konnektiver i svenska l2-texter skrivna av finska högstadie

Transcription

konnektiver i svenska l2-texter skrivna av finska högstadie
KONNEKTIVER I SVENSKA L2-TEXTER
SKRIVNA AV FINSKA HÖGSTADIEOCH GYMNASIEELEVER
Anu Mäenpää
Magisteravhandling i svenska
Jyväskylä universitet
Institutionen för språk
Våren 2015
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Tiedekunta – Faculty: Humanistinen tiedekunta Laitos – Department: Kielten laitos
Tekijä – Author: Anu Mäenpää
Työn nimi – Title:
Konnektiver i svenska L2-texter skrivna av finska högstadie- och gymnasieelever
Oppiaine – Subject: ruotsin kieli
Työn laji – Level: pro gradu -tutkielma
Aika – Month and year: kesäkuu 2015
Sivumäärä – Number of pages: 77 + 4
Tutkielmani tarkoituksena oli selvittää, millaisia koheesiokeinoja suomalaiset yläkoululaiset ja
lukiolaiset käyttävät ruotsinkielisissä teksteissään. Konjunktiot ja konnektiivit sitovat lauseita,
virkkeitä ja tekstiosia yhteen ja luovat näin helppolukuisen, yhteneväisen, selkeästi rakentuneen
ja lukijaystävällisen tekstin. Tutkimusaineisto koostui oppilaiden omakohtaisista kertomuksista
(n=412), jotka oli kerätty Jyväskylän yliopiston toisen kielen kirjoittamistaitoihin perustuvassa
Topling-hankkeessa vuosina 2010–2012. Tutkimuksessani oppilaat oli jaettu kolmeen ryhmään
koulutusasteen ja oppimäärän mukaan: yläkoululaiset B1-ruotsin (n=60), yläkoululaiset A1ruotsin (n=20) sekä lukiolaiset B1-ruotsin (n=71) lukijat. Koheesiokeinojen käyttöä verrattiin
oppilasryhmien välillä, samalla selvitettiin niiden esiintymistä kertovassa tekstityypissä.
Tutkimuksessa tarkasteltiin myös virheitä, joita yleisempien koheesiokeinojen käyttöön
mahdollisesti liittyi.
Tutkimustulokset osoittivat, kuinka oppilaat, jotka olivat opiskelleet ruotsia kauemmin –
yläkoululaiset A1- ja lukiolaiset B1-ruotsin lukijat – käyttivät eniten ja monipuolisemmin
koheesiokeinoja teksteissään, heillä esiintyi niiden suhteen myös vähiten virheitä. A1-kielen
lukijat käyttivät teksteissään eniten konjunktioita ja konnektiivejä, lukiolaiset puolestaan
käyttivät niitä monipuolisemmin. Yläkoululaiset B1-ruotsin lukijat, jotka olivat opiskelleet
ruotsia vasta 1–3 vuotta tutkimusaineistoa koottaessa, käyttivät eniten yksinkertaisia
koheesiokeinoja ja tekivät eniten virheitä niiden käytössä; toisaalta heilläkin oli tietoa erilaisista
kytkentätavoista, vaikka määrällisesti tulokset jäivät vähäisiksi. Tulokset osoittivat myös kuinka
tekstityyppi vaikuttaa koheesiokeinojen käyttöön; kertomuksissa, joissa tapahtumat esitetään
kronologisessa järjestyksessä, ovat temporaaliset kytkennät yleisempiä ja kaikki oppilasryhmät
käyttivätkin niitä toiseksi eniten, additiivisten kytkentöjen jälkeen.
Kieltenopetuksessa on tärkeää kiinnittää huomiota kirjoitustehtäviin ja tekstien rakenteisiin.
Lyhyet, yksittäiset virkerakenteet, eivät harjoita koheesiokeinojen käyttöä, sillä ne eivät vaadi
tekstin kytkemistä laajempaan kontekstiin. Tekstin yhteneväisyyden ja sidoksisuuden
harjoitteluun tarvitaankin pidempiä, useista lauseista sekä virkkeistä koostuvia kirjoitelmia.
Samalla tulee kiinnittää huomiota tekstityypille ominaisiin sanavalintoihin.
Asiasanat – Keywords: konnektiivi, konjunktio, koheesio, koherenssi, kertomus
Säilytyspaikka – Depository: JYX
Muita tietoja – Additional information
INNEHÅLL
1 INLEDNING .............................................................................................................. 7 2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER...................................................................... 9 2.1 Textlingvistik .................................................................................................. 9 2.1.1 Text ..................................................................................................... 10 2.1.2 Sammanhang i text.............................................................................. 11 2.2 Satskonnektion .............................................................................................. 13 2.2.1 Satskonnektiver................................................................................... 14 2.2.2 Satskonnektionstyper .......................................................................... 18 2.2.3 Texttyper och satskonnektionstyper ................................................... 21 2.3 Textproduktion i skolan och på andraspråket ............................................... 24 2.3.1 Elevtexter ............................................................................................ 24 2.3.2 Skrivsituation ...................................................................................... 28 2.3.3 Att skriva texter på ett andraspråk ...................................................... 30 3 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR ................................................................... 33 4 MATERIAL OCH METOD ..................................................................................... 35 4.1 Materialinsamling och informanter .............................................................. 35 4.2 Analysmetoder .............................................................................................. 37 5 RESULTAT OCH DISKUSSION ............................................................................ 41 5.1 Antalet konnektiver ...................................................................................... 41 5.2 Konnektionstyper .......................................................................................... 44 5.2.1 Additiv konnektion ............................................................................. 45 5.2.2 Temporal konnektion .......................................................................... 48 5.2.3 Komparativ konnektion ...................................................................... 54 5.2.4 Kausal konnektion .............................................................................. 58 5.3 Sammanfattning av konnektivanvändningen i högstadie- och
gymnasieelevernas texter ............................................................................. 62 5.4 Studiens begränsningar ................................................................................. 70 6 AVSLUTNING ......................................................................................................... 72 LITTERATUR ................................................................................................................ 74 BILAGOR ....................................................................................................................... 78 7
1
INLEDNING
Det är väsentligt att kunna skiva. I vårt kunskapssamhälle ställer det stor krav på
individers skrivförmåga (Strömquist 2005: 10). Man måste kunna skriva olika slags
texter i olika slags situationer. Inte heller är textproduktion alltid lätt; man måste ta
hänsyn inte bara till skrivprocessen från en idé till en färdig produkt men också till olika
faktorer t.ex. textens syfte och mottagare samt textens texttyp och språkliga drag. Den
viktigaste egenskapen hos en text är ändå att den är välformad, den är lätt att läsa och
förstå samt har en röd tråd (Hellspong & Ledin 1997).
När man talar om sammanhang i texter, texternas väl- och icke-välformning, som
påverkar texternas läsbarhet och flyt, talar man on texternas koherens och kohesion.
Ranta (2004: 51) påpekar att textens koherens handlar om textens innehållsliga helhet,
medan kohesion innebär de synliga lingvistiska mekanismerna, t.ex. ordföljd,
bindningar mellan satser och meningar samt enhetligt ordförråd, som till slut
konstruerar koherens i en text (se också Nyström 2001; Enkvist 1975). I
skrivundervisning borde man inte alltså lära sig bara om rättskrivning utan även om de
regler och hänvisningar som ingår för att skriva en enhetlig och flytande text. Kivilahti
och Kalaja (2013: 110) betonar att skolan borde satsa på elevernas skrivundervisning på
andraspråket. Skrivuppgifter borde vara tillräckligt utmanande och så pass långa – inte
bara enskilda ord eller meningar – att användningen av olika kohesiva markörer kan
övas. Genom denna avhandling hoppas jag få en klarare syn över hur högstadieelever
och gymnasister producerar sammanbundna texter så att som språklärare kan jag bättre
stöda och hjälpa elever att lyckas i sina skivproduktioner på andraspråket.
I denna avhandling kommer jag att undersöka satskonnektiver i svenskspråkiga texter
skrivna av finska högstadie- och gymnasieelever. Närmare bestämt är syftet att utreda
hurdana konnektiver och hur frekventa de förekommer i berättelser av elever. Orsaken
till att jag valde just denna texttyp är att den är en typisk elevtext i språkundervisning,
och att elever sedan tidigare är vana vid att berätta (se t.ex. Björk & Liberg 1996;
Hellspong & Ledin 1997). Materialet består av texter (n=412) skrivna av tre
elevgrupper: 1) högstadieelever som studerar B1-svenska (n=60), 2) högstadieelever
8
som studerar A1-svenska (n=20) och 3) gymnasieelever som studerar B1-svenska (n=71)
(för beskrivning av termerna A1- respektive B1-svenska, se avsnitt 2.3.1). Texterna har
samlats in inom ramen för forskningsprojektet Topling – Inlärningsgångar i
andraspråket vid Jyväskylä universitet (se Topling 2010–2013). Då har man tidigare
undersökt användningen av konnektiver i finska gymnasisters texter på modersmålet
finska (se t.ex. Ranta 2007) och på andraspråket svenska (se t.ex. Huovinen & Kuure
1987; Meriläinen 1997), medan studier av användningen av konnektiver i
högstadieelevers texter på L2-svenska saknas, är det motiverat att undersöka just texter
av högstadieelever, och hurdana konnektiver högstadie- och gymnasieelever använder.
Med tre elevgrupper är det också möjligt att jämföra texter av elever som är av olika
åldrar (dvs. högstadieelever 13–16 år, gymnasister 16–19 år) och som studerar svenska
på olika nivåer (B1- och A1-svenska).
Denna avhandling består av sex kapitel. De teoretiska utgångspunkterna presenteras i
kapitel 2 och omfattar textlingvistiska begrepp såsom textlingvistik, text, kohesion,
koherens och satskonnektion och textproduktion i skolan och på andraspråket. Därefter,
i kapitel 3, redogörs noggrannare för undersökningens syfte och forskningsfrågor. I
kapitel 4 berättas om insamlingen av materialet, valet av informanter och analysmetoder.
Resultaten, diskussion omkring de viktigaste fynden och jämförelse med tidigare
forskning presenteras i kapitel 5 och till slut, i kapitel 6, sammanfattas och diskuteras
resultaten och dess implikationer för vidare studier.
9
2
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
Detta kapitel redogör för de viktigaste teoretiska begreppen för avhandlingen.
Huvudvikten ligger på satskonnektion och satskonnektiver som binder ihop texter.
Studien placerar sig inom forskningsgrenen textlingvistik som intresserar sig för texters
struktur, bindningar och egenskaper. I de följande avsnitten definierar och diskuterar jag
därför centrala textlingvistiska begrepp samt redogör för tidigare studier, med särskilt
fokus på elevtexter.
2.1 Textlingvistik
Larsson (1978: 12) beskriver att textlingvistikens mål är ”att finna, beskriva och
förklara de regler och principer som gäller för texter”. Forskningsgrenen har sitt
ursprung på 1970-talet då forskare började koncentrera sig på hela texter i stället för att
undersöka och analysera enstaka, isolerade meningar och satser. Larsson (1978: 19)
betonar att textlingvistik försöker få svar på frågor omkring en text, såsom vad den
betyder, varför den produceras, hur den produceras och realiseras av sändaren, hur den
förstås av mottagaren och hur de enskilda meningarna hänger ihop (se också Kauppinen
& Laurinen 1984: 19). Forskning inom textlingvistiken koncentrerar sig alltså inte bara
på en text, utan också på skriv- och läsprocesser.
Textlingvistik handlar om autentiska texter som förekommer i verkliga situationer och
sammanhang och forskningsfrågor formuleras först efter att ett material föreligger (se
t.ex. Hiidenmaa 2000: 179). Halliday och Hasan (1976: 328) betonar att syftet med den
textlingvistiska analysen inte är att beskriva vad texten betyder utan varför och hur den
betyder vad den betyder. Analysen beskriver inte heller om en producerad text är en bra
text eller dålig, effektiv eller ineffektiv i sin kontext. Kauppinen och Laurinen (1984: 19)
poängterar att textlingvistiken inte skaffar strikta normer utan gör språkbrukare
medveten om sina intuitiva kunskaper om språket och språkbruket vilket förbättrar
skribentens förståelse av sin egen skrivning.
10
Hellspong och Ledin (1997) presenterar olika strukturer som kan analyseras och
undersökas när texten brytas ner i mindre delar. Den ideationella strukturen handlar om
textens innehåll, beskrivning av textens tema. Den interpersonella strukturen beskriver
textens sociala handlingar, relationer och roller mellan en sändare och en mottagare.
Den textuella strukturen handlar om textens form, dvs. textens lexikogrammatik
(ordförrådet och meningar), textbindning (sambandet mellan satser och meningar) och
komposition (sambandet mellan stycke och avsnitt). (Se även Hiidenmaa 2000; Halliday
& Hasan 1976.) Denna undersökning koncentrerar sig alltså på textens textuella struktur,
dvs. hurdana bindningar gör elevtexter sammanhängande.
2.1.1 Text
Definitioner för en text finns många. En text kan vara både skriven och talad. Den kan
vara av olika längd, alltså ett större verk, liksom böcker och artiklar, men också ett enda
ord t.ex. i en skylt. En text föds inte i ett vakuum. Typiskt för en text är att den är
förknippad med en viss kontext, situation, tidpunkt, plats och deltagare, vilket hjälper
att förstå och förklara texten och dess innehåll. (Opetusministeriö 1994: 95; Hiidenmaa
2000: 165; Hellspong och Ledin 1997: 42.) Texten har alltid ett syfte, men Hiidenmaa
(2000) poängterar att den inte representerar en färdig värld; textens mening bygger på
mottagarens tolkningar. För att undvika missuppfattningar måste skribenten alltså ta
hänsyn till läsarens kunskaper och språkförmåga när texten skrivs (Strömquist 2005: 19).
En text är inte bara ord som förekommer efter varandra. Den är inte bara lösa tankar. I
textlingvistiken ses en text som en sammanhängande, betydelsefull helhet. Texten
utgörs vanligtvis av en eller fler successiva meningar som hölls ihop av bindningar för
att skapa en tematisk helhet (Enkvist 1975). Halliday och Hasan (1976: 298–299)
betonar att skillnaden mellan en text och en icke-text är att en text har textualitet, dvs.
kontinuitet som håller olika delar av texten ihop och som skapas av kohesiva relationer.
För att tolka ett element i en text behövs alltså ett annat element någonstans i texten.
Leiwo, Luukka och Nikula (1992: 76–77) förklarar att textualitet bygger på textens
meningsfulla och sammanhängande innehåll, dvs. koherens av satser och meningar, och
på textens lexikaliska och grammatiska bindningar, kohesion (se avsnitt 2.1.2).
11
Enligt Hellspong & Ledin (1997: 30–38) har skrivna texter olika speciella egenskaper.
En text har en kommunikativ funktion mellan en sändare och en mottagare, dvs. tecken
på pappret representerar ett innehåll som läsaren tolkar. En text är intentionell och
konventionell; den är alltså planerad och har ett syfte samt den följer särskilda normer
och regler som oftast är oskrivna och omedvetna. En text är stabil, den kan läsas omigen
och den är opåverkbar till läsaren, verbal, så att varje ord har en särskild betydelse och
referens, och kreativ, den alltid skiljer sig från andra texter. Till sist är en text koherent.
Textens sammanhängande helhet skapas av en tids- och orsakssammanhang,
gemensamt ämne, hierarkisk uppbyggnad och med olika språkliga, kohesiva signaler på
textytan. Textlingvistiken är särskild intresserad av den sista egenskap som också är
förknippad med denna studie.
2.1.2
Sammanhang i text
En text borde vara förståelig och läsbar. Begrepp koherens och kohesion förenas med
tydliga och sammanhängande texter. De är tätt förknippade med varandra, men borde
inte används som synonymer. Nyström (2001: 10) sammanfattar att ”koherens är de
djupt liggande innehållssamband som bildar texten medan kohesion är de lokala
sambandsmekanismer som uttrycker samband på textytan”. Widdowson (1979: 96)
exemplifierar i de följande repliker hur kohesion och koherens skiljer sig:
A: Can you go to Edinburg tomorrow?
B: Yes, I can.
A: Can you go to Edinburg tomorrow?
B: The B.E.A. pilots are on strike.
De ovanpå replikerna är båda koherenta, förståeliga. Koherensen i den första repliken
byggs på textytan med en kohesionsmarkör (ellips) som B använder i sitt svar, när hen
säger ”Yes, I can.” i stället för att säga ”Yes, I can go to Edinburg tomorrow.” Medan
den andra repliken saknas kohesionsmarkörer och visar hur A måste tolka Bs svar för
att förstå att B inte kan resa eftersom piloter är på strejk. Alltså byggs textens
12
sammanhang upp dels av textinterna mekanismer (kohesion) dels av textens funktion i
en kontext som läsaren tolkar (koherens).
Det kan vara svårt att påvisa varför en text är koherent, medan det är lättare att märka
om texten inte är det. Enkvist (1990: 13) påpekar att en inkoherent text alltid är
någonting som inte motsvarar vår egen världsbild. En koherent text är sammanhängande,
den har en innehållslig enhet som byggs av inom- och utomtextliga faktorer. En av de
viktigaste faktorer som håller texten ihop är textens tematik koherens, dvs. textens olika
delar handlar om ett gemensamt ämnesinnehåll, dess ordförråd är enhetlig. Textens
hierarkiska uppbyggnad och en naturlig presentationsordning av innehållet har också en
stor betydelse. (Hellspong & Ledin 1997: 35–36; Kauppinen & Laurinen 1984: 132;
Nyström 2001: 9; Opetusministeriö 1994: 72.) Hellspong och Ledin (1997: 248) betonar
hur textens logiska struktur är ”viktigt för textens flyt, sammanhang och tillgänglighet”.
Enkvist (1975: 8, 32) poängterar att kohesion är den sammanhållande kraft som håller
texter ihop. Kohesion kan existera inom meningar och mellan meningar och den
konstrueras med synliga markörer på textytan. Kohesionsmekanismer kan delas i tre
huvudgrupper. Man pratar om referensbindningar när ett ord eller begrepp återkommer
och syftar tillbaka på ett ord i texten. Bindningar mellan satser kan byggas med hjälp av
t.ex. upprepningar (boken–boken), pronomen (Hanna–hon), synonymer (en pojke–en
kille), antonymer (dålig–bra) och ellipser. Satskonnektiver, t.ex. konjunktioner (och,
men), subjunktioner (när, därför att) och konjunktionella adverb (också, dessutom),
visar sambandet mellan satser och meningar (se avsnitt 2.2.1). Det tredje sättet som
skapar sammanhang i texter är tematiska bindningar, dvs. textens uppbyggnad med
känd (tema) och ny (rema) information. Den typiska strukturen i meningar är att känd
och tidigare nämnd information finns i början av satser och ny information kommer
efter det. (Se t.ex. Nyström 2001; Hellspong & Ledin 1997; Enkvist 1975; Halliday &
Hasan 1976.)
Det är alltså typiskt att texten har samspel mellan kohesion och koherens eller som
Nyström (2001: 157) beskriver det: ”kohesionen signalerar textens koherens”. Fast
Hellspong och Ledin (1997: 36) betonar dock att textens yttre markörer av kohesion inte
alltid betyder att texten är koherent. Även om textavsnittet ”Ivar Lo-Johanssons
13
genombrott kom året därpå med den epokgörande romanen Godnatt, jord. Jorden
lämpar sig inte för potatis. Årets första halkolycka skedde därför på natten” (Hellspong
& Ledin 1997: 36) omfattar gemensamma ämnesinnehåll (jord–Jorden, God natt–
natten) och en satskonnektiv (därför), är texten inte sammanhängande. Dess innehåll
kan inte till exempel sammanfattas med egna ord som bevisar att texten inte är koherent
(se t.ex. Nyström 2001: 156).
Nyström (2001: 154–155) konstaterar att beskrivningen av koherens är svårt, eftersom
den faktiskt är osynlig i en text. Det handlar snarare om resultatet av en läsprocess där
texten läses och tolkas av den aktiva läsaren. Olika kohesiva mekanismer underlättar
läsprocessen och gör texten begriplig, men läsaren behöver också sina egna kunskaper
och erfarenheter om omvärlden. Enkvist (1990: 19–20) betonar att texten blir
meningsfull i tolkningsprocessen. I texten ”The net bulged with the lightning shot. The
referee blew his whistle and signaled. Smith had been offside. The two captains both
muttered something. The goalkeeper sighed for relief.” (Enkvist 1990: 12) finns inga
kohesionsmarkörer, inga ord upprepas och varje mening presenterar en ny händelse,
men texten är ändå förståelig. Den handlar om fotboll. Läsaren kan tolka textens mening,
när texten är koherent i sin kontext. Skribenten bestämmer vad som inkluderas i sin text
och vad som lämnas ut och på samma gång litas på läsarens kunskaper för att bygga
sammanhang i en text och fylla ut möjliga tankeluckor i en bristfällig text. Enligt
Wikborg och Björk (1989) har läsaren inga problem att förstå en välformad text även
om den har litet för hög svårighetsgrad, eftersom semantiska bindningar i texten hjälper
att förstå relationer mellan sakinnehåll. Men i icke-välformade texter orsakar
sammanhangsbrister brytning i den logiska tankegången vilket kan skapa lässvårigheter,
missuppfattningar och irritation. Läsarens tolkningsförmåga är alltså en viktig faktor för
att skapa sammanhang i en text.
2.2 Satskonnektion
Nyström (2001: 11) beskriver satskonnektion som ”den explicita markeringen av
samband mellan meningar och satser i texten”. Det viktigaste med satskonnektion är
alltså att den ger logiska ledtrådar som underlättar för läsaren att förstå textens innehåll
(se t.ex. Nyström 2001: 100; Josephson, Melin & Oliv 1990: 24). Satskonnektion
14
handlar om textens syntaktiska och semantiska kopplingar men också pragmatiska
aspekter. Hakulinen och Karlsson (1995: 59) poängterar hur skribenten alltid har
intentioner och syften med sina framställningar; det beror på situationen om man
säger ”Maija besöker oss OCH hon kommer med sin syster” eller ”Maija besöker oss
MEN hon kommer med sin syster”. I detta avsnitt redogörs för terminologin omkring
satskonnektion, dvs. olika typer av satskonnektiver, deras semantiska funktioner och
samband med texttyper. Tidigare forskningar kring temat presenteras också.
2.2.1 Satskonnektiver
Satskonnektiver är synliga markeringar mellan satser och meningar och de visar hur
texten hänger ihop, hurdana förhållanden finns det mellan olika delar i texten.
Satskonnektiver organiserar m.a.o. textens struktur (Nyström 2001: 100; Opetusministeriö 1994: 74, Hakulinen & Karlsson 1995: 59). Explicita satskonnektiver
underlättar läsprocessen, men ofta är det möjligt att förstå sammanhang i en text utan
särskilda sambandsord. Då pratar man om implicit satskonnektion. Nyström (2001: 100)
visar relevans av konnektiver i de följande yttrandena:
Hon kom försent till jobbet. Bilen hade gått sönder.
Hon kom försent till jobbet eftersom bilen hade gått sönder.
Hon kom i tid till jobbet trots att bilen hade gått sönder.
I den första meningen finns det ingen implicit konnektiv (t.ex. eftersom eller därför att)
mellan meningarna, men läsaren förstår fortfarande varför kvinnan kom försent till
jobbet med hjälp av sina kunskaper om världen, medan i den andra meningen markeras
samma konnektion explicit med eftersom. Det är viktigt att markera sammanhanget
explicit (trots att) i den sista meningen, eftersom utan konnektiven blir texten svårtolkad.
Nyström (2001) delas satskonnektiver i tre kategorier enligt deras funktioner, dvs. i
konjunktioner, subjunktioner och konjunktionella adverb (jfr Hellspong & Ledin 1997).
Konjunktioner är språkets vanligaste konnektiver. De sammanbinder grammatiskt
likställda satser och satsled (t.ex. huvudsatser, bisatser), ord och fraser (t.ex. två subjekt).
Konjunktioner har alltid en fast position i satser. I en huvudsats står de före fundament
15
och i en bisats före bisatsinledare. Konjunktioner består av enkla ord liksom och, eller,
men, fast, så och för. (se t.ex. Thorell 1982: 185–190; Nyström 2001: 103.)
Subjunktioner inleder bisatser och underordnar satser. Meriläinen (1997: 97) utgår
att ”huvudsatser är självständiga syntaktiska enheter, medan bisatser är ickesjälvständiga och sålunda underordnade den hierarkiskt högre stående syntaktiska
enheten, som vanligtvis är en huvudsats”. Subjunktioner kan delas in i enkla
subjunktioner, som består av ett enda ord (t.ex. att, när, som, sedan) eller sammansatta
subjunktioner (t.ex. emedan, enär, såvida). I motsats till konjunktioner kan
subjunktioner också formas genom att kombinera enkla subjunktioner med adverb,
prepositionsfras eller prepositioner (t.ex. därför att, för att, efter det att). (Thorell 1982:
180.) Subjunktioner påverkar satsens ordföljd, så att rörliga bestämningar alltid kommer
före finita verb.
Konjunktionella adverb förekommer i både huvudsatser och bisatser. De beskriver
semantiska förhållanden mellan satser, strukturerar texters innehåll logiskt och de
används för att binda ihop längre textavsnitt. De kan utelämnas utan att någonting
förändras i texten. Konjunktionella adverb kan vara t.ex. enkla ord, liksom också, även,
dessutom, alltså, nämligen, och prepositionsfras, liksom i alla fall, bland annat, för den
skull. (Teleman 1999; Thorell 1982; Karlsson 1994.)
Konjunktionella adverb och konjunktioner liknar varandra. Thorell (1982: 185) påpekar
att ”konjunktioner och konjunktionella adverb kan i stort sett uttrycka samma
betydelsekategorier och i många fall samverkar de för att förstärka och förtydliga en
viss relation”. De skiljer sig dock på grund av syntaktiska skäl; när placering av
konjunktioner och subjunktioner är strikt definierad, har konjunktionella adverb
varierande placeringsmöjligheter (t.ex. nexusfältets adverbialplats, fundamentets plats)
(Nyström 2001: 104–105). Enligt Enkvist (1975: 90) formar konjunktioner och
subjunktioner en sluten klass, medan adverb en öppen klass, dvs. de är produktiva och
kan bilda nya former och uttryck.
Nyström (2001: 106) delar vidare in konnektiver i grammatikaliserade respektive
metaforiska konnektiver. Ovannämda konjunktioner, subjunktioner och konjunktionella
16
adverb är grammatikaliserade, medan metaforiska kan innehålla nästan oändligt antal av
konnektiver, eftersom de innebär olika ord och uttryck (t.ex. sagt och gjort, över till
frågan) som har omformulerats från grammatikaliserade konnektiver. Metaforiska
konnektiver kan nästan alltid bytas med grammatikaliserade konnektiver.
I en finländsk kontext har man studerat t.ex. texter av finska gymnasister. Ranta (2007)
undersökte textproduktion och kohesion i abiturienttexter och märkte att konnektiver är
de mest använda sättet att binda ihop texter. Även Kärkkäinen (2013) har studerat
kohesion i abiturienttexter. Hon noterade att den stora användningen av olika
lexikaliska kohesiva markörer (t.ex. referensbindningar, substitution och konnektiver) i
texter inte alltid betyder att en text är förståelig eller lätt att läsa. I likhet med Ranta
(2007) fann hon att kohesion vanligtvis bildas med konnektiver som särskilt används av
avancerade skribenter. Huovinen & Kuure (1987) undersökte i sin tur kohesion och
hövlighetsstrategier i svenska uppsatser av tvåspråkiga och enspråkiga finska elever
(15–17 år). De tvåspråkiga eleverna studerade svenska som modersmål medan de
enspråkiga eleverna hade läst svenska som främmande språk i skolan. Resultatet visade
att tvåspråkiga elever utnyttjade konnektiver nästan fyra gånger mer än de finskspråkiga
eleverna och deras repertoar av olika konnektiver var också högre.
Svenska undersökningar av svenskspråkiga elevtexter visar att användning av
konnektiver minskar när elever blir äldre och deras skrivkunskaper utvecklas. Ledin
(1999) undersökte hur meningsindelning, satskonnektion och satsradning användes i
uppsatser av lågstadie- och högstadieelever. Ledin fann att lågstadieelever använder fler
konnektiver (94 konnektiver per 1 000 ord) i sina texter än högstadieelever (73/1 000
ord) och påpekade resultat som intressant; man skulle tänka sig att när man utvecklas i
skrivandet, ökas användningen av konnektiver, men resultatet pekar på att vana
skribenter faktiskt använder färre konnektiver i sina texter än de ovana. Carlsson (2007),
som undersökte svenska högstadie- och gymnasieelevers texter, observerade samma
mönster; högstadieelever använde fler konnektiver (6,5 konnektiver per 100 ord) än
eleverna på gymnasiet (5,3/100 ord). Nyström (2001: 121) föreslår att vana skribenter
märker sambandet implicit och ger mer tolkningsarbete till läsaren.
17
Satskonnektion underlättar läsprocessen, men den kan också förstöra den. Wikborg och
Björk (1989) undersökte sammanhangsbrister i universitetsstuderandes uppsatser.
Studerande
studerade
på
olika
ämnesområden
(t.ex.
juridik,
journalistik,
företagsekonomi) och på olika utbildningsnivåer (förstaårsstudenter respektive
doktorander). Resultatet visade att bindningsbrister framträder mellan enskilda ord och
satser på textytan, och en av de mest frekventa bristerna var utebliven eller vilseledande
satskonnektion (16 % av det totala antalet brister). Utebliven satskonnektion förekom
särskilt när referensbindningar mellan satserna var svaga eller saknade, medan i
vilseledande satskonnektion används konnektiver felaktigt eller otydligt. Utebliven och
vilseledande satskonnektion försämrar det logiska sambandet mellan meningar och
förståelse av innehållet. Economou (2007) undersökte användningen av konnektiver i
texter skrivna på svenska som andraspråk och fann att de användes bristfälligt vilket
resulterade i osammanhängande texter vars röda tråd var svår att följa.
Andraspråksstuderande använde också enkla konjunktioner och subjunktioner, medan
studenter med svenska som modersmål skrev koherentare texter och använde tydligare
och varierande sambandsmarkörer.
Huruvida man skriver på svenska som sitt första- eller sitt andraspråk har också
betydelse för vilka konnektiver som används mest frekvent i texter. Wind (2012), som
undersökte gymnasieelevers satskonnektion på svenska som förstaspråk och som
andraspråk (där modersmålet var arabiska), rapporterade att förstaspråkselever och
andraspråkselever hade ungefär samma konnektivtäthet i sina texter (L1: 7/100 ord vs
L2: 8/100 ord), men förstaspråkselevers ordförråd var mer omfattande och hade bredare,
varierande repertoar av satskonnektiver än andraspråkselevers. I Winds undersökning
använde andraspråkselever särskilt de tio vanligaste konnektiverna mer (dvs. 84 % av
det totala antalet konnektiver) än förstaspråkselever (77 %). Tabell 1 visar de vanligaste
konnektiverna så som de förekom i Winds (2012) respektive Carlssons (2007)
undersökningar.
18
Tabell 1 De vanligaste konnektiverna i gymnasieelevernas (L1, L2) texter i Winds (2012) och
högstadie- och gymnasieelevernas texter i Carlssons (2007) undersökning, absoluta tal
Wind (2012)
Carlsson (2007)
Gymnasiet – L1
Gymnasiet – L2
Högstadiet – L1
Gymnasiet – L1
och (159)
och (191)
och (141)
och (114)
men (22)
när (40)
men (68)
men (43)
när (18)
men (36)
för att (63)
när (38)
för att (18)
för att (26)
om (32)
även (25)
då (18)
om (19)
när (31)
för att (19)
eller (14)
eller (18)
eller (21)
då (16)
om (13)
då (18)
då (14)
eller (13)
som (11)
som (14)
även (12)
om (10)
även (10)
också (11)
också (5)
även (7)
De ovannämnda undersökningarna visar att det absoluta antalet av konnektiver är högre
hos andraspråkseleverna än de förstaspråkseleverna och att de yngre eleverna på
högstadiet använder mer konnektiver i sina texter än de äldre eleverna på gymnasiet.
Winds och Carlssons resultat ska jämföras med resultatet av finska högstadie- och
gymnasieelevernas konnektivanvändning i denna studie (se kapitel 5).
2.2.2 Satskonnektionstyper
Kohesion i en text handlar om semantiska relationer som uttrycker hurdana samband
som råder mellan satser och meningar. Satskonnektiver kan också delas upp i olika
konnektionstyper enligt dessa semantiska förhållanden (se t.ex. Enkvist 1975: 94;
Nyström 2001: 94). Tabell 2 presenterar två sätt att kategorisera konnektiver (jfr även
Wind 2012).
19
Tabell 2 Satskonnektionstyper enligt Hellspong och Ledin (1997) och Nyström (2011)
Hellspong &
Ledin (1997)
ADDITIV
Exempel på
konnektiver
och, dessutom, också
Nyström (2011)
Funktion
ADDITIV
tillägg
alternativ
eller
ordning
för det första
ordnar innehållet
specificering
t.ex., bl.a.
specificerar innehållet
omformulering
med andra ord
omformulerar innehållet
spatial
där
rumsliga relationer
TEMPORAL
när, sedan
där
som, än
ADVERSATIV
koncessiv
KAUSAL
men
alternativ
TEMPORAL
rumslig
tidsföljd
rumsliga relationer
KOMPARATIV jämförelse
adversativ
trots att, ändå
eftersom, därför att
två eller flera alternativ
motsättning
medgivande
KAUSAL
orsak-verkan
konsekutiv
så att
följd
konditional
om, ifall
villkor
final
för att
avsikt
I tabell 2 ovan delar både Nyström (2001) och Hellspong och Ledin (1997) in
konnektiver i fyra huvudgrupper, dvs. additiv, temporal, komparativ/adversativ och
kausal. Andra forskare har urskilt fler kategorier. Enkvist (1975) har t.ex. använt sex
kategorier (additiv, adversativ, kausal, temporal, komparativ och disjunktiv) och
Meriläinen (1997) tio (adversativ, kausal, konsekutiv-final, disjunktiv, additiv, temporal,
konditional, komparativ, explanativ, illustrativ). Halliday och Hasan (1976: 239)
betonar dock att fyra grundläggandetyper räcker för att förstå och analysera kohesion i
texter. Olika finare distinktioner är möjliga, men analysen blir då mer komplicerad än
den behöver vara.
Den additiva konnektionen innebär tillägg av information och den består av två eller
flera parallella huvudsatser som tillsammans beskriver en situation. Enligt Hultman
(2003: 184) visar additiva konnektionen att ”de sammanbundna leden har lika giltighet i
förhållande till kontexten”. Sammanbindande konnektiver innehåller konjunktioner t.ex.
20
och och samt och konjunktionella adverb t.ex. också, dessutom, även och vidare.
(Teleman 1999: 886; Hultman 2003.) Den additiva konnektionen innehåller också
underkategorier. Den alternativa konnektionen, enligt Hultman (2003: 185), anger
att ”ett av två eller flera alternativ har lika giltighet i förhållande till kontexten”. Den
innehåller t.ex. konjunktion eller och konjunktionella adverb antingen-eller, varkeneller, eller också/snarare/åtminstone. (Hultman 2003: 185, 277). Ordningsrelationer
strukturerar texten och innehåller konjunktionella adverb liksom för det första, för det
andra. Specificering specificerar innehållet i en sats eller en mening (konjunktionella
adverb t.ex. till exempel, bland annat), och omformulering förklarar innehållet lite
närmare (t.ex. med andra ord). Spatiala relationer betonar rumslighet och innebär
konnektiv där. (Se t.ex. Nyström 2001: 101; Hellspong & Ledin 1997.)
Den temporala konnektionen handlar om tid. Den uttrycker tidsrelationer mellan
handlingar och situationer, och då samordnas bisatser och huvudsatser i tidsföljd. När
bisatsens handling pågår samtidigt med huvudsatsens handling, märkas sådana
tidsrelationer med konnektiver liksom medan, då, när, samtidigt som och under tiden.
Bisatsens handling kan också markera tiden före (t.ex. då, när, sedan, efter det (att),
efter att) eller tiden efter huvudsatsens handling (t.ex. tills, innan, förran).
Tidsrelationer kan uttrycks också med verbens tempusformer. (Thorell 1982: 251;
Enkvist 1975: 97.)
Den kausala konnektionen handlar om ett orsakssamband mellan satserna, dvs. bisatsen
handlar om orsaken till den verkan som pågår i huvudsatsen. Bisatser inleds av t.ex.
konjunktioner för och ty, subjunktioner eftersom, därför att, då, för att och för och
konjunktionella adverb därför. I tabell 2 ovan visas tre olika undergrupper inom den
kausala konnektionen. I den konsekutiva konnektionen betecknar bisatsen följden,
konsekvens eller resultat till det som står i huvudsatsen. Relationen betecknas av t.ex.
konjunktion så, subjunktioner så, så att och att, konjunktionella adverb alltså, således
och följaktligen. I den finala konnektionen betecknar bisatsen ett syfte, avsikten till
huvudsatsens innehåll. Den innehåller t.ex. subjunktioner för att, så att och att. Den
konditionala konnektionen innebär att huvudsatsens handling pågår under de villkoren i
bisatsen. Konnektiver som markerar konditionala relationer är t.ex. subjunktioner om,
ifall, bara, därest, endast, vare sig – eller och såvitt. (Thorell 1982; Teleman 1999.)
21
Den komparativa konnektionen 1 bygger på likhet, olikhet och jämförelse mellan
innehållet i en huvudsats och en bisats. Konnektiver som anger komparativa relationer
innehåller t.ex. subjunktioner än, som, liksom och såsom. I den adversativa
konnektionen innebär motsättning till det förra, en gensaga eller ett beriktigande. Enligt
Enkvist (1975: 101) presenterar konnektionen mellan satser talarens attityder.
Relationen uttrycks med konjunktioner men, fast och utan, subjunktioner medan och
konjunktionella adverb ändå, däremot, i alla fall, dock och visserligen. (Thorell 1982.)
Nyström (2001: 103, 108) poängterar att konnektiver kan ha växlande betydelser i olika
kontexter. Till exempel ses så oftast som en konsekutiv markör, men i kontexten ”Vi
kom till jobbet klockan tio. Så satte vi oss och pratade i ett par timmar innan vi drack
kaffe” markerar konnektiven temporal funktion. I analysprocessen av konnektiver,
måste därför hela den omgivande kontexten tas hänsyn till.
2.2.3
Texttyper och satskonnektionstyper
En text kan också kategoriseras och definieras på basis av sin texttyp. Texttyper
beskriver texternas struktur och presenterar deras särskilda språkliga drag, dvs. vilka
satskonnektiver och verbformer är vanligaste inom olika texttyperna (Nyström 2001:
140; Hellspong & Ledin 1997: 21). Werlich (1983), som har gjort en av de mest kända
kategoriseringarna, skiljer mellan fem texttyper: berättande, beskrivande, utredande,
argumenterande och instruerande. Händelser i den berättande texttypen (’narration’)
förekommer i tidsföljd. Tiden hjälper oss komma ihåg händelser och lägga saker,
situationer och människor på minnet. Typiska berättande texter är sagor, folksägner,
biografier, även nyheter och debattartiklar. Textens verbtempus är oftast i förfluten tid
och den innehåller handlingsverb (t.ex. börja, hända, spridas). Den beskrivande
texttypen (’description’) observerar och beskriver en fast situation, föremål, egenskaper,
människor eller en omgivning och den omfattar statiska verb (t.ex. finns, har, är, består
1
Den komparativa konnektionen är en huvudgrupp för både komparativa och adversativa
relationer i denna avhandling (se Nyström 2001). Forskare använder dock olika
huvudgrupper, t.ex. Hellspong och Ledins (1997) huvudgrupp är den adversativa
konnektionen (se tabel 2 ovan), medan Enkvist (1975) och Meriläinen (1997)
använder både grupper av komparativa och adversativa.
22
av) i presens. Typiska beskrivande texter är personskildringar och beskrivningar av
landskapet och miljöer. Den utredande texttypen (’exposition’) handlar om förhållande
mellan företeelse t.ex. orsak och verkan, likheter och olikheter, över- och underbegrepp.
På grund av texttypens abstrakta innehåll är texter (t.ex. vetenskapliga texter och artiklar)
och dessa semantiska förhållanden oftast svårare att förstå än i de berättande och
beskrivande texttyperna. I den argumenterade texttypen (’argumentation’) framträder
skribentens egna åsikter, värderingar eller alternativa förslag. Skribentens åsikter, t.ex. i
ledarartiklar, kolumner och insändare, motiveras och presenteras oftast med åsiktsverb
(t.ex. argumentera för, mena). Den instruerande texttypen (’instruction’) instruerar i
synnerhet mottagarens aktion, t.ex. i bruksanvisningar och recept, i en kronologisk
ordningsföljd och helst i imperativ. (Se t.ex. Werlich 1983: 39–40; Kauppinen och
Laurinen 1988: 58–61; Nyström 2001: 144–145.)
Strömquist (2005: 41) poängterar hur texttypen karakteriserar oftast egenskaper i
textens helhetsstruktur vilket påverkar användningen av satskonnektiver (se också
Nyström 2001: 145). Meriläinen (1997), som undersökte i sin doktorsavhandling
konnektorers betydelse, funktion och position i svenska och finska abiturientuppsatser
skrivna av finskspråkiga gymnasister, noterade att konnektiverna uttrycker olika
semantiska och logiska relationer som är beroende av uppsatsens texttyp. Det är alltså
texttypen som bestämmer valet av konnektiver. Relationen mellan texttyper och
satskonnektivers semantiska egenskaper illustreras i tabell 3 nedan (modifierad från
Hellspong & Ledin 1997: 21).
Tabell 3 Sambandet mellan texttyper och konnektionstyper (Hellspong & Ledin 1997: 21)
Texttyp
Konnektionstyp
Exempel på konnektiver
berättande
temporal
sedan, medan, innan
beskrivande
additiv
och, även, också
argumenterande
komparativ / adversativ
liksom / men, ändå
utredande
kausal
eftersom, därför
Den berättande texttypen – som också är den som kommer att undersökas närmare i
denna avhandling – innehåller typiskt en kronologisk struktur i tidsföljd och därför
temporala konnektiver (t.ex. sedan, innan, medan). Den beskrivande texttypen har en
23
rumslig struktur och additiva konnektiver (t.ex. och, även, också), den argumenterande
texttypen adversativa och komparativa konnektiver som markerar motsättning och
jämförelse (t.ex. men, ändå), medan den utredande texttypen har en struktur av orsakverkan och innehåller kausala konnektiver (t.ex. eftersom, därför att) (se t.ex. Nyström
2001: 143–145; Hellspong & Ledin 1997: 21–23). En text kan ändå omfatta drag av
många texttyper, t.ex. en nyhet kan innehålla berättande, beskrivande och
argumenterande framställningar (Opetusministeriö 1994: 97).
Textforskning har också visat sig en konnektion mellan texttyper och konnektiver.
Ledin (1999) noterade att det fanns skillnader i hur lågstadie- och mellanstadieelever
använde satskonnektiver i berättande-dialogiska 2 texter jämfört med utredande 3 .
Lågstadieeleverna använde mest konnektiver i de berättande-dialogiska texterna (110
konnektiver per 1000 ord) för att följas av de utredande (88/1000 ord) texterna.
Temporala konnektiver användes mest i de berättande (48/1000 ord) respektive
utredande (27/1000 ord) texttyperna. Mellanstadieeleverna å sin sida använde mer
konnektiver i de utredande (79/1000 ord) texterna än i de berättande-dialogiska
(70/1000 ord).
Mellanstadieeleverna i Ledins studie använde mest komparativa
konnektiver (26/1000 ord) i de utredande och temporala (22/1000 ord) i de berättande
texttyperna. Resultatet kan anses vara förväntat; alltså dominerar temporal konnektionen
de berättande-dialogiska texterna och strukturerar händelseförlopp, medan komparativ
konnektion bygger på för- och nackdelar i de utredande texterna. Nyström (2001)
konstaterar också hur debattartiklarna domineras av komparativa och kausala och
novellerna av additiva och temporala konnektiver.
Wind (2012) observerar hur behärskning av texttyper påverkar konnektivanvändningen.
Hon undersökte gymnasieelevers satskonnektion i argumenterande och utredande texter.
Additiva bindningar (och, eller, också) var vanligaste i texterna skriva av både på
första- och andraspråket. Otypiskt var dock att de kausala och komparativa
konnektiverna används minst, även om de oftast dominerar argumenterande och
De berättande-dialogiska texterna ”skildrar ett händelseförlopp med en person i
huvudrollen eller består av anföringar” (Ledin 1999: 9).
3 De utredande texterna har ”en förklarande, beskrivande eller ibland argumenterande
uppbyggnad” (Ledin 1999: 9).
2
24
utredande texter. Orsaken kan vara, enligt Wind (2012: 36), att ”eleverna inte fullt ut
behärskar den texttyp som efterfrågas”. Economou (2007: 134) betonar att eleverna
måste göras förtrogna med olika texttyper. Vidare noterar Taalas att finska
gymnasieutbildningen borde koncentrera sig mer på utmanande texter och olika
texttyper som kan hjälpa i textproduktion på vidareutbildning (Takkunen 2015).
Behärskningen av texttyper är inte bara nyttig för skribenten men också för läsaren.
Nyström (2001: 156) påpekar att läsarens kunskaper av olika texter och texttyper
påverkar läsprocessen. Om texten svarar läsarens förväntningar, upplevs texten som
sammanhängande. Läsaren av t.ex. berättelser förväntar dock typiska egenskaper för
den berättande texttypen. I denna undersökning är det alltså intressant att se om
högstadie- och gymnasieelevers berättelser innehåller mest just de temporala
konnektiverna.
2.3 Textproduktion i skolan och på andraspråket
De svenskspråkiga texterna i denna undersökning har samlats in i skolan. Skolkontexten
har en stor betydelse för elevernas skrivande. Många lär sig att skriva i skolan och
producerar många av sina texter där. Skolans textproduktion påverkas av t.ex.
läroplansgrunder,
läroböcker,
uppgifter
och
anvisningar,
undervisning
och
skrivsituation. I detta avsnitt presenteras några allmänna synpunkter för skolskrivandet
och -texter, särskilt vad gäller berättelser, samt den speciella skrivsituationen i skolan.
Slutligen lyfter jag några synvinklar på skrivandet på andraspråket.
2.3.1 Elevtexter
Lagstiftning, läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen och skolornas
egna läroplaner styr undervisningen och ger ramar för ämnesinnehåll i finska
grundskolor och gymnasier. Enligt läroplansgrunderna (Utbildningsstyrelsen 2004) är
25
syftet med språkundervisningen i svenska som B1-språk4 i årskurserna 7–9 att uppnå
grundkunskaper i svenska. Undervisningen betonar muntliga färdigheter; i skriftliga
färdigheter lär elever sig att skriva korta meddelanden om dagliga erfarenheter som
händer i bekanta situationer. Svenska som A1-språk 5 i årskurserna 7–9 behandlar
krävande sociala situationer och undervisning koncentrerar sig lite mer på
skrivkunskaper än i B1-språket; elever lär sig att skriva om bekanta teman i korta
meddelanden och katalogliknande beskrivningar. Strukturer i textproduktion, som både
A1- och B1-språkseleverna lär sig, innebär den centrala satsläran och strukturerna i
textbindning. (Utbildningsstyrelsen 2004.) Läroplansgrunderna för gymnasieutbildning
är också ganska kortfattat formulerade. Gymnasister som studerar svenska som B1språk, dvs. har börjat studera svenska i årskurs 7 på högstadiet, har fem obligatoriska
kurser som alla innehåller aktiviteter kring lyssnande, läsning, talande och skrivning.
Strukturerna och ordförrådet utvidgas i varje kurs och tre kurser ger anvisningar om
skriftliga framställningar: på den andra kursen (RUB2) skrivs korta kommunikativa
uppgifter, på kurser tre (RUB3) och fem (RUB5) skrivs olika texter för varierande
ändamål. (Utbildningsstyrelsen 2003.)
Läroböcker har en stor betydelse i skolans språkundervisning. Luukka, Pöyhönen,
Huhta, Taalas, Tarnanen och Keränen (2008: 64), som undersökte högstadielärarnas och
-elevernas (årskurs 9) textpraxis i både modersmålet och främmande språk, konstaterar
hur läroböcker ger ramar för undervisningens innehåll och styr verksamheten under
lektioner. Som institutionaliserade texter påverkar läroböcker också opinioner om vad
som är centralt och viktigt i språkinlärningen. Resultatet i Luukkas et al (2008)
undersökning visar att den viktigaste faktor som påverkar läroplanen är ju läroböcker,
70 % av lärare i främmande språk svarade att böcker påverkar mycket undervisningens
målsättningar. 98 % av språklärare använder läroböcker ofta samt i allmänhet använder
nästan alla lärare (95 %) dem.
Undervisningen i B1-språket (det andra inhemska språket, svenska) börjar i årskurs 7 på
högstadiet.
5 Undervisningen i A1-språket (det andra inhemska språket, svenska) börjar i årskurs 3 på
lågstadiet.
4
26
Kivilahti och Kalaja (2013) betonar att textproduktion i läroböcker koncentrerar sig på
språkets olika delar i stället för produceringen av riktiga, längre texter. Forskare delade
skrivuppgifter i de engelska och svenska övningsböckerna (årskurser 7–9) i fyra
huvudgrupper: grammatik, text, information och ordförråd. Resultatet visade att
uppgifter betonade grammatiska övningar. När engelska övningsböcker övade
grammatik i 37 % av alla skrivuppgifter, var antalet nästan hälften i svenska böcker,
46 %. I svenska övningsböcker var den vanligaste grammatiska övningen översättningar
(27 %), 12 % var ifyllnadsuppgifter och 7 % övade böjningen och ordföljd. Både
uppgifter i text (t.ex. meningar och uppsatser) och ordförråd (t.ex. bild och förklaringar)
täckte nästan 36 % och informationsuppgifter (t.ex. sammanfattningar och skrivande
efter diktamen) 5 % av alla uppgifter. Elevernas skrivande påverkar inte bara uppgifter
men också i vilket ordning grammatik presenteras och övas i övningsböckerna.
Högstadieelever i B1-svenska presenteras t.ex. de vanligaste konnektiverna (se figur 1)
och en ordföljdsuppgift till det (figur 2) i mitten av övningsboken för årskurs 8 (Klick6),
när eleverna har studerat svenska över ett år. Båda uppgifter övar språkets grammatik.
Figur 1 Fyll i de vanligaste subjunktionerna (Ahokas et al. 2010: 137)
6
Kivilahti och Kalaja (2013) undersökte Klick 7–9 övningsböcker.
27
Figur 2 Bilda bisatser (Ahokas et al. 2010: 138)
Nyström (2001: 151–152) framför att elevtexter är ”en helt egen sorts text”. De skrivs
under villkor (se avsnitt 2.3.3) som är typiskt för textproduktion i generellt och
innehåller drag av olika texttyper. Hon menar därför att elevtexter bara kan delas in i
två texttyper, dvs. berättande och diskursiva. Då innefattar berättande texter både
berättande och beskrivande texttyper och diskursiva texter både utredande och
argumenterande texttyper (se avsnitt 2.2.3 om texttyper).
I Luukkas et al (2008: 115–116) undersökning kom det tydligt fram att i
språklektionerna är berättelser (91 %) den mest använda skrivuppgift av språklärare (jfr
resonerande texter 46 %, beskrivningar och anvisningar 40 %). I grundskolans
skrivundervisning, också enligt Hellspong & Ledin (1997: 22), används vanligtvis just
berättelser. Man är van vid att berätta om sina tidigare erfarenheter, händelser och
situationer för andra och barn lär sig att behärska språket genom berättelser (se t.ex.
Björk & Liberg 1996: 118). Enligt Pietikäinen och Mäntynen (2009: 104–107) är
berättelser ett naturligt och subjektivt sätt att strukturera ens liv, sig själv, minnesbilder
28
och det förflutna och nutiden. Genom berättelser kan man beskriva vad som har hänt,
förmedla information, undervisa, underhålla och hänvisa i olika situationer och på olika
sätt. En berättelse är alltid resultatet av berättarens egna val, bara några saker väljas att
avslöja.
Liljestrand (1993: 142–146) presenterar de två typiska karaktärsdragen av berättelser:
berättelsestruktur och innehåll. Berättelsestruktur omfattar sex olika faser. Berättelser
börjar med en sammanfattning av berättelsers idé och berättaren identifieras. I
bakgrundsinformation ges svar till frågor Vem? När? Var? och i handling, skeende
presenteras den egentliga berättelsen typiskt i kronologisk ordning. Utgång, resultat
innehåller upplösningen och konsekvensen av händelseförloppet och berättelsen slutar
med koppling till nuet eller framtiden. Värderingar, t.ex. kommentarer och jämförelser,
kan framkomma var som helst i texten. (se t.ex. Labov 1972.) Innehållet av berättelser
inkluderar det yttre händelseförloppet, t.ex. en eller flera huvudhandlingar och
bihandlingar samt dramatiska höjdpunkter, och djupplanet, t.ex. motiv för händelser.
Handlingen utspelas i en viss tid, på ett historiskt sätt eller i författarens egen tid, och
den anknytas till en eller flera huvudpersoner och bipersoner samt presentationer av
miljön och rekvisita. Berättarperspektivet beskriver författarens eget förhållande till
berättelsen, dvs. är texten skriven i första person (jagform) eller i tredje person.
Viktigaste är dock att läsaren blir engagerad i texten och får också använda sin egen
fantasi och dra sina egna slutsatser.
2.3.2 Skrivsituation
Liksom Nyström (2001: 151) påpekar skrivs skoltexter under särskilda villkor. Den
speciella skrivsituationen innehåller olika faktorer som påverkar produktionen av
färdiga texter. Hultman och Westman (1977: 14–15) betonar att skrivsituationen liksom
provtillfälle och uppsatsskrivningar kännetecknas för det första av tidspress för att hinna
skriva allt under en viss tidpunkt och för det andra av psykisk press. Studenter spänner
inför skrivsituationen och till spänningen i skrivsalen kan bidra också vaktande lärare,
ätande studenter och korsdrag. Skrivsituationen i klassrummet kan också störas av
hostande klasskamrater, dåligt luft eller den ovannämnda tidspressen. Svinhufvud (2007:
29
102) påpekar hur skrivandet är ganska ”känslig mot yttre störningar”, och om skribenten
lider av stress, är trött eller mår psykiskt dåligt, påverkar de alla skrivandet.
Typiskt är att elevers textproduktion är begränsad på något viss. Hultman och Westman
(1977: 15) märker att gymnasister är ”tvingade att skriva om ett ämnesområde som är
gemensamt för alla skrivande, men som rimligen inte kan intressera alla i lika mån”.
Kivilahti och Kalaja (2013) märker också hur anvisningar för skrivuppgifter i de
engelska och svenska läroböckerna var mycket grundliga, elever skriver om ett bestämt
ämnesområde, många uppgifter innehåller även färdiga ord, uttryck och strukturer så att
elever bara väljer mellan alternativ. Forskare (2013: 109) betonar dock att grundliga
anvisningar i längre uppsatser kan hjälpa de svaga eleverna att klara sig uppgifterna,
men de begränsar och stör ändå skrivprocessen och möjliggör att elever kanske bara
svarar till stödfrågor.
En av de viktigaste faktorer som ofta kommer fram i skolskrivandet förenas med den
kommunikativa aspekten av skrivandet. Hyland (2003: 27) sammanfattar:
“Writing is a purposeful and communicative activity that responds to other people and
other texts. Therefore, writing tasks should not simply emphasize formal accuracy and
discrete aspects of language, but be situated in meaningful context with authentic
purposes.”
Elevtexter saknar en verklig mottagare; den endaste läsaren av texter är en lärare (se t.ex.
Hultman & Westman 1977: 15; Ledin 1999: 45). Vidare i skrivuppgifter måste elever
inte bara visa en behärskning med innehållet men också med språkriktighet, eftersom
texterna bedömas. Fast Meriläinen (1997: 54) framför att även om elever vet om
bedömningen, ska de ändå tänka på mottagaren när de skriver sina texter.
Skoltexter bedöms. Enligt Svinhufvud (2007: 16, 26) koncentrerar sig den traditionella
synen på skrivundervisningen på färdiga texter, t.ex. uppsatser och studentuppsatser.
Produktinriktad skrivning på andraspråket fokuserar alltså på kännedom av språkets
former, grammatik, ordförråd, syntaktiska drag och kohesiva markörer i texter. En
färdig text bedömas och en bra text är felfri, språkriktig och tydligt strukturerad. (Se t.ex.
Hyland 2003: 3–4; Agustin Llach 2011: 42.) Också texter som insamlades i Toplingprojektet bedömdes av lärare och forskare enligt Gemensam europeisk referensram för
språk (CEFR 2007). Bedömningskriterier koncentrerade sig inte bara på texternas
30
ordförråd och grammatik utan enhetlighet, mottagarens förmåga att förstå texter (se
bilaga 3 on koherens). Likadana bedömningskriterier finns i studentuppsatsens
medellång och kort lärokurs i svenska för den högsta poängen: ”Skribenten kan
framföra budskapet klart, ledigt och flytande. Det är lätt att läsa texten.”
(Studentexamensnämnden 2011: 38). Alltså är koherens också en av de viktigaste
egenskaperna som skriftliga texter borde innehålla. Processinriktad syn på skrivandet
betonar däremot textproduktions olika faser, t.ex. planering, utveckling av idéer,
evaluering och bearbetning (Flower & Hayes 1980). Kivilahti och Kalaja (2013) ser det
viktigt att elever lär sig bearbeta med en text under några lektioner, den behövs inte blir
färdig på en gång. Då blir huvudvikten i skrivningen alltså inte i textens språkliga drag
utan att lära sig skrivstrategier och få feedback av läraren under hela skrivprocessen
(Hyland 2003: 12).
Ledin (1999: 45) sammanfattar att en orsak för att skoltexter saknar koherens är just den
speciella skrivsituationen, dvs. förelagda uppgifter som saknas ett kommunikativt behov.
Kivilahti och Kalaja (2013) konkluderar att eftersom skoltexter är oftast så pass korta,
enskilda meningar eller endast ett ord, är det omöjligt att konstruera koherens i texter
eller lära sig olika kohesiva markörer. Därför borde eleverna skriva längre textavsnitt
och uppsatser för att öva textbindningsstrategier och textformning.
2.3.3 Att skriva texter på ett andraspråk
Skrivandet förutsätter mångsidiga kunskaper. Enligt Svinhufvud (2007: 21–22) krävs
det omfattande språkkunskaper i ordförråd, valet av ord och grammatik, kännedom om
skrivprocessen och texttyper, förmågor att komma med idéer, producera texten, vara
kreativ. Nyström (2001: 15) betonar att skrivandet är ”en komplex och fascinerande
process”. Inlärningen av skrivandet är alltså en utmanande uppgift i både på
modersmålet och på andraspråket. Att inlära sig skriva på andraspråket påverkas av
skribentens personliga egenskaper, liksom ålder, kön, motivation, målsättningar och
attityder, men inlärarens läs- och skrivkunskaper på ens modersmål har också avsevärd
betydelse (se t.ex. Hyland 2003: 32–33).
31
Agustin Llach (2011: 44) betonar hur en av de viktigaste faktorerna i inlärningen av
skrivning på andraspråket7 är läs- och skrivkunskaper på förstaspråket8. L1- och L2skrivandet har både likheter och olikheter, när man granskar skrivstrategier. Silva (1993)
jämförde L1- and L2-skrivandet och konstaterade att å ena sidan hade skribenter på
både förstaspråket och andraspråket likadana skrivprocesser, dvs. faser av planering,
stoff samlingen, organisering, skrivning och bearbetning av texter. Å andra sidan
planerade, bearbetade och reflekterade andraspråksinlärare över texter mindre än
förstaspråksinlärare, de gjorde också färre målsättningar och hade problem att
organisera materialet. Texterna av andraspråksinlärare skiljde sig också från L1skribenternas texter i flyt (färre ord) och korrekthet (mer fel) samt producering av L2texterna var jobbigare. L2-skribenter koncentrerade sig mer på lexikaliska, syntaktiska
och grammatiska problem under skrivprocessen. Också Cumming (2001: 5)
rapporterade hur inlärare av L2 använde mycket tid för att formulera språket och
ordförrådet och därför deras kognitiva processer, t.ex. planeringsfasen, stördes. Ranta
(2004: 65) noterar att studenter har bättre möjligheter att koncentrera sig på de krävande
kognitiva processerna av skrivandet, när deras basfärdigheter (t.ex. sammansättningar,
initialer) är först automatiserade.
Hyland (2003: 34) beskriver hur inlärare av andraspråket själv märker att deras största
problem under skrivprocessen handlar mest om ordförråd och grammatik. Inlärare kan
inte uttrycka sig eller presentera sina idéer så bra som de kan i deras förstaspråk.
Huovinen och Kuure (1987), som undersökte svenska uppsatser av tvåspråkiga (finska
och
svenska)
och
enspråkiga
finska
elever,
märkte
att
enspråkiga
elever
hade ”bristfälliga behärskningen av målspråkets ordförråd”, de skrev korta och enkla
meningar och upprepade ord. Undersökningen visade att elever som har mer omfattande
ordförråd använde mer varierande och stilistiska uttryck, t.ex. synonymer, antonymer
och upprepningar, i sina texter. Det är typiskt att i L2-skrivandet används förstaspråket
med lexikaliska problem för att hitta korrekta ord. I inlärarspråket används ofta transfer,
dvs. drag från inlärarens modersmål eller ett annat språk som inlärare har tidigare inlärt
Andraspråk (L2) lärs sig efter det att förstaspråket har blivit etablerats (Abrahamsson
2011:13).
8 Förstaspråk (L1, definieras också som modersmål) lärs sig först i kontakt med människor i
sin omgivning (Abrahamsson 2011: 13).
7
32
sig (se t.ex. Viberg 1987). Abrahamsson (2011: 242) beskriver hur transfer i
närbesläktade L1- och L2-språk kan hjälpa att producera korrekta ord med samma
betydelser, t.ex. förekommer det mer transfer när svenskar lär sig norska än japanska.
Alltså en skillnad mellan skrivandet på förstaspråket och andraspråket är att skribenter
på L2 redan har utvecklade läs- och skrivkunskaper på ett språk, sina modersmål, och de
kan då arbeta med åtminstone två språk. Fast de yngre inlärarna skiljer sig avsevärd från
de vuxna, eftersom deras läs- och skrivkunskaper på modersmålet är bara delvis
formade.
(Agustin
Llach
2011.)
Dessutom
kunskaper
i
fler
språk
har
andraspråksinlärare också förståelse om en annan kultur. Hyland (2003: 34) betonar hur
tidigare erfarenheter om både olika språk och kultur påverkar skrivandet och skiljer sig
L2-skribenter från L1-skribenter.
Agustin Llach (2011: 46) sammanfattar hur diskussion omkring L2-skrivandet, särskilt
vilkendera är effektivare och nyttigare för L2-skrivandet läs- och skrivkunskaper på L1
eller L2-språkfärdigheter, har varit extensiv. Tidigare har man tänkt att om skribenten är
duktig i sitt modersmål, ska man också vara duktig i sitt L2, och att svaga L1-skribenter
är svaga också på L2. Agustin Llach (2011: 26) poängterar dock att ju bättre
språkfärdigheter inlärare har på sitt L2, desto möjligare är det att kunskaper i L1skrivandet transfer till L2, och för att få expertis i L2-skrivandet behövs ju L2färdigheterna (Grabe 2003: 248). När L2-språkfärdigheter förbättras, texter blir längre,
idérikare, mer exakt, de innehåller komplexa satser och strukturer, varierande ordförråd,
kohesiva markörer och stilistiska medel (Cumming 2001: 3–4; Hyland 2003: 34).
Två inlärningsstrategier är effektiva för att utveckla L2-skrivandet. Björk och Liberg
(1996: 123) hävdar att det effektivaste sättet att lära sig andraspråket är att skriva på
andraspråket, eftersom då använder man aktivt alla språkområden. Särskilt utvidgar
skrivandet ordförrådet och då förbättrar kvaliteten av texter. En annan viktig
inlärningsstrategi för att lära sig L2-skrivandet är läsning. Grabe (2003: 249) betonar
hur läsning på andraspråket förbättrar inlärarens skrivkunskaper och ordförråd. Läsning
av olika texter hjälper att producera egna texter; man får idéer, exempel samt
information om språket, strukturer och texttyper. (se t.ex. Hyland 2003: 17; Juutinen
2004: 71; Agustin Llach 2011: 41.)
33
3
SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR
Genomgången
av
tidigare
forskning
ovan
visar
att
texter,
kohesion
och
kohesionsmekanismer – referenser, tematik och/eller konnektiver – som skribenter
använder för att bilda välformade texter har undersökts ganska rikligt. Kohesion och
användningar av konnektiver i gymnasisttexter i modersmålet finska har undersökts av
exempelvis Ranta (2007) och Kärkkäinen (2013) och motsvarande studier av
gymnasisttexter i svenska som andraspråk i Finland har genomförts av exempelvis
Meriläinen (1997) och Huovinen och Kuure (1987). I en finländsk kontext har dock
högstadieelevers texter inte undersökts utifrån användningen av konnektiver i svenska
som andraspråk. Något mer har gjorts i Sverige: Carlsson (2007) har jämfört svenska
högstadie- och gymnasieelevers konnektivanvändning i sitt modersmål svenska och
Wind (2012) har jämfört gymnasisters texter på förstaspråket svenska och andraspråket
svenska.
Denna undersökning koncentrerar sig på hur finska L2-inlärare av svenska på högstadiet
och gymnasiet använder konnektiver i sina texter. Undersökningen omfattar tre olika
elevgrupper: två från högstadiet – elever som har studerat svenska från årskurs 7 och
läser svenska som B1-språk och elever som har studerat svenska från årskurs 3 och läser
svenska som A1-språk – och en från gymnasiet med elever som har påbörjat sina
svenskstudier i årskurs 7 och läser svenska som B1-språk.
Syftet är att få svar på följande forskningsfrågor:
•
Hur frekventa är de vanligaste konnektiverna i texter skrivna av högstadieelever
i B1-svenska, högstadieelever i A1-svenska och gymnasister i B1-svenska?
•
Hurdana konnektiver och konnektionstyper använder de tre elevgrupperna?
Även om eleverna är nästan lika gamla (högstadieeleverna 13–16 år och gymnasister
16–19 år), studerar de på olika nivå. Högstadieeleverna som studerade svenska som B1språk
hade
studerat
svenska
1–3
år
när
Topling-materialet
insamlades,
högstadieeleverna i A1-språk mellan 5–7 år och gymnasisterna ca 3–4 år. Det är alltså
intressant att se om det finns skillnader i konnektivanvändningen mellan B1- och A1-
34
nivåer och därigenom hur länge de fått undervisning i svenska. Dessutom ska jag
undersöka avvikelser och fel som eleverna möjligen gör med konnektiver, dvs. finns det
drag från modersmålet eller andra språk i texter.
Undersökningen är en explorativ studie och därför kan inte specifika hypoteser ges, men
användningen av konnektiver kan tänkas bygga på åtminstone två saker:
språkkunskaper och texttypen. För det första påverkas användningen av konnektiver av
elevernas språkkunskaper i svenska. Wind (2012) betonar hur förstaspråkselever på
gymnasiet använder bredare och varierande repertoar av satskonnektiver än
andraspråkselever på gymnasiet, vilket beror på förstaspråkselevers omfattande
ordförråd. L2-inlärare använder helst de vanligaste konnektiverna, liksom och, när och
men, i sina texter. Huovinen och Kuure (1987) poängterar hur enspråkiga finska elever
har mer begränsat ordförrådet i svenska än tvåspråkiga (finska och svenska) elever,
vilket leder till enkla och korta meningar och upprepningen av samma konnektiver,
medan tvåspråkiga elever utnyttjar nästan fyra gånger större antal konnektiver i sina
texter. I denna studie förväntas att andraspråkselever använder sådana konnektiver mest
som de redan har lärt sig grundligt och som de har mest kännedom av, t.ex. och och men.
Vad jag tror påverkar elevers kunskaper i svenska handlar om hur länge elever har läst
språket. Därför kan man tänka sig att elever som har studerat svenska längre, dvs.
högstadieeleverna i A1-svenska och gymnasisterna i B1-svenska, använder mer
omfattande och varierande konnektiver än elever som har studerat svenska minst, dvs.
högstadieeleverna i B1-svenska. Vad gäller fel användningen antas, eftersom
högstadieeleverna i B1-svenska är så pass nybörjare i språket, att de också gör mer fel
och använder mer ord från andra språket i sina texter än elever som har studerat svenska
längre. Den andra hypotesen anknyter till texttypen; alla texter inom undersökningen är
berättelser och tidigare forskning visar att de typiska konnektiverna som används i
berättelser och strukturerar texter i tidsföljd är temporala (se t.ex. Ledin 1999). På grund
av detta förväntas att konnektiver liksom när och sedan är typiska i elevers texter. I
följande kapitel beskrivs närmare hurdana elevgrupper finns i studien och hurdana
konnektiver har undersökts.
35
4
MATERIAL OCH METOD
I detta kapitel presenteras undersökningens material och metod. Först redogörs hur
materialet insamlades i Topling-projektet och hur informanterna valdes (avsnitt 4.1) och
sedan redogörs undersökningens metoder (avsnitt 4.2).
4.1 Materialinsamling och informanter
Materialet för denna undersökning består av svenskspråkiga berättelser som finska
högstadie- och gymnasieeleverna har skrivit inom projektet Topling – Inlärningsgångar
i andraspråket. Projektet koordinerades 2010–2013 av Institutionen för språk och
Centrum för tillämpad språkvetenskap vid Jyväskylä universitet, och det är en
fortsättning på ett tidigare projekt Cefling. I Topling undersöktes skriftliga färdigheter i
finska, engelska och svenska som andraspråk, och materialet omfattar både
tvärsnittsdata och longitudinella data. Texter i projektet bedömdes enligt Gemensam
europeisk referensram för språk, CEFR (från A1 till C2), och nivåskalan för
språkfärdigheter (A1.1–C1.1)9, vilket möjliggör att andraspråksutveckling i det finska
utbildningssystemet kan följas i olika färdighetsnivåer. (Topling 2010–2013.)
I materialinsamlingen skrev elever olika texter under normala svensklektioner. Eleverna
hade upp till 20 minuter på sig för att skriva en text för hand utan särskilda hjälpmedel.
Skrivuppgifterna innehöll ett mejl till en vän, ett mejl till en lärare, ett mejl till en
nätbutik, en insändare och en berättelse. Varje kommunikativ uppgift planerades
grundligt av forskare och elever är bekanta med alla texttyper (Alanen, Huhta, Martin,
Tarnanen, Mäntylä, Kalaja & Palviainen 2012: 222). I denna studie undersöks
berättelser. Eleverna kunde välja sig själva om vilken oförglömlig sak eller händelse de
vill skriva om och de måste också motivera sina svar (se bilagorna 1 och 2). Eftersom
det är viktigt att ha ett sammanhang i en text, är det intressant att undersöka hurdana
kohesiva markörer håller elevernas berättelser ihop.
9
I denna undersökning studerades texterna inte i relation till CEFR-nivåerna.
36
Materialet insamlades mellan höstterminen 2010 och vårterminen 2012. I linje med
Toplings
longitudinella
design
genomförde
eleverna
alla
fem
ovannämnda
skrivuppgifter vid tre tillfällen under tre års tid. Högstadieeleverna skrev två texter i
årskurs 8 (en text på höstterminen 2010 och en text på vårterminen 2011), och en text i
årskurs 9 (vårterminen 2012). Gymnasieeleverna skrev en text på kurs RUB1 eller
RUB2 (höstterminen 2010), en text på kurs RUB3 (höstterminen 2011) och en text på
kurs RUB5 (vårterminen 2012). Fast det finns en möjlighet att undersöka enstaka elever
individuellt och longitudinellt, analyseras och jämförs de tre elevgrupperna i denna
studie.
I korpusen för den föreliggande studien ingår alla berättelser som inlärare av svenska på
högstadiet och gymnasiet har producerat inom ramen för Topling-projektet, dvs. 166
texter av högstadieeleverna i B1-svenska, 58 texter av högstadieeleverna i A1-svenska
och 188 texter av gymnasieeleverna i B1-svenska. Nackdelen med materialet är att
några texter, särskilt texter av högstadieeleverna i B1-svenska, är ganska korta, därför
valde jag att undersöka alla texter för att inkludera så pass många möjliga förekomster
av konnektiver. Korpusen innebär totalt 17 085 ord. Tabell 4 visar närmare information
kring materialet.
Tabell 4 Antal texter, elever och ord samt textlängd i undersökningsmaterialet
Högstadiet
B1-svenska
Ålder i år
A1-svenska
Totalt
B1-svenska
13–16
16–19
Studietid i år i svenska i 1 – 3
början–slutet av insamlingen
5–7
3–
Texter
166
58
188
412
Elever
60
20
71
151
Ord10
4 247
3 288
9 550
17 085
Textlängd (min / max)
2 / 89
1 / 154
6 / 139
10
13–16
Gymnasiet
Vid beräkningen av totala antal ord har alla löpord, rubriker, signaturer och främmande
ord inkluderats. Alla särskrivna ord och också felaktiga sammansättningar har
räknats som ett ord, särskrivna nummer har dock sammansättas.
37
Informanterna i undersökningen är således mellan 13 och 19 år och de har delats i tre
grupper enligt sina språk- (B1- eller A1-språk) och utbildningsnivåer (högstadiet eller
gymnasiet). Högstadieelever formar två grupper, dvs. B1-språksinlärare (n=60) som har
börjat studera svenska i sjunde klass på högstadiet och A1-språksinlärare (n=20) som
har börjat studera svenska i årskurs 3 på lågstadiet. Vidare formas en grupp av
gymnasister (n=71) som har läst B1-svenska från sjunde klass på högstadiet. När
materialet har insamlats varierar alltså elevernas studietid i svenska. B1-språksinlärare
på högstadiet har studerat svenska mindre tid. När den första insamlingen pågick hösten
2010, i årskurs 8, hade de studerat svenska bara ett år. När den sista insamlingen pågick
årskurs 9, har de studerat svenska nästan tre år. A1-språksinlärare på högstadiet började
studera svenska på lågstadiet, så under insamlingen av materialet, i årskurs 8 och 9,
hade de studerat svenska mellan 5 och 7 år. Gymnasisterna hade studerat svenska tre år
på högstadiet när den första insamlingen pågick. Eftersom gymnasiet är kursformat är
det omöjligt att räkna gymnasisternas exakta studietid i slutet av insamlingen. Intressant
är alltså veta hurdana konnektiver elevgrupper använder och om elevernas olika språkoch utvecklingsnivåer påverkar användningen.
4.2 Analysmetoder
Materialet ska analyseras framför allt kvantitativt för att mäta elevernas användning av
konnektiver i sina texter och om det finns skillnader mellan elevgrupperna. Materialet
ska dock granskas också kvalitativt, t.ex. de vanligaste konnektiverna ska presenteras
med exempel för att analysera och jämföra användningen närmare.
Texternas synliga kohesiva mekanismer som beskrivas med satskonnektiver undersökas.
Först identifieras alla konnektiver i texter. Vid analysen användas stora bokstäver när
konnektiverna refereras till (t.ex. OCH, MEN) så att de ska skiljas sig bättre från
normala texten; exempel i materialet är understrukna (t.ex. och, men). Alla elever i
Topling-materialet har ett identifieringsnummer. Alla exempel från elevtexterna i denna
undersökning har en egen kod inom hakparentes, dvs. [högB1] refererar till en
högstadieelev som läser B1-svenska, [högA1] till en högstadieelev som läser A1svenska och [gymB1] till en gymnasist som läser B1-svenska.
38
Analysen inkluderas konnektiver som sammanbinder huvudsatser och bisatser. Nyström
(2001: 109) poängterar hur sammanhanget mellan huvudsats och bisats inte alltid
markeras med konnektiv, men kan görs med andra ord och implicit (t.ex. vi anar att,
med lite eftertanke) (se t.ex. Hellspong & Ledin 1997: 89). Därför är det viktigt att
betona att analysen omfattar bara de konnektiver mellan satser och meningar som är
explicita och tydligt markerade i texter. Tabell 5 nedan visar de viktigaste avgränsningar
som gjorts gällande materialet i undersökningen.
Tabell 5 Materialets avgränsningar
Kategoriseras
Kategoriseras ej
* Explicita konnektiver: konjunktioner,
* Bindningar mellan ord och fraser
subjunktioner, konjunktionella adverb
* ATT-satser med säge- och tankeverb
* Bindningar mellan huvudsatser och bisatser
* Indirekta frågesatser
* Ord med stavfel
* Relativsatser
* ATT-satser som handlar om orsak, följden
* Konnektiven DÄR
och avsikt
* Elliptiska satser
* Avvikelser i konnektiver SEDAN, NÄR,
ÄN, FAST, EFTERSOM
Bara explicita bindningar mellan satser och meningar inkluderades i undersökningen.
Konnektiver kan vara konjunktioner (t.ex. OCH, ELLER), subjunktioner (t.ex. NÄR,
SEDAN) och konjunktionella adverb (t.ex. ALLTSÅ, I ALLA FALL). De kan stå i
början av meningar (t.ex. Då somnade vi klockan fyra på natten. [högA1-2060]) eller
inom meningar (t.ex. Jag älskar min katt och jag är jätte klad vem Mirri kom till oss
familj. [gymB1-2013]). Vidare räknas med ord med stavfel (t.ex. MENN, OKSÅ) (t.ex.
Vår andra hund var ganska lite, vann vi köpte den trädje hund, menn mamma och
pappa vill inte en ny hund. [högB1-2078]). Inom elliptiska satser är det ofta typiskt att
t.ex. ett subjekt saknas. I det följande exemplet, Vi satt utandörren tre timmar men då
min mamma kommit och _öppnat dörren. [högB1-2066], markeras konnektion alltså
mellan satser även om subjektet (mamma) saknas. Slutligen några konnektiver (SEDAN,
NÄR, ÄN, FAST, EEFTERSOM) som omfattar drag från andra språk, t.ex. finska eller
engelska, finns i undersökningen (t.ex. When jag var i Greece [högB1-2061]).
39
ATT används ganska mycket i svenska. Dess kategorisering är lite problematisk.
Teleman (1999: 539) betonar att ATT saknar egen betydelse och får dess mening från
ord som förekommer med den. Till exempel Nyström (2001) och Wind (2012) utesluter
konnektiven från sina undersökningar. Dock innehålls i denna undersökning ATT som
förekommer i betydelse av orsak, följden eller avsikten, men ATT-satser som används
t.ex. med tänke- och sägeverb (t.ex. tycka, tro, tänka, säga) uteslutas (se också Ledin
1999; Meriläinen 1997).
Några konnektiver sorteras bort från undersökningen (se tabell 5 ovan). Konnektiver
mellan ord och fraser räknas inte i materialet (t.ex. Mamma och Markus inte hemma.
[högB1-2002]), inte heller konnektiver i indirekta fråge- och relativsatser (se t.ex Ledin
1999; Nyström 2001; Meriläinen 1997). Tidigare undersökning har kategoriserats DÄR
som den additiva eller temporala konnektionen (jfr Nyström 2001; Hellspong & Ledin
1997), men sammanhanget mellan konnektiven och additiva/temporala relationer
kritiseras och därför uteslutas den.
Konnektiver som inkluderar i undersökningen räknades för att mäta konnektivtäthet i
texterna och för att bättre jämföra dem i elevernas texter. Total antalet av konnektiver
som kategoriseras och analyseras i denna undersökning är alltså 1 160, dvs. texter av
högstadieeleverna i B1-svenska innehåller 233 och högstadieeleverna i A1-svenska 273
konnektiver samt texter av gymnasisterna i B1-språk omfattar 654 konnektiver (se tabell
4). Varje konnektiv måste granska i sin kontext, eftersom den kunde t.ex. märka
sambandet i en felaktig kontext (t.ex. konnektiver mellan adjektiv: Musti är inte så storr
men trevlig hund. [högB1-2014]) eller vara felskriven. Ordet MEN t.ex. i den följande
meningen, Men frågar att kan jag läsa det dikt honom. [gymB1-2113], är felskriven
substantiv för ”man”.
Slutligen när konnektiver har identifierats, klassificerades dem enligt deras semantiska
egenskaper. Halliday och Hasan (1976) betonar att det räcker med fyra bastyper, dvs.
fyra grundläggande konnektionstyper av additiv, temporal, komparativ och kausal (se
tabell 6) har använts enligt Nyströms (2001) modell, vilket tidigare svenskundersökning
också baserar sig på. Additiva, komparativa och kausala huvudgrupper har vidare
delades i några undergrupper (jfr Hellspong & Ledin 1997).
40
Tabell 6 De grundläggande konnektionstyperna, undergrupperna och exempel på konnektiver i
denna undersökning
Konnektionstyp
Exempel på konnektiver
ADDITIV
och, dessutom, också
alternativ
eller
specificering
t.ex.
ordning
för det första
TEMPORAL
när, då, sedan
KOMPARATIV
som, än
adversativ
men, fast
KAUSAL
eftersom, därför att, därför
konsekutiv
så att
konditional
om
final
för att
Nyström (2001: 108) konkluderar att konnektiver kan ha en växlande betydelse i olika
kontexter, t.ex. OCH kan visa både additiva och temporala relationer, SÅ temporala och
konsekutiva. Vidare betonar Meriläinen (1997) hur betydelser av olika konnektiver står
nära varandra, t.ex. SÅ ATT kan märka både följden (en konsekutiv bindning) och
syften (en final bindning) vilket kan vara svårt att urskilja i kontexten. Därför är det
viktigt att beakta hela kontexten, inte bara koncentrerar sig på konnektivens uttryck, när
ord klassificeras. I denna studie kategoriseras konnektiverna enligt deras typiska
betydelser, dvs. OCH som additiva, och alla SÅ som konsekutiva (se också Nyström
2001: 113).
I nästa kapitel redogörs för resultatet av undersökningen, dvs. hur frekventa konnektiver
är i de olika undersökta grupperna och hurdana konnektiver finska L2-inlärare av
svenska på högstadiet och gymnasiet använder. Först ska antalet av de vanligaste
konnektiverna och konnektivtäthet presenteras, och därefter de vanligaste konnektiverna
i de fyra grundläggande konnektionstyperna hos elevgrupperna.
41
5
RESULTAT OCH DISKUSSION
I detta kapitel redogörs, analyseras och diskuteras de konnektiver som används i
elevtexterna. Först presenteras det totala antalet konnektiver och de tio vanligaste i
texterna av B1- och A1-språksinlärarna på högstadiet och B1-språksinlärarna på
gymnasiet (avsnitt 5.1). Sedan ges en sammanfattning av alla konnektionstyper och
vidare presenteras varje huvudtyp, dvs. additiv, temporal, komparativ och kausal,
separat tillsammans med konnektiver som elevgrupper har använt (avsnitt 5.2). Resultat
och observationer av tidigare undersökning jämförs med elevgrupper. Slutligen dras
slutsatser om resultat, t.ex. likheter och olikheter i användningen av konnektiver, och de
mest intressant fynden beskrivs (avsnitt 5.3) samt några begränsningar i studien ges
(avsnitt 5.4)
5.1 Antalet konnektiver
Det totala antalet konnektiver i elevtexterna i denna undersökning är 1160:
högstadieeleverna i B1-svenska använder 233 konnektiver i sina 166 texter och
högstadieeleverna i A1-svenska 273 konnektiver i 58 texter, motsvarande antalet hos
gymnasisterna i B1-svenska är 654 i 188 texter (se avsnitt 4.1 om total antalet texter,
elever och ord). Tabell 7 presenterar materialets absoluta antal konnektiver och
konnektivtäthet.
Tabell 7 Antal konnektiver, konnektiver per elever och konnektiver per 100 ord
Högstadiet
Gymnasiet
Totalt
B1-svenska
A1-svenska
B1-svenska
Antal konnektiver
233
273
654
1 160
Antal konnektiver / antal elever
3,88
13,65
9,21
7,68
Antal konnektiver / antal ord
0,055
0,083
0,069
0,069
Konnektiver / 100 ord
5,5
8,3
6,9
6,9
42
Som framgår från tabell 7 varierar konnektivtäthet per 100 ord lite mellan elevgrupper.
Högstadieeleverna i A1-svenska utnyttjar i genomsnitt mer konnektiver i förhållande till
antal ord (8,3/100 ord) än inlärare i B1-svenska på högstadiet (5,5/100 ord) och på
gymnasiet (6,9/100 ord). Konnektivtäthet av A1-inlärare är också högre än det totala
antalet konnektiver i hela materialet (6,9/100 ord). Resultatet kan antas bero på
elevernas kunskaper i svenska: elevgrupper som har studerat svenska längre, alltså
högstadieeleverna i A1-svenska och högstadieeleverna i B1-svenska, visar sig ha högre
konnektivtäthet.
De tio vanligaste konnektiver som elevgrupper utnyttjar i sina texter presenteras i den
följande tabellen 8. De första fem frekventaste hör till de fyra olika semantiska
huvudgrupperna (se mer i avsnitt 2.2.2) av additiv (OCH, OCKSÅ), komparativ (MEN),
temporal (NÄR) och kausal (EFTERSOM). Tillsammans utgör dessa fem konnektiver
upptill 80 % av det totala antalet konnektiver (1 160) i materialet.
Tabell 8 De tio vanligaste konnektiverna enligt högstadieeleverna i B1- och A1-svenska och
gymnasisterna i B1-svenska, absoluta tal
Konnektiv
Högstadiet
Gymnasiet
Totalt
B1-svenska
A1-svenska
B1-svenska
och
139
119
296
554
när
11
31
81
123
men
15
33
58
107
också
14
15
49
78
eftersom
14
5
46
65
sedan/sen
17
14
22
53
ÖVRIGA11
7
10
32
49
så (att)
2
5
18
25
därför att
0
16
4
20
då
2
8
6
16
S:a
221
256
612
1089
11
Den temporala kategorin ÖVRIGA omfattar konnektiver NU, SENARE, TIDIGARE och
NUMERA (jfr avsnitt 5.2.2).
43
I tabell 8 visar hur gymnasisterna i B1-svenska utnyttjar varje konnektiv (i absoluta
antalet) mer än högstadieeleverna i B1- och A1-svenska. Vidare använder
högstadieeleverna i A1-svenska nästan alla konnektiver mer än högstadieeleverna i B1svenska, förutom SEDAN/SEN, EFTERSOM och OCH. Skillnaderna mellan
elevgrupperna är dock inte så anmärkningsvärd när man räknar antalet konnektiver per
100 ord. Då märker man att det finns vissa skillnader mellan t.ex. de tre vanligaste
konnektiverna. Högstadieeleverna i A1-svenska använder mest frekvent OCH (3,6/100
0rd), MEN (1/100 ord) och NÄR (0,9/100 ord), men skillnaderna gentemot inlärare i
B1-svenska är inte så stora. Gymnasisterna i B1-svenska använder mer NÄR (0,8/100
ord) och MEN (0,6/100 ord) än högstadieeleverna i B1-svenska (0,3/100 ord respektive
0,4/100 ord), medan högstadieeleverna använder lite mer OCH (3,3/100 ord) än
gymnasisterna (3,1/100 ord). De tio vanligaste konnektiverna omfattar en stor antal av
det totala antalet konnektiver i texter som visas i tabell 9 nedan.
Tabell 9 De tio vanligaste konnektiverna enligt högstadieeleverna i B1- och A1-svenska och
gymnasisterna i B1-svenska, absoluta tal och procentandel
Total antal
Total antal av
Andel i
konnektiver
de 10 vanligaste
procent
konnektiverna
Högstadiet B1-svenska
233
221
95
Högstadiet A1-svenska
273
256
94
Gymnasiet B1-svenska
654
612
94
Totalt
1160
1089
94
Det mest påfallande resultatet i tabell 9 är att nästan alla konnektiver som eleverna
använder i sina texter finns inom de tio vanligaste. Procentantalet hos båda
högstadieeleverna i A1-svenska och gymnasisterna i B1-svenska är 94 %, de använder
bara lite mer andra konnektiver än högstadieeleverna i B1-svenska (95 %).
Procentantalet av alla 10 vanligaste konnektiver i hela materialet är 94.
44
5.2 Konnektionstyper
För att undersöka tydligare förekomster av olika konnektiver hos de tre elevgrupperna,
delades alla konnektiver i fyra huvudgrupper enligt sina semantiska funktioner (se
avsnitt 2.2.2). Tabell 10 visar hurdana konnektionstyper finns i texter av
högstadieeleverna i B1- och A1-svenska samt gymnasisterna i B1-svenska.
Tabell 10 Konnektivbindningar enligt högstadieeleverna i B1- och A1-svenska och
gymnasisterna i B1-svenska
Konnektionstyp
Högstadiet
Gymnasiet
Totalt
B1-svenska
A1-svenska
B1-svenska
n
%
n
%
n
%
n
%
Additiv
154
66
135
49
346
53
635
55
Temporal
42
18
66
24
153
23
261
22
Kausal
20
9
33
12
85
13
138
12
Komparativ
17
7
39
15
70
11
126
11
S:a
233
100
273
100
654
100
1160
100
Den vanligaste konnektionstypen hos alla elevgrupper är den additiva. Det finns totalt
635 additiva konnektiver i hela materialet vilket motsvarar 55 % av alla
konnektionstyper. Den additiva typen används i två tredjedelar av fallen hos
högstadieeleverna i B1-svenska (66 %), medan både gymnasisterna i B1-svenska och
högstadieeleverna i A1-svenska använder dem i ca hälften av fallen (53 % respektive 49
%). Den nästa vanligaste konnektionstypen hos alla elever är den temporala, 22 % av
alla konnektiver. Högstadieeleverna i A1-svenska och gymnasisterna i B1-svenska
utnyttjar konnektiver nästan lika mycket (24 % respektive 23 %), medan
högstadieeleverna i B1-svenska lite mindre (18 %). Antalet kausala och komparativa är
inte så hög. Både elevgrupperna i B1-svenska använder mer kausala än komparativa
konnektiver (gymnasisterna: kausala 13 %, komparativa 11 %; högstadieeleverna:
kausala 9 %, komparativa 7%), medan högstadieeleverna i A1-svenska använder mer
komparativa (15 %) än kausala (12 %). Nästa stycken presenterar och analyserar varje
konnektionstyp separat, vidare jämförs resultatet mellan elevgrupperna och med tidigare
undersökning.
45
5.2.1
Additiv konnektion
Den additiva konnektionen betyder att något i en text tilläggs till något som tidigare är
sagt. I denna undersökning innebär bindningstypen också två underkategorier: den
alternativa konnektionen, som innebär att det finns olika alternativ som är möjligt i
kontexten, och specificering, som exemplifierar närmare en bindning mellan satser eller
meningar. (Se avsnitt 2.2.2.)
Additiva konnektiver förekommer mest i elevernas texter. Över hälften (55 %) av alla
konnektiver i materialet är additiva, även om bara fyra olika konnektiver finns inom
konnektionstypen: OCH och OCKSÅ (additiva), ELLER (alternativa) och T.EX.
(specificering). Procentantalet av additiva konnektiver hos högstadieeleverna i B1svenska är högst (66 %); gymnasisterna i B1-svenska (53 %) använder den bara något
mer än högstadieeleverna i A1-svenska (49 %). De vanligaste additiva konnektiverna
hos alla elevgrupper är OCH och OCKSÅ. Orden omfattar tillsammans 54 % av alla
konnektiver i hela materialet. Variationen i användningen av additiva konnektiver är
likadan, dvs. tre olika förekomster i alla elevgrupper: högstadieeleverna i B1-svenska
använder OCH, OCKSÅ och ELLER; både högstadieeleverna i A1-svenska och
gymnasisterna i B1-svenska använder OCH, OCKSÅ och T.EX. Tabell 11 nedan visar
alla additiva konnektiver och deras absoluta antal i materialet.
Tabell 11 Antal additiva konnektiver fördelade enligt högstadieeleverna i B1- och A1-svenska
och gymnasisterna i B1-svenska
Högstadiet
Gymnasiet
B1-svenska
A1-svenska
B1-svenska
additiv
additiv
additiv
och
139
och
119
och
296
också
14
också
15
också
49
eller
1
t.ex.
1
t.ex.
1
S:a
154
S:a
135
S:a
346
Konnektiven OCH visar typiskt en additiv relation i texter (se t.ex. Nyström 2011) och
den är den enklaste och vanligaste inom alla konnektiver (Strömquist 2005: 92). Ordet
lärs in tidigt på andraspråket och enligt bedömningen av skriftliga färdigheter i CEFR
46
borde elever kunna använda ”korta, enkla meningar med konnektiv som och” redan på
färdighetsnivå A1 (CEFR 2007: 234). Därför är det kanske inte så överraskande att
OCH är den vanligaste och mest använt hos alla elevgrupper. Högstadieeleverna i A1svenska har använt OCH flitigare i sina texter (3,6/100 ord) än B1-svenskinlärare på
högstadiet (3,3/100 ord) och på gymnasiet (3,0/100 ord). Högstadieeleverna i B1svenska använder OCH 90 % av alla additiva konnektiver; nästan lika många gånger än
högstadieeleverna i A1-svenska (88 %) och gymnasisterna i B1-svenska (86 %). Man
kan konstatera att gymnasister använder andra additiva konnektiver mer att
sammanbinda satser än OCH. Medan B1-svenskinlärare på högstadiet, som just har
börjat studera svenska, använder detta enklaste ord oftast i sina texter.
Alla förekomster av OCH, även om den kan ha både additiva och temporala relationer i
texter, har räknats som additiva, vilket kan förstås vara en orsak till att antalet olika
additiva konnektiver är så pass stora. Konjunktionen OCH har använts typiskt inom
meningar, dvs. mellan satser, liksom i exempel (1), då den signalerar att mer
information tilläggs till den föregående satsen. Strömquist (2005: 93) betonar att
numera accepteras OCH också som ”meningsinledare även i ett formellt skriftspråk”.
Detta illustreras i exempel (2) där konnektiven i början av en mening signalerar tillägg
till den föregående meningen.
(1)
Det var juni och vädret var mycket varmt. [gymB1-2060]
(2)
Polle var jätte kär på mig. Och jag älskar det häst. [högA1-2057]
Resultatet i denna undersökning är samstämmigt med tidigare studier. Huovinen &
Kuure (1987: 67) betonade hur OCH ”är nästan den enda additiva konjunktionsenheten
som de finskspråkiga eleverna använder”, medan det fanns mer variationen i texter av
tvåspråkiga elever. De svenska undersökningarna av Wind (2012) och Carlsson (2007)
visade också hur OCH var den vanligaste konnektiven: konnektivtäthet av OCH hos
Winds gymnasister i L2-svenska var 3,6/100 ord och i L1-svenska 3,1/100 ord, medan
konnektivtäthet
var
betydligt
mindre
i
Carlssons
undersökning,
dvs.
hos
högstadieeleverna i L1-svenska var antalet 1,8/100 ord och hos gymnasisterna i L1svenska 1,4/100 ord. Man kan alltså säga att OCH visar sig vara typiskt med
andraspråksinlärare, och när ordförrådet utvidgas, används andra konnektiver i stället.
47
Den andra additiva konnektiven som är vanlig hos alla elevgrupper är det
konjunktionella satsadverbet OCKSÅ, den fjärde vanligaste i hela materialet. Dock
skillnader mellan absoluta antalet av förekomster mellan OCH och OCKSÅ är
uppenbara. OCH omfattar 48 % av alla konnektiver i texter, medan OCKSÅ bara 7 %.
Både högstadieeleverna i A1-svenska och gymnasisterna i B1-svenska har använt
OCKSÅ mest, 11 % respektive 14 % av alla additiva konnektiver i texter, de har också
samma konnektivtäthet (0,5 ord/100 ord). Konnektivtäthet i texter av högstadieeleverna
i B1-svenska är 0,3/100. OCKSÅ är den fjärde vanligaste hos både grupper av B1språksinlärarna och den femte vanligaste hos högstadieeleverna i A1-svenska.
OCKSÅ har samma tilläggsfunktion som OCH, men som konjunktionella satsadverb
har den varierande placeringsmöjligheter i meningar. Den står vanligaste i nexusfältets
adverbialplats efter verbet, se exempel (3), men liksom i exempel (4) kan den också stå
på fundamentets plats i början av meningen. Fast fel i satsstrukturer undersöktes inte,
kommer det fram att ordföljden ganska ofta följer finskans friare ordföljd, liksom i
exempel (5). I materialet förekommer OCKSÅ bara i huvudsatser, inte alls i bisatser.
(3)
Jag tycker också simma. [högB1-2006]
(4)
Osckså12 vi träffade nya människor. [gymB1-2147]
(5)
Jag också spelade så bra. [högB1-2106]
Huovinen och Kuure (1987: 68) betonade att OCKSÅ används mest hos de tvåspråkiga
eleverna (36 fall), medan hos de finskspråkiga eleverna förekom bara ett fall. De
tvåspråkiga eleverna använde mer varierande uttryck i additiva funktionen, t.ex.
DÄRTILL, ÄVEN, DESSUTOM, i sina texter. Sådana variationer saknas helt i denna
undersökning. Det är intressant att märka att OCKSÅ inte är så vanlig hos
svenskspråkiga elever som de är hos finskspråkiga. Konnektiven var den tionde
vanligaste i L1-gymnasisternas texter och den nionde vanligaste inom L2gymnasisternas texter i Winds (2012) undersökning. OCKSÅ saknades helt inom de åtta
vanligaste i Carlssons (2007) undersökning.
12
Stavfel i ordet OCKSÅ orsaker varienter, liksom åcksa, ocksa, åksa och okså, som har dock
alla inkluderade inom konnektiver.
48
De två andra konnektiverna i den additiva bindningstypen är T.EX. och ELLER som
används verkligen lite i materialet. T.EX., som uttrycker specificering, förekommer bara
två gånger i texterna av elever som har läst svenska längst; både en högstadieelev i A1svenska och en gymnasist i B1-svenska använder konnektiven en gång. Alltså är T.EX.
inte inom de tio vanligaste konnektiverna, och samma gäller Winds (2012) och
Carlssons (2007) undersökningar. Huovinen & Kuure (1987) poängterade också hur de
finskspråkiga gymnasisterna använde inte alls specifikations, och användningen av de
tvåspråkiga var också anspråkslöst. ELLER är den endaste alternativ konnektiven i
materialet och den används av en högstadieelev i B1-svenska. Svenskspråkiga elever
använde däremot konnektiven i mycket högre grad (jfr tabell 1 i avsnitt 2.2.1). I Winds
undersökning var ELLER den sjätte vanligaste i hela materialet, och den näst vanligaste
inom additiva bindningar i både texter av gymnasister i L1- (14 gånger) och L2-svenska
(18 gånger). Vidare var konnektiven den sjätte vanligaste i högstadieelevernas L1-texter
och den sjunde vanligaste i L1-texterna av gymnasisterna i Carlssons undersökning.
Sammanfattningsvis kan man säga att högstadieeleverna i B1-svenska använder additiva
konnektiver mest (66 %) och i högre grad än gymnasisterna i B1-svenska (53 %) och
högstadieeleverna i A1-svenska (49 %). Alla elevgrupper har 3 olika konnektiver. OCH
och OCKSÅ är typiska i alla elevgrupper; T.EX. används i något enstaka fal av
högstadieeleverna i A1-svenska och gymnasisterna i B1-svenska medan ett fall av
ELLER förekommer i en högstadietext i B1-svenska.
5.2.2 Temporal konnektion
Den temporala konnektionen uttrycker satser i tidsföljd och förekommer typiskt i
berättelser (se avsnitt 2.2.2). I denna undersökning är temporala konnektionen den näst
vanligaste konnektionstypen i materialet och omfattar 22 % av alla konnektiver.
Analysen av elevtexterna visar vidare att konnektionstypen är också den näst vanligaste
bingningstypen hos elevgrupperna. Högstadieeleverna i A1-svenska använder
konnektiver mest i sina texter, dvs. 24 % av alla konnektiver. De motsvarande
procentantalen hos gymnasisterna i B1-svenska är (23 %) och högstadieeleverna i B1svenska (18 %). Alltså motsvarar högstadieeleverna i A1-svenska och gymnasisterna i
B1-svenska nästan varandra.
49
När man undersöker variationen i användningen av temporala konnektiver hos olika
elevgrupperna, är den inte så stor. Gymnasisterna i B1-svenska uppvisar mest variation.
De använder 9 olika konnektiver i sina texter. Högstadieeleverna använder nästan lika
mycket; eleverna i B1-svenska har 7 olika fall och eleverna i A1-svenska 6. De två
vanligaste konnektiverna i alla elevgrupper är NÄR och SEDAN/SEN. De omfattar
tillsammans 73 % av alla temporala konnektiver i materialet. Nedanstående tabell 12
anger de temporala konnektiver som eleverna har använt i sina texter.
Tabell 12 Antal temporala konnektiver enligt högstadieeleverna i B1- och A1-svenska och
gymnasisterna i B1-svenska
Högstadiet
Gymnasiet
B1-svenska
A1-svenska
B1-svenska
temporal
temporal
temporal
sedan/sen
17
när
31
när
81
när
11
sedan/sen
14
sedan/sen
22
efter
3
då
8
då
6
då
2
efter
2
efter
6
första
1
första
1
först/första
6
andra
1
ÖVRIGA
nu
S:a
ÖVRIGA
7
42
nu
S:a
ÖVRIGA
10
66
nu
27
tidigare
2
numera
2
senare
1
S:a
153
Som framgår av tabell 12 är den mest använda temporala konnektiven NÄR. Den är
också den nästa vanligaste i hela materialet (se tabell 8), 11 % av alla konnektiver.
Högstadieeleverna i A1-svenska och gymnasisterna i B1-svenska har NÄR som den
vanligaste temporala konnektiven i sina texter, medan den i texter av högstadieeleverna
i B1-svenska är den nästa vanligaste. Gymnasisterna i B1-svenska använder NÄR 53 %
av alla temporala konnektiver, medan antalet är lite minde hos högstadieeleverna i A1-
50
svenska (47 %) och minst hos högstadieeleverna i B1-svenska (26 %). NÄR
förekommer både mellan satser, som visas i exempel (6), och i början av meningar, som
i exempel (7).
(6)
Klockan var cirka elva när jag vaknade.[högA1-2061]
(7)
När jag cyklade hemma min mobil ringde. [gymB1-2132]
Resultatet av de svenskspråkiga elevernas texter i Winds (2012) och Carlssons (2007)
undersökningar uppvisade liknande resultat som denna undersökning. I både
gymnasistgrupperna (L1- och L2-svenska) i Winds studie och i den undersökta
gymnasistgruppen (L1-svenska) i Carlssons var NÄR en av de tre vanligaste
konnektiverna (Carlssons högstadieelever i L1-svenska hade NÄR som den femte
vanligaste). I Winds studie var konnektiven den vanligaste temporala konnektiven hos
både gymnasistgrupperna i L1- och L2-svenska (21 % respektive 38 %). Wind (2012)
betonar dock att andraspråkseleverna använder NÄR ”mera än dubbelt så ofta som
förstaspråkselever”. I denna undersökning visar det dock tydligt hur t.ex. finska
gymnasisterna i L2-svenska (53 %) använder klart mer NÄR än de svenska
gymnasisterna i L2-svenska (38 %). Användningen är också högst hos elever som har
studerat svenska längre (som A1-språk på högstadiet eller som B1-språk på gymnasiet).
Vidare vad gäller NÄR förekommer det största antalet transferfel (18 gånger) och
avvikelser med just detta ord, vilket illustreras i tabell 13.
Tabell 13 Felaktiga förekomster av NÄR
NÄR
Högstadiet
Gymnasiet
Totalt
B1-svenska
A1-svenska
B1-svenska
vem
4
-
3
7
when
1
2
-
3
som
1
-
2
3
vann
2
-
-
2
ven
-
1
1
2
vems
-
-
1
1
S:a
8
3
7
18
51
Tabell 13 visar hur de vanligaste transferfelen formas från engelska (WHEN) och tyska
(VEN). Inga drag från finska (t.ex. ’kun’, ’milloin’) förekommer. Gymnasisterna i B1svenska har 7 fel i sina texter, vilket motsvarar 9 % av alla deras förekomster av NÄR.
De utnyttjar mest felaktiga ord från svenska (VEM, SOM), 5 fall. Högstadieeleverna i
A1-svenska, som gör bara 3 fel därav två är från engelska ’when’, motsvarar antalet 10
% av alla deras användningar av NÄR. Medan det största antalet fel i användningen av
NÄR förekommer hos texter av högstadieeleverna i B1-svenska (72 %), avvikelser är
från svenska och tyska. VEM används mest fel i båda elevgrupperna i B1-svenska (t.ex.
Jag var åtta år vem jag gick en katt. [högB1-2031]).
SEDAN är den näst vanligaste temporala konnektiven, och den sjätte vanligaste i hela
materialet. Konnektiven är också en av de konnektiverna vars, enligt CEFR (2007: 234),
användning är typiskt redan på färdighetsnivå A1. SEDAN används hos alla
elevgrupper och resultatet visar att högstadieeleverna i B1-svenska utnyttjar
konnektiven oftast av alla sina temporala konnektiver (40 %), medan i texter av
högstadieeleverna i A1-svenska (21 %) och gymnasisterna i B1-svenska (14 %)
förekommer användningen som den näst vanligaste. SEDAN används på många olika
sätt. För det första förekommer den oftast i den allra första meningen i elevernas
berättelser som ses i exempel (8). Bara en högstadieelev i A1-svenska FÖR-SEDAN i
sina texter. 17 elever (sex högstadieelever i B1-svenska, en högstadieelev i A1-svenska,
tio gymnasister i B1-svenska) börjar sina texter med (FÖR-) SEDAN. För det andra kan
SEDAN fungera som subjunktion och som konjunktionella satsadverb. Bara två
gymnasister har använt SEDAN som subjunktion, annars funktioner konnektiven som
konjunktionella satsadverb vilket illustreras i exempel (9).
(8)
Två år sedan var jag utomlands först gång i mitt liv. [gymB1-2120]
(9)
Jag vacknade klockan 4 i natt. Sen jag gå till hem. [högA1-2059]
Båda elevgrupperna i B1-svenska använder båda formerna SEDAN och SEN, men
högstadieeleverna i A1-svenska bara SEN i sina texter. Vidare ersättas SEDAN med
olika avvikelser, totalt 14 gånger, som visas i den följande tabellen 14.
52
Tabell 14 Felaktiga förekomster av SEDAN
SEDAN
Högstadiet
Gymnasiet
Totalt
B1-svenska
A1-svenska
B1-svenska
den
4
5
2
11
then
-
1
-
1
sitten
-
1
-
1
denn
-
-
1
1
S:a
4
7
3
14
Total antalet felaktiga förekomster av SEDAN är 14, vilket gör 11 % av alla
förekomster av SEDAN i texterna. Typiska transferfel kommer från tyska, finska och
engelska. Transfer från engelska, ’then’, och från finska, ’sitten’, förekommer bara i
texter av högstadieeleverna i A1-svenska. Tyskans konnektiv ’denn’ förekommer i
texter av gymnasisterna i B1-svenska. Högstadieeleverna i B1-svenska utnyttjar bara
ordet DEN. Som tabell 14 visar förekommer DEN i alla elevgrupper, totalt 11 gånger.
Troligen refererar ordet till tyskans ’denn’, men det liknar också engelskans ’then’. I
exempel (10) visas användning av DEN:
(10) Jag sjunga och jag vet inte min bruder var i huset. Den han kommer i min
rum och låter på mig. [högB1-2079]
Huovinen och Kuure (1987) förväntade sig en hög frekvens av SEDAN, fast i deras
material förekom konnektiven bara tre gånger. SEDAN var inte heller inom de 10
vanligaste konnektiverna i Winds (2012) undersökning eller inom de åtta vanligaste i
Carlssons (2007) undersökning (jfr tabell 1 i avsnitt 2.2.1). Både texttyperna i Winds
och Carlssons undersökningar handlade dock argumenterande texter som tydligen
påverkar användningen av ordet. Typiskt för den berättande texttypen, som denna
undersökning handlar om, är just SEDAN.
Konnektiven DÅ är den tionde vanligaste i hela materialet. Den används 10 % av alla
temporala konnektiver. Båda högstadieeleverna i A1-svenska (3 % av alla temporala
konnektiver) och gymnasisterna i B1-svenska (4 %) har den som den tredje mest
använda temporala konnektiven, skillnaden till högstadieeleverna i B1-svenska (5 %) är
53
inte stora, de har DÅ som den fjärde vanligaste. Eleverna börjar helst en hel ny mening
i sina texter med DÅ (12 gånger), dvs. använder ordet synonymt med SEDAN. DÅ kan
vara både en subjunktion (’kun’, ’jolloin’) eller ett konjunktionellt adverb (’silloin’,
’sitten’, ’tuolloin’), fast i elevtexterna funktioner den bara som ett konjunktionellt
satsadverb, vilket exempel (11) visar:
(11) Då gick vi tillbaka hos Kaisa och åt. Då somnade vi klockan fyra på natten.
[gymA1-2060]
I Winds och Carlssons undersökningar var konnektiven en av de sju mest frekventa
konnektiverna i alla elevgrupper (hos gymnasieeleverna i L1-svenska den femte
vanligaste; hos gymnasieeleverna i L2-svenska, högstadieeleverna i L1-svenska och
gymnasieeleverna i L1-svenska den sjätte). Andelen är dock klart högre än i denna
studie: I gymnasisters L1-svenska användes DÅ i 21 % av alla fall av temporala
konnektiver och i L2-svenska 17 % att jämföras med exempelvis de 4 % i de finska
gymnasisternas B1-svenska i föreliggande studie.
Texten kan också sammanbindas med ordningsuttryck. Då händer någonting i texten
först och presenteras med t.ex. FÖRST, FÖR DET FÖRSTA och sen händer någonting
annat som presenteras med t.ex. SEDAN, FÖR DET ANDRA (se t.ex. Halliday och
Hasan 1976: 263; Huovinen & Kuure 1987: 82). Typiskt i elevberättelser är att
händelser beskrivs i tidsföljd, fast FÖRST/FÖRSTA används bara en gång i både
högstadieelevgrupperna och sex gånger hos gymnasisterna. Hela konstruktionen FÖR
DET FÖRSTA – FÖR DET ANDRA används inte i texter. Huovinen och Kuure (1987)
märkte också hur eleverna började berätta om någonting med FÖR DET FÖRSTA, men
utnyttjade inga FÖR DET ANDRA. Då förväntar läsaren onödigtvis fortsättning på det
som sagts tidigare. Intressant i denna undersökning är att bara en högstadieelev i B1svenska har använt uttryck FÖRSTA-ANDRA, se exempel (12), i sin text.
(12) Första vi komma på staden aten och shoppar. Andra vi komma ett kompis och
vi titta på TV, Finland – Kazakstan isehokey match. Finland vinna [högB12033]
54
Eftersom sammanhang kan konstrueras med så pass många olika slags ord och
tidsuttryck, har jag valt att använda en kategori ÖVRIGA som innehåller konnektiver
NU, TIDIGARE, SENARE och NUMERA. Inom de vanligaste konnektiverna finns
kategori som den sjätte vanligaste. Högstadieeleverna i både B1- och A1-svenska
använder bara NU, respektive 17 % och 15 % av alla temporala konnektiver, skillnaden
till gymnasisterna i B1-svenska (18 %) är liten. Bara gymnasisterna utnyttjar
TIDIGARE (2 gånger), NUMERA (2 gånger) och SENARE (1 gång). I undersökningen
av Wind (2012) använde gymnasisterna i L1-svenska inga NU inom de fem vanligaste
temporala konnektiverna, medan gymnasisterna i L2-svenska gjorde det 4 gånger, dvs.
ordet var som den fjärde vanligaste i deras texter.
Huovinen och Kuure (1987) poängterade hur elever visar sig att veta hur man avslutar
en text. I enspråkiga finska elevernas texter var nästan den enda temporala konnektiven
TILL SLUT, vilket förekommer inte alls i denna undersökning.
Sammanfattningsvis kan man säga att andelarna temporala konnektiver hos de
elevgrupper som har studerat svenska längre är nästan likadana. Högstadieeleverna i
A1-svenska använder temporala konnektiver i 24 % av fallen och gymnasisterna i B1svenska i 23 %. Elevgrupperna har också de fem vanligaste konnektiverna i exakta
samma ordning, dvs. NÅR, SEDAN, DÅ, EFTER och FÖRST/FÖRSTA. Andelen
temporala konnektiver hos högstadieeleverna i B1-svenska är 18 % och de vanligaste är
SEDAN, NÄR och EFTER. Gymnasisterna i B1-svenska har också et något större
variation av konnektiver, 9 förekomster, medan högstadieeleverna i B1- och A1svenska har 7 respektive 6 förekomster.
5.2.3 Komparativ konnektion
Den komparativa konnektionen handlar om likhet, olikhet, jämförelse och motsättning
(se avsnitt 2.2.2) och innehåller både komparativa (t.ex. SOM, ÄN) och adversativa
(t.ex. MEN, FAST, ÄNDÅ) konnektiver. Bindningstypen förekommer minst frekvent i
materialet: 11 % av alla konnektiver är komparativa. Högstadieeleverna i A1-svenska
använder komparativa konnektiver i något högre grad (15 %) än högstadieeleverna i B1svenska (7 %) respektive gymnasieeleverna i B1-svenska (11 %).
55
Den vanligaste konnektiven i alla tre elevgrupper är MEN; FAST används också av alla
elevgrupper. Högstadieeleverna i A1-svenska och gymnasisterna i B1-svenska använder
de tre vanligaste konnektiverna i samma ordningsföljd (MEN, FAST och ÄN). När man
undersöker variationen i användningen av de komparativa konnektiverna, finns det inga
stora skillnader mellan elevgrupperna. Antalet olika konnektiver hos högstadieeleverna i
B1-svenska är 3 och hos högstadieeleverna i A1-svenska 4. Mest varierande
användningen finns i texter av gymnasisterna i B1-svenska, alltså 5. Total antalet av alla
olika komparativa konnektiver i hela materialet är 6. Tabell 15 visar alla komparativa
konnektiver i elevtexter.
Tabell 15 Antal komparativa konnektiver enligt högstadieeleverna i B1- och A1-svenska och
gymnasisterna i B1-svenska
Högstadiet
Gymnasiet
B1-svenska
A1-svenska
B1-svenska
komparativ
komparativ
komparativ
men
15
men
33
men
58
som
1
än
3
fast
6
fast
1
fast
2
än
3
ändå
1
i alla fall
2
som
1
S:a
70
S:a
17
S:a
39
Den adversativa bindningstypen handlar om motsättning. Enligt den gemensamma
europeiska referensramen för språk, CEFR (2007: 234), är MEN en av de vanligaste
konnektiverna som borde behärskas vid färdighetsnivå A2. Nyström (2001: 102)
betonar hur adversativa bindningen oftast markeras med just MEN. Som tabell 15 visar
är MEN också den vanligaste adversativa konnektiven i texter av alla elevgrupper. Den
omfattar 83 % av alla komparativa konnektiver. MEN är den tredje vanligaste i hela
materialet, dvs. 9 % av alla konnektiver (se tabell 8). Högstadieeleverna i A1-svenska
(1/100 ord) har använt ordet flitigare än gymnasisterna i B1-svenska (0,6/100 ord) och
högstadieeleverna i B1-svenska (0,4/100 ord).
56
Typiskt förekommer MEN inom meningar. I det nedanstående exemplet (13)
exemplifierar konnektiven motsättning mellan två huvudsatser, men den sätter också
ihop två meningar liksom i exempel (14). Vidare i början av en mening kan MEN
fungera som en textmarkör som bryter ett tillstånd och händelser i texten och visar att
något nytt börjar hända; då är adversativ betydelse av konnektiven dock försvagad
(Teleman 1999: 932). Även om texter i materialet är ganska korta och
styckesindelningen används sällan, illustrerar exemplet (15) hur MEN börjar ett nytt
förlopp i texter.
(13) Jag var på trött, men det var den bästa dag i mitt livet! [högA1-2062]
(14) Hon tyckte om spela football. Men hon hade rädda att hon är för lång-samt.
[gymB1-2135]
(15) Det var jätte roliga, men vi var i Stockholm (vain) fyra timmar. Men på båt, vi
springade överallt och (naurattiin) massor! [högB1-2019]
Hos de svenska undersökningarna var MEN också en av de vanligaste konnektiverna.
MEN var den näst vanligaste i hela materialet av Winds (2012) gymnasister i L1svenska (i L2-svenska den tredje vanligaste) och hos både högstadie- och
gymnasieelevgrupperna i Carlssons (2007) undersökning. Inom de fem vanligaste
komparativa konnektiverna var MEN den vanligaste i både L1- och L2-svenska texter.
I Huovinen och Kuures (1987) undersökning var MEN den enda adversativa
konnektiven som de finskspråkiga eleverna använde i sina texter. Skillnaden till denna
undersökning är ganska stora.
FAST används av alla elevgrupper, men antalet är små i jämförelse med MEN.
Gymnasisterna i B1-svenska använder ordet 6 gånger, högstadieeleverna i A1-svenska 2
gånger och högstadieeleverna i B1-svenska en gång (se tabell 15). Den används bara 7
% av alla komparativa konnektiver och den är inte inom de 10 vanligaste i hela
materialet. Inte heller är FAST vanlig inom de svenska undersökningarna av Wind
(2012) och Carlsson (2007). I Winds undersökning förekom FAST bara 3 gånger i
texter skrivna av gymnasisterna i L1-svenska medan inte alls i texter skrivna i L2svenska. Wind märkte hur konnektiven användes till exempel som en synonym till
MEN. I denna undersökning står FAST typiskt i början av meningar, liksom exempel
57
(16) visar, och binder ihop satser inom meningar, se exempel (17).
(16) Fast det börjäde regnar senare, det gjorde ingenting och vi stämmade ute att
fira. [gymB1-2152]
(17) Jag vackanade klockan 11:00 fast skolan började klockan 08.00. [högA12059]
FAST är en av de konnektiverna som har drag av andraspråk. Två avvikelser av FAST
förekommer i texter, både hos inlärare av B1-svenska. Den endaste förekomsten av
FAST hos högstadieeleverna i B1-svenska är ett finskt ord ’vaikka’, och den andra
förekomsten är ett engelskt ord ’though’ hos gymnasisterna.
Den komparativa bindningstypen innehåller uttryck som visar likhet och olikhet (se
avsnitt 2.2.2). Inom materialet finns två komparativa subjunktioner ÄN och SOM, vars
användning är ganska ovanliga i alla elevgrupper. ÄN förekommer totalt sex gånger i
materialet och SOM två gånger. Det finns tre förekomster av ÄN i texter av
högstadieelev i A1-svenska, varav en förekomst är transfer från engelska, ’than’. En
gymnasieelev i B1-svenska har använt ÄN fem gånger i sin text. Medan SOM används
en gång av både en högstadieelev i B1-svenska och en gymnasist i B1-svenska. I Winds
(2012) undersökning var SOM den näst vanligaste adversativa konnektiven.
Gymnasisterna i L2-svenska (14 gånger) använde den lite mer än gymnasisterna i L1svenska (11 gånger). Vidare använde de svenska förstaspråksinlärare (5 gånger) ÄN
mer än andraspråksinlärare 3 gånger).
Sammanfattningsvis kan man konstatera att de komparativa konnektiverna används
minst i detta material. Högstadieeleverna i B1-svenska använder betydligt mindre
komparativa konnektiver (7 %) än elever som har läst svenska under en längre period,
dvs. högstadieeleverna i A1-svenska (15 %) och gymnasisterna i B1-svenska (11 %).
Gymnasisterna i B1-svenska har däremot lite bredare variation av komparativa
konnektiver (5 olika förekomster) än högstadieeleverna i både A1-svenska (4) och B1svenska (3). De relativt sett få förekomsterna i denna undersökning kan eventuellt
förklaras med att den berättande texttypen inte i sig kräver komparativa konnektiver.
58
5.2.4 Kausal konnektion
Den kausala konnektionen bygger på relationer av orsak och verkan mellan satserna (se
mer i avsnitt 2.2.2). Den är den tredje vanligaste konnektionstypen i hela materialet,
dvs. 12 % av alla konnektiver.
Gymnasisterna i B1-svenska (13 %) och
högstadieeleverna i A1-svenska (12 %) använder konnektiver nästan lika mycket i sina
texter och också lite mer än högstadieeleverna i B1-svenska (9 %). Alltså finns det inte
så stora skillnader mellan elevgrupperna.
Det totala antalet olika kausala konnektivtyper i materialet är 9. I texter av
gymnasisterna i B1-svenska finns 9 olika konnektiver, högstadieeleverna i A1-svenska
7 och högstadieeleverna i B1-svenska 5. Bara EFTERSOM förekommer oftast i alla
elevgrupper, andra förekomster varierar sig. EFTERSOM är den mest använda hos B1svenskinlärarna på högstadiet och på gymnasiet, A1-språksinlärarna på högstadiet har
DÄRFÖR ATT som den vanligaste. Antalet konnektiver som omfattar bara en
förekomst är hög. Förekomsterna av alla kausala konnektiver i materialet presenteras i
tabell 16.
Tabell 16 Antal kausala konnektiver enligt högstadieeleverna i B1- och A1-svenska och
gymnasisterna i B1-svenska
Högstadiet
Gymnasiet
B1-svenska
A1-svenska
B1-svenska
kausal
kausal
kausal
eftersom
14
därför att
16
eftersom
46
att
2
eftersom
5
så (att)
18
så (att)
2
så
5
därför
5
därför
1
därför
2
att
5
om
1
för
2
därför att
4
att
2
om
3
alltså
1
för att
2
alltså
1
för
1
S:a
85
S:a
20
S:a
33
59
EFTERSOM är en av de vanligaste kausala konnektiverna hos alla elevgrupper: den
omfattar 6 % av alla konnektiver i materialet. Den är också den femte vanligaste
konnektiven i hela materialet (se tabell 8), och den vanligaste kausala konnektiven i
texter av B1-svenskinlärarna på högstadiet och på gymnasiet. Gymnasisterna i B1svenska (0,5/100 ord) har använt konnektiven lite mer än högstadieeleverna i B1svenska (0,5/100 ord). EFTERSOM är den näst vanligaste konnektiven i texter av A1svenskinlärare med konnektivtäthet som är så pass låg att den kan inte ens räkna.
I elevtexter förekommer EFTERSOM nästan alltid som en underordnad konjunktion,
liksom i exempel (18). Några undantag finns dock. Tre gymnasister använder först en
bisats följd av en huvudsats som visas i exempel (19). Alla elevgrupper omfattar också
meningar där bisatsen utgör en fristående sats, i exempel (20), som pekar på den
föregående huvudsatsen. Huovinen och Kuure (1987) förklarar att på så sätt ger elever
emfas åt den följande meningen, även om sådana menings-konstruktioner inte är
acceptabla i formella skrivandet då en bisats alltid förekommer med en huvudsats.
(18) Min pappa var sad eftersom vi inte got fisks. [högB1-2041]
(19) Eftersom de var vinter vill vi som het så vi väljade Puerto Rico. [gymB1-2126]
(20) Det är jätte hemskt! Eftersom min mamma död i kvällen. [högA1-2049]
I formell språkundervisning lärs EFTERSOM ut generellt tillsammans med bisatsens
ordföljd (jfr figur 2 i avsnitt 2.3.1). Högstadieeleverna i B1-svenska har lärt sig ordet i
åttonde klass, då de första och andra omgångarna av TOPLING-materialet har
insamlats. Eleverna har kanske inte använt konnektiven så pass mycket i sina texter,
vilket resulterar i några transferfel från andra språk (se tabell 17 nedan).
Tabell 17 Felaktiga förekomster av EFTERSOM
EFTERSOM
Högstadiet
Gymnasiet
Totalt
B1-svenska
A1-svenska
B1-svenska
koska
5
-
-
5
because
2
-
-
2
wenn
-
-
1
1
S:a
7
-
1
8
60
Som synes i tabell 17 förekommer avvikelser i EFTERSOM åtta gånger vilket gör 12 %
av alla förekomster av EFTERSOM. Högstadieeleverna i A1-svenska har inga
transferfel med ordet. Ord från finska och engelska finns i texter av högstadieeleverna i
B1-svenska (respektive 5 förekomster i finska och 2 förekomster i engelska).
Gymnasisterna har ett transferfel från tyska,’wenn’.
Subjunktionen DÄRFÖR ATT är den nionde vanligaste konnektiven i hela materialet
och omfattar 15 % av alla kausala konnektiver. Konnektiven är den vanligaste i texter
av högstadieeleverna i A1-svenska. De använder DÄRFÖR ATT 16 gånger. I texter av
gymnasisterna i B1-svenska finns DÄRFÖR ATT som den femte vanligaste, medan
konnektiven saknas helt i texter av högstadieeleverna i B1-svenska. Intressant är att
märka hur högstadieeleverna i A1-svenska använder betydligt mer DÄRFÖR ATT än
EFTERSOM (5 gånger), i stället använder B1-språksinlärarna på högstadiet och på
gymnasiet mest just EFTERSOM. I exempel (21) visar DÄRFÖR ATT orsak och
verkan mellan meningar, och den används synonymt med EFTERSOM (se också
Meriläinen 1997: 267).
(21) Trabant släpper ut mycket avgaser men vi kör med det inte så mycket därför
att det är så gammla och så söt. [högA1-2055]
Inom kategorin kausala konnektiver finns också det konjunktionella satsadverbet
DÄRFÖR, även om dess användning inte är så typisk. Den är den tredje vanligaste
kausala konnektiven i texterna av gymnasisterna i B1-svenska och den fjärde vanligaste
hos högstadieeleverna i A1-svenska. Huovinen och Kuure (1987) fann att enspråkiga
finska elever bara använde en kausal konnektiv, DÄRFÖR, i sina svenska texter, medan
variationen i tvåspråkiga elevernas texter var högre (7 olika konnektiver).
Särskilt intressant när man granskar de vanligaste konnektiverna i hela materialet i de
svenska elevernas texter (Wind 2012, Carlsson 2007), är att DÄRFÖR ATT, DÄRFÖR
och EFTERSOM inte ingår bland de vanligaste konnektiverna (jfr tabell 1 i avsnitt
2.2.1) på högstadiet eller på gymnasiet. Orsaken till detta är att de svenskspråkiga
eleverna använde FÖR ATT. I Winds (2012) undersökning var FÖR ATT den fjärde
vanligaste i hela materialet i texter av både L1- och L2-inlärare av svenska på
61
gymnasiet; L1-inlärarna använde FÖR ATT 25 % av alla kausala konnektiver och L2inlärarna 32 %. Vidare var i Carlssons (2007) undersökning konnektiven som den tredje
vanligaste i texter av högstadieelever och som den femte vanligaste hos gymnasister.
Meriläinen (1997: 268) påpekar att i den finska språkundervisningen kanske uppfattas
FÖR ATT för talspråkligt och därför får konnektiven inte så stor vikt. Detta kan ses
även i denna undersökning; användningen av FÖR ATT är mycket ovanlig i finska
elevernas texter. Bara gymnasisterna i B1-svenska använder ordet 2 % av alla kausala
konnektiver.
Den andra konnektiven som svenska elever ofta använder i sina texter – men som är
mycket ovanlig i de finska elevernas texter – är OM, som betecknar att det som utsägs i
en huvudsats gäller under de villkor som anges i bisatsen (jfr 2.2.2). OM var inom de
åtta vanligaste i Winds (2012) och Carlssons (2007) undersökningar, rättare sagt var
OM den näst vanligaste kausala konnektiven i både L1- (25 % av kausala konnektiver)
och L2-inlärararnas (23 % av kausala konnektiver) texter i Winds undersökning. Men
OM är så pass ovanlig i de finska elevernas texter att bara B1-inlärarna av svenska
använder den, fast antalet är ganska låg, dvs. ett fall i texter av högstadieelever och 3
fall i texter av gymnasister. A1-inlärare har inga förekomster.
Bisatsen med SÅ (ATT) betecknar följden, konsekvens eller resultat till huvudsatsen.
SÅ används som talspråkligt form till SÅ ATT (se t.ex. Hultman 2003: 186–188), och
därför har förekomster av både SÅ och SÅ ATT räknats tillsammans. SÅ (ATT) är den
sjunde vanligaste. Förekomster i högstadieelevernas texter är ganska liten, B1-inlärarna
använder orden bara en gång och A1-inlärarna 5 gånger, medan i texter av
gymnasisterna i B1-svenska förekommer SÅ (ATT) 18 gånger, dvs. den är den näst
vanligaste kausala konnektiven i gymnasisternas texter. Typiskt finns SÅ mellan
satserna, liksom i exempel (22).
(22) Kom här så jag kan se vem du är! [högB1-2063]
(23) Min pappa var sad eftersom vi inte got fisks. Så jag går till supermarket och
köpte fisk to min pappa. [högB1-2041]
62
Exempel (23) visar SÅ i början av en mening. Meriläinen (1997: 315) påpekar att det
initiala SÅ ”ger mer emfas åt sin utsaga” och den kan också markerar en paus då läsaren
kan förbereda sig till de följande meningarna. Meriläinen (1997: 308) betonar att SÅ
används mest av svaga skribenter och att erfarna skribenter använder andra konnektiver
som uttrycker kausala relationer. De svenska eleverna använde alltså andra konnektiver
mer i sina texter, eftersom SÅ inte fanns inom de vanligaste.
Antalet kausala konnektiver av alla konnektiver är bara 12 %. Ändå finns det inom
bindningstypen den största variationen av olika konnektiver, totalt 9 olika förekomster.
Gymnasisterna i B1-svenska har mest varierande antalet kausala konnektiver i sina
texter, 9 förekomster, högstadieeleverna i A1-svenska 7 och högstadieeleverna i B1svenska 6. Gymnasisterna har också högst frekvens av konnektiver i sina texter, (13 %)
än högstadieeleverna i A1-svenska (12 %) och i B1-svenska (9 %). En orsak till den
låga frekvensen av kausala konnektiver kan vara den särskilda texttypen av uppgiften.
5.3 Sammanfattning av konnektivanvändningen i högstadie- och
gymnasieelevernas texter
I detta avsnitt sammanfattas resultaten från denna undersökning. Först diskuteras de
vanligaste konnektiverna och de typiska felaktiga förekomster som högstadie- och
gymnasieeleverna använder i sina texter. Därefter behandlas de fyra huvudgrupperna av
additiv, temporal, komparativ och kausal i tur och ordning. Resultaten relateras till
tidigare forskning.
I denna undersökning är konnektivtäthet i texter av högstadieeleverna i A1-svenska
(8,3/100 ord) högre än i texter av gymnasisterna i B1-svenska (6,9/100 ord) som i sin
tur är högre än hös högstadieeleverna i B1-svenska (5,5/100 ord) (jfr tabell 9).
Högstadieeleverna i A1-svenska och gymnasisterna i B1-svenska skiljer sig inte så
mycket från svenskgymnasisterna i L1-svenska (7/100 ord) och gymnasisterna i L2svenska (8/100 ord). Wind (2012) betonar dock att konnektivtäthet i förstaspråkselevers
och andraspråkselevers texter kan vara ungefär densamma, men att skillnader i stället
kommer fram i ordförrådet. Wind fann att förstaspråkselever i svenska i hennes studie
hade mer varierande användning av konnektiver och bredare produktiv repertoar av
63
olika konnektiver än andraspråkselever på grund av deras rikare ordförråd. Huovinen
och Kuure (1987) fann också att de tvåspråkiga eleverna i deras studie hade mer
varierande konnektivanvändningen än de enspråkiga eleverna. I L2-elevernas texter
använde de erfarna eleverna, dvs. eleverna som hade studerat språket längre, mer och
också mer varierande konnektiver än oerfarna; i denna undersökning elever som har
studerat längre, dvs. högstadieeleverna i A1-svenska och gymnasisterna i B1-svenska,
utnyttjar bredare variationen av konnektiver i sina texter än högstadieeleverna i B1svenska. Fast när man undersökte svenska elevernas texter på L1 visade resultatet dock
helt motsatta. Då använde vana skribenter färre konnektiver än de ovana (jfr t.ex. Ledin
1999; Carlsson 2007), dvs. konnektivanvändningen minskade från lågstadieelevernas
texter till mellanstadieelevernas texter, och från texter av högstadieelever till
gymnasister.
De tio vanligaste konnektiverna i hela materialet är samtidigt de vanligaste i alla tre
elevgrupperna (jfr tabell 9). De tio konnektiverna utgör 94 % av konnektiver hos
högstadieeleverna i A1-svenska och gymnasisterna i B1-svenska, och 95 % hos
högstadieeleverna i B1-svenska. Andelen är betydligt högre än elevgrupper i jämförelse
med Winds (2012) undersökning. Hon märkte att antalet tio vanligaste hos gymnasister
i L1-svenska motsvarar 77 % av det totala antalet konnektiver och procentantalet i
texter av gymnasister i L2-svenska var 84 %. Alltså utnyttjade de svenska eleverna mer
varierande konnektiver i sina texter än de finska eleverna. När man granskar de
vanligaste konnektiverna inom enskilda elevgrupper, förekommer det följande resultatet
som visas i tabell 18.
64
Tabell 18 De vanligaste konnektiverna enligt högstadieeleverna i B1- och A1-svenska och
gymnasisterna i B1-svenska, absoluta tal
Högstadiet
Gymnasiet
B1-svenska
A1-svenska
B1-svenska
och (139)
och (119)
och (296)
sedan/sen (17)
men (33)
när (81)
men (15)
när (31)
men (58)
också (14)
därför att (16)
också (49)
eftersom (14)
också (15)
eftersom (46)
när (11)
sedan/sen (14)
ÖVRIGA (32)
ÖVRIGA (7)
ÖVRIGA (10)
sedan/sen (22)
efter (3)
då (8)
så att (18)
Det finns inte några större skillnader grupperna emellan vad gäller användningen av de
sju vanligaste konnektiverna. Additiva OCH är det vanligaste hos alla. Andra
konnektiver som är gemensamma hos alla elevgrupper är MEN, SEDAN, OCKSÅ,
NÄR och ÖVRIGA. De tre första konnektiverna hos högstadieeleverna i A1-svenska
och gymnasisterna i B1-svenska är desamma. I de svenska undersökningarna av Wind
och Carlsson (jfr tabell 1) var det också typiskt att ha OCH, MEN och NÄR.
Konnektivtäthet vad gäller förekomsten av OCH är liknande de finska och svenska
eleverna emellan: hos högstadieeleverna i B1-svenska är den 3,3/100 ord, A1-svenska
3,6/100 ord och gymnasisterna i B1-svenska 3,1/100 ord, jämfört med svenskelevernas
texter, gymnasisterna i L1-svenska 3,1/100 ord, gymnasisterna i L2-svenska 3,6/100
ord.
Högstadieeleverna i A1-svenska har generellt sett den största konnektivtätheten:
SEDAN (0,4/100 ord; samma konnektivtäthet hos högstadieeleverna i B1-svenska;
gymnasisterna i B1-svenska 0,2/100 ord); NÄR (0,9/100 ord; gymnasisterna 0,8/100
ord; högstadieeleverna i B1-svenska 0,3/100 ord), OCKSÅ (0,5/100 ord; samma
konnektivtäthet hos gymnasisterna; högstadieeleverna i B1-svenska 0,3/100 ord). Bara
MEN används mer hos gymnasisterna (0,6/100 ord; högstadieeleverna i B1-svenska
0,4/100 ord; A1-svenska 0,1/100 ord).
65
Den största olikheten mellan elevgrupperna i denna undersökning gäller användningen
av EFTERSOM och DÄRFÖR ATT. B1-språksinlärare på såväl högstadiet som på
gymnasiet har EFTERSOM som en av de sju vanligaste konnektiverna, medan den
saknas helt hos högstadieeleverna i A1-svenska. I stället använder A1-svenskinlärarna
DÄRFÖR ATT, som inte används av eleverna i B1-svenska i sina texter. De svenska
undersökningarna av Wind och Carlsson saknade både EFTERSOM och DÄRFÖR
ATT inom de åtta vanligaste i deras undersökning. I stället utnyttjade eleverna FÖR
ATT. Denna konnektiv är mycket ovanlig i de finska elevernas texter (bara två
förekomster i texter av gymnasisterna i B1-svenska). Den andra konnektiven som de
svenska eleverna använde betydligt oftare än finska eleverna är ELLER. De var den
sjätte respektive sjunde vanligaste i Winds och Carlssons undersökningar, medan bara
en högstadieelev i B1-svenska utnyttjar ordet i denna undersökning. OCKSÅ, som de
finska eleverna använder mycket, var bara den tionde (gymnasisterna i L1-svenska) och
åttonde (gymnasisterna i L2-svenska) vanligaste i Winds undersökning; den fanns inte
inom de åtta vanligaste i Carlssons undersökning. Den argumenterande texttypen kan
vara en orsak till det att de svenska eleverna inte utnyttjar SEDAN så mycket.
Konnektivtäthet av många ord är högst i texter av högstadieeleverna i A1-svenska och
gymnasisterna i B1-svenska. Likadana resultat är också synlig i repertoaren av olika
konnektiver i de fyra bindningstyper, additiv, temporal, komparativ och kausal, mellan
elevgrupperna, vilket illustreras i följande tabell 19.
Tabell 19 Antal olika konnektiver enligt högstadieeleverna i B1- och A1-svenska och
gymnasisterna i B1-svenska
Högstadiet
Gymnasiet
B1-svenska
A1-svenska
B1-svenska
olika konnektiver
olika konnektiver
olika konnektiver
Additiv konnektion
3
3
3
Temporal konnektion
7
6
9
Komparativ konnektion 3
4
5
Kausal konnektion
5
7
9
S:a
18
20
26
66
I tabell 19 kommer det tydligt fram att gymnasisterna i B1-svenska har en bredare
repertoar av olika konnektiver i sina texter, dvs. 26 olika förekomster inom de fyra
konnektionstyperna, än högstadieeleverna. Högstadieeleverna i A1-svenska och B1svenska använder nästan lika många olika konnektiver i sina texter (20 respektive 18).
Bara antalet olika konnektiver hos additiva konnektiver är jämnstor, 3 förekomster hos
alla elevgrupper, men annars har gymnasisterna större variationen än högstadieeleverna.
Man kunde alltså säga att även om gymnasisterna har studerat svenska lite mindre än
högstadieeleverna i A1-svenska är deras repertoar ändå bredare och mer varierande. En
orsak kan vara att gymnasister fokuserar till studentskrivningar och då är det viktigt att
kunna skriva koherent och sammanhängande texter och man borde öva olika
bindningsmetoder.
I denna undersökning finns några transferfel och felanvändningar av konnektiver
SEDAN, EFTERSOM, FAST, NÄR, ÄN. Totalt antal transferfel i materialet är 43
motsvarande 4 % av alla konnektiver. Det finns inga transferfel inom den additiva
bindningstypen som omfattar de enklaste och typiska ord liksom OCH och OCKSÅ. De
vanligaste felen som förekommer hos temporala konnektiver är NÄR (18 gånger) och
SEDAN (14), hos kausala EFTERSOM (8) och hos komparativa FAST (2) och ÄN (1).
Förekomster av transferfel innehåller särskilt inflytande av tyska, engelska och finska
samt svenska. Tabell 20 nedan presenterar information om transferfel i materialet.
Tabell 20 Antalet felaktiga användningar av konnektiver enligt högstadieeleverna i B1- och
A1-svenska och gymnasisterna i B1-svenska
Högstadiet
Gymnasiet
B1-svenska
A1-svenska
B1-svenska
Alla fel
20
11
12
Ord med mest transferfel
NÄR (8)
SEDAN (7)
NÄR (7)
Konnektiv på finska
6
1
-
Konnektiv på engelska
3
4
1
Konnektiv på tyska
4
6
5
Konnektiv på svenska
5
-
5
67
I texter av högstadieeleverna i B1-svenska förekommer mest felaktiga användningar av
konnektiver (8,5 % av alla konnektiver). Gymnasisterna i B1-svenska däremot gör färre
fel (2 %) och högstadieeleverna i A1-svenska (4 %) något mer än gymnasisterna. Nära
hälften av felen i respektive elevgrupp består av en feltyp: NÄR (8 gånger) används fel
av högstadieeleverna i B1-svenska, SEDAN (7 gånger) av högstadieeleverna i A1svenska och NÄR (7 gånger) av gymnasisterna i B1-svenska. Majoriteten av transferfel
kommer från tyska; särskilt påverkas NÄR (’ven’) och SEDAN (’den’, ’denn’), båda
konnektiver är ju typiska i den berättande texttypen. Konnektiv på svenska användes fel
10 gånger och på engelska 5 gånger. Engelska påverkar användningar av NÄR (’when’)
och EFTERSOM (’because’). Fortfarande använder högstadieeleverna i A1-svenska lite
mer engelska än B1-svenskinlärare; högstadieeleverna 3 gånger och gymnasisterna bara
en gång. Finskan har använts mest i texter av högstadieeleverna i B1-svenska (6
gånger), bara en förekomst finns hos högstadieeleverna i A1-svenska, och inga hos
gymnasisterna. Resultatet visar hur gymnasisterna använder färre fel och också färre
transferfel från finska och engelska än högstadieeleverna. Man kan också märka hur
besläktat språk (tyska och engelska) påverkar användningen av svenska.
Tidigare forskning visar att texttypen och konnektiver har ett samband (se t.ex. Nyström
2001; Ledin 1999). Typiskt är att den berättande texttypen innehåller speciellt temporala
konnektiver och de utredande och argumenterande texttyperna komparativa och kausala.
Användningen av konnektiver skiljer sig inte så mycket mellan högstadieeleverna i A1svenska och gymnasisterna i B1-svenska och elevgrupperna använder mer temporala,
komparativa och kausala konnektiver än högstadieeleverna i B1-svenska. Medan
högstadieeleverna i B1-svenska använder mest additiva konnektiver. Tabell 21 visar
andelen i procent gällande bindningstyper i denna undersökning och jämför med
Huovinen och Kuure (1987) respektive de svenska undersökningarna av Wind (2012),
Ledin (1999) och Carlsson (2007).
68
Tabell 21 Procentantal additiva, temporala, komparativa och kausala bindningstyper enligt
resultat i denna undersökning samt i undersökningar av Wind (2012), Huovinen och Kuure
(1987), Ledin (1999) och Carlsson (2007)
Mäenpää (2015)
Wind
(2012)
Ledin
(1999)
Carlsson
(2007)
L2
Huovinen
& Kuure
(1987)
L2
L1
Språket13
L2
L2
L2
L1
L1
L1
L1
Skolnivå14
H
H
G
G
G
G
G
M
H
G
Språkkurs15
B1
A1
B1
-
-
-
-
-
-
-
Ålder
13–
13–
16–
18–
18–
16–
15–
11–
15–
18–
16
16
19
19
19
19
17
13
16
19
Ber
Ber
Ber
Arg
Arg
Arg
Arg
Ber
Arg
Arg
Additiv
66
49
53
41
47
26
42
23
36
40
Temporal
18
24
23
21
20
9,5
9
31
15
21
Komparativ
7
15
11
18
14
55
27
22
18
17
Kausal
9
12
13
20
19
9,5
6
25
30
22
S:a
100
100
100
100
100
100
8417
100
100
100
Texttyp16
Bindningstyp:
Resultatet i tabell 21 visar att den additiva konnektionen är den vanligaste
bindningstypen hos nästan alla elevgrupper, oberoende av texttypen. Nyström
(2001:119) poängterar att den additiva konnektionen ”verkar relativt okänslig för
texttypen”. I jämförelsen ovan är det bara texterna i min undersökning samt Ledins som
är berättande, medan de övriga är argumenterande. I min undersökning utgör den
additiva konnektionen (t.ex. OCH och OCKSÅ) 55 % av alla konnektiver i materialet.
Texterna av högstadieeleverna i B1-svenska har den högsta andelen additiva
Förkortningar i språket: L1 = förstaspråket, L2 = andraspråket
Förkortningar i skolnivå: M = mellanstadiet, H = högstadiet, G = gymnasiet
15 Förkortningar i språkkurs: B1= studierna i svenska har påbörjats i årskurs 7, A1 =
studierna i svenska har påbörjats i årskurs 3
16 Förkortningar i texttypen: Ber = berättande texttypen, Arg = argumenterande texttypen
17 Undersökningen av Huovinen och Kuure (1987) innehåller också kontinuativ
konnektionstyp som inte har räknats i procentantalet.
13
14
69
konnektiver (66 %) och dem av gymnasisterna i B1-svenska minst (53 %). En orsak till
de höga procentantalen är sannolikt att denna typ av konnektiver är den vanligaste i
språket och därför också den enklaste att lära sig (jfr 2.2.1). Additiva konnektiver var
också vanligaste hos Wind och Carlsson. Intressant är dock att märka hur finska L2inlärare av svenska i denna undersökning använder mer additiva konnektiver, dvs.
högstadieeleverna i B1-svenska 66 %, högstadieeleverna i A1-svenska 49 % och
gymnasisterna i B1-svenska 53 %, i jämförelse med de eleverna i L1-svenska, dvs. 23–
47 %. Resultatet visar att eftersom förstaspråksinlärare har varierande ordförråd,
använder de helst andra konnektiver i sina texter än additiva.
Temporala konnektiver är vanliga i den berättande texttypen, eftersom händelser
berättas i tidsföljd (jfr t.ex. Nyström 2001; Ledin 1999). Temporala konnektiver är den
näst vanligaste i denna studie i alla elevgrupper, 22 % av alla bindningstyper. Typiska
ord är NÄR och SEDAN. Högstadieeleverna i A1-svenska och gymnasisterna i B1svenska använder konnektiver nästan lika mycket (24 % respektive 23 %) och lite mer
än högstadieeleverna i B1-svenska (18 %). Inom temporal konnektiver utnyttjade Winds
gymnasisterna i L1-svenska (21 %) och L2-svenska (20 %) konnektiver nästan lika ofta
som de finska eleverna, även om texttypen är olik mellan elevgrupper och SEDAN var
inte inom de tio vanligaste i svenska materialet. Temporala konnektiver var de
vanligaste hos mellanstadieeleverna i L1-svenska i Ledins undersökning av berättande
texter. Ledins undersökning tillsammans med denna undersökning stöder alltså
resultaten av tidigare undersökning, dvs. den berättande texttypen innehåller mest just
temporala konnektiver.
Skillnader mellan användningen av komparativa och kausala konnektiver är inte så stora
i denna undersökning. Mer kausala än komparativa konnektiver använder inlärare av
B1-svenska på högstadiet (9 % respektive 7 %) och gymnasiet (13 % respektive 11 %),
liksom högstadieeleverna i L1-svenska (20 % respektive 18 %) och L2-svenska (19 %
respektive 14 %) i Winds undersökning och högstadieeleverna i L1-svenska (30 %
respektive 18 %) och gymnasisterna i L1-svenska (22 % respektive 17 %) i Carlssons
undersökning. I denna undersökning använder däremot högstadieeleverna i A1-svenska
mer komparativa (15 %) än kausala (12 %) konnektiver. Intressant är att märka hur L2inlärare av svenska i Huovinen och Kuures undersökning använde upp till 55 %
70
komparativa konnektiver. Enligt forskare leder uppgifter ”Varför jag vill/inte vill bo i en
storstad” till det stora antalet. Orsaken till att de svenskspråkiga eleverna använder
avsevärd mer komparativa och kausala konnektiver än eleverna i denna undersökning är
att deras texttyp är argumenterande. Texttypen har alltså en stor betydelse för valet av
konnektiver.
5.4 Studiens begränsningar
Denna studie undersökte konnektiver i elevernas berättelser, då textlingvistiska
utgångspunkter, som handlar just texternas sammanhang och välformning, kohesion och
koherens, möjliggjorde en omfattande bakgrundsinformation. Fast när elevtexterna
undersöktes, kom det fram några kritiska synpunkter särskilt på materialet och metoden
vilket kan påverka resultaten.
Materialet innehöll alla texter i den berättande texttypen, även om en text omfattade
bara en mening eller bara ett ord. När man har bara en mening eller bara ett ord, finns
det förstås inga konnektiver, ingen kohesion. Det skulle kanske ha varit bättre att
utesluta sådana fall och koncentrera sig på texter med mer än två satser. Vidare spelade
det verkligen ingen roll för att kategorisera konnektiverna i olika undergrupper (t.ex.
konsekutiva, final) eftersom huvudtyperna var den viktigaste.
Undersökningen koncentrerade sig bara på den berättande texttypen och eftersom
tidigare studier, som föreliggande undersökning jämförs med, oftast omfattade den
argumenterande texttypen, kan man inte så pass bra jämföra resultaten. Därför skulle det
kanske ha varit bättre att välja de argumenterande texterna i Topling-materialet för att
dra bättre och sammanfallande slutsatser av de vanligaste konnektiverna och skillnader
mellan texttyper. Jämförelse med tidigare undersökning skulle också vara pålitligare om
materialet hade kategoriserats liksom t.ex. Wind (2012) och Carlsson (2007), dvs.
innehålla DÄR i studien, lämna ut ATT. Nu baserar kategoriseringen på olika studier
(t.ex. Nyström 2001; Halliday & Hasan 1976) som tycktes var passande när
undersökningen börjades, men som orsakar till att absoluta antal och procentandelar inte
är helt jämförbar med tidigare forskning. Man måste också ta hänsyn till svenska
språkets påverkan i L2-elevernas texter i Sverige. Där har andraspråkseleverna mer
71
kontakt med svenska än andraspråkseleverna i Finland som möjligtvis använder språket
bara under svensklektioner.
Skolkontexten kan också påverka resultaten. Högstadie- och gymnasieeleverna skrev
texterna under en svensklektion, då eleverna hade 20 minuter att skriva en färdig
berättelse. Svinhufvud (2007) ifrågasätter skrivandets känslighet mot stress och
tidspress. Elever som har svårigheter att skriva under lektioner, under en kort tid, kan ha
haft problem med skrivandet när materialet har insamlats. Om man tänker på hela
skrivprocessen – från en idé till en färdig produkt – finns det inte så mycket tid för att
planera, samla stoffet, organisera materialet och bearbeta texten noggrant. Eleverna
måste skriva ner färdiga texter, dessutom skrivs dem på andraspråket. I den
bakgrundsenkäten som samlades ihop med elevtexterna i projektet Topling, skrev en
lärare av åttonde klass hur uppgifter i projektet var ganska omöjlig för några elever på
grund av elevernas begränsade ordförråd. En annan åttonde klass lärare påpekade vidare
hur tidpunkten av svensklektionen då uppgiften skrevs och den generella klassandan
påverkade skrivandet. Vidare har undervisning, inverkan av övningsböcker och hur
mycket konnektiver övas också en stor inverkan på elevernas textproduktion när
materialet insamlades. Ändå ger denna undersökning en översikt av finska elevernas
konnektivanvändning i sina svenskspråkiga berättelser.
72
6
AVSLUTNING
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hurdana konnektiver finska högstadieoch gymnasieeleverna använder i sina skrivna texter. Materialet, som innebär berättelser
av en speciell upplevelse, insamlades inom projektet Topling – inlärningsgångar i
andraspråket vid Jyväskylä universitet. Denna undersökning omfattade 166 texter av
högstadieeleverna i B1-svenska, 58 texter av högstadieeleverna i A1-svenska och 188
texter av gymnasisterna i B1-svenska. Användningen jämfördes mellan elevgrupperna
och med tidigare forskning. Först identifierades alla explicita konnektiver i texterna, och
därefter kategoriserades dem i fyra huvudgrupper av additiv, temporal, komparativ och
kausal beroende på deras semantiska egenskaper.
Elevernas kunskaper i språket har en stor betydelse på konnektivanvändningen. Ju mer
elever har lärt sig språket och utvidgade ordförrådet, desto mer varierande
användningen. Wind (2012) visade hur texter skrivna på förstaspråket hade mer
varierande användningen av konnektiver än texter skrivna på andraspråket. I denna
undersökning visar resultaten hur elevgrupper som har studerat svenska längre, dvs.
högstadieeleverna i A1-svenska och gymnasisterna i B1-svenska, har högre
konnektivtäthet, bredare repertoar av konnektiver och färre transferfel än elever som har
studerat svenska minst, dvs. högstadieeleverna i B1-svenska. Variation i konnektiver är
högst hos gymnasieeleverna i B1-svenska (26 olika förekomster; antalet hos
högstadieeleverna i A1-svenska är 20), eleverna har också färre transferfel (2 % av alla
konnektiver), de använder inga finska ord och bara ett ord från engelska i sina texter.
Däremot har högstadieeleverna i A1-svenska den största konnektivtätheten (8,3/100 ord;
antalet hos gymnasisterna 6,9/100 ord). De har 4 % transferfel i sina texter, bara ett
transferfel från finska, 4 från engelska. Högstadieeleverna i B1-svenska har minst
variation av olika konnektiver (18 olika förekomster) och deras konnektivtäthet är
5,5/100 ord. Antalet transferfel är högst, 8,5 % (t.ex. 6 finska ord). Men fast
högstadieeleverna har studerat svenska bara 1–2 år, utnyttjar de redan många olika
konnektiver och också sådana som saknas hos andra elevgrupper (t.ex. FÖRSTAANDRA, ELLER) vilket visar att elever har kännedom av ord men de är inte vana vid
73
att använda dem i sina texter. Elever kan också vara osäkra om användningen och väljer
att utelämna ordet eller använda vanligare ordet (t.ex. OCH) i stället.
Det finns ett samband mellan konnektiver och texttyper (se t.ex. Ledin 1999; Nyström
2001). Temporal konnektion är den näst vanligaste konnektionstypen (22 % av alla
konnektiver) hos alla elevgrupper. Typiska konnektiver är NÄR och SEDAN.
Högstadieeleverna i A1-svenska använder konnektionen bara lite mer (24 %) än
gymnasisterna i B1-svenska (23 %) och högstadieeleverna i B1-svenska (18 %).
Konnektiver i andraspråksinlärares texter är förstås bra att undersöka mer, särskilt i
texter av högstadieelever. Ett möjligt undersökningsobjekt skulle vara att undersöka
argumenterande texter och om det finns mest kausala och komparativa konnektiver i
dem, jämförelse av de berättande och argumenterande texterna skulle också vara
intressant. Eftersom Topling-materialet omfattar longitudinella data, är det möjligt att
undersöka utvecklig av enskilda elever från en årskurs till en annan. Att undersöka
materialet longitudinellt behövs det åtminstone både argumenterade och berättande
texter för att få resultat.
I skolan får elever kunskaper i textproduktion och de borde ha möjligheter att förbättra
sina skrivanden. Fast Kivilahti och Kalaja (2013: 110) konkluderar att t.ex. läroböcker i
ett annat språk inte betonar hur elever verkligen borde skriva sina texter. Nyström (2001:
10–11) sammanfattar att ”den som känner till hur textbindningens mekanismer fungerar
kan i bearbetning av sin egen text mera medvetet sträva efter sammanhanget och flyt”.
Information on sambandet mellan olika texttyper och konnektiver hjälper att strukturera
texter och välja effektivare ord. Vidare liksom Kivilahti och Kalaja (2013) betonar
borde elever konstruera längre texter än bara enskilda meningar för att öva
användningen av konnektiver. En lärare skriver även i en bakgrundsenkät som samlades
in inom ramen för Topling-projektet hur uppgifterna i projektet var svårare än uppgifter
i övningsböckerna. Elever borde alltså redan från början av svenskundervisning bli vana
vid att skriva längre texter som innehåller sammanhängande meningar och textavsnitt.
Nyttigt skulle också vara att lära sig ge feedback och bli bekanta med andras texter
under processkrivandet. Framför allt förbättras textproducering och språkbruket när
elever skriver och läser aktivt.
74
LITTERATUR
Abrahamsson, N. 2011. Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur.
Agustin Llach, M. 2011. Lexical errors and accuracy in foreign language writing.
Bristol: Multilingual Matters.
Ahokas, M., Ainoa, A., Alapudas, H., Kunttu, M. & Nordgren, A. 2010. Klick 8:
övningar. (1.–6. uppl.) Helsinki: WSOY.
Alanen, R., Huhta, A., Martin, M., Tarnanen, M., Mäntylä, K., Kalaja, P. & Palviainen,
Å. 2012. Designing and assessing L2 writing tasks across CEFR proficiency
levels. I: Torrance, M., Alamargot, D., Castelló, M., Ganier, F., Kruse, O.,
Mangen, A., Tolchinsky, L., Van Waes, L. (red.) Learning to Write Effectively:
Current Trends in European Research. Bingley: Emerald Group Publishing.
221–223.
Björk, M. & Liberg, C. 1996. Vägar in i skriftspråket, tillsammans och på egen hand.
Stockholm: Natur & Kultur.
Carlsson, J. 2007. Logiska samband i elevtexter. En komparativ studie av högstadieoch gymnasieelevers konnektionsbindning. Ämnesintegrerat examensarbete på
lärarprogrammet. Göteborg: Institutionen för svenska språket vid Göteborgs
universitet.
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/19037/1/gupea_2077_19037_1.pdf
CEFR 2007 = Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och
bedömning. Skolverket.
http://www.språkförsvaret.se/sf/fileadmin/PDF/Referensram.pdf
Cumming, A. 2001. Learning to write in a second language: two decades of research.
International Journal of English Studies, 1(2), 1–23.
Economou, C. 2007. Gymnasieämnet Svenska som andraspråk – behövs det? Malmö:
Malmö högskola.
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/4088/avhandling%20Catarina%20E
conomou.pdf?sequence=1
Enkvist, N. E. 1975. Tekstilingvistiikan peruskäsitteitä. Helsinki: Gaudeamus.
Enkvist, N. E. 1990. Seven problems in sthe study of coherence and interpretability. I:
Connor, U. & Johns, A. M. (red.) Coherense in writing. Research and
pedagogical perspectives. Alexandria: TESOL. 9–28.
Flower, L. & Hayes, J. 1980. The dynamics of composing: making plans and juggling
constraints. I: Gregg, C. W. & Steinberg, E, R. (red.) Cognitive processes in
writing. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 31–50.
75
Grabe, W. 2003. Second language perspectives on research and practice. I: Kroll, B.
(red.) Exploring the dynamics of second language writing. Cambridge:
Cambridge university press. 242–262.
Hakulinen, A. & Karlsson F. 1995. Nykysuomen lauseoppia. Helsinki: Suomalaisen
kirjallisuuden seura.
Halliday, M.A.K. & Hasan, R. 1976. Cohesion in English. London: Longman.
Hellspong, L. & Ledin, P. 1997. Vägar genom texten. Handbok i brukstextsanalys. Lund:
Studentlitteratur.
Hiidenmaa, P. 2000. Lingvistinen tekstintutkimus. I: Sajavaara, K. & Piirainen-Marsch,
A. (red.) Kieli, diskurssi ja yhteisö. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen
keskus, Jyväskylän yliopisto. 161–190.
Hultman, T. G. 2003. (2. rev uppl.) Svenska akademiens språklära. Riga: Livonia Print.
Hultman, T. G. & Westman, M. 1977. Gymnasistsvenska. Lund: LiberLäromedel.
Huovinen, H. & Kuure, L. 1987. Kohesion och hövlighetsstrategier I tvåspråkiga
elevers texter. Oulu: Oulun yliopisto.
Hyland, K. 2003. Second language writing. Cambridge: Cambridge University Press.
Josephson, O., Melin, L., & Oliv T. 1990. Analyser av skoluppsatser från ak 1 till 9.
Lund: Studentlitteratur.
Juutinen, J. 2004. Asiakirjoittaminen vaatii luovuutta. ”On kirjoitettava monta tyhmää
lausetta löyttääkseen yhden viisaan”. I: Luukka, M-R. & Jääkseläinen, P. (red.)
Hiiden hirveä hiihtämässä: hirveä(n) ihana kirjoittamisen opetus. Helsinki:
Painorauma. 69–78.
Karlsson, F. 1994. Yleinen kielitiede. Helsinki: Yliopistopaino.
Kauppinen, A. & Laurinen, L. 1984. Tekstejä teksteistä. Muisti- ja tekstilingvistiikan
sovelluksia asiatekstien referoinnin problematiikkaan. Vaasa: Suomalaisen
kirjallisuuden seura.
Kauppinen, A. & Laurinen, L. 1988. Tekstioppi – johdatus ajattelun ja kielen
yhteistyöhön. Vaasa: Kirjayhtymä.
Kivilahti, S. & Kalaja, P. 2013. Kirjoittaminen yläkoulun englannin ja ruotsin
oppikirjasarjoissa. I: Keisanen, T., Rauniomaa, M., Siitonen, P. & Siromaa, M.
(red.) AFinLa-e: Soveltavan kielitieten tutkimuksia 5. Jyväskylä: Soveltavan
kielitieteen yhdistys. 89–112.
76
Kärkkäinen, M. 2013 Abiturienttien esseetekstien kieliopillinen ja leksikaalinen
koheesio. Pro gradu -avhandling. Jyväskylä: Institutionen för språk, finska
språket vid Jyväskylä universitet.
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/41495/URN%3aNBN%3af
i%3ajyu-201305201709.pdf?sequence=1
Labov, W. 1972. Language in the inner city: studies in the black English vernacular.
Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Larsson, K. 1978. Modeller och metoder i textlingvistiken. Lund: Studentlitteratur.
Ledin, P. 1999. Att sätta punkt. Hur elever på låg- och mellanstadiet använder meningen
i sina uppsatser. I: Elmevik, L, Nordberg, B. och Thelander, M. (red.) Språk &
stil. Tidskrift för svensk språkforskning. Uppsala: Institutionen för nordiska
språk, Uppsala universitet. 5–47
Leiwo, M., Luukka, M-R. & Nikula, T. 1992. Pragmatiikan ja retoriikan perusteita.
Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja. Jyväskylä:
Jyväskylä yliopisto.
Liljestrand, B. 1993. Språk i text. Handbok i stilistik. Lund: Studentlitteratur.
Luukka, M-R., Pöyhönen, S., Huhta, A., Taalas, P., Tarnanen, M., & Keränen, A. 2008.
Maailma muuttuu – mitä tekee koulu? Äidinkielen ja vieraiden kielten
tekstikäytänteet
koulussa
ja
vapaa-ajalla.
Jyväskylä:
Soveltavan
kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopistopaino.
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/36607/Maailma%20muutt
uu%20-%20mit%C3%A4%20tekee%20koulu.pdf?sequence=1
Meriläinen, H. 1997. Konnektorer i bruk. Finks abiturienters inlärarsvenska ur ett
textlingvistiskt och språkkontrasterande perspektiv. Joensuu: Joensuun
yliopistopaino.
Nyström, C. 2001. Hur hänger det ihop? Uppsala: Hallgren & Fallgren.
Opetusministeriö. 1994. Kieli ja sen kieliopit. Opetuksen suuntaviivoja. Helsinki:
Painatuskeskus.
Pietikäinen, S. & Mäntynen, A. 2009. Kurssi kohti diskurssia. Tampere: Vastapaino.
Ranta, T. 2004. Miten aine syntyy? Kirjoittamisprosessi teksteinä. I: Luukka, M-R. &
Jääkseläinen, P. (red.) Hiiden hirveä hiihtämässä: hirveä(n) ihana kirjoittamisen
opetus. Helsinki: Painorauma. 49–66.
Ranta,
T. 2007. Kirjoittamisprosessi tekstienä. Tekstilingvistinen näkökulma
abiturienttien tekstintuottamismenettelyihin. Joensuu: Joensuun yliopisto.
Strömquist, S. 2005. Skrivboken: skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. (5. rev.
uppl.) Malmö: Gleerup.
77
Studentexamensnämnden 2011 = Studentexamen i Finland. Föreskrifter för proven i det
andra inhemska språket och i främmande språk.
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Koekohtaiset
/sv_foreskrifter_sprakproven.pdf
Svinhufvud, K. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Jyväskylä: Gummerus
Kirjapaino Oy.
Takkunen, P. 2015. Monta kertaa maturiteettiin. Jylkkäri. Jyväskylän ylioppilaslehti,
3/2015, 4–5.
Teleman, U. 1999. Svenska akademiens grammatik 4, Satser och meningar. Stockholm:
Svenska Akademien.
Thorell, O. 1982. Svensk grammatik. Stockholm: Norstedts Tryckeri.
Topling 2010-2013 = Topling projekts hemsida. Jyväskylä: Institutionen för språk och
Centrum för tillämpad språkvetenskap, Jyväskylä universitet.
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/tutkimus/hankkeet/topling/se (Hämtad:
27.10.2013)
Utbildningsstyrelsen 2003 = Grunderna för gymnasiets läroplan.
http://www02.oph.fi/svenska/ops/gymnasiet/gymnlpg.pdf
Utbildningsstyrelsen 2004 = Grunderna för läroplanen för den grundläggande
utbildningen.
http://www02.oph.fi/svenska/ops/grundskola/LPgrundl.pdf
Viberg, Å. 1987. Vägen till ett nytt språk. Andraspråksinlärning i ett utvecklingsperspektiv. Stockholm: Natur och Kultur.
Werlich, E. 1983. A text grammar of English. (2. rev uppl.) Heidelberg: Quelle &
Meyer.
Widdowson, H. G. 1979. Explorations in applied linguistics. Oxford: Oxford
Univerisity Press.
Wikborg, E. & Björk L. 1989. Sammanhang i text. Uppsala: Hallgren & Fallgren
Studieförlag AB.
Wind, M. 2012. Språkliga markörer för logiska samband i text. En komparativ studie av
satskonnektion i ett antal texter från nationella prov i svenska och svenska som
andraspråk. Göteborgs universitet: Institutionen för svenska språket.
Specialarbete, 15 hp.
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30589/1/gupea_2077_30589_1.pdf
78
BILAGOR
Bilaga 1: Instruktioner om skrivuppgiften, berättelsen, för högstadieeleverna i Toplingprojektet.
79
Bilaga 2: Instruktioner om skrivuppgiften, berättelsen, för gymnasieeleverna i Toplingprojektet.
80
Bilaga 3: Bedömning av koherens i skriftliga texter enligt Gemensam europeisk
referensram för språk (CEFR 2007: 234-235)
CEF-nivå
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Skriftlig färdighet
Korta, enkla meningar med konnektiv som ”och” och ”sedan”.
Kan använda de vanligaste konnektiven (t.ex. och, men, därför) för att
sätta ihop meningar och skriva en berättelse eller beskriva något som en
uppräkning av punkter.
En sammanhängande, begriplig text där delarna knyter an till varandra.
Kan använda olika bindeord för att markera förhållande mellan olika
idéer.
… och visa att jag behärskar medlem för att organisera såväl text som
sambandsmarkörer.
Kan skapa en sammanhängande text genom att fullt ut och på ett
lämpligt sätt använda medlen för att organisera text och många olika
sambandsmarkörer.
81
Bilaga 4: Antal alla konnektiver enligt högstadieeleverna i B1- och A1-svenska och
gymnasisterna i B1-svenska
Högstadiet
Gymnasiet
B1-svenska
A1-svenska
B1-svenska
och (139)
och (119)
och (296)
sedan/sen (17)
men (33)
när (81)
men (15)
när (31)
men (58)
också (14)
därför att (16)
också (49)
eftersom (14)
också (15)
eftersom (46)
när (11)
sedan/sen (14)
ÖVRIGA (32)
ÖVRIGA (7)
ÖVRIGA (10)
nu (7)
nu (10)
nu (27)
tidigare (2)
efter (3)
då (8)
numera (2)
då (2)
så (5)
senare (1)
att (2)
eftersom (5)
sedan/sen (22)
eller (1)
än (3)
så (18)
först (1)
därför (2)
då (6)
andra (1)
för (2)
först (6)
som (1)
fast (2)
efter (6)
så (att) (2)
efter (2)
fast (6)
om (1)
alltså (1)
att (5)
därför (1)
t.ex. (1)
därför (5)
fast (1)
första (1)
därför att (4)
att (2)
om (3)
ändå (1)
än (3)
för att (2)
i alla fall (2)
för (1)
alltså (1)
t.ex. (1)
som (1)