot kommunprognosen.
Prognosen antar ett genomsnittligt antal färdigställda lägenheter i hela kommunen om ca
1 200 lägenheter per år i flerbostadshus och småhus under perioden 2015-2021.
10
Örebro kommun – befolkningsprognos 2015-2024
2015-04-15
De allra största volymerna av planerade nybyggnationer återfinns under prognosperioden
vid Ladugårdsängen/Sörbyängen samt i de sydöstra stadsdelarna (Almby/Näsby/Ormesta).
Andra områden som kommer att byggas ut mycket är Rynningeåsen, de västra delarna av
Adolfsberg, Ekeby-Almby, de norra stadsdelarna (framförallt gamla mejeriområdet vid
Svampen), runt universitetet samt kring Lillån/Bettorp. I dessa områden kommer därför en
stor del av kommunens folkökningar att ske.
Antal lägenheter som bedöms byggas per område efter hustyp under 2015-2021
Område
Sörbyängen
Ladugårdsängen
Adolfsberg
Tybble
Rynningeåsen
Ormesta
Centrum
Almby
Ekeby-Almby
Norr, mejeriområdet
Väster
Bettorp
Norr
Öster
Mellringe
Gustavsvik
Alnängarna
Vivalla
Örnsro
Haga
Mosås
Marieberg
Eklunda
Skebäck
Lillån
Brickebacken
Norrby
Varberga
Glanshammar
Runnaby
Västra Mark
Grenadjärstaden
Landsbygd norr
Ringstorp
Näsby
Hovsta
Vintrosa
Östernärke
Latorp
Hidingsta
Tysslinge
Garphyttan
Hjälmarbaden
Stora Mellösa
Totalt
Blandat
359
109
161
159
30
Flerbostadshus
1 216
400
454
592
557
170
440
303
15
350
226
167
191
170
109
Radhus
Småhus
Totalt
24
14
39
14
112
32
16
20
32
156
9
14
32
28
13
11
9
7
3
2
2
1 254
759
616
592
557
475
440
351
350
350
226
219
191
170
169
162
159
147
126
108
104
96
90
88
83
70
70
59
56
47
43
42
36
30
26
22
19
13
11
9
7
3
2
2
599
8 448
162
159
96
30
13
105
30
108
1
10
90
48
6
70
70
59
42
85
15
17
41
40
14
51
56
47
29
42
14
36
30
1
9
12
1 226
6 131
11
22
3
13
7
491
Örebro kommun – befolkningsprognos 2015-2024
2015-04-15
Befolkningsprognos för delområden 2015-2021
De flesta områdena i kommunen växer under prognosperioden. De som växer klart mest är
områdena med de största volymerna planerade bostäder som framgår på föregående sida.
Några områden där folkmängden ser ut att kunna minska något är i södra Östernärke,
Lundby, centrala Öster och centrala Väster.
Prognoser för olika åldersgrupper på bostadsområdesnivå och kommunala skolors
anvisningsområden för förskoleklasser finns tillgängliga som tabeller via Örebro kommuns
statistikdatabas (http://www.orebro.se/3843.html, under ”Befolkningsprognos”->
”Bostadsområde” resp. ”Befolkningsprognos”-> ”Skolområde”).
Befolkningsutveckling från 2015 per Vård- och omsorgsnämnd/
Socialnämnd

Örebros folkökning sker till allra största delen i Öster, med en förväntad ökning till
2021 med drygt 12 000 invånare mot ca 1 600 för Väster.

Antalet barn 0-12 år ökar, framförallt i Öster där ökningen förväntas bli hela 2 700 (24
procent) jämfört drygt 500 (5 procent) i Väster.

Gruppen 13-20 år minskar lite i antal fram t o m 2016 Öster sedan börjar gruppen öka
kraftigt. I Väster ökar gruppen varje år under prognosperioden. Till 2021 är antalet
knappt 850 fler i Öster och ca 570 fler i Väster jämfört med 2014.

Totalt för åldrarna 0-20 år sker en ökning till 2020 med ca 3 500 i Öster medan antalet i
Väster ökar med ca 1 100 personer.

Antalet invånare som är 65 år och äldre ökar i båda områdena, med ca 2 300 i Öster
och ca 1 000 i Väster fram till 2021.

De äldsta invånarna, 85 år och äldre, minskar en aning till antalet i både Öster och
Väster under hela prognosperioden.
12
Örebro kommun – befolkningsprognos 2015-2024
2015-04-15
Folkmängd efter ålder vid årets slut per vård- och omsorgsnämnd
Öster
Faktisk
Prognos
Ålder
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0-17
15 025
15 474
15 958
16 473
17 003
17 486
18 065
18 576
18-24
8 976
8 923
8 969
8 975
9 030
9 062
9 049
9 083
25-64
39 260
40 054
40 953
41 908
42 909
43 898
44 845
45 709
65-74
8 197
8 465
8 566
8 654
8 685
8 673
8 628
8 578
75-84
4 171
4 331
4 462
4 714
5 023
5 363
5 735
6 098
85-94
1 977
1 964
1 964
1 942
1 905
1 896
1 899
1 908
95-w
187
191
196
192
198
197
199
197
0-w
77 793
79 402
81 068
82 858
84 754
86 574
88 418
90 150
0-12
11 271
11 698
12 074
12 463
12 890
13 298
13 673
13 965
13-20
6 851
6 782
6 831
6 888
7 037
7 217
7 441
7 704
65-w
14 532
14 951
15 188
15 501
15 812
16 129
16 460
16 782
85-w
2 164
2 155
2 159
2 134
2 103
2 093
2 097
2 105
Väster
Faktisk
Prognos
Ålder
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0-17
14 875
15 043
15 297
15 442
15 537
15 718
15 793
15 886
18-24
6 466
6 403
6 229
6 230
6 232
6 242
6 352
6 435
25-64
32 329
32 403
32 483
32 380
32 277
32 164
32 008
31 987
65-74
6 389
6 470
6 521
6 533
6 461
6 365
6 308
6 220
75-84
3 068
3 153
3 254
3 403
3 601
3 853
4 058
4 303
85-94
1 319
1 307
1 291
1 284
1 276
1 242
1 252
1 233
99
107
119
124
122
124
121
120
0-w
64 545
64 886
65 194
65 395
65 507
65 708
65 892
66 184
0-12
11 076
11 204
11 342
11 447
11 539
11 572
11 583
11 591
13-20
6 322
6 375
6 443
6 485
6 517
6 677
6 776
6 889
65-w
10 875
11 038
11 185
11 343
11 460
11 584
11 739
11 876
85-w
1 418
1 414
1 411
1 407
1 398
1 366
1 373
1 353
95-w
13
Örebro kommun – befolkningsprognos 2015-2024
2015-04-15
Folkmängden 2014 jämfört med förra årets prognos för 2014
Folkmängden förväntades vara 142 404 vid 2014 års slut enligt förra årets prognos. Det
verkliga antalet blev 142 618, 214 invånare fler än i prognosen. Detta blir ett prognosfel på
knappt 0,2 procent, vilket innebär en ganska genomsnittlig träffsäkerhet jämfört med
tidigare prognoser. Prognosfelen varierar mellan åldersgrupperna. Störst procentuellt
prognosfel blev det bland de nyfödda som under 2014 nådde en rekordhög nivå, 48 fler än
prognostiserat.
Ålder
0 år
Differens
Prognos
Ufall
2014
2014
Antal
%
1 858
1 906
-48
-2,5%
1-5 år
9 165
9 182
-17
-0,2%
6-15 år
15 800
15 820
-20
-0,1%
16-18 år
4 776
4 779
-3
-0,1%
19-24 år
13 680
13 733
-53
-0,4%
25-44 år
38 723
38 758
-35
-0,1%
45-64 år
32 962
33 015
-53
-0,2%
65-74 år
14 644
14 602
42
0,3%
75-84 år
7 236
7 241
-5
-0,1%
85-w år
3 559
3 582
-23
-0,6%
142 404
142 618
-214
-0,2%
Alla åldrar
Ett par udda observationer
En genomsnittlig dag under 2015 i Örebro kommun ökar befolkningen med 5,3 personer:
1,9 personer genom att det föds fler än det dör
3,4 personer genom att det flyttar in fler än det flyttar ut
I världen ökar befolkningen lika mycket på 13 minuter som Örebro ökar på ett år:
World Vital Events Per Time Unit: 2015
Time
Unit
Year
Month
Day
Minute
Second
Births
Deaths
134 034 782
11 169 565
57 179 795
4 764 983
Natural
Increase
76 854 987
6 404 582
367 219
255
4,3
156 657
109
1,8
210 562
146
2,4
Figures may not add to totals due to rounding.
Källa: U.S. Census Bureau
Örebro kommun
Kommunledningskontoret
orebro.se
Statistiker Olle Kylensjö
[email protected]
019-21 11 78
14