Forum för samråd maj 2015.

Transcription

Forum för samråd maj 2015.
1
Byskolan
By ansvarsområde
Barn- och skolförvaltning Lund Öster
Forum för samråd
2015-05-28
Plats och tid: Matemateket Byskolan, den 28 maj 2015 kl 18.00 – 20.00
Närvarande
Elina Klang, ord år F
Föräldrar:
Åsa Pettersson, ers år F
Maria Weineisen, ers år F
Heléne Prochéus, ers år 1
Carolina Cragnell, ord år 2
Åsa Siriander, ers år 3
Dagmar Gormsen, ers år 3
Charlotta Löfström, ers år 4
Malin von Knorring, ord år 5
Ursula Nyman, ers år 5
Monica Gullberg, ord år 6
Skolan:
Ing-Marie Månsson, arbetslagsledare
Yvonne Granberg, ord pers
Suanne Berndtros, rektor F-3
Magnus Bokelid, rektor 4-6
BSF Lund Öster: Olga Gribina
Fredric Strimell
Rektor Magnus Bokelid hälsar alla välkomna till Forum för samråd
1. Trafik
Mötet startar med dagordningens sista punkt, trafik, och förskolornas Forum för samrådledamöter deltar i denna punkt. Anders Söderberg från Gatu- och trafikkontoret i Lunds
kommun berättar, att ett av kommunens klimatmål är att Lund ska vara koldioxidneutralt år 2050
och detta innebär bl a att biltrafiken måste minska. En del av denna minskning kan åstadkommas
genom att föräldrar inte i samma utsträckning som nu skjutsar sina barn till förskolorna/skolorna
med bil. Trafiknätet runt Byskolan, som är en över 60 år gammal skola, är inte uppbyggt efter
dagens trafikintensitet och många farliga situationer uppstår dagligen, såväl på morgnarna som på
eftermiddagarna, vid lämning och hämtning av barn.
Det beslutas att en skolvägsanalys måste göras, där det kartläggs vilka vägar som används samt
vilka punkter längs skolvägen som är mer riskfyllda. Först när analysen är gjord kan en
åtgärdsplan göras. Vårdnadshavare uppmanas att delta och använda; Direktlänk:
http://193.17.67.229/kartor/lund/crawls/
eller använd officiell länkväg: http://www.lund.se/skolvag klicka på Kartverktyg i Relaterade
information – webbsidor längst ner på sidan
Varje vårdnadshavare bör markera sitt/sina barns skolväg. Kartläggning ska vara gjord senast d
1 oktober.
2. Genomgång av föregående protokoll
Angående frågan om Fritidsklubb tror rektor att det kommer att bli någon form av förändring
framöver, eftersom ärendet kommer upp på Kommunstyrelsens möte i juni.
Handlingsplanen för Sex- och samlevnad är klar, men ännu inte sjösatt.
3.
Rapport om verksamheten sedan föregående sammanträde
På påsklovet hade fritidshemmen gemensamma påskaktiviteter på Uggleskolan och på
fritidshemmens dag samlades alla och hade aktiviteter på Österskolan. På Byskolan spelades en
fotbollsturnering mellan fritidshemmen. Ett besök har också gjorts med år 3-eleverna på
_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
2
Byskolan
By ansvarsområde
Barn- och skolförvaltning Lund Öster
Forum för samråd
2015-05-28
Fritidsklubben på Killebäckskolan. Det har hållits en föreläsning för vårdnadshavarna, dels om
vikten av att äta rätt mat (Håkan och Katarina i Byskolans kök), dels om utemiljön på skolgården
(Anders Kjellsson Naturskolan). Två fönster i matsalen har öppnats upp för ”matleverans”
direkt ut på gården till fritdshemsbarnen, för att bespara personalen en extra städomgång.
Personalen har fått information om vad det innebär att vara övningsskola. År 4 har sålt
majblommor och ett nytt rekord för försäljningen har slagits av Byskolans elever – de sålde för
56 000 kr! Dessutom har de deltagit i Schack4an och gjort mycket bra ifrån sig i den
turneringen. Just nu får de prova på att spela golf två måndagar med instruktörer från LAGK på
Kungsmarken. Det har varit en skolgårdslördag och en skolgårdskväll, då många saker
fixades på vår skolgård med hjälp av ett antal duktiga föräldrar/vårdnadshavare. År 3-5 har
deltagit i Skapande skola (se punkt 7!). Övriga klasser har sett Varieté Velociped och lyssnat på
Berlinerorkestern i idrottshallen. En Lycka till-hälsning har spelats in och skickats iväg till
Måns Zelmerlöv inför Euorovision Song Contest. År 5 har varit på lägerskola vid Sövdesjön
och år 6 har varit på Ven. År 3 har gjort den traditionella Skåneresan under Tommy Liljas
ledning.
4.
Normer och värden
I augusti kommer Byskolans Plan mot kränkande behandling att kompletteras med den nya
diskrimineringsgrunden om tillgänglighet för funktionshindrade.
5.
BFL = Bedömning För Lärande
Studiedagen i mars var gemensam för alla pedagoger i Lunds kommun. Det var dels en
workshop, där man kunde få ta del av andra Lundapedagogers sätt att arbeta, dels en föreläsning
om BFL av Anders Jönsson från Kristianstads högskola. BFL är ett förhållningssätt att ha i
klassrummet, så att eleverna ser sitt eget lärande och sin egen utveckling.
6.
Comeniusprojekt
Avslutningsresan i Marvellous Maths-projektet gjordes föregående vecka, då sex personer från
Byskolan besökte en skola i Cambrai i Frankrike. Jämförelsevis kan sägas att eleverna ”drillas” i
automatisering mycket tidigare i skolorna ute i Europa än här i Sverige. I några av länderna börjar
barnen skolan tidigare och de har ett mycket högre tempo i sin undervisning. Det förekommer
mycket ”fylleriuppgifter” på bekostnad av det fria, logiska tänkandet och respekten för de vuxna
är stark.
Nu återstår endast redovisningen av projektet.
7.
Skapande skola
Föregående vecka var sista veckan med Skapande skola-projektet. År 3-5 har under våren åkt in
till Kulturskolan i Lund och fått lära sig hur man animerar. Det har upplevts både spännande och
lärorikt. Nya statliga pengar för Skapande skola är på gång inför nästa läsår och det lutar åt ett
teaterprojekt den här gången.
8. Frågor från föräldrarepresentanterna
År F: En förälder, som säger sig vara mycket nöjd med pedagogernas arbete, undrar vilka regler
som gäller bland barnen på fritidhemmet i F-klassen, då han/hon upplever att det är stökigt vid
hämtningen på eftermiddagen. Rektor Susanne lovar att undersöka frågan snarast.
År 3: Internetoro. Alla klasser arbetar med nätetikett (netikett) och i år 5 specifikt arbetar man
med materialet Jag älskar internet (finns i Likabehandlingsplanen på Byskolans hemsida). Ev
kommer det att bli en fortbildning för såväl elever som föräldrar om detta under förutsättning att
vi blir tilldelade pengar från Hedda Hylanders fond. Skräp (fimpar, snus och dyl) hittas ibland på
_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande
3
Byskolan
By ansvarsområde
Barn- och skolförvaltning Lund Öster
Forum för samråd
2015-05-28
skolgården, framför allt på måndagmorgnar och detta är oroande, då det förekommit att barn har
stoppat det i munnen. Vaktmästaren försöker prioritera skräpplockning varje morgon. Dessutom
ronderar ett vaktbolag under helgerna och extra rondering är beställd i sommar. De blivande
ettorna flyttar in i nuvarande treornas klassrum och treorna flyttar in i gula byggnaden och blir
fyror där till hösten. Några föräldrar efterlyser annat skolmateriel utöver paddorna i nuvarande
år 1, men med hjälp av bl a dropboxen kan man som förälder lätt följa sitt barns utveckling. Det
gäller för pedagogerna att visa föräldrarna/vårdnadshavarna hur detta fungerar. De paddor som
finns i nuvarande år 1 kommer att fördelas så, att hälften stannar kvar i blivande år 2 och hälften
kommer att användas i blivande år 1. Det kommer alltså att bli en padda/två elever i båda
årskurserna.
9. Bemanning läsår 2015/16
F-klassen: 43 barn, 3 förskollärare (Bodil E, Åsa G, Helena), 1 grundskollärare (vakans), 3 i
personalen på fritidshemmet (Yvonne, Anne, en vakans)
År 1: 46 elever, 3 grundskollärare (Caroline, Helen, Maryam), 3 i personalen på fritidshemmet
(Anna B, Gabriella, Annika)
År 2: 50 elever, 3 grundskollärare (Bodil S, Lisa W, vakans), 3 i personalen på fritidshemmet
(Agneta S, Martin, en vakans)
År 3: 50 elever, 3 grundskollärare (Agnetha Ö, Anna-Karin, Sara), 3 i personalen på
fritdshemmet (Catty, Åsa, Olga)
År 4: 51 elever, 6 grundskollärare med olika behörigheter (Jenna, Linda, Lotta, Åsa, Inger, en
vakans)
År 5: 44 elever, 4 grundskollärare med olika behörigheter (Inger, Patrik, Ing-Marie, Lotta)
År 6: 31 elever, 5 grundskollärare med olika behörigheter (Jenna, Karita, Linda, Lotta, Madelen)
År 1-6: Johan har Idrott och hälsa.
År 2-6: Karita har Textilslöjd och Elisabeth Karlsson (ny lärare) har Trä- och metallslöjd
År 4-6: Musik på Killebäckskolan
År 6: Hem- och konsumentkunskap samt språkval på Killebäckskolan
Specialpedagoger: Maria Nilsson (år F och förskolorna), Ingrid Sjunnesson (år 1-3), Camilla
Norin (år 4-6), Pia Odeskog (särskild undervisningsgrupp)
10. Blivande år 6
Den 1 juli 2015 är det en ny skolsituation i Sverige, då lagen om legitimation och behörighet
träder i kraft. Det betyder bl a att legitimationen måste finnas för att en lärare ska kunna bli
tillsvidareanställd. Detta gör att det kan bli svårt att rekrytera nya lärare, då det nu råder en
mycket rörlig arbetsmarknad på lärarfronten. Dessutom är Byskolans lärare intressanta för andra
skolor, vilket visat sig då tre lärare inom loppet av en vecka nu i vår fick nya tjänster i Malmö och
Lund.
I blivande år 6 blir det föräldramöte d 2 juni, då organisationen där kommer att presenteras.
Bl a kommer den särskilda undervisningsgruppen att fortsätta, då det vid utvärdering med såväl
elever som föräldrar och lärare visat sig att detta varit en positiv verksamhet under terminen. Det
gäller nu att blicka framåt och bygga vidare på allt sådant som varit positivt.
11. Skolbarnsomsorg - Fritids
Blivande år 1 flyttar till nuvarande år 3:s lokaler i C-byggnaden, där även fritids kommer att
finnas. Blivande år 2 och 3 stannar kvar i sina lokaler, men år 3 får fritids på Björkgården.
Blivande år 4 flyttar in i gula byggnaden, där redan blivande år 5 och 6 finns. Blivande F-klassen
börjar i Klockare-/Lindgården (f d Solbacken). Nybergs hus blir specialpedagogernas och den
särskilda undervisningsgruppens hus.
_______________________________________________________________________________
Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande