Rutin för Driftsättning - Länsteknik

Transcription

Rutin för Driftsättning - Länsteknik
Sida 1 (10)
Styrande dokument
Rutindokument | Rutin
RUTIN FÖR
DRIFTSÄTTNING
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-749
GODKÄNT DATUM
2015-10-29
ANSVARIG
STEFAN LUNDSTRÖM
VERSION
1.0
Sida 2 (10)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Rutin driftsättning ....................................................................................... 3
Syfte ........................................................................................................ 3
Planera driftsättning................................................................................ 3
Installera och testa .................................................................................. 5
Överföra till produktion .......................................................................... 7
Följ upp driftsättning .............................................................................. 9
Akut driftsättning.................................................................................. 10
Mallar/Checklistor/Verktyg .................................................................. 10
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-749
GODKÄNT DATUM
2015-10-29
ANSVARIG
STEFAN LUNDSTRÖM
VERSION
1.0
Sida 3 (10)
Rutin driftsättning
Syfte
Målgrupper
Dokumentets målgrupper är den personal inom Länsteknik som är inblandade i driftsättning samt andra verksamheter (kund) som berörs av arbetet.
Planera driftsättning
Planera driftsättning startar när RFC (Ändringsbegäran) godkänts och leveransen inkommit.
Initialt består arbetet av att upprätta detaljerade driftsättningsplaner för driftsättning i testmiljön, därefter förbereds och planeras driftsättningen i produktionsmiljön i detalj. Justering av planerna kan sedan behöva göras löpande under hela perioden fram till driftsättningen i produktionsmiljön. Innehåll och inriktning av planeringen beror på hur komplex miljön är och
omfattningen på den nya/förändrade tjänsten. Resultatet av aktiviteten är en
detaljerad driftsättningsplan, och förberedd personal.
Syfte
Syftet är att säkerställa en detaljplanerad tid och resursplan. Syftet är också
att förbereda personal och underlätta berörda intressenters arbete.
Aktiviteter i Planera driftsättning
Planera driftsättning består av följande aktiviteter:
Klargör innehåll /
omfattning av
leveransen
Godkänd RFC
Klargör hur
driftsättningen ska
genomföras
Klargör ansvarsfördelningen
Säkerställ
acceptanskriterierna för
driftsättning
Driftsättningsplan
Planera för
driftsättning
Utforma
återställningsmetod
Förbered för
driftsättning
Allt förberett?
Nej
Vad
Klargör innehåll i och omfattningen av leveransen
Beskrivning
Omfattningen och innehållet i leveransen beskrivs.
Ansvarig
Driftsättningskoordinator
Medverkande
FLIT/MT, Personer med nödvändig teknisk kompetens (t.ex.
Tjänsteansvarig, Systemspecialist, Driftansvarig, leverantör
etc.)
Vad
Klargör hur driftsättningen ska genomföras
Beskrivning
Här ingår att ta fram relevanta planer för driftsättning. Planeringen kan avse:

Testplanering

Logistikplanering
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-749
GODKÄNT DATUM
2015-10-29
ANSVARIG
STEFAN LUNDSTRÖM
VERSION
1.0
ja
Förberedd
personal
Sida 4 (10)

Leveransplanering

Planering för produktionssättning
Ansvarig
Driftsättningskoordinator
Medverkande
FLIT/MT, Personer med nödvändig teknisk kompetens (t.ex.
Tjänsteansvarig, Systemspecialist, Driftansvarig, leverantör
etc.)
Vad
Klargör ansvarsfördelningen
Beskrivning
Ansvaret för driftsättningen klargörs och hur samarbetet ska
fungera med intressenterna tydliggörs.

Säkerställ att verksamhetsansvariga är väl införstådda och överens om den kommande förändringen.

Tydliggör ansvarfördelningen inom teamet som är
ansvarig för driftsättningen.
Ansvarig
Driftsättningskoordinator
Medverkande
FLIT/MT, Personer med nödvändig teknisk kompetens (t.ex.
Tjänsteansvarig, Systemspecialist, Driftansvarig, leverantör
etc.)
Vad
Säkerställ acceptanskriterierna för driftsättning

Beskrivning

I driftsättningsarbetet ska det finnas kriterier för
godkänt/icke godkänt att gå vidare i driftsättningen
Acceptanskriterierna för driftsättning avser de kriterier som måste vara uppfyllda för att en leverans
ska implementeras i produktionsmiljön.
Ansvarig
Driftsättningskoordinator
Medverkande
FLIT/MT, Personer med nödvändig teknisk kompetens (t.ex.
Tjänsteansvarig, Systemspecialist, Driftansvarig, leverantör
etc.) och representant/er från verksamheten.
Vad
Planera för driftsättning
Beskrivning
Planeringen av driftsättning innehåller bl.a.:

riskanalys

överföringslogistik- och uppgraderingsfrågor

kompetensöverföring

information

Registrering i Medusa
Övervakningsansvarig, berörda supportenheter, informatörer
och andra berörda informeras om den kommande driftsättningen.
OBS! Vid ev. avvikelse på tidplan och innehåll ska detta
meddelas CM för nytt beslut i CAB.
Ansvarig
Driftsättningskoordinator
Medverkande
FLIT/MT, Personer med nödvändig teknisk kompetens (t.ex.
Tjänsteansvarig, Systemspecialist, Driftansvarig, leverantör
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-749
GODKÄNT DATUM
2015-10-29
ANSVARIG
STEFAN LUNDSTRÖM
VERSION
1.0
Sida 5 (10)
etc.) och representant/er från verksamheten.
Vad
Utforma återställningsmetod
Beskrivning
Återställningsmetod och plan för att kunna backa tillbaka
utformas
Ansvarig
Driftsättningskoordinator
Medverkande
FLIT/MT, Personer med nödvändig teknisk kompetens (t.ex.
Tjänsteansvarig, Systemspecialist, Driftansvarig, leverantör
etc.)
Vad
Förbered för driftsättning
Beskrivning
Är driftorganisationen redo för driftsättning av leveransen?
Har potentiella risker hanterats? Är berörda roller informerade och utbildade? Har det skett några ändringar i sista
minuten?
Kontroll sker mot lista Acceptanskriterer.
Ansvarig
Driftsättningskoordinator
Medverkande
FLIT/MT, Personer med nödvändig teknisk kompetens (t.ex.
Tjänsteansvarig, Systemspecialist, Driftansvarig, leverantör
etc.)
Vad
Beslut – Allt förberett?
Beskrivning
Beroende på utfall av uppfyllnad av acceptanskriterier avgörs här om man kan gå vidare till nästa aktivitet som är
Installation och Test eller om man måste säkra upp föregående aktiviteter.
OBS! Om konsekvensen av beslutet påverkar tidplan ska
CM kontaktas för nytt beslut/inplanering av datum i leveranskalendern.
Ansvarig
Driftsättningskoordinator
Medverkande
FLIT/MT, Personer med nödvändig teknisk kompetens (t.ex.
Tjänsteansvarig, Systemspecialist, Driftansvarig, leverantör
etc.)
Installera och testa
Aktiviteten föregås av att kontroll skett att Acceptanskriterierna är uppfyllda
för att driftorganisationen ska vara förberedd på att tjänsten kommer att installeras/testas och snart vara överförd till produktion.
I det fall det finns en testmiljö genomförs testerna där, om inte så genomförs
testerna i produktionsmiljön.
Utifrån upprättade detaljplaner installeras och testas leveransen. Här används
alla de delar som leveransen består av (hårdvara, mjukvara, instruktioner
etc.). Resultatet är en tjänst redo för produktion och erfarenheter av genomförd driftsättning.
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-749
GODKÄNT DATUM
2015-10-29
ANSVARIG
STEFAN LUNDSTRÖM
VERSION
1.0
Sida 6 (10)
Syfte
Kvalitetssäkra gjord planering av driftsättning, testa leveransen samt säkerställa att eventuella avvikelser upptäcks och hanteras.
OBS! Verifiering av tjänstens funktionalitet testas i systemutvecklingsprocessen. I detta steg verifieras enbart driftsättningen och att tjänsten går att
använda.
Aktiviteter i Installera och testa
Installation och test består av följande aktiviteter:
Driftsättningsplan
Förberedd
personal
Hantera IT
stödtjänster
Skapa
återställningspunkt
Installera
leveransen
Test i test-/
produktionsmiljö
Leverans
Beslut
Redo för
produktion?
Nej
Vad
Hantera IT stödtjänster
Beskrivning
IT Stödtjänster t.ex. servrar, operativsystem, brandväggar,
nätverk etc. kontrolleras och vid behov uppdateras.
Eftersom dessa kommer att ha avgörande betydelse vid testandet av leveransen är det viktigt att säkerställa att t.ex.
rutinmässiga säkerhetsuppdateringar är genomförda.
Ansvarig
Systemspecialist
Vad
Skapa återställningspunkt
Beskrivning
Skapar en arkivkopia av systemet före leverans, arkivkopian
är ett referensvärde (base line) för levereransen, dvs. ett fryst
läge som går att backa tillbaka till.
Ansvarig
Systemspecialist
Vad
Installera leveransen
Beskrivning
I installera leveransen ingår bl.a. att koppla ihop komponenterna, förbereda installationen och leveransdokumentationen,
installera och kontrollera leveranspaketet.
Ansvarig
Systemspecialist
Vad
Testa i test-/produktionsmiljö (Leveranskontroll)
Beskrivning
Tester genomförs enligt upprättad testplan som gjorts i
samband med planeringen av driftsättningen för att veta vad,
hur och i vilken miljö testen ska genomföras.
Kontrollerar att tjänstekomponenterna är väl integrerade och
fungerar tillsammans och om leveransen kan överföras till
produktion.
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-749
GODKÄNT DATUM
2015-10-29
ANSVARIG
STEFAN LUNDSTRÖM
VERSION
1.0
Verifierad
driftsättning i
test/
produktionsmiljö
Sida 7 (10)
Säkerställer att tjänsten med tillhörande applikationer och
infrastruktur kan överföras till produktionsmiljön på ett
kontrollerat sätt.
Prestandan på tjänsten analyseras
Ansvarig
Driftsättningskoordinator
Medverkande
Nödvändig teknisk kompetens
Vad
Beslut – Redo för produktion?
Beskrivning
Beslut om överföring till produktion tas av CAB i ändringsprocessen. Återrapportera därför till CM att produkten är
testad och klar.
Beslutet i CAB grundar sig på resultatet av installationen
och testerna och status på acceptanskriterierna.
Ansvarig
Driftsättningskoordinator -> CM
Medverkande
Nödvändig teknisk kompetens
Överföra till produktion
Överföring till produktionsmiljö ska alltid föregås av ett beslut i CAB utifrån
testernas resultat och kontroll att är på plats som verifieras mot Acceptanskriterierna i Checklistan för Driftsättning.
Här genomförs nödvändiga aktiviteter för att överföra tjänsten i produktion.
Det kan t.ex. handla om att aktivera övervakning och att släppa in slutanvändare i systemet. I och med denna aktivitet är tjänsten produktionssatt.
Aktiviteter i Överföra till produktion
Överföra till produktion består av följande aktiviteter:
Verifierad
driftsättning i test/
produktionsmiljö
Aktivera i
produktion
Driftsättning
Avveckla/Stäng
gamla tjänster
Konfigurationshantering
Förberedd personal
Support
Vad
Aktivera i produktion
Beskrivning
Det kan t.ex. handla om att aktivera övervakning
och om att släppa in slutanvändare i systemet.
Ansvarig
Driftsättningskoordinator
Vad
Support
Beskrivning
För att kunna hantera drift- och supportproblem så fort som
möjligt ges extra support av den förändrade/nya tjänsten i
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-749
GODKÄNT DATUM
2015-10-29
ANSVARIG
STEFAN LUNDSTRÖM
VERSION
1.0
Driftsatt tjänst
Sida 8 (10)
början.
Planering vad/när/hur/vilka görs under förbered för produktionssättning.
Incidenter ska kopplas till den ändring som genomförts, om
möjligt i ärendehanteringssystemet och på så sätt att spårbarheten fungerar åt bägge håll: en RFC kan hitta ”sina”
incidenter och en incident kan spåras till en eventuell förändring som orsakat den.
Ansvarig
Driftsättningskoordinator
Medverkande
FLIT/MT, Teknikakuten
Vad
Avveckla/Stäng gamla tjänster
Beskrivning
Tjänster som utgår i och med driftsättningen av den nya
tjänsten, stängs.
Avveckling av Tjänster i Medusa, städa bort inaktuella
stöddokument för TA (t ex livlinan)
Ansvarig
Driftsättningskoordinator
Medverkande
FLIT/MT och Tjänsteansvarig
Vad
Konfigurationshantering
Beskrivning

Komponenter som blivit överflödiga i tjänstestruktur i Medusa tas bort.

Systemdokumentation upprättas/uppdateras med
nya/förändrade komponenter och konfigurationer.

Tjänsteansvarig meddelas för ev. uppdatering av
tjänstekatalogen
Ansvarig
Driftsättningskoordinator
Medverkande
FLIT/MT och Tjänsteansvarig
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-749
GODKÄNT DATUM
2015-10-29
ANSVARIG
STEFAN LUNDSTRÖM
VERSION
1.0
Sida 9 (10)
Följ upp driftsättning
En kontroll görs att intressenterna kan använda den driftsatta tjänsten som
det är tänkt. För att underlätta för kunderna kan det bli aktuellt med förstärkt
support på tjänsten den första tiden. En utvärdering görs av att driftsättningen har gjorts enligt överenskomna rutiner. Resultatet är en verifierad driftsatt
tjänst.
Syfte
Syftet är att säkerställa en effektiv drift av tjänsten och att berörda intressenter kan använda tjänsten enligt uppställda krav.
Aktiviteter i Följ upp driftsättning
Följa upp driftsättning består av följande aktiviteter:
Driftsatt
tjänst
Verifiera
driftsättningen
Granska och stäng
driftsättningen
Överlämning
Vad
Verifiera driftsättningen
Beskrivning
När alla driftsättningsaktiviteter är genomförda verifieras att
den driftsatta tjänsten kan användas av alla inblandade
parter som tänkt. Här görs också insamling av de berörda
intressenternas synpunkter på genomförd driftsättning.
Ansvarig
Driftsättningskoordinator
Medverkande
Berörda t.ex. Teknikakuten, beställare av RFC, användare
etc.
Vad
Granska driftsättningen och lämna till CM
Beskrivning
Här görs en granskning av att driftsättningen har gjorts i
enlighet med överenskomna rutiner

Driftsättningen är klar när ansvaret är överfört till
tjänsteansvarig

Återkoppling av resultatet görs till CM

CM utvärderar driftsättningen och beslutar om
eventuell PIR och stänger ärendet
Ansvarig
Driftsättningskoordinator -> CM
Vad
Överlämning
Beskrivning
Här ska Driftsättningskoordinatorn lämna över till utsedd
mottagare av tjänsten (Tjänsteansvarig om sådan finns).
Här ska bl.a. annat SLA:s och OLA:s vara upprättade eller
reviderade.
Ansvarig
Driftsättningskoordinator
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-749
GODKÄNT DATUM
2015-10-29
ANSVARIG
STEFAN LUNDSTRÖM
VERSION
1.0
Verifierad
driftsatt
tjänst
Sida 10 (10)
Akut driftsättning
Vad
Akut driftsättning
Beskrivning
Vid en akut driftsättning följs i stort sett samma rutiner. Här
kan det bli fråga om att driftsätta i testmiljön parallellt med
att driftsätta i produktionsmiljön. En RFC med markering
akut skickas till Change Manager samtidigt som Change
Manager kontaktas via telefon.
Ansvarig
Beställare av RFC
Medverkande
Förvaltningsledare IT/MT, Samordnare (förvaltning light),
CM
Mallar/Checklistor/Verktyg
Befintligt stöd





Driftsättning Länsteknik
RFC Mall
Checklista Driftsättning
Lathund - RFC i Medusa
Medusa
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-749
GODKÄNT DATUM
2015-10-29
ANSVARIG
STEFAN LUNDSTRÖM
VERSION
1.0