Policy för ansvarsfulla investeringar

Comments

Transcription

Policy för ansvarsfulla investeringar
Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar
Denna policy har antagits av styrelsen för Swedbank Robur Fonder AB (”Swedbank
Robur”) och omfattar de värdepappersfonder och specialfonder som förvaltas av
fondbolaget och som i sina fondbestämmelser hänvisar till Swedbank Roburs policy
för ansvarsfulla investeringar. Styrelsen gör löpande en översyn av policyn.
Bakgrund
Swedbank Robur har ett ansvar att agera i hållbarhets- och bolagsstyrningsfrågor för sina andelsägares räkning och för att efterleva egna och
samhällets värderingar. Swedbank Robur anser att
hållbarhets- och bolagsstyrningsrisker kan vara
finansiella risker. Swedbank Robur har skrivit under
FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI
(Principles for Responsible Investment), unpri.org.
Viktiga delar i Swedbank Roburs arbete som ansvarstagande kapitalförvaltare är att i första hand
påverka bolag att utveckla sitt arbete inom hållbarhet och bolagsstyrning, men även att välja bort
vissa bolag som inte uppfyller Swedbank Roburs
baskrav för investering. För kunder som vill att hållbarhet ska vara avgörande i investeringsbesluten
erbjuds istället våra särskilda hållbarhetsfonder.
Med hållbarhet avses miljö och klimat, mänskliga
rättigheter, anställdas rättigheter och affärsetik.
Med bolagsstyrning avses ägarnas och styrelsens
styrning av bolag vilket omfattar beslut avseende
bolagsordning, val av styrelse och revisorer, arvoden och ersättningar, kapitalstrukturfrågor samt
offentliga uppköpserbjudanden.
Swedbank Robur påverkar
Swedbank Robur arbetar som ansvarsfull ägare
genom bolagspåverkan och har en ägarpolicy som
finns på Swedbank Roburs webbplats. Swedbank
Robur fokuserar på att påverka bolag där fonderna är stora ägare och bolag med särskilt stora
brister inom hållbarhet och bolagsstyrning.
Swedbank Robur investerar inte i
Swedbank Robur investerar inte i bolag med koppling till vissa produkter eller i bolag med oacceptabelt uppförande. Det är bolag som:
• tillverkar, moderniserar, säljer eller köper produkter som är speciellt utvecklade för klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska
vapen samt kärnvapen (PRODUKTER)
• allvarligt och systematiskt, och utan att visa
förändringsvilja, kränker vedertagna inter-
nationella normer och konventioner inom
hållbarhet antagna av FN, ILO och OECD.
(UPPFÖRANDE)
• på annat sätt är involverade i oacceptabel
verksamhet med koppling till hållbarhet eller
bolagsstyrning (såsom att bedriva verksamhet med särskilt stora miljö- och säkerhetsrisker) utan att visa förändringsvilja (UPPFÖRANDE)
Graden av bolagens förändringsvilja bedöms
enligt en skala där resultatet av påverkansarbetet
med respektive bolag utvärderas.
Beslutsprocess
Swedbank Robur granskar befintliga och potentiella innehav i fonderna för att upptäcka bolag med
allvarliga hållbarhetsincidenter, höga hållbarhetsrisker och otillräckligt hållbarhetsarbete. Därutöver identifieras bolag med väsentliga brister i sin
bolagsstyrning. Granskningen görs av specialister
inom Swedbank Roburs enhet för Ägarstyrning
och Hållbarhet och med hjälp av extern analys.
Bolag med särskilt hög risk inom hållbarhet och
bolagsstyrning sätts upp på en bevakningslista
som fungerar som underlag för urval av bolag att
påverka. Resultatet av påverkansarbetet bedöms
enligt en utvärderingsskala för att kunna avgöra
vilka bolag som utvecklar sitt arbete (fonderna
kan vara kvar som ägare) och vilka bolag som inte
förändrar sitt arbete (fonderna kan inte vara kvar
som ägare).
Baserat på dessa bedömningar och utifrån rekommendationer från Swedbank Roburs Råd för
hållbarhetsanalys beslutar VD tillsammans med
chefen för Ägarstyrning och Hållbarhet om vilka
bolag som ska uteslutas baserat på denna policy.
Ägarstyrning och Hållbarhet rapporterar regelbundet till fondbolagets ledningsgrupp samt till
fondbolagets styrelse.
Öppenhet
På Swedbank Roburs webbplats finns information kring kriterier och processer för ansvarsfulla
investeringar. Där publiceras även listan över uteslutna bolag och information om bolagspåverkan.