Västernorrlands Länstrafik AB

Transcription

Västernorrlands Länstrafik AB
Direktupphandling SÄKO 2015
Dnr. 14/00379
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland
Direktupphandling SÄKO 2015 Dnr:14/00379
OBJEKTBESKRIVNING
Primärområde
Örnsköldsviks kommun
Avser:
Färdtjänst, riksfärdtjänst,
sjukresor, kommunresor/
kommuntransporter och
budtransporter.
Direktupphandling SÄKO 2015
Dnr. 14/00379
UPPGIFTER OM TRAFIKERINGSUPPDRAGET/OBJEKTET
1. Färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor,
kommuntransporter och budtransporter.
1.1 Färdtjänst
Färdtjänst är en transportservice som man kan få tillgång till om man har en
långvarig funktionsnedsättning som gör att man har väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.
Det är färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst. Rätten till
färdtjänst är densamma överallt, men det finns ofta lokala eller regionala
kompletterande regler för färdtjänst. Det är kommunen som ansvarar för
färdtjänst och betalar kostnaden. Kommunen har möjlighet att överlåta
myndighetsutövningen, det vill säga handläggningen av färdtjänst och
riksfärdtjänst till Kollektivtrafikmyndigheten.
Den som önskar få färdtjänst ansöker om det hos sin kommun, som beslutar
utifrån hur svårt man har att förflytta sig på egen hand eller att använda
kollektiva färdmedel, och om det gäller resor inom kommunen eller även till
andra kommuner.
Beslutet kan också reglera till exempel om man har rätt till ledsagare, om
färdtjänsttillståndet är tillsvidare eller tidsbegränsat.
Reglerna för hur färdtjänsten får användas varierar mellan olika kommuner
Om man beviljas färdtjänst får man ett färdtjänsttillstånd. När en ansökan har
beviljats legitimerar kommunen färdtjänstresenären direkt i Beställarens
datorbaserade samordnings- och planeringssystem SAM3001 tillsammans med
de behov resenären har i samband med sina resor, till exempel ledsagare och
bärhjälp.
Färdtjänst omfattar resor med både personbil och specialfordon,
Multifunktionella fordon. Vissa resenärer klarar endast att resa med
Multifunktionella fordon medan andra klarar att resa med båda slagen.
Vid resa med färdtjänst så betalar resenären en egenavgift till föraren i samband
med resan så vida inte Beställaren beordrar annat.
Antal legitimerade för färdtjänst se bilaga 10 statistik.
1.2 Riksfärdtjänst
Personer som har en funktionsnedsättning som är stor och varaktig och inte kan
resa med allmänna kommunikationer till normala reskostnader kan beviljas
riksfärdtjänst efter ansökan hos kommunen. Riksfärdtjänst ansöks vid varje
resetillfälle.
Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild
angelägenhet av fritidskaraktär.
Resan görs inom Sverige från en kommun till en annan.
Riksfärdtjänst är i första hand med allmänna kommunikationer, det vill säga tåg,
flyg, buss eller en kombination av allmänna kommunikationer och taxi eller
specialfordon.
Endast när behov finns beviljas resa med taxi eller specialfordon hela vägen.
Direktupphandling SÄKO 2015
Dnr. 14/00379
1.3 Sjukresor
Resa till vårdinrättning med den allmänna kollektivtrafiken berättigar till
ersättning för utlägg. Om resan görs med bil berättigar den till ett
kostnadsbidrag.
Sjukresa med taxi kan användas när en persons medicinska tillstånd kräver detta
till och från vårdenhet eller annan vårdgivare som landstinget har vårdavtal med.
Även ej akuta bårtransporter förekommer.
Sjukresa till vårdinrättning med taxi förutsätter intyg från vårdgivaren i förväg.
Den som är berättigad till färdtjänst kan beställa sjukresa via
beställningscentralen utan intyg från vårdgivare.
Huvudregeln är att sjukresor skall beställas 2 vardagar innan vårdbesöket under
vardagar mellan kl. 07.00-17.00 för att kunna planeras i god tid. Detta gäller ej
akuta sjukresor som kan bokas dygnet runt utan intyg från vårdgivare.
Vid sjukresa med taxi betalar resenären en egenavgift, den som gör många
sjukresor kan erhålla högkostnadsskydd (frikort) för sina sjukresor.
Den som behöver göra en längre sjukresa med tåg eller flyg ansöker om det hos
Sjukresekontoret i Härnösand.
1.4 Kommunresor/kommuntransporter
En kommunresa kan vara resor till/från kommunala inrättningar som till
exempel daglig verksamhet för äldre eller personer med funktionsnedsättningar.
Det kan även vara andra resor som kommunen skall erbjuda, såsom
kommunanställda följeslagare som har följt med en vårdtagare till vården där
denne inte åker med hem och följeslagaren inte kan resa på annat sätt tillbaka,
eller resor inom socialtjänsten.
1.5 Budtransporter
En budtransport är en resa där det transporteras olika former av gods mellan
olika adresser.
Landstinget kan vid behov skicka labprover eller blod till andra sjukhus,
antingen som förbokad transport med samåkning eller akut transport som sker
direkt utan samåkning.
Det kan även gälla hjälpmedel eller bagage av olika slag som måste
transporteras mellan inrättningar eller till resenär.
2. Allmänt om linjetrafik med lätta fordon, anropsstyrd
linje/kompletteringstrafik och skolskjuts
Denna objektbeskrivning beskriver trafikeringsuppdraget linjetrafik med lätta
fordon, anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik och skolskjuts.
Direktupphandling SÄKO 2015
Dnr. 14/00379
2.1 Linjetrafik/kompletteringstrafik
Ingår inte i detta trafikobjekt.
2.2 Skolskjuts
Ingår inte i detta trafikobjekt.
2.3 Trafikvolym
Linjetrafik med lätta fordon
Ingår inte i detta trafikobjekt.
Skolskjuts
Ingår inte i detta trafikobjekt.
Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik
Ingår inte i detta trafikobjekt.
2.4 Ersättning
För linjetrafik med lätta fordon och skolskjuts ersätts transportören med sek per
tur. Ersättningen regleras vid varaktig förändring med de i prisbilaga för linje
och skola lämnade förändringspriser.
För anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik ersätts transportören med
sek/körd km med passagerare i fordonet. Anbudspris redovisas på ”Prisbilaga 9
anbudsformulär”.
2.5 Kilometerproduktion
Ingår inte i detta trafikobjekt.
2.6 Resandestatistik
Ingår inte i detta trafikobjekt.
Direktupphandling SÄKO 2015
Dnr. 14/00379
2.7 Förklaringar av i Rebus angivna fordonstyper
Förkortning Förklaring
T
T4
T8
T Mult
SbB
Anmärkning
Taxi
Taxi 4 platser
Taxi 8 platser
Multifordon, rullstolsplats
Servicebuss 8-22 platser
2.8 Förklaringar till uppgifter i aktuellt objekt
2.8.1 Turlista
Utskrift ur databasen Rebus.
Turkod
Fordonstyp
Trafiktyp
Period
Ins. period
Turtyp F
Entreprenör
Turnr
Dagar 1-5
Dagar 6
Dagar 7
Anmärkning
Används internt av trafikhuvudman
Beskrivning av fordon enligt ovan
Används internt av trafikhuvudman
Period under vilken turen trafikeras
Period under vilken turen inte trafikeras
Fast förstärkning inräknad i totala produktionen.
Entreprenörens namn, förkortning
Nummer på avsedd tur
Helgfri måndag – fredag
Helgfri lördag
Söndag och helgdag
Innebär att det kan finnas avvikelser eller
förtydliganden.
Siffror ovanför första avgångstid anger turens längd i kilometer
Text i kursiv stil avser anslutningar med buss
Direktupphandling SÄKO 2015
Dnr. 14/00379
2.8.2 Produktionsspecifikation
Utskrift ur databasen Rebus. Listan avser kilometerproduktionen
Förkortning
TP
TPIND
LINJE
TURNR
TURKOD
DAGAR
PERIOD
INSPER
TURKOD
FORDTYP
OMLOPP
ENTREP
AVGHPL
ANKHPL
AVGTID
ANKTID
AVST
KORMIN
MAN, TIS o.s.v
M-S
S:a Vkm
Förklaring
Tabellperiod i databasen
Används internt av Beställaren
Linje
Nummer på avsedd tur
Används internt av Beställaren
Dagar som turen trafikerar, 1-5=mån-fre, 6=lör, 7
sön
Period under vilken turen går
Period under vilken turen inte går
Används internt av Beställaren
Fordonsklass, T.ex. T som står för Taxi
Beskriver om turen är inlagd i ett fordonsomlopp
Trafikföretagets namn, förkortat
Turens starthållplats
Turens sluthållplats
Turens avgångstid
Turens ankomsttid
Turens längd i meter
Turens längd i minuter
Måndag, Tisdag o.s.v.
Antal trafikeringsdagar under perioden, perioden
redovisas i övre delen
Summa producerade km under perioden
Direktupphandling SÄKO 2015
Dnr. 14/00379
1. BESKRIVNING AV ANBUDSOBJEKTET
FORDON OCH TRAFIKVOLYMER FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR M.M
För närvarande används 7 Multifordon i Örnsköldsvik.
Beträffande trafikvolymer se bilaga 10 statistik.
LINJETRAFIK MED LÄTTA FORDON ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN
Rebuslista
ANROPSSTYRD LINJETRAFIK/KOMPLETTERINGSTRAFIK MED LÄTTA
FORDON ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN
Rebuslista
Rebuslista
Rebuslista
SKOLSKJUTSTRAFIKEN LÄTTA FORDON ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN
Till/från skola
Rebuslista
KOMMENTARER TILL ÖRNSKÖLDSVIKTRAFIKEN
Turnummer
Avvikelse
Anmärkning