Näringslivsberedningen september

Transcription

Näringslivsberedningen september
Minnesanteckningar
2015-09-03
Dnr KS 2
1 av 2
Lena Strand
Sekreterare
Näringslivsberedning 2015-09-03
Plats och tid:
Deltagare:
Storskär, kl. 18.00
Mats Olofsson (M) ordförande
Michael Baumgarten (FP)
Dan Pierre (M)
Mailis Dahlberg (C)
Karin Urbina Rutström (MP)
Katherine Angelo Lindqvist (S)
Mats Svensson, teknisk chef/näringslivsansvarig
Marie Wiklund, kommunchef
Mikaela Lodén, turistbyrån
Lena Strand, sekreterare
1. Presentation av Mats Svensson, ny näringslivsansvarig
Ny näringslivsansvarig Mats Svensson tillika chef för tekniska enheten höll en kort presentation om sig
själv och vad han tidigare sysslat med.
2. Turistbyrån TEM redovisning 2014 och reflektioner sommaren 2015
Turist Ekonomisk modell = TEM, redovisning gällande turismen från år till år.
Redovisningen gällde år 2014. Siffrorna mellan 2013 och 2014 har inte förändrats speciellt mycket men
en stor förändringen gällande boendesiffrorna är inom campingen och anledningen till det kan vara att
man har ett annat sätt att mäta dessa siffror på fr.o.m. 2013.
Trots en sommar med delvis dåligt väder så är siffrorna för sommarens turister i Vaxholm bra. Augusti
ökade stort till skillnad från tidigare år. Turistbyrån ser en positiv förändring – längre säsong.
3. Näringslivsstrategin
Bakgrunden till näringslivsstrategin presenterades av Mats Olofsson. Nyckelordet sedan tidigare är
”Ett differentierat näringsliv året runt” och målet var att nå dit till år 2020.
Sex punkter har sedan tidigare tagits fram:


Marin anknytning gällande företag
Befintliga företag skulle växa
Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27
Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 331 74
E-post: [email protected]
Webb: www.vaxholm.se
Org nr: 212000-2908
Plusgiro: 165411-0
Minnesanteckningar
2015-09-03
Dnr 2
2 av 2




Kunskapsintensiva
Skapa ett stort intresse för att etablera sig i kommunen
Kvalitativ besöksnäring året runt
Detaljhandeln ett bra underlag året runt.
Strategin behöver ses över och tanken är att beredningen skall börja arbeta med det till och på nästa
möte. Framöver måste en del av ovanstående punkter lyftas upp lite mer.
De kommungemensamma målen har minskat från sex mål till tre vilket också kan förändra punkterna.
Ordförande skickar ut material att gå igenom innan nästa möte så att alla är insatta och inlästa.
4. Motion gällande ”Vi ska stärka och utveckla Vaxholms näringsliv”
Det blev en del diskussion gällande om beredningen skall svara på motioner eller ej.
Beredningen kom fram till att det bör stå föreslå i stället för tillstyrker när man skickar en motion från
dem och alla var eniga om detta.
Katherine Angelo Lindkvist (S) önskar ta till anteckningarna att hon har en avvikande mening gällande
svaret på motionen.
5. Nästa möte: 5 november kl. 18.00 i kommunhuset
Lena Strand
Sekreterare

Similar documents