Roller och Ansvar - Länsteknik

Transcription

Roller och Ansvar - Länsteknik
Kvalitetshandbok för medicintekniska
produkter och tjänster Del 2
Styrande dokument
Rutindokument | Rutin
Sida 1 (17)
Roller och Ansvar - Länsteknik
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-516
GODKÄNT DATUM
2015-10-20
ANSVARIG
MAGNUS PERSSON
VERSION
5.0
Sida 2 (17)
Innehållsförteckning
Roller och Ansvar - Länsteknik .................................................................. 1
Ansvar NLL Länsteknik ................................................................................. 3
Allmänt ....................................................................................................... 3
Roller och Ansvar ....................................................................................... 3
Ledning ....................................................................................................... 5
Divisionschef .......................................................................................... 5
Verksamhetschef .................................................................................... 5
HR chef ................................................................................................... 7
Kompetenschef ....................................................................................... 8
Ekonomi och administrativ chef ............................................................. 8
Övriga roller inom Länsteknik ................................................................... 9
Systemägare ............................................................................................ 9
Förvaltningsledare IT/MT ...................................................................... 9
Funktionsansvarig MT.......................................................................... 10
Systemspecialist ................................................................................... 10
Utrustningsspecialist MT...................................................................... 11
Driftansvarig ......................................................................................... 11
Supportspecialist TA ............................................................................ 12
Processansvarig .................................................................................... 12
Processledare ........................................................................................ 13
Kundansvarig ........................................................................................ 15
Leveransansvar ..................................................................................... 15
Tjänsteansvarig ..................................................................................... 16
Produktspecialist................................................................................... 17
Roller och Ansvar IT Infrastruktur ....................................................... 17
Roller och Ansvar Medicinsk Teknik................................................... 17
Roller och Ansvar Teknikakuten .......................................................... 17
Roller och Ansvar Projektkontor .......................................................... 17
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-516
GODKÄNT DATUM
2015-10-20
ANSVARIG
MAGNUS PERSSON
VERSION
5.0
Sida 3 (17)
Ansvar NLL Länsteknik
Allmänt
Division Länsteknik har uppdraget att vara en tjänsteleverantör inom Norrbottens Läns Landsting och har det tekniska ansvaret (hantering) för tilldelade produkter och informationssystem (service, underhåll, support och utveckling).
Den enskilde medarbetaren har ansvar att meddela behov av utbildning
och hjälpmedel för tilldelade arbetsuppgifter.
Matrisorganisation i landstingets linjeorganisation.
Aktuellt uppdrag återfinns i dok: Uppdrag Länsteknik
Ansvaret inom divisionen är fördelat enligt nedan
Roller och Ansvar
Då Länstekniks organisation är uppdelad i strategisk, taktisk och operativ
nivå så är även Roller och Ansvar uppdelat enligt denna struktur1, se nedan.
Fig. 1 Roller och Ansvar utifrån strategisk, taktisk och operativ nivå
1
Notera att rollerna ej är statiska i strukturen utan bilden är endast en generell beskrivning
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-516
GODKÄNT DATUM
2015-10-20
ANSVARIG
MAGNUS PERSSON
VERSION
5.0
Sida 4 (17)
Fig. 2 Leveransroller
Fig. 3 Exempel på leveransroller
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-516
GODKÄNT DATUM
2015-10-20
ANSVARIG
MAGNUS PERSSON
VERSION
5.0
Sida 5 (17)
Ledning
Divisionschef
Beskrivning
Denna roll finns i linje och ansvarar övergripande för divisionen enligt uppdrag i ledningssystemet för Länsteknik.
Ansvar och befogenheter
Har följande ansvar och befogenheter:
 Länstekniks ledningssystem
 Länstekniks processer
 Länstekniks tjänsteportfölj
 Länstekniks divisionsplan
 Godkännande av verksamhetsplaner
Arbetsuppgifter
Har följande arbetsuppgifter:
 Utser Processansvarig
 Utser Tekniskt ansvarig för MT/MI Tjänster (Medicintekniska produkter och Medicinska informationssystem)
 Utser Tekniskt ansvarig för IT Tjänster
 Utser Systemägare för förvaltningsobjekt
 Delta i Regionala katastrofledningen funktion S6
För information kring tekniska ansvaret för medicintekniska produkter se:
Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del1.
Verksamhetschef
Beskrivning
Denna roll finns i linje och ansvarar för verksamheten enligt uppdrag i ledningssystemet för Länsteknik.
Ansvar och befogenheter
Har följande ansvar och befogenheter
 framtagning av verksamhetsplan
 arbetsfördelning inom verksamhetsområdet
 verksamhetens ledningssystem
 verksamhetens processer som stödjer Länstekniks huvudprocesser,
exempelvis Tjänster
 verksamhetschefer kan utses som tekniskt ansvarig för en specifik
tjänst som kan bestå av utrustning, en teknologi, ett system eller ett
område och tilldelas av Länstekniks divisionschef, se Uppdrag Länsteknik
 ansvara för verksamhetsområdets ekonomi
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-516
GODKÄNT DATUM
2015-10-20
ANSVARIG
MAGNUS PERSSON
VERSION
5.0
Sida 6 (17)
Arbetsuppgifter
Har följande arbetsuppgifter
 prioritera, leda och fördela arbetet inom verksamhetsområdet
 utforma och följa upp verksamhetens mål och planerade aktiviteter
 implementera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (med
stöd av Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster) i de fall verksamhetsområdet omfattas av regelverket för medicintekniska produkter. Se Medicintekniska produkter och tjänster –
kvalitetshandbok; Ansvar för mer information.
 implementera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (med
stöd av ISO 9001)
 utöva egenkontroll d.v.s. systematisk följa upp och utvärdera verksamheten samt kontrollera att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem
 fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna
inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet
 följa upp tidrapportering för medarbetare inom verksamhetsområdet
samt ge förutsättningar för tidsredovisning
 genomföra verksamhetssamtal med medarbetare enligt fastställd
plan
 Systemägare för i verksamhetsområdet ingående förvaltningsobjekt.
 I de fall där överenskommelser ska tecknas med Kund (förvaltningsobjekt eller verksamhet) genomför verksamhetschef det i egenskap
av kundansvarig.
 I de fall verksamhetschef är tekniskt ansvarig så skall denne utse
Tjänsteansvarig för aktuell Tjänst
 utföra (och säkerställa resurser utifrån) verksamhetsområdets uppdrag
 delta i divisionens ledningsarbete
 omvärldsbevakning kring verksamhetsområdets tekniska perspektiv
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-516
GODKÄNT DATUM
2015-10-20
ANSVARIG
MAGNUS PERSSON
VERSION
5.0
Sida 7 (17)
Verksamhetschef Teknikakuten
Utöver detta så är verksamhetschef Teknikakuten ansvarig för Kunskapsbanken och har följande arbetsuppgifter:
 säkerställa information, rutiner och kompetens för respektive supportåtaganden
 mötesledare för Beredskapskedjan
 ordförande för Medusa Team ärendehantering
 beställare/ansvarig för Helpdeskadmin och Systembeställningsformuläret
 delta i Regionala katastrofledningen funktion S6
Verksamhetschef IT Infrastruktur
Utöver detta så har verksamhetschef IT Infrastruktur följande arbetsuppgifter:
 länstekniks representant i Regionala säkerhetsrådet ”Informationssäkerhet”
 delta i Regionala katastrofledningen funktion S6
HR chef
Beskrivning
Denna roll finns i linje och ansvarar för Kompetenscentrum på övergripande
nivå.
Ansvar och befogenheter
Har följande ansvar och befogenheter:
 Personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för kompetenscentrum på
Länsteknik.
 Ingår i divisionens ledningsgrupp
 Representerar divisionen i landstingets HR-chefsgrupp.
 Leder divisionens samverkansgrupp tillsammans med divisionschef.
 Leder skyddskommitté tillsammans med kompetenschefer.
 Ansvarar för att tillsammans med kompetenschefer säkra kompetensförsörjningen
Arbetsuppgifter
Har följande arbetsuppgifter:
 Arbetet omfattar både operativt och strategiskt HR-arbete, exempelvis inom arbetsrätt, arbetsmiljö, lönebildning och kompetensförsörjning.
 Koordinerar interna personalresurser samt ansvarar för rekrytering
och övriga bemanningsfrågor.
 Medarbetarsamtal
 Lönedialog och lönesamtal
 Trepartssamtal i dialog med ansvarig verksamhetschef
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-516
GODKÄNT DATUM
2015-10-20
ANSVARIG
MAGNUS PERSSON
VERSION
5.0
Sida 8 (17)
Kompetenschef
Beskrivning
Denna roll finns i linje och ansvarar för ett antal medarbetare inom Kompetenscentrum.
Ansvar och befogenheter
Har följande ansvar och befogenheter:
 Personal- och arbetsmiljöansvar för ett antal medarbetare inom
kompetenscentrum.
 Arbetet omfattar både operativt och strategiskt HR-arbete, exempelvis inom arbetsrätt, arbetsmiljö, lönebildning och kompetensförsörjning.
 Leder resursråd tillsammans med HR-chef.
 Ansvarar för att tillsammans med HR-chef säkra kompetensförsörjningen.
 Leder skyddskommitté tillsammans med HR-chef.
Arbetsuppgifter
Kompetenschef har följande arbetsuppgifter, att:
 i samarbete med respektive Verksamhetschef säkerställa att verksamhetens personal har nödvändig kompetens för förekommande arbetsuppgifter och att all utbildning registreras
 respektive verksamhetsområde och projekt bemannas med tillräckliga resurser för att kunna utföra uppdragen
 arbetsmiljökrav uppfylls
 introduktion för nya medarbetare samt avslut då medarbetare slutar
sker
 medarbetarsamtal genomförs
 lönedialog och lönesamtal genomförs
 trepartssamtal i dialog med ansvarig verksamhetschef genomförs
Ekonomi och administrativ chef
Beskrivning
Denna roll finns i linje och ansvarar för att budgetrammar inom divisionen
hålls.
Ansvar och befogenheter
Har följande ansvar och befogenheter:
 Ansvarar för att budgetramar hålls och registrering av budget i befintliga IT/MT tjänster
 Ansvarar för att ta fram månads- och tertialrapporter
 Ansvarar för att ta fram Länstekniks bokslut med tillhörande rapporter
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-516
GODKÄNT DATUM
2015-10-20
ANSVARIG
MAGNUS PERSSON
VERSION
5.0
Sida 9 (17)
Arbetsuppgifter
Har följande arbetsuppgifter:
 Analyser och kalkyler
 Budgetarbete
 Investeringar
 Delta i vissa upphandlingar
 Medverka vid framtagande av divisionsplan
Övriga roller inom Länsteknik
Följande roller finns inom Linje, Förvaltning, processer och tjänstehantering
Systemägare
Beskrivning
Denna roll finns i förvaltning och ansvarar för att tillgodose verksamhetens
behov av IT/MT tjänst.
Ansvar och befogenheter
Har följande ansvar och befogenheter:
 att tillgodose förvaltningsobjektets behov av lämpligt IT/MT tjänst
 att inneha för förvaltningsobjektet erforderlig attesträtt inklusive utökning av resurser
 att i samråd med Objektägare samordna och teckna avtal med extern
leverantör utöver service och underhåll.
Arbetsuppgifter
Har följande arbetsuppgifter:
 fastställa och följa upp förvaltningsplan tillsammans med Objektägare
Deltar vid styrgruppsmöten i förvaltningsobjektet
Förvaltningsledare IT/MT
Beskrivning
Denna roll finns i förvaltning och ansvarar för leveransen av Tjänst från
Länsteknik till Förvaltningsorganisationen (FO).
Ansvar och befogenheter
Har följande ansvar och befogenheter:
 externa leverantörer styrs med hjälp av kontrakt
 ansvarar för att tjänstedokumentation finns framtagen och är uppdaterad
 ansvarar för att de tjänster som ingår i leveransen är uppbyggda och
dokumenterade i Länstekniks arbetsorder- och inventariesystem
 ansvarar för att riskhantering och avvikelsehantering genomförs avseende IT/MT/MI tjänst
 ansvar för leverans av IT/MT/MI tjänst enligt överenskommelse (se
roll leveransansvarig)
 ansvar för att planerade ändringar som finns i förvaltningsplaner är
dokumenterade i Länsteknik produktionskalender
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-516
GODKÄNT DATUM
2015-10-20
ANSVARIG
MAGNUS PERSSON
VERSION
5.0
Sida 10 (17)
Arbetsuppgifter
Har följande arbetsuppgifter:
 utarbeta förvaltningsplan tillsammans med förvaltningsledare (FL)
 verkställa förvaltningsplanens mål avseende IT/MT/MI tjänst
 följa upp avtal med externa leverantörer enligt förvaltningsplan
 avropa mot ingångna avtal
 initiera uppdrag utifrån gällande förvaltningsplan
 avvikelserapportera till systemägare (IT/MT) och objektägare (OÄ)
 samordna objektets interna och externa leverantörer på taktisk nivå
 följa upp utfallet av förvaltningens IT/MT-kostnader och rapportera
utfallet till SÄ/OÄ
 ställa krav på berörda utvecklingsprojekt ur förvaltningsobjektets
perspektiv
I de fall där ”Stand alone” medicinska produkter ingår i förvaltningsobjektet
så sker uppföljning i samarbete med Funktionsansvarig MT.
Funktionsansvarig MT
Beskrivning
Denna roll finns i linje och svarar för tillämpning av "Överenskommelser
mellan Medicinsk Teknik och NLL verksamheter" inom respektive område.
Denna roll förvaltas av Verksamhetschef Medicinsk Teknik, se Funktionsansvarig MT under Roller och Ansvar Medicinsk Teknik.
I de fall där ”Stand alone” medicinska produkter ingår i ett förvaltningsobjekt så sker uppföljning i samarbete med FLIT/MT.
Systemspecialist
Beskrivning
Denna roll finns i linje och utsedd ingenjör/tekniker
Ansvar och befogenheter
Har följande ansvar och befogenheter:
 ansvarar för planering, genomförande och samordning av service
och underhåll på tilldelade system.
Arbetsuppgifter
Har följande arbetsuppgifter:
 säkerställa att systemdokumentation finns framtagen och är uppdaterad
 säkerställa att systemet är dokumenterat i verksamhetssystemet (arbetsorder- och inventariesystem)
 säkerställa att periodiskt underhåll görs på ingående system
 säkerställa att riskhantering genomförs vid förändring
 godkänna leveranser ur ett tekniskt perspektiv
 dokumentera åtgärder
 genomföra planering, dokumentering och uppföljning av åtgärder
 planera, genomföra och samordna uppgradering, uppdatering samt
patchningar
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-516
GODKÄNT DATUM
2015-10-20
ANSVARIG
MAGNUS PERSSON
VERSION
5.0
Sida 11 (17)




upprätta rutiner/instruktioner/checklistor
planera och genomföra riskhantering
tekniskt utreda avvikelser för systemet
sammanställa reinvesteringsunderlag för systemet
Utöver detta så har Systemspecialist inom Medicinsk Teknik ytterligare arbetsuppgifter se Roller och Ansvar – Medicinsk Teknik.
Arbetet sker i samarbete med Driftansvarig IT och Utrustningsspecialist MT
Systemspecialist säkerställer att fastställda aktiviteter i förvaltningsplan utförs.
Utrustningsspecialist MT
Beskrivning
Denna roll finns i linje och utsedd Ingenjör/tekniker ansvarar för planering
och genomförande av service och underhåll på tilldelad medicinteknisk utrustning.
I de fall den medicintekniska utrustningen ingår i ett medicinskt informationssystem ska arbetet ske i samarbete med Driftansvarig och Systemspecialist MT.
Denna roll förvaltas av Verksamhetschef Medicinsk Teknik, se Utrustningsspecialist MT under Roller och Ansvar Medicinsk Teknik.
Driftansvarig
Beskrivning
Denna roll finns i förvaltning och ansvarar för att leveransen av Tjänst är
tillgängliga enligt överenskommelser från Länsteknik till Förvaltningsorganisationen (FO) samt för planering och genomförande av service och underhåll för tilldelad IT utrustning på komponentnivå.
Ansvar och befogenheter
Har följande ansvar och befogenheter:
 Omsätta funktionella krav från verksamheten till bästa tekniska lösning
 Säkerställa att förändringarna passas in i den tekniska miljön
Arbetsuppgifter
Har följande arbetsuppgifter:
 fungera som stöd till förvaltningsledaren IT/MT och systemspecialist avseende den tekniska plattformen som objektet är beroende av.
 delta i utredningar kring ändringshantering kopplat till förvaltningsobjektet.
 utföra förvaltningsaktiviteter enligt förvaltningsplan
 medverka i tekniska utredningar
 godkänna leveranser ur ett tekniskt perspektiv
 planera och genomföra riskhantering
 dokumentera berörd utrustning samt hålla dokumentationen uppdaterad
 dokumentera kända fel och identifierade workarounds samt informera/utbilda Teknikakuten och övriga berörda kollegor om dessa
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-516
GODKÄNT DATUM
2015-10-20
ANSVARIG
MAGNUS PERSSON
VERSION
5.0
Sida 12 (17)






dokumentera åtgärder
säkerställa att periodiskt underhåll och uppgraderingar görs på ingående utrustningar
upprätta rutiner/instruktioner/checklistor på utrustningsnivå
sammanställa reinvesteringsunderlag för berörd utrustning
genom systemövervakning och andra kontroller
säkerställa att utrustningen följer definierade tekniska riktlinjer
Supportspecialist TA
Beskrivning
Denna roll finns i linje och förvaltas av Verksamhetschef Teknikakuten, se
Supportspecialist under Roller och Ansvar Teknikakuten.
Processansvarig
Beskrivning
Denna roll finns inom process och processansvarig har det övergripande
ansvaret för processens genomförande och resultat.
Ansvar och befogenheter
Har följande ansvar och befogenheter:
 ansvarar för att processen förvaltas, förbättras och finansieras.
 befogenhet att godkänna föreslagna ändringar i processen
 styrande roll för de som arbetar i processen
 ansvar för all dokumentation kring aktuell process
Arbetsuppgifter
Har följande arbetsuppgifter:
 säkerställa processen och att den uppfyller sitt ändamål. Omfattar utformning, förändringshantering och kontinuerlig förbättring av processen och dess mätetal
 säkerställa rätt nyckeltal mäts och följs upp
 säkerställa kvalitetsrapporter produceras, distribueras och används
 integrera processen i linjeorganisationen
 ha "helikopterperspektiv", övervaka och säkerställa integration mellan en specifik process och andra processer inom IT/MTorganisationen.
 svarar för planering och samordning av alla aktiviteter som krävs för
att utföra, övervaka och rapportera om processen.
För mer information kring Länstekniks processer, se följande dokument:
 Processer Länsteknik (under bearbetning)
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-516
GODKÄNT DATUM
2015-10-20
ANSVARIG
MAGNUS PERSSON
VERSION
5.0
Sida 13 (17)
Processledare
Change Manager
Beskrivning
Denna roll finns i Ändringsprocessen, Change Manager har det övergripande
ansvaret för ändringsprocessens genomförande och resultat.
Ansvar och befogenheter
Har följande ansvar och befogenheter:








ansvarar för att ändringsprocessen är tillgänglig
ansvarar för att rutiner, checklistor och arbetsinstruktioner finns rörande ändringsprocessen
ansvarar för att kategorisera och prioritera ärenden i ändringsprocessen
besluta om ändringar som bedöms ha liten påverkan och låg risk ska
genomföras
besluta vilka ärenden som skall tas upp på CAB möten
besluta vilka ärenden som skall tas upp till PIR
avslå en förändringsbegäran som inte uppfyller uppsatta krav på
kvalitet och dokumentation
beordra närvaro av vem som helst inom Länsteknik på eCAB möten
Arbetsuppgifter
Har följande arbetsuppgifter:








kalla till, genomföra och dokumentera CAB möten
förbereda och bjuda in till CAB möten
kvalitetsgranska alla ärenden
utvärdera genomförda ändringar
kalla till, driva och dokumentera PIR möten
kalla till, driva och dokumentera eCAB möten
mäta och föreslå förbättringar i processen
uppdatera Länstekniks leveranskalender
Incident Manager
Beskrivning
Denna roll finns i Incidentprocessen och ansvarar för flödet av Incidenter
genom processen med målet att dessa skall lösas så snabbt och effektivt som
möjligt utan att störa den övriga IT/MT-miljön.
Ansvar
Incident Manager ansvarar för att:
 Processen är tillgänglig.
 Säkerställa att processen följs.
 Stödja de resurser som arbetar i processen.
 Mäta, följa upp och rapportera avvikelser.
 Utbilda och informera i processen.
 Samordna och kvalitetssäkra rutiner med tjänsteansvariga.
 Tillhandahålla statistik och rapporter till intressenter.
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-516
GODKÄNT DATUM
2015-10-20
ANSVARIG
MAGNUS PERSSON
VERSION
5.0
Sida 14 (17)


Skriva förbättringsförslag för processen.
Driva arbetet med att införa beslutade förbättringar i processen.
Befogenheter
Rollen har befogenheter att:
 Påkalla Major Incident rutinen.
 Representera processen vid en akut ändring. (se ändringsprocessen)
 Frångå dokumenterade rutiner om så krävs för att lösa en ITrelaterad incident, för undantag gällande MT-relaterade incidenter
behövs som regel godkännande från leverantör.
 Incident Manager har en arbetsledande funktion och fungerar som
första eskaleringsnivå för processen.
Kunskap, förmåga och erfarenhet
Incident Manager bör ha:
 God kunskap om de verksamheter som Länsteknik stödjer för att
kunna prioritera i kritiska situationer. (både ur IT- och MTperspektiv)
 God kunskap om den applikatoriska och tekniska miljön för att
kunna utföra risk- och konsekvensbedömningar.
 God kunskap om regelverket för MT-produkter.
 God administrativ förmåga.
 Bra förmåga att hantera stressiga situationer.
 Pragmatisk inställning där syfte och mål kommer före paragrafrytteri, utan att för den skull äventyra patientsäkerheten.
 God pedagogisk förmåga för att bygga förståelse och förtroende för
processen både inom och utanför Länsteknik.
Utbildning
Incident Manager bör ha genomgått:
 Riskhantering del 1, alternativt riskhantering tillämpad på medicintekniska IT-nätverk
 ITIL Foundation
 Någon av följande påbyggnadskurser:
o Specialist Incident Management
o ITIL Lifecycle Operation
o Operational Support and Analysis (OSA)
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-516
GODKÄNT DATUM
2015-10-20
ANSVARIG
MAGNUS PERSSON
VERSION
5.0
Sida 15 (17)
Kundansvarig
Beskrivning
Denna roll finns inom tjänstehantering och ansvarar2 för IT/MT leverans till
en specifik kund (verksamhet eller förvaltningsobjekt).
I de fall IT/MT ingår i ett förvaltningsobjekt motsvaras denna roll av Systemägare IT/MT.
Ansvar och befogenheter
Har följande ansvar och befogenheter:
 ansvar för leverans av IT/MT Tjänst till en specifik kund (verksamhet eller förvaltningsobjekt)
 ansvar för att hjälpa kunden med att rekommendera och planera
framtida förändringar rörande IT/MT Tjänster utifrån verksamhetens
planer och behov.
 ansvarig för att teckna Överenskommelse/SLA mot kund
 ansvarig för att teckna interna överenskommelser (OLA) mot andra
verksamheter inom Länsteknik.
 har mandat att förhandla ekonomiska frågor och leveransinnehåll
med kunden
Arbetsuppgifter
Har följande arbetsuppgifter:
 följa upp, teckna och revidera överenskommelse/SLA
 följa upp, teckna och revidera interna överenskommelser/OLA
 genomföra förvaltningsplanering och planeringsmöten med
kund/beställare
 initiera och driva förbättringsaktiviteter i kundens nyttjande av
IT/MT Tjänst
Leveransansvar
Beskrivning
Denna roll finns inom process och svarar för leverans mot kund enligt överenskommelse/SLA, denna roll utses av Kundansvarig i samråd med Länstekniks resursråd.
 I de fall leveransen sker till ett Förvaltningsobjekt så innehas rollen
av FLIT/MT
 I de fall leveransen sker inom ett funktionsområde inom Medicinsk
Teknik så innehas rollen av Funktionsansvarig MT
Ansvar och befogenheter
Har följande ansvar och befogenheter:
 svarar för leveransen av IT/MT enligt gällande överenskommelse
 kontaktperson för verksamhetens (kundens) behöriga beställare, svarar för och följer upp gällande leverans enligt överenskommelse
 samordnare för leveranser och är eskaleringspunkten för alla ärenden relaterade till leveranserna
2
Ytterst ansvarig för leverans till kund
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-516
GODKÄNT DATUM
2015-10-20
ANSVARIG
MAGNUS PERSSON
VERSION
5.0
Sida 16 (17)
Arbetsuppgifter
Har följande arbetsuppgifter:
 genomföra uppföljningsmöten med kunden/beställaren
 göra budget och följa upp ekonomin i IT/MT/MI-leveransen
 sammanställa statistik och producera rapporter
Tjänsteansvarig
Beskrivning
Denna roll finns inom process och svarar för den tekniska leveransen av en
specifik tjänst.
 I de fall det berör en MI-tjänst så innehas rollen av Systemspecialist
Ansvar och befogenheter
Har följande ansvar och befogenheter:
 agerar som leverantör till leveransansvarig (FLIT/MT eller Funktionsansvarig MT)
 expert inom sitt område och representerar tjänsten i olika forum med
interna/externa kunder
 ansvarar för att utveckla och sprida den kompetens som behövs för
tjänsten internt inom Länsteknik, detta omfattar allt från ren utbildning till att underhålla och följa upp dokumentation och rutiner för
tjänsten.
 ansvarar för att rutiner/instruktioner/checklistor och arbetsinstruktioner för tjänsten finns dokumenterade
Arbetsuppgifter
Har följande arbetsuppgifter:
 svarar för att tjänstedokumentation finns framtagen och är uppdaterad
 svarar för att tjänsten är uppbyggd och dokumenterad i Länstekniks
arbetsorder- och inventariesystem
 svarar för att förvaltningsaktiviteter utförs enligt förvaltningsplan
 bevaka utvecklingen på marknaden
 föreslå förbättringar av tjänsten
 räkna på och producera underlag för investeringar i tjänsten
 sammanställa statistik och producera rapporter
 representera tjänsten på interna möten t.ex. CAB möten
 sammanställa reinvesteringsunderlag för tjänsten utifrån underlag
från produktspecialist
 dokumentera kända fel och identifierade workarounds samt informera/utbilda Servicedesk (teknikakuten) och övriga berörda kollegor
om dessa
 dokumentera åtgärder
 ansvara för överlämning till Servicedesk, Teknikakuten, i de fall
support skall hanteras av Teknikakuten.
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-516
GODKÄNT DATUM
2015-10-20
ANSVARIG
MAGNUS PERSSON
VERSION
5.0
Sida 17 (17)
Utöver detta så har Systemspecialist ytterligare arbetsuppgifter se Systemspecialist.
Produktspecialist
Beskrivning
Denna roll finns inom tjänstehantering och ansvarar för ett specifikt IT/MT
produktområde i tjänstestrukturen.
Denna roll utses av tekniskt ansvarig verksamhetschef.
Ansvar och befogenheter
Har följande ansvar och befogenheter:
I uppdraget ingår:
 samordningsfunktion för länsövergripande frågor gällande tilldelade
produktområden
 att sammanställa investeringsunderlag för produktområdet
 samordning och uppföljning av serviceavtal inom tilldelat produktområde
 svarar även för att utveckla och sprida den kompetens som behövs
för produkten internt inom Länsteknik, detta omfattar allt från ren
utbildning till att underhålla och följa upp dokumentation och rutiner
för produktområdet.
Arbetsuppgifter
Har följande arbetsuppgifter:
 förvalta dokumentationen för produkten
 bevaka utvecklingen på marknaden
 sammanställa statistik och producera rapporter
 livcykelhantering
Utöver detta så har Produktspecialist MT ytterligare arbetsuppgifter se Roller och Ansvar – Medicinsk Teknik.
Roller och Ansvar IT Infrastruktur
Se dokument: IT Infrastruktur Roller och Ansvar
Roller och Ansvar Medicinsk Teknik
Se dokument i VIS: Roller och Ansvar – Medicinsk Teknik.
Roller och Ansvar Teknikakuten
Se dokument: Teknikakuten Support, Roller och Ansvar
Roller och Ansvar Projektkontor
Se dokument: Projektkontoret Roller och Ansvar
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
LÄNSTEKNIK
DOKUMENT-ID
DIVLT-5-516
GODKÄNT DATUM
2015-10-20
ANSVARIG
MAGNUS PERSSON
VERSION
5.0