Checklista för egenkontroll Vårdhygien

Transcription

Checklista för egenkontroll Vårdhygien
1 (6)
Vårdhygien Stockholms län
2015-06-25
Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
Checklistan kan med fördel fyllas i direkt i datorn och därefter sparas samt
skickas med e-post till respektive avtalshandläggare inom Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Frågorna i checklistan är ställda utifrån Hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) och Patientsäkerhetslagen (2010:659).
I Hälso- och sjukvårdslagen (2 a §) slås fast att ”Hälso- och sjukvården skall
bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär bland
annat att den ska särskilt
”vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose
patientens behov av trygghet i vården och behandlingen”.
Vidare säger Hälso- och sjukvårdslagen (2 e §) ”Där det bedrivs hälso- och
sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som
behövs för att god vård skall kunna ges”.
Patientsäkerhetslagen stadgar att ”Hälso- och sjukvårdspersonalen ska
utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och
sjukvård som uppfyller dessa krav” (6 kap., 1 §).
Vad är god vårdhygienisk standard?
Personal
 Goda kunskaper om smitta och smittförebyggande arbetssätt.
 Rätt beteende vid kontakt med patienter och vid hantering av
medicintekniska produkter.
 Tillräckligt med tid för att kunna tillämpa sina kunskaper.
Lokaler
 Rätt utformade och inredda för att personalen ska kunna tillämpa
ett smittförebyggande arbetssätt i alla situationer.
Utrustning
 Tillgång till utrustning som medger att personalen tillämpar ett
smittförebyggande arbetssätt.
 Rätt utformning och förpackning av alla medicintekniska produkter.
 Rätt rengöring/desinfektion/sterilisering av medicintekniska
produkter som ska användas till flera patienter.
2 (6)
2015-06-25
Checklista vid uppföljning utifrån
vårdhygieniska aspekter.
Husläkarverksamhet ……………….………….………………………………………
Ifyllt av ………………………….………………. Titel ..………………………………
Datum ……………………
Basala hygienrutiner
1. Följer all personal oavsett yrkeskategori, att vid vård,
undersökning och behandling använda arbetsdräkt (byxa +
kortärmad överdel eller kortärmad klänning) som tillhandahålls
och tvättas av arbetsgivaren? (enl. SOSFS 2015:10)
Ja
Nej
2. Finns möjlighet för all personal oavsett yrkeskategori, att byta
arbetsdräkt varje dag och vid behov?
Ja
Nej
3. Kommer krav att ställas, att all personal oavsett yrkeskategori,
inte bär armbandsur, smycken, förband, stödskenor eller
motsvarande på händer och underarmar. Naglarna ska vara
korta och fria från konstgjorda föremål? (enligt SOSFS 2015:10)
Se också basala hygienrutiner
www.vardgivarguiden.se/vardhygien
Ja
Nej
4. Finns möjlighet till handtvätt och handdesinfektion för personal
i varje lokal där patienter undersöks och behandlas samt i rum
där orena instrument, utensilier, kroppsvätskor och tvätt o/e
sopor hanteras?
Ja
Nej
5. Finns vägghängda hållare för flytande tvål, torkpapper,
alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, engångsplastförkläden,
undersökningshandskar och stänkskydd i varje lokal där
patienter undersöks och behandlas samt i rum där orena
instrument, utensilier och kroppsvätskor hanteras?
Ja
Nej
6. Finns vägghängda hållare för handdesinfektionsmedel i alla
förråd och vid skåp för förrådshållning?
Ja
Nej
Om Nej på någon av punkterna 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Ange skäl nedan.
Kommentar:
3 (6)
2015-06-25
Lokaler och utrustning
1. Utförs lilla kirurgin i rum där arbetsbänkar är fria från
medicintekniska produkter/utrustning, pärmar mm?
Ja
Nej
2. Är verksamheten organiserad så att lilla kirurgin inte utförs i
rum där laboratorieverksamhet och/ eller
provtagningsverksamhet sker?
Ja
Nej
3. Finns det skåp för förvaring av sterila respektive höggradigt
rena medicintekniska produkter?
Ja
Nej
4. Finns det tillräckligt med förråd för medicintekniska
engångsprodukter samt för rengjorda och desinfekterade
flergångsprodukter/utrustning/hjälpmedel, med renhetsgraden
ren?
Ja
Nej
5. Används sterila medicintekniska produkter för engångsbruk vid
hemsjukvård?
Ja
Nej
6. Är hantering kvalitetssäkrad vid transport av sterila engångs
instrument o/e sterila flergångsinstrument samt höggradigt
rena medicintekniska produkter, fram till
behandlingsmomentet?
Ja
Nej
7. Används alltid punktionssäker behållare vid provtagningsplats
( även i patientens hem)?
Ja
Nej
8. Är hanteringen, transporten av använda (orena)
flergångsinstrument och utrustning, kvalitetssäkrad tillbaka till
mottagningen, för rengöring, desinfektion?
Ja
Nej
9. Används förrådslåda med lock för skyddsutrustning och
eventuella medicintekniska produkter i patienters hem?
Ja
Nej
10. Används kylväska för transport av ex.vis urinodlingar till
mottagningens kylskåp?
Ja
Nej
11. Finns desinfektionsrum med spoldesinfektor och
diskdesinfektor med torkprogram samt kylskåp för exempelvis
urinodlingar?
Ja
Nej
12. Är ytan i desinfektionsrummet så väl tilltagen, att kontakt
mellan oren och ren yta undviks?
Ja
Nej
13. Finns särskilt undersökningsrum för patienter med smittsam
sjukdom?
Ja
Nej
14. Finns toalett att avdela till patient med diarré?
Ja
Nej
15. Finns omklädningsrum och wc och dusch för all personal
oavsett yrkeskategori?
Ja
Nej
16. Sänds arbetskläder för extern cirkulationstvätt?
Ja
Nej
4 (6)
2015-06-25
17. Förrådshålls rena arbetskläder på hyllor i skåp i
omklädningsrum?
Ja
Nej
18. Finns vägghängd hållare för alkoholbaserat
handdesinfektionsmedel vid skåp/hyllor för rena arbetskläder?
Ja
Nej
19. Finns ställning på hjul för tvättsäck för orena arbetskläder?
Ja
Nej
20. Finns vägghängd hållare för alkoholbaserat
handdesinfektionsmedel vid tvättsäck för orena arbetskläder?
Ja
Nej
1. Används SLL:s centralupphandlade kemtekniska produkter?
Ja
Nej
2. Används alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid för
ytdesinfektion/punktdesinfektion i undersöknings/
behandlings/desinfektionsrum enligt dokument Rengöring och
Desinfektion av ytor i vårdmiljö (ROD)?
www.vardgivarguiden.se/vardhygien
Ja
Nej
3. Följs tillverkarens anvisningar för rengöring och desinfektion av
flergångsprodukter?
Ja
Nej
4. Används diskdesinfektor med torkprogram för rengöring och
desinfektion av instrument, masker, nebulisatorer etc. (gäller
flergångsprodukter)?
Ja
Nej
Ja
Nej
Kommentar:
Rengöring och desinfektion
Kommentar:
Städ
Kommer städning i mottagningens lokaler, att utföras enligt
dokumentet, Städning i vårdmiljö (SIV)?
www.vardgivarguiden.se/vardhygien
5 (6)
2015-06-25
Rutiner
1. Finns skrivna rutiner för rengöring och desinfektion av
instrument och utrustning för undersökning och behandling
som ska användas till flera patienter?
Ja
Nej
2. Finns skrivna rutiner för huddesinfektion vid injektioner,
invasiva ingrepp, punktioner och hantering av kärlkatetrar?
Ja
Nej
3. Finns skrivna rutiner för hantering av injektionsläkemedel inkl.
NaCl (flushvätska) om ampuller för flerpatientbruk används?
Ja
Nej
4. Finns rutiner för iordningsställande av
omläggningsvagn/rullbord för såromläggning inför varje patient
och desinfekterad yta vid hemsjukvård?
Ja
Nej
5. Kasseras öppnade produktförpackningar med styckeförpackade
höggradigt rena/sterila förband/kompresser efter varje
omläggning, gäller även i hemsjukvård?
Ja
Nej
1. Används tjänst av sterilteknisk enhet som är certifierad
(kvalitetssäkrad gällande standarder, normer etc.) för
flergångsinstrument som ska ha renhetsgraden steril?
Ja
Nej
2. Avstår verksamheten från inköp av medicintekniska produkter
utanför avtal (SLL el. annat)?
Ja
Nej
Rengörings-/desinfektionsanvisning på svenska?
Ja
Nej
Rengörings-/desinfektionsmetod anpassad till svensk vård?
Ja
Nej
Att produkten uppfyller krav i svensk eller europeisk standard?
Ja
Nej
Att steril produkt är förpackad i transport– och avdelnings- och
produktförpackning?
Ja
Nej
Kommentar:
Inköp
Om Nej på fråga 2, har då krav ställts på:
Kommentar:
6 (6)
2015-06-25
Personal
1. Har all personal oavsett yrkeskategori fått utbildning i
grundläggande vårdhygien?
Ja
Nej
2. Har all personal oavsett yrkeskategori genomfört E-utbildning i
basala hygienrutiner? www.vardgivarguiden.se/vardhygien
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
3. Är följande handlingsprogram inom Stockholms län, kända och
följs av all personal oavsett yrkeskategori?
www.vardgivarguiden.se/vardhygien
Handlingsprogram för/vid:
* Blodburen smitta
* Calicivirus s.k. vinterkräksjukan
* ESBL
* ESBLCARBA
* Legionella, PM3 Förebyggande åtgärder
* MRSA
* Screening av patient med vårdkontakt utomlands
* Tuberkulos
* VRE
4. Finns Vårdhygiens hemsida som ”favorit” på datorn för att få
information om reviderade handlingsprogram och nya
dokument?
Kommentar:
Rekommendationer:
• Vårdhygien Stockholms läns hemsida sparas som ”favorit” på datorn
www.vardgivarguiden.se/vardhygien
•
Vårdhygienisk standard- Instrument för utvärdering genom
självskattning, se dokument på Vårdhygiens hemsida.
•
Egenkontroll, följsamhet till basala hygienrutiner.
Checklista-basala hygienrutiner, se dokument på Vårdhygiens
hemsida.