Produktblad Aktiebevis Analytikernas val

Comments

Transcription

Produktblad Aktiebevis Analytikernas val
Icke kapitalskyddad
Bevis
Februari
Aktiebevis Europa Kupong
En ettårig placering med koppling till den europeiska aktiemarknaden. Du får
möjlighet att erhållla en kupong på indikativt 7 procent så länge marknaden inte
fallit mer än indikativt 20 procent på slutdagen.
Placeringen passar dig som:
•
har en positiv, svagt negativ eller neutral syn på den europeiska börsen
•
vill ha möjlighet till kupongutbetalning
•
önskar skydd vid börsnedgångar ned till indikativt -20 procent
Aktiebevis Europa Kupong
Benämning:
Löptid:
Inriktning:
Sista teckningsdag:
Likvidreservering:
Likviddag:
Teckningskurs:
Lägsta nominella belopp:
icke kapitalskydd
SWEB045A
1 år
Aktier
4 mars 2016
8 mars kl 07.00
16 mars 2016
100 %
10 000 kr
Kapitalskydd:
Nej
Kupong*:
7%
Riskbarriär*:
Courtage:
Börsnotering:
Emittent:
Övrigt:
80 %
1%
Ja, 17 mars 2016
Swedbank AB
Bevis går ej att
förvara i IPS
* Kupong och Riskbarriär är indikativa och fastställs den 9 mars 2016.
Kupongen kan som lägst fastställas till 6 % och Riskbarriär kan som
högst fastställas till 82 % av startkursen.
Europas ekonomi väntas återgå till en normal tillväxtnivå.
Bra avkastning även vid stillastående marknad.
Swedbank är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit
sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på
www.strukturerade.se.
Produktblad
Utdragen svag efterfrågan påverkar marknaderna negativt.
Faller börsen mer än indikativt 20 procent medför placeringen en förlust.
Icke kapitalskyddad
Bevis
Februari
Swedbanks syn på marknaden
Den europeiska konjunkturen stärks gradvis och gynnas inte
minst av den europeiska centralbankens (ECB) stimulanser.
Tyskland har tidigare varit dragloket i den ekonomiska återhämtningen i Europa, men nu ser vi att även de tidigare krisdrabbade ekonomierna, som till exempel Spanien, återhämtar
sig relativt snabbt vilket är positivt. ECB:s stimulanser har
förbättrat kapitaliseringen av europeiska banker och stärkt
kreditmarknaden. Till följd av detta ökar återigen utlåningen
till hushåll och företag i många av länderna. Den svaga euron
ger också draghjälp åt europeiska företag. Den långsamma
återhämtningen återspeglas i att lönsamheten har haft
svårt att förbättras på det sätt som skett i såväl Sverige som
USA. Allt eftersom konjunkturen förbättras väntar vi oss att
lönsamheten gör det samma. I takt med att lönsamheten förbättras kommer också värderingen komma upp från relativt
låga nivåer vilket ger högre aktiepriser. Europeiska räntor
kommer vara låga en lång tid framöver vilket också bidrar till
en relativt sett attraktivare aktievärdering.
Avkastningsprofil på slutdagen
20
Avkastning
10
0
-40
-30
-20
-10
-10
0
10
20
Marknadsutveckling
-20
-30
Aktiebevis Europa Kupong
Underliggande aktieindex
-40
Grafen ovan visar avkastningsprofilen exklusive courtage på slutdagen för
Aktiebevis Europa Kupong givet olika utveckling för underliggande aktieindex.
Tre övergripande drivkrafter i underliggande marknad
•
Expansiv penningpolitik med låga räntor
•
Svag valuta gynnar exportbolag
•
Relativt lågt värderad börs
Utfall vid olika utveckling i aktieindex på slutdagen
Historisk utveckling
160
145
Underliggande marknad
Bättre än, eller lika
med, indikativt -20 %
Indikativt 7 % plus nominellt
belopp
Sämre än indikativt
-20 %
Nominellt belopp reducerat med
nedgången
Globalt aktieindex
Svenskt aktieindex
Exempel på resultat vid olika utfall baserat på en investering
på nominellt 10 000 kronor
130
115
Marknads- Placerat belopp Återbetalat Vinst /
utveckling inkl courtage
belopp
Förlust
100
85
70
2011
30 %
2012
2013
2014
2015
2016
I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för underliggande
aktieindex och som jämförelse visas ett svenskt och ett globalt aktieindex.
Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller
prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg)
Så fungerar placeringen
Aktiebevis Europa Kupong är en placering med ett års löptid
som är kopplad till ett brett europeiskt aktieindex. För mer
information om aktieindex se Slutliga villkor.
Avkastningen beräknas på nominellt belopp och beror på
underliggande marknads utveckling. Utvecklingen motsvaras
av förändringen mellan startkurs och slutkurs där avläsning
för slutkurs sker på slutdagen. Så länge aktieindex på slutdagen inte har gått ned mer än indikativt 20 procent jämfört
med startdagen, utbetalas en kupong på indikativt 7 procent.
Skulle aktieindex på slutdagen fallit mer än indikativt 20
procent jämfört med startdagen kommer nominellt belopp
att reduceras med motsvarande index negativa utveckling.
Placeraren riskerar därmed att förlora delar av eller hela det
placerade beloppet.
10 100 kr
10 700 kr
5,9 %
Årseffektiv
avkastning
inkl. courtage
5,8 %
20 %
10 100 kr
10 700 kr
5,9 %
5,8 %
10 %
10 100 kr
10 700 kr
5,9 %
5,8 %
0%
10 100 kr
10 700 kr
5,9 %
5,8 %
-10 %
10 100 kr
10 700 kr
5,9 %
5,8 %
-20 %
10 100 kr
10 700 kr
5,9 %
5,8 %
-30 %
10 100 kr
7 000 kr
-30,7 %
-29,9 %
Icke kapitalskyddad
Bevis
Februari
Andrahandsmarknaden
Placeringens marknadsvärde under löptiden kommer bl.a. att
reflektera kursutvecklingen för underliggande marknad och
det svenska ränteläget. Hur stor påverkan på marknadsvärdet nämnda faktorer har beror på återstående löptid, aktuell
utveckling för underliggande marknad i förhållande till värdet
på startdagen och riskbarriären. Om bedömningen är att underliggande marknad på slutdagen kommer att handlas under
Riskbarriären kommer marknadsvärdet vara lägre än anskaffningskursen och placeringen kan komma att uppvisa stora
prisrörelser på andrahandsmarknaden.
Aktiebevis Europa Kupong
Sista teckningsdag:
Löptid
Underliggande marknad
Teckningskurs
Lägsta teckningsbelopp
Benämning
ISIN-nummer
Kupong*
Köpa
Fullständigt ifylld anmälningssedel ska senast den 4 mars
2016 lämnas till något av Swedbanks eller samverkande
sparbankers kontor. Anmälan kan även göras till telefonoch internetbanken senast den 6 mars 2016. Anmälan ska
innehålla uppgift om produktbenämning, tecknat nominellt
belopp, personuppgifter, konto/depå samt konto i Swedbank
eller samverkande sparbank som beloppet jämte courtage
automatiskt kan dras ifrån.
Avgifter
Inför likviddagen fastställer Banken de slutgiltiga villkoren
för detta Bevis. I samband med detta tar Banken ut ett
arrangörsarvode på maximalt 1,05 % per löptidsår. Varje
obligation har ett nominellt belopp på 1 000 kronor vilket
innebär att arrangörsarvodet motsvarar högst 10:50
kronor per obligation och löptidsår. Arvodet ska bland annat
täcka Bankens kostnader för riskhantering, produktion och
distribution. Arvodet tas ut på likviddagen och är inkluderat
i placeringens pris. Courtaget beräknas på nominellt belopp
plus eventuell överkurs och tillkommer utöver placeringens
pris.
Riskbarriär*
Courtage
Valutaexponerad
icke kapitalskydd
4 mars 2016
1 år
Ett brett europeiskt aktieindex, se Slutliga villkor
för mer information
100 %
Nominellt 10 000 kr därutöver i
multiplar om 1 000 kr
SWEB045A Europa Kupong 170327
SE0007185210
7%
70 % av startkursen
1,0 % på placerat belopp
Nej
Startdag
9 mars 2016
Slutdag
14 mars 2017
Återbetalningsdag
27 mars 2017
Startkurs
Underliggande marknads stängningskurs på
Startdagen
Slutkurs
Underliggande marknads stängningskurs på
Slutdagen
Kapitalskydd
Likvidreservering
Likviddag
Notering
Fullständiga villkor
IP-spar/Kapitalförsäkring Depå/ISK
Beskattning
Emittent
Andrahandsmarknad
Nej
8 mars kl 07.00
16 mars 2016
Ja, 17 mars 2016
Prospekt och Slutliga Villkor finns tillgängliga på
www.swedbank.se/struktprod.
Godkänd placering i Kapitalspar Depå samt
Investeringssparkonto
I Slutliga Villkor ges en kortfattad
redogörelse av skatteaspekter
Swedbank AB
Banken kommer löpande ställa köpkurser och
om möjligt även säljkurser under normala
marknadsförhållanden
* Kupong och Riskbarriär är indikativa och fastställs den 9 mars 2016.
Kupongen kan som lägst fastställas till 6 % och Riskbarriären kan som högst
fastställas till 82 % av startkursen.
Exempel på total kostnad vid ett nominellt belopp på 10 000 kr
Löptid
Teckningskurs
Courtage
(%)
Courtage
(kr)
Arrangörsarvode*
Total
kostnad
1,03
100 %
1,0 %
100 kr
108 kr
208 kr
* Maximalt arrangörsarvode beräknas som nominellt
belopp x 1,05 % x löptid.
Icke kapitalskyddad
Bevis
Februari
Olika produkter, samma risker
En placering i en SPAX eller ett Bevis medför vissa risker. Det är viktigt att du är
medveten om vilka risker du tar. Här får du en översikt över de viktigaste riskerna.
Kreditrisk
Alla SPAX och Bevis som erbjuds i denna broschyr är emitterade av Swedbank. Detta betyder att du som innehavare
av någon av dessa produkter har en kreditrisk på Swedbank. Med kreditrisk menas möjligheten att Swedbank inte
skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot
fordringshavare. Skulle detta ske riskerar du som placerare i
SPAX och Bevis att förlora delar av eller hela ditt placerade
belopp, oavsett hur den underliggande marknaden utvecklas
under löptiden. Ett sätt att bedöma kreditrisken på Swedbank är att titta på Swedbanks kreditbetyg . Swedbank redovisar sitt kreditbetyg på bankens hemsida www.swedbank.
se. En investering i en SPAX eller ett Bevis omfattas inte av
den statliga insättningsgarantin.
Marknadsrisk
Placerar du i en SPAX tar du en marknadsrisk. Om du behåller din SPAX till löptidens slut begränsas marknadsrisken
till att avkastningen uteblir och/eller att hela eller delar av
överkursen i MAX-alternativet går förlorad. I båda fallen
beror förlusten på att de underliggande marknaderna har
haft en mindre gynnsam utveckling. Kapitalskyddet, det vill
säga återbetalning av det nominella beloppet, gäller endast
om du behåller din SPAX till återbetalningsdagen.
Placerar du i ett Bevis tar du en marknadsrisk. Eftersom
Bevis saknar kapitalskydd kan en nedgång i de underliggande marknaderna betyda att marknadskursen sjunker i
motsvarande grad, eller mer.
Om du säljer din SPAX eller ditt Bevis under löptiden sker
försäljningen till aktuell marknadskurs. Marknadskursen
kan vara högre eller lägre än det nominella beloppet. Mer
information om vilka faktorer som påverkar marknadskursen
under löptiden hittar du längre bak i broschyren.
Likviditetsrisk
Under normala marknadsförhållanden erbjuder sig Swedbank att köpa din SPAX eller ditt Bevis om du vill sälja i
förtid, detta genom att ställa en köpkurs på marknaden. Köpkursen beror bland annat på den underliggande tillgångens
marknadsutveckling, återstående löptid, aktuellt ränteläge
och kursrörlighet (volatilitet) på marknaden. Likviditetsrisken är risken att handeln på marknaden minskar kraftigt
eller upphör, vilket gör det svårt eller omöjligt för dig att
sälja din placering. Detta kan t.ex. inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats
stängs, drabbas av tekniska fel eller åläggs restriktioner
under viss tid. Vid sådana tillfällen kan det hända att banken
inte ställer köpkurser.
Valutarisk
I de fall den underliggande tillgången noteras i en annan valuta än svenska kronor kan valutakursförändringar påverka
avkastningen. Många av våra SPAX och Bevis är dock
valutaskyddade i svenska kronor, vilket innebär att det
nominella beloppet och eventuell positiv eller negativ avkastning inte påverkas av eventuella valutakursförändringar
eftersom alla beräkningar och betalningar sker i svenska
kronor. Vissa SPAX och Bevis har dock en valutaexponering
utöver det tillgångsslag produkten är kopplad till, för dessa
produkter finns en valutarisk. Huruvida en viss SPAX eller
ett visst Bevis är valutaskyddat kan du läsa i faktarutan för
respektive placering.
Riskindikator
Den branschgemensamma riskindikatorn ökar jämförbarheten mellan olika strukturerade placeringar. Riskmåtten
”Risknivå normalutfall” och ”Risknivå extremutfall” är
beräknade enligt den svenska branschkoden för Strukturerade Placeringar. Riskmåtten beräknas på olika sätt och är
inte jämförbara med varandra. Risken anges på en sjugradig
skala där 1 är den lägsta risken. För mer information se
Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) hemsida www.
strukturerade.se.
”Risknivå normalutfall” beskriver risken i placeringen om
denna behålls till återbetalningsdagen och tar hänsyn till
hur sannolika förluster är samt dess storlek.
”Risknivå extremutfall” (Value at Risk, VaR) beskriver den
maximala potentiella förlusten med en konfidensgrad om 99
procent.
Riskindikator
Risknivån är fastställd vid emissionens genomförande och kan
förändras under placeringens löptid.
Risknivå normalutfall – hur stor är risken i placeringen?
1
2
Lägre risk
3
4
5
6
7
Högre risk
Risknivå extremutfall
Emittent
Emittentrisk
6
Swedbank AB
Rating: S&P: AA- och Moody´s : Aa3
Riskindikatorn syftar till att öka jämförbarheten mellan olika utgivare
och mellan olika Strukturerade Placeringar. För mer information se www.
strukturerade.se.
Icke kapitalskyddad
Bevis
Februari
Viktig information till dig som ska placera i Bevis
För att du som är intresserad av att placera i Bevis ska ha tillräckliga allmänna
kunskaper om Bevis och dess risker uppmanar vi dig att ta del av informationen
nedan.
Bevis är samlingsnamnet för en särskild form av placeringar
som Swedbank erbjuder. Bevis kan fungera på flera olika sätt
men gemensamt för alla är att det belopp som placeraren
får vid löptidens slut (återbetalningsbelopp), är beroende av
utvecklingen för olika tillgångsslag som t ex aktier, räntor,
krediter, råvaror, valutor eller kombinationer av dessa. Ett bevis är inte kapitalskyddat, vilket innebär att förlusten, i likhet
med t ex en vanlig aktieplacering, kan uppgå till 100 procent
av placerat belopp.
Olika varianter
Det finns många olika varianter av Bevis med koppling till
olika tillgångsslag. Exempel på bevis är Aktiebevis, Valutabevis, Kreditbevis och Råvarubevis. Förutom att Bevis är
beroende av utvecklingen för ett eller flera tillgångsslag, kan
även konstruktionen variera avsevärt. Konstruktionen avgör
placeringens risk och hur återbetalningsbeloppet beräknas
samt har betydelse för kursrörligheten under löptiden.
Återbetalning
Vid löptidens slut, då beviset förfaller, utbetalar Swedbank
ett återbetalningsbelopp. Löptiden är normalt från 6 månader upp till fem år. För vissa Bevis kan återbetalningsbeloppet
erläggas i förtid, om förutsättningarna enligt villkoren är
uppfyllda. Förutom återbetalningsbeloppet kan vissa Bevis
medföra utbetalning av kuponger under löptiden.
Värdeförändring och deltagandegrad
Den vanligaste formen av Bevis är den där återbetalningsbeloppet beräknas genom att det nominella beloppet multipliceras med det underliggande tillgångsslagets värdeförändring
och den så kallade deltagandegraden. Deltagandegraden
anger hur stor del av underliggande marknads procentuella värdeförändring som påverkar återbetalningsbeloppet.
Deltagandegraden fastställs vid löptidens början och kan vara
större eller mindre än 100 procent och olika beroende på om
underliggande marknad utvecklas positivt eller negativt.
Det förekommer även andra varianter av Bevis där återbetalningsbeloppet beräknas på andra sätt.
Kreditrisk
I de fall Swedbank är emittent innebär placeringen en kreditrisk på Swedbank. Bankens förmåga att utbetala återbetalningsbeloppet beror på en rad olika faktorer och finns
beskrivna i det Prospekt som finns på swedbank.se/bevis. En
placering i Bevis omfattas inte av den statliga insättningsgarantin eller någon annan form av garanti.
Marknadsrisk
En placering i Bevis innebär också en marknadsrisk. Marknadsrisken kan variera betydligt med hänsyn till värdeutvecklingen för det tillgångsslag som Bevisets värde är kopplat till.
Marknadsrisken kan för vissa Bevis med en deltagandegrad
över 100 procent vara betydande. Värdet för ett Bevis med
en eller flera barriärer är även beroende av om en barriär
aktiverats eller sannolikheten för att en barriär ska aktiveras. Maximal möjlig förlust för samtliga bevis är det erlagda
beloppet.
Andrahandsmarknad
Ett Bevis kan vara upptaget till handel på reglerad marknad
eller endast handlas genom Swedbank. I båda fallen gäller
att Beviset under normala marknadsförhållanden kan säljas
på en andrahandsmarknad under löptiden. För att underlätta
försäljning anger Swedbank en köpkurs och om banken själv
är innehavare, även säljkurs. Om det inte går att beräkna
marknadsvärdet, eller om detta är förenat med stor osäkerhet, kan banken begränsa sin handel i Bevis.
Marknadskursen
Aktuell marknadskurs för Bevis varierar under löptiden. Kursen är bland annat beroende av den svenska och internationella ränteutvecklingen, utvecklingen hos de underliggande
tillgångsslagen och löptiden. Dessutom påverkas kursen av
hur lätt det är att köpa och sälja de underliggande tillgångsslagen.
Hur stor inverkan de olika faktorerna får på kursen beror på
deltagandegrad, återstående löptid och aktuellt värde på
underliggande tillgångsslag i förhållande till dess värde på
startdagen och eventuella barriärer. Ett bevis med hög deltagandegrad kan bli föremål för kraftiga svängningar i marknadsvärdet. Som tidigare nämnts kan ett bevis med barriärer
likaledes bli föremål för mycket kraftiga värdeförändringar
om en barriär är nära att aktiveras och återstående löptid till
avläsningstidpunkt är nära. Ränteförändringar får mindre
inverkan på kursen ju kortare löptid som återstår. I vissa fall
kan en värdeförändring i de underliggande tillgångsslagen
komma att sakna inverkan på marknadskursen, t ex om en
barriär aktiverats.
Mer information
Eftersom Bevis kan ha olika konstruktioner och det här inte
är en uttömmande redogörelse, uppmanar vi dig att läsa mer
i Swedbanks Prospekt och Slutliga villkor för aktuellt bevis
på swedbank.se/struktprod, om beviset erbjudits genom ett
publikt erbjudande. I övriga fall hänvisas till Produktblad.

Similar documents