Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Transcription

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik
Styrande dokument
Rutindokument | Rutin
Kvalitetshandbok för medicintekniska
produkter och tjänster Del 2
Sida 1 (7)
Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
MEDICINSK TEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-507
GODKÄNT DATUM
2016-01-09
ANSVARIG
ULF HÖKFORS
VERSION
5.0
Sida 2 (7)
Innehållsförteckning
Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik ...................................................... 1
Allmänt ................................................................................................... 3
Verksamhetschef MT ............................................................................. 3
Verksamhetsutvecklare MT .................................................................... 4
Kvalitetssamordnare MT ........................................................................ 4
Upphandlingsansvarig MT ..................................................................... 4
Investeringsansvarig MT ........................................................................ 4
Utbildningskoordinator MT.................................................................... 5
Funktionsansvarig MT............................................................................ 5
Produktspecialist MT.............................................................................. 5
Systemspecialist MT .............................................................................. 6
Utrustningsspecialist MT........................................................................ 6
Medarbetare MT ..................................................................................... 6
Kvalitetsgrupp MT ................................................................................. 7
Upphandlingsgrupp MT ......................................................................... 7
Verksamhetssystems förvaltningsgrupp MT .......................................... 7
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
MEDICINSK TEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-507
GODKÄNT DATUM
2016-01-09
ANSVARIG
ULF HÖKFORS
VERSION
5.0
Sida 3 (7)
Allmänt
Länsteknik Medicinsk Teknik ansvarar för hantering av tilldelade medicintekniska produkter och medicinska informationssystem (service, underhåll
och support).
För aktuellt uppdrag se: Uppdrag Länsteknik och Medicinsk Teknik
Detta dokument innehåller endast de roller som är unika för verksamhetsområdet Medicinsk Teknik.
Länsteknikgemensamma roller beskrivs i dokumentet Roller och Ansvar Länsteknik
Ansvaret är inom verksamheten är fördelat enligt nedan.
Verksamhetschef MT
Verksamhetschef MT ansvarar för medicintekniska verksamheten enligt
uppdrag i ledningssystemet (se kvalitetshandboken för medicintekniska produkter och tjänster). Uppdraget innefattar tekniska ansvaret för tilldelade
medicintekniska produkter och medicinska informationssystem.
Se Medicintekniska produkter och tjänster – kvalitetshandbok, uppdrag
”Tekniskt ansvar”; Ansvar
Detta innebär att:
 utrustningen är tekniskt säker och uppfyller legala kriterier för säkerhet
under hela sammanlagda användningstiden
 implementera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (med stöd
av Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster)
 teckna överenskommelser med vårdverksamheter
 i samråd med berörd verksamhetschef utarbeta och genomföra underhållsprogram för registrerade medicintekniska produkter
 uppgifter som registreras vid utfört underhåll används för förbättring av
underhåll, som underlag vid anskaffning samt återkoppling till användare
och tillverkare
 meddela verksamhetschefer/divisionschefer när omdisponering och återanskaffning påkallas ur teknisk synpunkt
 i samråd med berörd verksamhet, samordna och teckna, serviceavtal med
extern leverantör
 fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet
 utöva egenkontroll d.v.s. systematisk följa upp och utvärdera verksamheten samt kontrollera att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem
Utöver detta ansvarar Verksamhetschef MT för verksamhetsområdets ekonomi.
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
MEDICINSK TEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-507
GODKÄNT DATUM
2016-01-09
ANSVARIG
ULF HÖKFORS
VERSION
5.0
Sida 4 (7)
Verksamhetsutvecklare MT
Verksamhetsutvecklare MT ansvarar för:
 arbetsuppgifter utdelade av MT chef
 att tillsammans med Verksamhetschef MT upprätta och följa upp MT:s
verksamhetsplan och tillhörande aktiviteter
 utbildningsplanering för den medicintekniska personalen
 veckoplanering och närvarobevakning
 uppföljning av underhållsprocessen
Deltar i nationella och internationella projekt och arbetsgrupper inom det
medicintekniska området.
Kvalitetssamordnare MT
Kvalitetssamordnare MT ansvarar för:
 att upprätta och följa upp verksamhetens ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete
 att tillsammans med MT chef upprätta, utföra och följa upp verksamhetens kvalitetsplan
 avvikelsehantering (avvikelseansvarig inom MT)
 att samordna verksamhetens kvalitetsarbete
 att upprätthålla verksamhetens kvalitetsdokumentations aktualitet
 att planera, sammankalla, följa upp och dokumentera verksamhetens kvalitetsgrupps arbete
Upphandlingsansvarig MT
Upphandlingsansvarig MT-ingenjör samordnar upphandlingsgrupp MT. I
uppdraget ingår:
 att hålla kravspecifikationsmallar uppdaterade
 att fördela upphandlingsuppdrag till upphandlingsgrupp MT
Investeringsansvarig MT
Utsedd investeringsansvarig svarar för att sammanställa investeringsunderlag från produktansvariga MT och vara Medicinsk Tekniks kontaktperson
gällande investeringsfrågor mot verksamheterna.
I uppdraget ingår att:
 ta in nyinvesteringsönskemål från verksamheterna
 sammanställa äskningsunderlag för perioden utifrån underlag från
produktansvariga i samråd med berörda verksamheter
 övergripande samordna prioriteringen av investeringarna utifrån given budget
 hantera och samordna akuta äskningar
 kontinuerligt under året följa upp gjorda investeringar mot given
budget
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
MEDICINSK TEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-507
GODKÄNT DATUM
2016-01-09
ANSVARIG
ULF HÖKFORS
VERSION
5.0
Sida 5 (7)
Utbildningskoordinator MT
Utsedd utbildningsansvarig planerar, genomför och följer upp utbildningar
till vårdpersonal. Denne ska även fungera som samordnare vid externt upphandlade utbildningar.
Utbildningskoordinatorn ansvarar för samordning av apparatspecifika utbildningar, följer upp kompetensfördelning och kommande behov.
Funktionsansvarig MT
Utsedda funktionsansvariga MT svarar för tillämpning av "Överenskommelser mellan Medicinsk Teknik och NLL verksamheter" inom respektive område.
Uppdraget innebär bl.a. att vara Verksamhetschef MT behjälplig i upprättande och uppföljning av ”Överenskommelser, bilaga omfattning”, enligt
särskild mall i Kvalitetshandboken. I uppdraget ingår:
 planering, genomförande och uppföljning av teknikronder
 att, i samråd med berörd systemspecialist MT, bedöma kompatibilitet mellan ny och äldre utrustning ur driftekonomiskt och säkerhetspunkt
 att sammanställa reinvesteringsunderlag inom området
 samordna och följa upp externa serviceavtal
I de fall ett medicinskt informationssystem ingår i funktionsansvaret så
sker uppföljning i samråd med FLIT/MT, Driftansvarig IT och Utrustnings/Systemspecialist MT.
Produktspecialist MT
Produktspecialist MT svarar för investeringsplanering samt svarar för en
samordningsfunktion för länsövergripande frågor gällande tilldelade produktområden inom ramen för medicinteknisk utrustning som ägs av Länsteknik. Arbetet sker med stöd av Funktionsansvariga MT och rapporteras till
Investeringsansvarig MT.
I uppdraget ingår:





att sammanställa reinvesteringsunderlag för den gällande tekniska
livslängden
att svara för omplacering av utrustning där detta kan ersätta investeringar
att samordna och följa upp ingångna överenskommelser vid investeringar, ex utbildningar
samordning och uppföljning av serviceavtal inom tilldelat produktområde
att, i samråd med berörd utrustnings-/systemspecialist MT, bedöma
kompatibilitet mellan ny och äldre utrustning ur ett driftekonomisktoch säkerhetsperspektiv
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
MEDICINSK TEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-507
GODKÄNT DATUM
2016-01-09
ANSVARIG
ULF HÖKFORS
VERSION
5.0
Sida 6 (7)
Systemspecialist MT
Denna roll finns beskriven i Roller och ansvar Länsteknik.
Utsedd ingenjör/tekniker ansvarar för:
 planering, genomförande och samordning av service och underhåll
på tilldelad medicinska informationssystem.
 att planerade ändringar som påverkar Länsteknik infrastruktur är dokumenterade i Länsteknik produktionskalender
Arbetet sker i samarbete med Driftansvarig IT och Utrustningsspecialist MT.
Systemspecialist MT säkerställer att fastställda aktiviteter i förvaltningsplan
utförs.
Utrustningsspecialist MT
Utsedd Ingenjör/tekniker ansvarar för planering och genomförande av service och underhåll på tilldelad medicinteknisk utrustning.
I uppdraget ingår att:




dokumentera åtgärder
genomföra planering, dokumentering och uppföljning av åtgärder
säkerställa att periodiskt underhåll genomförs
uppgradering, uppdatering






registreringsuppgifter
upprätta rutiner/instruktioner/checklistor
planera och genomföra riskhantering
sammanställa reinvesteringsunderlag för utrustningen
godkänna leveranser ur ett tekniskt perspektiv
planera och genomföra riskhantering
 tekniskt utreda avvikelser
I de fall den medicintekniska utrustningen ingår i ett medicinskt informationssystem ska arbetet ske i samarbete med Driftansvarig IT och Systemspecialist MT.
Medarbetare MT
Enligt patientsärhetslagen omfattar Hälso- och sjukvårdspersonal även medicinteknisk personal (biträder legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal).
Service, underhåll och support av medicintekniska produkter får endast utföras av den som har dokumenterad kompetens inom området. Se dok: Systemspecialist Ansvar – Medicinsk Teknik och Utrustningsspecialist Ansvar –
Medicinsk Teknik.
Varje medarbetare ansvarar för att tilldelade arbetsuppgifter blir utförda
enligt gällande krav och riktlinjer (vårdgivare, myndigheter)
Den enskilde medarbetaren har ansvar att meddela behov av utbildning
och hjälpmedel för tilldelade arbetsuppgifter.
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
MEDICINSK TEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-507
GODKÄNT DATUM
2016-01-09
ANSVARIG
ULF HÖKFORS
VERSION
5.0
Sida 7 (7)
Varje anställd skall aktivt delta i kvalitetsarbetet och därefter ställda riktlinjer.
Kvalitetsgrupp MT
Kvalitetsgruppen står för länsövergripande tänkande, svarar för upprättande
och uppföljning av länsövergripande rutiner samt för ett strukturerat kvalitetsarbete inom MT verksamheten. Gruppen fungerar även som stöd till övrig personal vid framtagande av rutiner/arbetsinstruktioner/arbetssätt som
berör verksamheten.
Kvalitetsgruppen fungerar även som stöd till övriga verksamhetsområden
inom Länsteknik vid exempelvis framtagande av rutiner/arbetsinstruktioner/arbetssätt.
Upphandlingsgrupp MT
Upphandlingsgruppen inom Medicinsk Teknik svarar för upprättande av
kravspecifikationer vid anskaffning av medicintekniska utrustningar inom
verksamhetens uppdrag. I uppdraget ingår:
 samordna upphandlingsarbetet inom Medicinsk Teknik
 representera Medicinsk Teknik i upphandlingsgrupper
 att sammanställa reinvesteringsunderlag från funktionsansvariga och
utrustningsansvariga
Verksamhetssystems förvaltningsgrupp MT
Svarar för att rutiner och arbetssätt gällande systemet finns och är uppdaterade och att funktionerna utifrån Länstekniks riktlinjer är säkerställda.
Svarar även för att utföra uppdateringar i verksamhetssystemet utifrån kvalitetsgruppens, ledningsgruppens riktlinjer, superusers i systemet.
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
MEDICINSK TEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-507
GODKÄNT DATUM
2016-01-09
ANSVARIG
ULF HÖKFORS
VERSION
5.0