Ladda ner PDF

Comments

Transcription

Ladda ner PDF
Kallelse till Årsstämma i SweMet AB
Avseende verksamhetsåret 2014
Aktieägare i SweMet AB org. nr 556675-2142 inbjuds härmed till bolagets Årsstämma den 2
april kl 11 00 på bolagets huvudkontor, Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.
Anmälan och rätt att deltaga på stämman
Aktieägare som önskar deltaga på stämman skall vara införd i aktieboken senast dagen för
bolagsstämman.
Aktieägare ombeds att anmäla sig senast den 27 mars muntligen eller skriftligen till SweMet
AB, Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping; Tel. 0709-302117, e-post:
[email protected]
Ärenden på stämman
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Godkännande av dagordningen
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Redogörelse av Vd om verksamheten
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
11. Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Bemyndigande om nyemission.
14. Bemyndigande om utgivande av optionsprogram
15. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
1
16. Val av styrelse
17. Val av revisor
18. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller
Bolagsordningen
19. Stämmans avslutande
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på
Norra Oskarsgatan 34, Linköping fr.o.m. fr.o.m. tisdagen den 17 mars 2015, och skickas ut
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Förslag till beslut
Punkt 13 Bemyndigande om emission
Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler mot
kontant betalning. Företrädesrätt inklusive subsidiär företrädesrätt ska gälla men kan, om inte
emissionen fulltecknas av befintliga aktieägare, också riktas till andra och då kunna avvika
från aktieägarnas företrädesrätt.
Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt
högst ett belopp som ryms inom den vid var tid gällande bolagsordningens kapitalgräns för
aktiekapitalet.
Punkt 14 Bemyndigande om optionsprogram
Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästa årsstämma fatta beslut om utgivande av teckningsoptioner mot kontant
betalning med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet avses riktas mot
nuvarande och framtida personer med ledande befattningar inom Bolaget. Ett fullt utnyttjande
innebär en utspädning av bolagets aktiekapital med maximalt 5 %.
Punkt 17 Val av styrelse
Förslag till omval av Jan Axelsson, Johan Ryding, Anders Sagadin och Andreas Rydbäck.
Linköping den 17 mars 2015
Styrelsen
2

Similar documents