Kommentar till film CSN - ett strukturellt hinder

Transcription

Kommentar till film CSN - ett strukturellt hinder
1 (1)
Datum
2015-03-09
Kristhina Engström
kundmötesavdelningen
Folkhögskolornas informationstjänst, FIN
Eva Grenfeldt
Kommentar till från CSN till filmen ”CSN strukturellt hinder”
Rätten till antal veckor med studiemedel på utbildningsnivå är reglerat i studiestödslagen.
Det är utgångspunkten för CSN:s hantering av ansökan om studiemedel. Gällande
lagstiftningen är de förutsättningar som skolor och utbildningsanordnare har att utgå ifrån i
sitt vägledningsarbete om studieekonomiska förutsättningar med den studerande.
CSN har i tidigare remissvar exempelvis GRUV-utredning ställt sig positivt till förslag om
att utöka antalet veckor på grundläggande nivå till 80 veckor och högst 120 veckor för de
med behov av färdighetsträning. Det är även i linje med CSN:s tidigare skrivelse till
departement om att ta bort veckobegränsningen på grundläggande nivå. CSN anser vidare
att nuvarande bedömningsgrund för antalet veckor på grundläggande nivå, den studerandes
utbildningsbakgrund, inte i sig är tillräcklig eller rättvisande för att avgöra den studerandes
behov av veckor
Vi är också väl medvetna om att det idag är problem för många vuxenstuderande på
folkhögskola och komvux som har svenska som andra språk att kunna ta till sig den
information de behöver för att kunna fatta beslut om sina studiemedel. Inom CSN pågår
därför ett arbete med att utveckla vår kommunikation men också vår samverkan med er på
folkhögskolorna för att proaktivt kunna stödja den studeranden men också er som arbetar
med och möter den studerande. Vi arrangerar exempelvis informations- och
utbildningsträffar med folkhögskolor och deltar i träffar med nätverk. Vi har utvecklat
anpassad och lättläst information om reglerna för studiemedel för komvux och
folkhögskolor. Vi vet att det inte är tillräckligt och det pågår ett arbete med hur vi på sikt
kan ta ett helhetsgrepp kring hur vår webbaserade information blir mer tillgänglig.
Till: www.omstudiemedel.se
Vänliga hälsningar
Kristhina Engström
CSN Kundmötesavdelningen
CSN huvudkontoret
Postadress
Telefon
Telefax
Webbadress
851 82 Sundsvall
060-18 60 00
060-18 61 93
www.csn.se