Årsmöte 2015, PDF

Transcription

Årsmöte 2015, PDF
Årsmöte 2015-04-26
Skeens Byalag
1. Årsmötet öppnades och Morgan hälsade alla välkomna.
2. Fastställande av röstlängd. Det var 17 st närvarande på mötet.
3. Till mötesordförande valdes Morgan Malm och protokollförande valdes
Ulrika R Malm.
4. Justerare blir två stycken från styrelsen.
5. Kallelsen har skett enligt stadgarna dvs i samband med inbjudan till
städdagen.
6. Dagordningen fastställdes.
7. Morgan gick igenom vad som gjorts under året som gått. Bla har vi
ansökt om investeringsbidrag till ett staket till fotbollsplanen. Detta fick
vi beviljat och ett staket sattes upp i höstas (2014).
Molle och Ulrika har varit på kanotmöte där det bla upprättades ett nytt
avtal.
Ulrika och Christina har varit på möte med kommunen ang. badplatsen.
Även här upprättades nytt avtal.
Micael har varit i kontakt med Statkraft ang. röjning på Statkrafts mark.
Detta kommer att ske under året.
8. Ulrika gick igenom byns ekonomi.
9. Styrelsen fick ansvarsfrihet.
10. Mötet beslöt att inga medlemsavgifter tas ut för 2015.
11. Mötet beslöt att styrelseordförande väljs av styrelsen.
12. Till ledarmot valdes Jasmine Mracic efter att Krister Yngvesson valde att
avgå. Övriga ledamöter är Morgan, Ulrika, Micael och Christina.
13. På mötet valdes inga suppleanter då ingen anmälde sitt intresse. Vi tar
upp frågan igen på nästa möte.
14. Inför kommande år ska den familjen som ansvara för kanotplatsen även
städa toaletterna på badet 2 ggr per vecka.
Det önskas en fest i byn. Ingen var intresserad av att ta tag i det just nu.
Vi avvaktar till senare i år, i augusti eller september.
Vi diskuterade vad vi ville fixa i byn. Prio 1. Ett förråd till gräsklipparen.
Micael ska kolla med Sunnerbogymnasiet om vad detta skulle kosta.
Prio2. Fixa vägen ner till ån.
Tomas informerade om att det blir en Kubbturnering den 6 juni.
Han vill ha hjälp med att ordna med en bajamaja. Stig ska kolla upp
detta.
Jasmine visade ett exempel på hur en hemsida för Skeen skulle kunna se
ut. Mötet beslutade att Jasmine skulle arbeta vidare med detta.
15. Mötet avslutades.
Mötesordförande
Mötesekreterare
___________________
___________________
Morgan Malm
Ulrika Richter Malm
Justerare
Justerare
___________________
___________________
Micael Åkerlund
Christina Richter