Barns och ungas röster i utbildning

Transcription

Barns och ungas röster i utbildning
Barns och ungas röster i utbildning
– Delaktighetens komplexitet i skola och förskola
Konferensen syftar till att diskutera förskola och skola som arena för att synliggöra och ta tillvara
barns och ungas röster. Vi analyserar barns och ungas delaktighet i historiskt, samhälleligt och
filosofiskt perspektiv. Teoretiska föreläsningar varvas under konferensen med praktiska exempel och
dokumentationer från pedagogisk verksamhet. Under konferensens andra dag erbjuds
konferensdeltagarna delta i workshops för att lyfta och diskutera frågor som väckts och berör.
Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av barns och ungas utbildning idag och i
framtiden. Politiker, huvudmän, yrkesverksamma lärare, lärarstuderande och så vidare.
Program
Barns röster i historisk belysning - Hur har det blivit möjligt att i modern tid, tala om barns
röster och värdet av dessa?
Jonas Qvarsebo, Malmö högskola
Barn och subjektivitet – En filosofisk diskussion om vad som händer med barnet när subjektivitet
blir relationellt
I Johans föreläsning lyfts hur subjektivitetsbegreppet på senare år flitigt diskuterats och
problematiserats i pedagogiskt teoretiska sammanhang. Pedagogiska tänkare som Gert Biesta har
ifrågasatt de förgivettaganden som kan förknippas med talet om subjektivitet och utbildning. Den
mänskliga subjektiviteten, som en tänkt unik förmåga som skiljer ut människan från den övriga
världen, tycks därmed ha förlorat sin självklarhet. Istället har en mer relationell förståelse, där
kunskap om världen tänks uppstå i mötet med världen snarare än inuti den tänkande människan,
växt fram. I den här föreläsningen vill Johan titta lite närmre på subjektivitetsbegreppet för att bättre
förstå den förändring begreppet genomgått. Föreläsningen utmynnar i en diskussion om vad som
händer med barns röster om rösterna inte längre kan sägas vara barnens egna.
Johan Dahlbeck, Malmö högskola
Vilken roll spelar rösten? -Om rösterna från barn och unga i för/skolan som inflytandets
måttstock
Maria diskuterar hur vi som pedagoger, skolutvecklare och forskare hanterar barns och ungas röster i
förskolan och skolan. Är det något som vi släpper fram i rummet som en pedagogisk eller metodisk
upptakt inför vad som ska sägas och göras sen på samlingen eller i undervisningen? När det 'riktiga'
innehållet i den 'färdigtänkta' planeringen ska äga rum? I Marias föreläsning lyfts även behovet av att
i (forskningen om) förskola och skola lyfta fram barns och ungas röster som del av den pedagogiskdidaktiska planeringen och dokumentationen av tematiska eller skolämnesrelaterade kunskapsmål.
Maria Olson, Stockholms universitet
Pedagogisk dokumentation som en transformativ kraft
I Sverige har pedagogisk dokumentation blivit en del av förskolans bedömningskultur, men inte alltid
med förankring i dess filosofiska och teoretiska antaganden. Risken är då att dokumentationen
enbart blir en teknik för bedömning och normalisering – något som leder till “förödmjukelsen att tala
för andra”(Deleuze, 2004: 208). Med stöd i den franska filosofen Gilles Deleuze tillblivelseontologiska
tänkande betraktar Gunilla dokumentationens funktion som en transformativ kraft som produceras
och kollektivt artikuleras och effektueras här-och-nu. En förutsättning är då att dokumentation är
förbunden med ett aktivt lyssnande som kan möta upp händelsen och fungera ihop med och
genom andra element i det, som Gunilla med stöd av Deleuze tänkande kallat “det relationella
potentialitetsfältet”.
Gunilla Dahlberg, Stockholms universitet
En förskolas upptäcktsresa med naturvetenskap och fantasi som kompass
Utifrån barns livliga språkande har Lindängehus förskola försökt sammankoppla naturvetenskap med
fantasi utifrån frågan om dessa är varandras motsatser eller förutsättningar. Vad händer när en
pedagogisk verksamhet utgår från barns fantasiskapande i undersökandet av naturvetenskapliga
fenomen?
Charlotte Nilsson, Anna Edvardsson, Marina Karlsson och Soumal Houssari, Lindängehus
förskola
Vad händer när barns röster och uttryck tas på allvar i förskolans ateljé?
Vad en verksamhet kan vara när alla har en röst som räknas och hur detta blir utgångspunkt för vad
som är möjligt diskuteras i Camillas och Pias föreläsning. Att ta barns röster och uttryck på allvar får
konsekvenser för samtal, möten och yngre barns rätt att vara med och påverka den vardag som de är
en del av i förskolan.
Camilla Herlin och Pia Nilsson, Valdemarsro förskola
Det lutande tornet - Om arbetet med en scenföreställning inspirerad av reaktionerna på PISArapporten och diskussionerna om tillståndet i den svenska skolan.
I föreläsningen beskrivs ett projekt där eleverna i årkurs 9 på Humfryskolan i Malmö arbetat med en
scenföreställning inspirerad av reaktionerna på PISA-rapporten och diskussionerna om tillståndet i
den svenska skolan.
Fredrik Håkansson och Hasse Kjellsson med elever, Humfyskolan
En internationell utblick – Erfarenheter från en grundskola i Buenos Aires
Marina berättar om sina erfarenheter av att arbeta som lärare på en grundskola i Buenos Aires vilken
drivs och leds av universitet UNSAM.
Marina Leitner, Escuela Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de San Martín
Praktiska upplysningar
Tider
Torsdag 16 april kl 9.30 – 17.00 Registrering från kl 9.00
Fredag 17 april kl 8.15 – 15.30
Plats
Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö sal D138
Kostnad
1 100 kr inklusive lunch och fika
För mer information kontakta
Eva Morgan
Malmö högskola
Regionalt utvecklingscentrum
Mobil: 0709 655 322