Kallelse till årsstämma i Alligator Bioscience AB

Comments

Transcription

Kallelse till årsstämma i Alligator Bioscience AB
Kallelse till årsstämma i Alligator Bioscience AB
Aktieägarna i Alligator Bioscience AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 10 juni 2015, kl.
13.00, i bolagets lokaler, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.
RÄTT ATT DELTA
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken onsdagen den 3 juni 2015, dels anmäla sig till bolaget (Claes Eriksson) senast
onsdagen den 3 juni 2015, per post på adress Alligator Bioscience AB, Medicon Village, 223 81
Lund, per telefon nr 046-286 42 80 eller per e-mail [email protected] Vid anmälan
ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och antal
innehavda aktier.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att få delta i stämman begära att
tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB per den 3 juni 2015. Aktieägare måste
således underrätta förvaltare härom i god tid före nämnda datum.
OMBUD
Aktieägare som företräds via ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande handling för den juridiska personen uppvisas. Eventuella fullmakter ska vara
skriftliga och ska lämnas senast på stämman, men helst genom insändande dessförinnan.
Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid
gäller fullmakten högst ett år. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida
(www.alligatorbioscience.se) och på bolaget (se adress ovan) samt skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin adress.
ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
Förslag till dagordning
1.
Stämmans öppnande
2.
Val av ordförande vid stämman
3.
Upprättande och godkännande av röstlängd
4.
Val av två justeringsmän
5.
Godkännande av dagordning
6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.
Anförande av verkställande direktören
8.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9.
Beslut om
a)
fastställande av resultaträkning och balansräkning
b)
dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
c)
ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
SW12719390/2Alligator Bioscience AB  SE-223 81 Lund  Sweden
Visiting address: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund  Phone: +46 46 286 42 80
www.alligatorbioscience.com
10.
11.
12.
13.
14.
Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden
Styrelseval och revisorsval
Förslag till beslut om bemyndigande att besluta om emissioner
Stämmans avslutande
FÔRSLAG TILL BESLUT
Punkt 9 b: Styrelsen föreslår att årets förlust om -26 137 306 kr överförs i ny räkning.
Punkt 10-12: Större aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter utan suppleanter,
att styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Kenth Petersson, Peter Benson, Mathias Uhlén och
Jakob Lindberg omväljs som ledamöter samt att Jonas Sjögren väljs som ny styrelseledamot. Det
föreslås vidare att Peter Benson omväljs som styrelseordförande.
Jonas Sjögren, född 1966, är civilingenjör från Chalmers tekniska högskola, Leg. Läkare från
Sahlgrenska sjukhuset, och har en MBA från INSEAD. Jonas Sjögren är idag CEO för Execa
Allocation AB där han också är styrelseledamot. Han är även ledamot i styrelserna för Storytel AB
och Omentum SA.
Större aktieägare föreslår slutligen att arvode ska utgå med 170 000 kronor till styrelsens
ordförande och med 85 000 kronor till var och en av övriga ledamöter (oförändrat jämfört med
föregående år).
Styrelsen föreslå omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (varvid
auktoriserade revisorn Göran Neckmar fortsatt kommer att vara huvudsansvarig revisor) samt att
arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 13: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller
utan villkor om apport, kvittning eller andra sådana villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6, 14 kap. 5
§ p. 6 respektive 15 kap. 5 § p. 4 aktiebolagslagen, besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital på marknadsmässiga
villkor, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra en
spridning av aktieägandet som kan erfordras i samband med en eventuell notering. Det totala
antalet aktier som ska kunna ges ut till följd av nyemission av aktier, genom utbyte av med
bemyndigandet emitterade konvertibler eller genom nyteckning med stöd av med bemyndigandet
emitterade teckningsoptioner får motsvara en ökning av aktiekapitalet med högst 20 procent vid
tidpunkten för stämman. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.
SW12719390/2Alligator Bioscience AB  SE-223 81 Lund  Sweden
Visiting address: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund  Phone: +46 46 286 42 80
www.alligatorbioscience.com
SÄRSKILD BESLUTSMAJORITET
För giltigt beslut i frågan under punkten 13 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
STÄMMOHANDLINGAR OCH ÖVRIG INFORMATION
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkt
13 finns tillgängliga hos bolaget (adress ovan) senast från och med tre veckor före stämman.
Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt
kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Vid tidpunkten för denna kallelse finns 54 667 753 aktier i bolaget. Bolaget innehar inga egna
aktier.
_____________________
Lund i maj 2015
ALLIGATOR BIOSCIENCE AB (PUBL)
Styrelsen
SW12719390/2Alligator Bioscience AB  SE-223 81 Lund  Sweden
Visiting address: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund  Phone: +46 46 286 42 80
www.alligatorbioscience.com

Similar documents