Välkomstbrev HT15 - Medicinska fakulteten

Transcription

Välkomstbrev HT15 - Medicinska fakulteten
INTRODUKTIONSBREV
Juni 2015
Fysiotera peututbildningen
Välkommen till Lunds universitet och fysioterapeututbildningen!
Upprop och registrering sker måndagen den 31 augusti 2015 kl. 10.15 på Health Sciences Centre,
Baravägen 3, Lund. Lokal: C 144. http://www.med.lu.se/fysioterapeutprogrammet
OBSERVERA!
För att behålla din plats efter 1:a urvalet måste du senast den 31 juli 2015 meddela
www.antagning.se
Vill du lämna återbud efter 2:a urvalet meddela snarast till utbildningsadministratör Sara
Holmgren, Medicinska fakultetens kansli, BMC F11, 221 84 Lund, 046-222 72 19,
[email protected].
Detta gäller inför upprop/registrering!
Obligatorisk närvaro vid upprop/registrering. Har du inte möjlighet att närvara vid
uppropet/registreringen måste du meddela detta senast två vardagar före upprop/registrering
för att behålla din plats.
Lämna meddelande till utbildningsadministratör Gisela Broomé
046–222 4029, [email protected]
Information lämnas även av studievägledare Annika Ilskog
046-222 71 32, [email protected]
Obligatorisk närvaro gäller även i samband med kursstarten samma dag den 31 augusti 2015,
då de schemalagda studierna påbörjas. Under de första kursveckorna kommer, för
arkivändamål, fotografering av samtliga studenter att ske.
Inför studiestart
På hemsidan http://www.med.lu.se/fysioterapeutprogrammet finns information om
utbildningsprogrammet och dess mål, upplägg och innehåll samt preliminärt schema.
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) omfattar totalt 21 veckor under utbildningstiden och påbörjas i
termin 1. VFU är förlagd till hälso- och sjukvård inom hela Region Skåne och i vissa fall även inom
Södra sjukvårdsregionen. Förbered dig därför på restid och att det kan medföra
Postadress Med Fak, BMC F11, Lunds universitet, 22184 Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon växel 046-222 00 00
1
2
extra kostnader för dig. Enstaka dagar med kvälls- eller helgtjänstgöring kan
förekomma i termin 5.
Det är vanligt att fysioterapeuter tränar patienter i bassäng. Det är därför nödvändigt att du
kan simma 200 m valfritt simsätt och livrädda. Kan du inte simma eller behöver mer
träning, finns det simundervisning för vuxna på flertalet simhallar.
Studiernas uppläggning och arbetsformer
Utbildningen är baserad på heltidsstudier motsvarande 40 tim arbetsvecka = 1,5 hp (högskolepoäng).
De dagar som anges som självstudier bör utnyttjas för inläsning, gemensamma grupparbeten,
förberedelser etc. Studiegången på fysioterapeututbildningen är bunden med schema som varierar
mellan kl 08.15 - 17.00 måndag - fredag.
Vi tillämpar studentstyrt lärande med PBL (Problembaserat lärande) som pedagogisk arbetsform.
Basgruppsarbete enligt PBL, med 10 -11 studerande per grupp, kompletteras med föreläsningar,
seminarier, färdighetsträning och fältstudier. Färdighetsträning sker i grupper om cirka 14-16
studerande.
Kurslitteraturen är på såväl svenska som engelska, där även vetenskapliga artiklar ingår.
Litteraturlista finner du på hemsidan under respektive kursplan. Undervisningen är till vissa delar
nätbaserad, vilket innebär att tillgång till egen dator är en fördel.
Det problembaserade lärandet innebär att litteraturlistorna till kurserna är ganska
omfattande eftersom det ska finnas valmöjligheter. För denna första kurs rekommenderar vi
dig att vänta med att köpa in kursböcker tills vi har träffats första dagen och hunnit gå igenom
lite mer kring detta.
Den första kursen heter ”Fysioterapi som ämne och profession” och löper över 3 veckor,
4,5 hp. Kursen omfattar olika beteendevetenskapliga aspekter som yrkesroll, etik, lagar samt
modeller som styr fysioterapeutens arbete. Den därpå följande kursen omfattas av ämnet
anatomi. Detta innebär att du ska lära det medicinska språket i form av latinska termer.
Undervisningen i anatomi består av föreläsningar, studiegrupper och färdighetsövningar.
Färdigheten innebär att du som student kommer att arbeta nära annan student genom att öva
på olika undersökningsmoment av rörelse och stödjeapparaten. Detta innebär att man vid
färdigheten är iklädd endast shorts och för kvinnor därtill bikiniöverdel/Bh eller litet linne.
Har du redan nu några frågor får du gärna maila eller ringa till:
Säkrast når du oss via våra mailadresser nedan.
Studievägledare Annika Ilskog [email protected], tel. 046-222 71 32.
Programdirektör Susanne Brokop [email protected], tel. 046-222 45 59
Utbildningsadministratör Gisela Broomé [email protected], tel 046-222 40 29
På hemsidan http://www.med.lu.se/fysioterapeutprogrammet finns mer information.
Eventuella önskemål om bostad under utbildningstiden
Vi hänvisar till Stiftelsen AF Bostäder, Box 799, 220 07 LUND som förmedlar bostäder och studentrum
till studenter vid Lunds universitet. Ansökan kan göras direkt på Internet eller via telefon.
Besöksadress: Tunavägen 39 C. Tel. växel 046 - 19 15 00
Postadress Med Fak, BMC F11, Lunds universitet, 22184 Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon växel 046-222 00 00
3
E:post: [email protected]
Internet: www.afbostader.se
Bopoolen är en rumsförmedling som sköts av Lunds universitets studentkårer.
Internet: http://www.bopoolen.nu/
Studiemedel
Kontakta CSN (Centrala studiestödsnämnden) tel 0771-27 60 00 om du har frågor som rör
studiemedel. Mer information finns på CSN:s hemsida http://www.csn.se.
Att vara student
Det finns en omfattande verksamhet vid Lunds universitet som syftar till att underlätta din
studietid här. Hjälp finns exempelvis för den som är osäker på sin studieteknik, har läs- och
skrivsvårigheter. Det mesta du behöver veta om studentlivet finns även på studentsidorna:
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/ny-som-student.
Du som brukar använda dig av sociala medier såsom Facebook, Twitter och bloggar, tänk på
att du har tystnadsplikt när du vistas inom utbildning och vårdverksamhet, även som student,
och använd ditt omdöme noga så att du inte bryter mot denna lag.
Studentportalen - din personliga portal till Lunds universitet (StiL)
All e-postkorrespondens från oss görs till din student e-postadress. Det är därför viktigt att du
bevakar denna. Dina personliga sidor i Studentportalen når du via www.student.lu.se. Här kan
du se resultatet på din tenta, dina poäng du tagit, vad du är registrerad på, skriva ut LADOK
intyg, ändra din adress, ladda ner programvaror, komma åt olika resurser som t.ex. det
elektroniska biblioteket och universitetets trådlösa nät och kontrollera din e-post m.m.
Mer information: www.lu.se/student.
Till din e-postadress som du uppgett vid ansökningstillfället kommer du att få uppgifter om hur och
var du kan aktivera denna tjänst. Har du tidigare läst vid Lunds universitet har du redan ett
fungerande konto som gäller. Har du problem, kontakta omgående StiL supporten (Studentdatorsupporten vid Lunds universitet). 046-222 01 00 eller via: [email protected]. Öppet måndag och
fredag kl. 16-19.
Obligatoriskt tuberkulostest
Alla nya studenter ska genomgå en hälsokontroll avseende tuberkulos. En hälsodeklaration ska fyllas
i och tas med till den. Kallelsen till hälsokontrollen kommer till din student e-postadress.
Här finns mer information:
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/Lung--ochallergikliniken/Lung--och-allergimottagningen-Lund/Lungdispensaren/
Hälsodeklarationen finns här:
http://www.med.lu.se/sjukgymnastprogrammet/information_till_nyantagna_studenter
VÄL MÖTT!
Susanne Brokop
Annika Ilskog
Programdirektör
Studievägledare
Postadress Med Fak, BMC F11, Lunds universitet, 22184 Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon växel 046-222 00 00