Västernorrlands Länstrafik AB

Transcription

Västernorrlands Länstrafik AB
Direktupphandling SÄKO 2015
Dnr. 14/00379
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland
Direktupphandling SÄKO 2015 Dnr:14/00379
OBJEKTBESKRIVNING
Primärområde
Sollefteå kommun
Avser:
Färdtjänst, riksfärdtjänst,
sjukresor, kommunresor/
kommuntransporter och
budtransporter.
Anropsstyrd linjetrafik/
kompletterings trafik
Direktupphandling SÄKO 2015
Dnr. 14/00379
UPPGIFTER OM TRAFIKERINGSUPPDRAGET/OBJEKTET
1. Färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor,
kommuntransporter och budtransporter.
1.1 Färdtjänst
Färdtjänst är en transportservice som man kan få tillgång till om man har en
långvarig funktionsnedsättning som gör att man har väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.
Det är färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst. Rätten till
färdtjänst är densamma överallt, men det finns ofta lokala eller regionala
kompletterande regler för färdtjänst. Det är kommunen som ansvarar för
färdtjänst och betalar kostnaden. Kommunen har möjlighet att överlåta
myndighetsutövningen, det vill säga handläggningen av färdtjänst och
riksfärdtjänst till Kollektivtrafikmyndigheten.
Den som önskar få färdtjänst ansöker om det hos sin kommun, som beslutar
utifrån hur svårt man har att förflytta sig på egen hand eller att använda
kollektiva färdmedel, och om det gäller resor inom kommunen eller även till
andra kommuner.
Beslutet kan också reglera till exempel om man har rätt till ledsagare, om
färdtjänsttillståndet är tillsvidare eller tidsbegränsat.
Reglerna för hur färdtjänsten får användas varierar mellan olika kommuner
Om man beviljas färdtjänst får man ett färdtjänsttillstånd. När en ansökan har
beviljats legitimerar kommunen färdtjänstresenären direkt i Beställarens
datorbaserade samordnings- och planeringssystem SAM3001 tillsammans med
de behov resenären har i samband med sina resor, till exempel ledsagare och
bärhjälp.
Färdtjänst omfattar resor med både personbil och specialfordon,
Multifunktionella fordon. Vissa resenärer klarar endast att resa med
Multifunktionella fordon medan andra klarar att resa med båda slagen.
Vid resa med färdtjänst så betalar resenären en egenavgift till föraren i samband
med resan så vida inte Beställaren beordrar annat.
Antal legitimerade för färdtjänst se bilaga 10 statistik.
1.2 Riksfärdtjänst
Personer som har en funktionsnedsättning som är stor och varaktig och inte kan
resa med allmänna kommunikationer till normala reskostnader kan beviljas
riksfärdtjänst efter ansökan hos kommunen. Riksfärdtjänst ansöks vid varje
resetillfälle.
Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild
angelägenhet av fritidskaraktär.
Resan görs inom Sverige från en kommun till en annan.
Riksfärdtjänst är i första hand med allmänna kommunikationer, det vill säga tåg,
flyg, buss eller en kombination av allmänna kommunikationer och taxi eller
specialfordon.
Endast när behov finns beviljas resa med taxi eller specialfordon hela vägen.
Direktupphandling SÄKO 2015
Dnr. 14/00379
1.3 Sjukresor
Resa till vårdinrättning med den allmänna kollektivtrafiken berättigar till
ersättning för utlägg. Om resan görs med bil berättigar den till ett
kostnadsbidrag.
Sjukresa med taxi kan användas när en persons medicinska tillstånd kräver detta
till och från vårdenhet eller annan vårdgivare som landstinget har vårdavtal med.
Även ej akuta bårtransporter förekommer.
Sjukresa till vårdinrättning med taxi förutsätter intyg från vårdgivaren i förväg.
Den som är berättigad till färdtjänst kan beställa sjukresa via
beställningscentralen utan intyg från vårdgivare.
Huvudregeln är att sjukresor skall beställas 2 vardagar innan vårdbesöket under
vardagar mellan kl. 07.00-17.00 för att kunna planeras i god tid. Detta gäller ej
akuta sjukresor som kan bokas dygnet runt utan intyg från vårdgivare.
Vid sjukresa med taxi betalar resenären en egenavgift, den som gör många
sjukresor kan erhålla högkostnadsskydd (frikort) för sina sjukresor.
Den som behöver göra en längre sjukresa med tåg eller flyg ansöker om det hos
Sjukresekontoret i Härnösand.
1.4 Kommunresor/kommuntransporter
En kommunresa kan vara resor till/från kommunala inrättningar som till
exempel daglig verksamhet för äldre eller personer med funktionsnedsättningar.
Det kan även vara andra resor som kommunen skall erbjuda, såsom
kommunanställda följeslagare som har följt med en vårdtagare till vården där
denne inte åker med hem och följeslagaren inte kan resa på annat sätt tillbaka,
eller resor inom socialtjänsten.
1.5 Budtransporter
En budtransport är en resa där det transporteras olika former av gods mellan
olika adresser.
Landstinget kan vid behov skicka labprover eller blod till andra sjukhus,
antingen som förbokad transport med samåkning eller akut transport som sker
direkt utan samåkning.
Det kan även gälla hjälpmedel eller bagage av olika slag som måste
transporteras mellan inrättningar eller till resenär.
2. Allmänt om linjetrafik med lätta fordon, anropsstyrd
linje/kompletteringstrafik och skolskjuts
Denna objektbeskrivning beskriver trafikeringsuppdraget linjetrafik med lätta
fordon, anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik och skolskjuts.
Direktupphandling SÄKO 2015
Dnr. 14/00379
2.1 Linjetrafik/kompletteringstrafik
För trafikeringsuppdraget gäller bilagda turlistor.
Turerna och sträckningen redovisas i Rebuslistorna under uppslag ”Rebuslistor
Linje” och ” Rebuslistor Anropsstyrd trafik”.
2.2 Skolskjuts
Ingår inte i detta trafikobjekt.
2.3 Trafikvolym
Linjetrafik med lätta fordon
Ingår inte i detta trafikobjekt.
Skolskjuts
Ingår inte i detta trafikobjekt.
Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik
Linjerna/turerna trafikeras på avrop.
2.4 Ersättning
För linjetrafik med lätta fordon och skolskjuts ersätts transportören med sek per
tur. Ersättningen regleras vid varaktig förändring med de i prisbilaga för linje
och skola lämnade förändringspriser.
För anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik ersätts transportören med
sek/körd km med passagerare i fordonet. Anbudspris redovisas på ”Prisbilaga 9
anbudsformulär”.
2.5 Kilometerproduktion
Ingår inte i detta trafikobjekt.
2.6 Resandestatistik
Ingår inte i detta trafikobjekt.
Direktupphandling SÄKO 2015
Dnr. 14/00379
2.7 Förklaringar av i Rebus angivna fordonstyper
Förkortning Förklaring
T
T4
T8
T Mult
SbB
Anmärkning
Taxi
Taxi 4 platser
Taxi 8 platser
Multifordon, rullstolsplats
Servicebuss 8-22 platser
2.8 Förklaringar till uppgifter i aktuellt objekt
2.8.1 Turlista
Utskrift ur databasen Rebus.
Turkod
Fordonstyp
Trafiktyp
Period
Ins. period
Turtyp F
Entreprenör
Turnr
Dagar 1-5
Dagar 6
Dagar 7
Anmärkning
Används internt av trafikhuvudman
Beskrivning av fordon enligt ovan
Används internt av trafikhuvudman
Period under vilken turen trafikeras
Period under vilken turen inte trafikeras
Fast förstärkning inräknad i totala produktionen.
Entreprenörens namn, förkortning
Nummer på avsedd tur
Helgfri måndag – fredag
Helgfri lördag
Söndag och helgdag
Innebär att det kan finnas avvikelser eller
förtydliganden.
Siffror ovanför första avgångstid anger turens längd i kilometer
Direktupphandling SÄKO 2015
Dnr. 14/00379
2.8.2 Produktionsspecifikation
Utskrift ur databasen Rebus. Listan avser kilometerproduktionen
Förkortning
TP
TPIND
LINJE
TURNR
TURKOD
DAGAR
PERIOD
INSPER
TURKOD
FORDTYP
OMLOPP
ENTREP
AVGHPL
ANKHPL
AVGTID
ANKTID
AVST
KORMIN
MAN, TIS o.s.v
M-S
S:a Vkm
Förklaring
Tabellperiod i databasen
Används internt av Beställaren
Linje
Nummer på avsedd tur
Används internt av Beställaren
Dagar som turen trafikerar, 1-5=mån-fre, 6=lör, 7
sön
Period under vilken turen går
Period under vilken turen inte går
Används internt av Beställaren
Fordonsklass, T.ex. T som står för Taxi
Beskriver om turen är inlagd i ett fordonsomlopp
Trafikföretagets namn, förkortat
Turens starthållplats
Turens sluthållplats
Turens avgångstid
Turens ankomsttid
Turens längd i meter
Turens längd i minuter
Måndag, Tisdag o.s.v.
Antal trafikeringsdagar under perioden, perioden
redovisas i övre delen
Summa producerade km under perioden
Direktupphandling SÄKO 2015
Dnr. 14/00379
2. BESKRIVNING AV ANBUDSOBJEKTET
FORDON OCH TRAFIKVOLYMER FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR M.M
För närvarande används 10 Multifordon och 10 AN fordon i Sollefteå.
Beträffande trafikvolymer se bilaga 10 statistik.
LINJETRAFIK MED LÄTTA FORDON SOLLEFTEÅ KOMMUN
Rebuslista
ANROPSSTYRD LINJETRAFIK/KOMPLETTERINGSTRAFIK MED LÄTTA
FORDON SOLLEFTEÅ KOMMUN
Linje 39 Sollefteå - Helgum
Linje 39 Ärtrik – Gideåberg
Linje 211 Sollefteå – Skadom
Linje 215 Sollefteå – Lugnvik
Linje 313 Rensjön – Ramsele
Linje 314 Tåsjöberg – Lasele kraftverk
Rebuslista
39 tur 5, 12
39 tur 31 (anslutning buss)
Linje 211 tur 3, 8
215 tur 5, 16, 18, 20, 22(vissa sträckor i
Kramfors kommun)
313
314 ( anslutning linje 41 )
Rebuslista
Rebuslista
Linje 360 Junsele – Västerås
360
Linje 377 Ramsele – Forsås
377
Linje 361 Junsele – Grundtjärn
361
Linje 378 Ramsele – Meåforsen
378
Linje 362 Junsele – Bredvattnet
362
Linje 379 Ramsele – Grythöglandet 379
Linje 363 Junsele – Gårelesele
363
Linje 380 Ramsele – Lungsjöbacken 380
Linje 364 Junsele – Tarasjönäs
364
Linje 381 Ramsele – Holme
381
Linje 365 Vallen – Backe
365
Linje 382 Ramsele – Tynnerås
382
Linje 366 Junsele – Omsjö
366
Linje 383 Edsele – Gammelmo
383
Linje 367 Junsele – Uman
367
Linje 384 Edsele – Lövåsen
384
Linje 368 Junsele – Brattsele
368
Linje 385 Edsele – Berg
385
Linje 369 Ramsele – Lillterrsjö
369
Linje 386 Husnäs – Runeåberg
386
Linje 370 Näsåker – Tallnäset
370
(anslutning linje 39)
Linje 371 Näsåker – Kilomon
371
Linje 387 Ramsele – Båtnäset
387
Linje 372 Näsåker – Kilforsen
372
Linje 388 Junsele – Kläppsjö
388
Linje 373 Tängstamon – Holme
373
(om torsdag helgdag körs turen onsdag)
(anslutning linje 312)
Linje 390 Sollefteå – Källsjön
390
Linje 374 Sollefteå – Backsjön
374
Linje 375 Junsele – Långvattnet
375
(om torsdag helgdag körs turen onsdag)
Direktupphandling SÄKO 2015
Dnr. 14/00379
SKOLSKJUTSTRAFIKEN LÄTTA FORDON SOLLEFTEÅ KOMMUN
Till/från skola
Rebuslista
KOMMENTARER TILL SOLLEFTEÅTRAFIKEN
Turnummer
Avvikelse
Anmärkning