Färdtjänst den särskilda kollektivtrafiken (PDF

Transcription

Färdtjänst den särskilda kollektivtrafiken (PDF
FÄRDTJÄNST
– den särskilda kollektivtrafiken
Färdtjänst
Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa.
All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med
fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar enligt lagen om färdtjänst.
Du kan få färdtjänst om du har
Stora svårigheter att åka med allmänna kommunikationer
Stora svårigheter att förflytta dig till busshållplats
Ett varaktigt behov under minst tre månader
För att ansöka om färdtjänst kontaktas en färdtjänsthandläggare på
Myndigheten. När du ansöker om färdtjänst ska läkarintyg bifogas med
ansökningsblanketten. När du beviljats färdtjänst får du ett serviceresekort som kan vara tidsbegränsat beroende på hur ditt beslut ser ut. I
samband med att ditt beslut går ut bör du kontakta kundtjänst senast
1 månad innan, för att göra en ansökan om fortsatt färdtjänst, och därmed förhindra onödiga besvär.
Beställning av färdtjänstresa
Antalet resor är obegränsade.
Vid färdtjänstresa efter inköp får du
endast ta med dig motsvarande två
bärkassar.
Färdtjänsten i Trelleborgs kommun
är tillgänglig dygnet runt.
2
Färdtjänstresor beställs hos Taxi
Trelleborg på telefon: 0410-130 00
Beställning av resa kan göras alla
dagar mellan 07.00 - 19.00
Vid bokning av längre resor och
schemalagda resor skickas
beställning till:
[email protected]
När används färdtjänst
Kommunen administrerar och
ansvarar för färdtjänstresor.
Färdtjänst används exempelvis för
resor till
Arbete
Dagverksamhet
Ärenden av olika slag, hår- och
fotvård
Besök hos släktingar och vänner
Aktiviteter
Färdtjänst ska inte användas
vid sjukvårdsbesök eller
behandlingsresor, s.k. sjukresor
men färdtjänstkortet ska visas
upp för chauffören vid sjukresa.
Mammografi, gynekologisk
undersökning och förkylnings
vaccination är inte sjukresa enligt Region Skåne.
Bokningar av sjukresa görs till
Skånetrafiken som även kan ge
dig mer information om
sjukresor och kostnader.
Bild på telefonist
3
Färdtjänstresan ska beställas
Serviceresekort
Färdtjänstresan ska beställas senast
en timme i förväg dock senast 19.00.
Om resan är längre än 5 mil är förbeställningen längre. Resor längre än
5 mil ska beställas senast vardagen
innan senast 24 timmar innan resan
ska äga rum.
Beställning av resa där trappklättrare ska användas ska göras 24 timmar
innan resan ska äga rum.
Resan ska påbörjas eller avslutas
inom Trelleborgs kommun.
Serviceresekortet är ditt färdtjänstkort som du ska ha med dig när du
åker färdtjänst. Serviceresekortet
kan du använda både till färdtjänst
och till resor med den allmänna kollektivtrafiken.
När du använder ditt serviceresekort
för resor med buss och tåg ska detta
vara laddat med kontanter.
Vid jul- och nyårshelger ska förbeställning av taxi och specialfordon ske i början av december
månad. Se annons i dagspressen
eller på www.trelleborg.se.
4
Servicekortet fungerar som
betalkort endast vid resor med
buss och tågresa. Vid resa med
färdtjänsttaxi sker betalning
kontant.
Kostnadsfri ledsagare vid tågoch bussresa
Resor med buss och tåg kan ofta
vara svåra att genomföra på egen
hand. Serviceresekortet ger dig
även möjlighet att kostnadsfritt ta
med en ledsagare på resor med tåg
och buss.
För att ha ledsagare vid resa med
färdtjänst gäller att du är beviljad
ledsagare av färdtjänsthandläggaren.
Vid frågor om Skånetrafikens bussar och tåg ring trafikupplysningen
på telefon: 0771-77 77 77. Om du
har andra frågor var vänlig kontakta din färdtjänsthandläggare.
Ledsagare - Medresenär
En ledsagare kan beviljas när
resenären inte klarar själva färdtjänstresan med den hjälp som ges
av chauffören i taxibilen och från
dörr till dörr.
Exempel på personer som kan
beviljas ledsagare är personer med
demenshandikapp, svårt synskadade personer eller vissa personer
som är rullstolsburna. Som ledsagare räknas inte personer som själv
har färdtjänsttillstånd.
En medresenär kan följa med vid
färdtjänstresa och betalar då lika
mycket som när den färdtjänstberättigade åker ensam det vill säga
6 kronors tillägg enligt prislisa. Om
ledsagare beviljats kan inte medresenär följa med på färdtjänstresa.
Medresenär och ledsagare måste
resa från samma avresemål och
till samma resmålsadress som den
färdtjänstberättigade.
Ansökan om ledsagare kan göras
till färdtjänsthandläggare på Myndighetsenheten.
5
Specialfordon och taxi
Specialfordon beviljas för de personer som inte klarar av att förflytta
sig från rullstol till en vanlig taxi.
Förbeställningstid
Färdtjänst bygger på samåkning
liksom all kollektivtrafik. För att underlätta samåkning behöver transportören vissa marginaler.
Inställelsetiden (tidsfönstret) är
+ - 30 minuter vilket innebär att taxi
kan hämta resenären 30 minuter
före och 30 minuter efter den önskade tiden.
Avvikelse från den önskade tiden ska
avtalas med resenären. Om resan är
längre än 48 km är inställelsetiden
längre.
Tidsfönstret - är den tid som en resa
maximalt kan förskjutas från önskad
avresetid.
Antal
resekilometer
Förbeställningstid
Restid
Tidsfönster (lägsta maxresetid är 30 min)
0 - 48 km
1 timme
+- 30
Plus 50% av tid för direktresa
49 - 96 km
24 timmar
+- 60 Plus
50% av tid för direktresa
97 - 120
24 timmar
+- 90 Plus
50% av tid för direktresa
Detta är maxtider och kan endast avkortas, inte förlängas.
6
Prislista färdtjänst
Taxan för färdtjänst är fastställd av kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun. Priserna gäller för resor inom Skåne och betalas direkt till chauffören.
Färdtjänsttaxa
Om endast en färdtjänstberättigad person finns med på färdtjänstresan
tillkommer sex kronor på nedanstående priser.
Intervall km
Pris
Intervall km
Pris
Intervall km
Pris
0 - 8,0
18
52,1 - 56,0
90
101,1 - 104,0
162
8,1 - 12,0
24
56,1 - 60,0
96
104,1 - 108,0
168
12,1 - 16,0
30
60,1 - 64,0
102
108,1 - 112,0
174
16,1 - 20,0
36
64,1 - 68,0
108
112,1 - 116,0
180
20,1 - 24,0
42
68,1 - 72,0
114
116,1 - 120,0
186
24,1 - 28,0
48
72,1 - 76,0
120
120,1 - 124,0
192
28,1 - 32,0
54
76,1 - 80,0
126
124,1 - 128,0
198
32,1 - 36,0
60
80,1 - 84,0
132
128,1 - 132,0
204
36,1 - 40,0
66
84,1 - 88,0
138
132,1 - 136,0
210
40,1 - 44,0
72
88,1 - 92,0
144
136,1 - 140,0
216
44,1 - 48,0
78
92,1 - 96,0
150
140,1 - 144,0
220
48,1 - 52,0
84
96,1- 100,0
156
144,1 - 148,0
220 *
* maxbelopp
Arbetsresor och prislista
Den som regelbundet åker färdtjänst till arbetsplatsen kan ansöka om att
få betala en egenavgift motsvarande kostnaden för resa med Skånetrafiken.
Övriga resor med färdtjänst betalas utöver detta.
Deltagare inom LSS betalar också egenavgift motsvarande kostnaden för
resa med Skånetrafiken.
7
Sjukresor
Region Skåne administrerar och har
ansvar för behandlingsresor, så kal�lade sjukresor, till närmaste vårdinrättning eller till vårdinrättning
anvisad av sjukvårdsdistriktet.
Med uppvisande av färdtjänstkort
har du rätt till sjukresa och egenavgiften beräknas efter resans längd.
Exempel på vårdinrättningar:
Distriktsläkare
Sjukhus
Tandläkare
Sjukgymnastik
Utprovning av hjälpmedel
Information om sjukresor
Skånetrafikens sjukresehandläggare svarar gärna på dina frågor
om sjukresor och informerar om
vilka regler som gäller.
Skånetrafikens sjukresehandläggare telefon: 0771-77 50 50
För beställning av sjukresor
Telefon: 0771-77 44 11
Avgift
Resenär med tillstånd för färdtjänst
tillåts åka sjukresa på samma sätt
som färdtjänst. Betalning sker via
faktura.
Medresenär betalar samma avgift
vid sjukresa som den färdtjänstberättigade personen. Om man beviljats ledsagare åker ledsagaren gratis.
Vid upplysning och synpunkter på
sjukresor kontakta Skånetrafikens
kundtjänst för serviceresor
0771-77 50 50
Egenavgift
Egenavgiften för sjukresor beräknas
efter resans längd. Reslängd upp till:
8 km
12 km
16 km
20 km
24 km
28 km
32 km
36 km
40 km
44 km
48 km
52 km
26 kr
33 kr
40 kr
46 kr
52 kr
58 kr
64 kr
70 kr
76 kr
82 kr
88 kr
94 kr
Och så vidare - för varje 4 kilometer
höjs avgiften med 6 kronor.
8
9
Riksfärdtjänst
Den som på grund av funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt dyrt
sätt utanför Skånes gränser, kan ansöka om riksfärdtjänst. Resa kan då beviljas på billigast möjliga sätt. Ansökan ska ha inkommit till socialförvaltningen
i god tid, senast 14 dagar före den dag som resan ska påbörjas. Under jul och
nyårstid ska ansökan om riksfärdtjänst vara inlämnad till socialförvaltningen
1,5 månad före resan.
Resa i annan kommun
Särskilda färdtjänstbiljetter kan beställas hos färdtjänsthandläggaren på socialförvaltningen. För att undvika onödigt dröjsmål inför din resa bör kontakt
tas senast 1 vecka innan aktuell avresa. Kostnad för resa i annan kommun är
35 kronor per mil. Lägsta avgiften är 30 kronor per påbörjad resa.
10
11
Maj 2015
Trelleborgs kommuns kundtjänst
0410-73 30 00
Besöksadress: Algatan 13
E-post: [email protected]
Socialförvaltningen
Postadress: Box 63, 231 21 Trelleborg
Webbplats: www.trelleborg.se
Beställning av färdtjänstresa
Taxi Trelleborg 0410-130 00
Beställning av sjukresa
Region Skåne 0771-77 44 11
För bokning av längre resor och
schemalagda resor
Information om sjukresor
[email protected]
Synpunkter och klagomål
[email protected]
Skånetrafikens sjukresehandläggare
0771-77 50 50