MC1035 Strålningsfysik, teknik och projektionslära, 150516

Transcription

MC1035 Strålningsfysik, teknik och projektionslära, 150516
Kursens namn: Medicin A, Strålningsfysik, teknik och projektionslära inom radiografi
Kurskod: MC1035
Kursansvarig: Eva Funk
Datum:
2015-05-16
Skrivtid: 3 timmar
Totalpoäng: 76 poäng
Poängfördelning:
Strålningsfysik
Metodik
Medicinteknisk säkerhet
Datortomografi
Godkänd
Väl godkänd
25 poäng
33 poäng
4 poäng
14 poäng
60 % av totala poängen
85 % av totala poängen
OBS ! Ange svaren till respektive lärare på separata skrivningspapper om inget
annat anges
Skriv kodnummer på varje ark du lämnar in, Börja varje nytt examinationsavsnitt på nytt ark,
Skriv endast på ena sidan av arket
Frågeformuläret får behållas av studenten
Lycka till!
STRÅLNIGNSFYSIK
1. Hur uppstår röntgenstrålning och vilka två komponenter kan
röntgenspektrum innehålla. (2p)
2. Vilken växelverkansprocess ger upphov till den spridda strålningen ? (2p)
a) Fotoelektrisk effekt
b) Compton effekt
3. Nedanstående figurer visar sannolikheten för några olika
växelverkansprocesser för olika energier hos fotonstrålningen. Vilken figur hör
till bly och vilken hör till kol? (2p)
A)
B)
4. Vad händer i röntgenröret om mAs-värdet ökas? (2p)
a) rörspänningen stiger
b) fotonernas energi ökar
c) antalet elektroner som avges från katoden ökar
5. Vi mäter stråldosen till personalen från en komplett undersökning. på 3
meters avstånd från en patient till 8 mGy. Personalen blir ombedd att ställa
sig på 6 meters avstånd från patienten. Vad skulle stråldosen bli där? (2p)
6. Vad händer när du bländar in och minskar strålfältet? (3p)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Bildkvaliteten minskar
Bildkvaliteten är lika
Bildkvaliteten ökar
Personaldosen minskar
Personaldosen är oförändrad
Personaldosen ökar
Patientdosen minskar
Patientdosen är oförändrad
Patientdosen ökar
7. Nämn fördel och ev nackdel med att gå från pulsad genomlysning med 3
pulser per sekund till 1 puls per sekund. (2p)
8. Vad är häleffekt ? (2p)
9. Vad beskriver nedanstående 4 påståenden för system ? (2p)
1. ett system (jonkammare som ligger efter patienten, före
detektorn) som efter ett förinställt värde, bryter exponeringen
2. ofta uppdelad på flera mätpositioner
3. kan ofta anpassas till patientstorlek
4. reglerar mAs-värdet genom att ändra tiden.
10. På operation klagar de på att bilden blir grå. Du inser att de menar att
kontrasten är dålig. Vad vill du göra? (2p).
a) Blända ut
b) Blända in
c) Försöka öka rörspänningen
11. Vad är det för skillnad på ekvivalent dos och effektiv dos? (2p)
12. Vilka två anledningar brukar vi säga är orsak till att barn är känsligare än
vuxna för strålning? (2p).
METODIK
För nedan angivna undersökningar beskriver Du hur en normal undersökning genomförs.
Ange kriterierna för varje bild som du beskriver samt inställningen av patienten,
röntgenutrustning, avstånd, kV, eventuella hjälpmedel etc.
När du beskriver kriterierna så skriv inte enbart ”in i leden” utan ange vilka ben/strukturer etc.
1. Röntgen av vänster höft (5 poäng)
2. Röntgen av höger fotled, (5 poäng)
3. Röntgen av vänster knäled (5 poäng)
4. Beskriv bildtagning, metod etc. för hur nedanstående två bilder är tagna
(5 poäng)?
5. Beskriv bildtagning, metod etc. för hur nedanstående två bilder är tagna
(5 poäng)?
2012-06-21
Marianne Selim, Hälsoakademin,
Klinisk medicin, Örebro Universitet
6. I nedanstående tabell kryssar du i till vilken del av kroppen som det
latinska ordet hör eller inte hör. ½ poäng per rätt svar.
FOTUNDERSÖKNI
NG
ACETABULUM
CALCANEUS
CLAVICEL
COLLUM
FEMORIS
COSTA
CRISTA
CUBOIDEUM
HAMATUM
HUMERUS
METATARSALB
EN
NAVICULARE
PISIFORME
RADIUS
SCAPHOIDEUM
TALUS
TROCHANTER
HANDUNDERSÖKNI
NG
HÖFT
UNDERSÖKNIN
G
INGET
ALTERNA
TIV
MEDICINTEKNISK SÄKERHET
1. (2p)
Enligt lagen för medicintekniska produkter delas de in i olika klasser samt om
det är en elektrisk utrustning sker även en klassindelning kring tillåtna
läckströmmar. Ange vilka två av nedanstående påståenden som är sanna (det
vill säga ange endast två svar).
a. Medicintekniska produkter av klass I är de produkter som är störst risker med.
b. Medicintekniska produkter av klass III är de produkter som är störst risker med.
c. En medicinteknisk produkt av klass I, BF är en hjärtnära utrustning som kan användas
inuti kroppen.
d. En medicinteknisk produkt av klass III, CF är en hjärtnära utrustning som kan användas
inuti kroppen.
2. (2p)
Ange vilka två av nedanstående påståenden kring medicintekniska produkter
som är sanna (det vill säga ange två svar)?
a. IVO är den myndighet som hanterar användaransvaret kring medicintekniska produkter
och Läkemedelsverket är den myndighet som kontrollerar att tillverkarna uppfyller
gällande regelverk för medicintekniska produkter.
b. Tillverkaren av en produkt är inte den som avgör om produkten ska betraktas som en
medicinteknisk produkt utan det är vårdgivaren.
c. Verksamhetschefen har ansvaret för att endast säkra och ändamålsenliga
medicintekniska produkter används.
d. Vårdpersonalen behöver inte någon utbildning av medicintekniska produkter, utan de är
bara att använda.
+DATORTOMOGRAFI
1.(3p)
Vilka av nedanstående påståenden om datortomografi är riktiga respektive
felaktiga?
a. En översiktsbild liknar en konventionell röntgenbild.
b. Ett mjukt rekonstruktionsfilter används ofta när man vill se små ben där bra
spatiell upplösning krävs.
c. Normalt presenteras luft mörkt på bildskärmen i förhållande till vatten.
2.(2p)
Vad har snittjockleken för inverkan på bilden/bildkvaliteten?
3.(2p)
Nämn några parametrar som påverkar lågkontrastupplösningen (förmågan att
visa små kontrastskillnader) i en datortomografibild.
4.(1p)
Varför börjar man ofta en datortomografi-undersökning med en översiktsbild?
5.(2p)
Nämn en sorts artefakt (störning) i en datortomografibild och förklara kortfattat
hur den har uppkommit.
6.(4p)
Vilka av nedanstående påståenden om datortomografi är riktiga respektive
felaktiga ?
a. När man rekonstruerar en bild på en spiral CT måste man använda data som
kommer tidigare och senare än det önskade snittet och interpolera fram
korrekt värde.
b. Om man minskar mAs minskar bruset i bilden.
c. Multislice innebär att många rader av detektorer finns i gantryt.
d. Om man har kvar rådata kan man göra rekonstruktioner med olika filter.