Checklist för utresande studenter - Studentportalen

Transcription

Checklist för utresande studenter - Studentportalen
 Checklist för utresande studenter
□ Lämna in din ansökan till International Office före sista
ansökningsdatum.
□ Om du blir antagen till utlandsstudier ska du nu söka kurserna
du valt vid det partneruniversitet där du ska studera. (Du finner
mer information under länken till ansökan ovan)
□ När du fått besked från värduniversitetet ska du se till att få ett
godkännande på att få dina studier (eller praktik) tillgodräknade,
ett så kallat Learning Agreement.
□ Ansök om studiemedel hos CSN.
□ Ev betala terminsräkning till studentkåren – kolla med dem först.
□ Ordna med bostad.
□ Se till att du har försäkring som täcker.
□ Ta reda på vad som gäller för eventuellt visum och
uppehållstillstånd i det land dit du ska åka.
□ Beroende på vilket land du ska åka till kan du behöva vaccinera
dig. Har du kanske medicin du behöver ta med?
□ Ska du köra bil? Kontakta då landets ambassad i Sverige och
kontrollera om du har rätt att köra med ditt svenska körkort (eller
svenska registreringsskyltar) och i så fall hur länge, eller om du
måste ha med dig ett internationellt körkort.
□ Glöm inte att meddela adress. Du är skyldig att meddela din
bostadsadress och e-postadress till koordinatorn här hemma
och International Office.
□ Be om informationsmaterial från oss om du ombeds att berätta
om ditt hemlärosäte.
□ Varför inte ställa upp som fadder?
Ansökan
Tänk efter vart du vill och åka och när du kan. Det är viktigt att du själv funderar igenom vad
som är lämpligt. Sök information på universitetens hemsidor efter kurser som intresserar dig,
men diskutera också dina planer med din institutionskoordinator som kan ge dig hjälp och
råd. På vår hemsida hittar du en lista över de partneruniversitet vi samarbetar med och länkar
till deras hemsidor.
Tänk igenom ditt kursval och tala med din institutionskoordinator och din lärare om hur du
kan tillgodoräkna dig dina studieresultat i utlandet. Glöm inte att ordna med ett preliminärt
godkännande av din studieplan.
Undersök också redan nu hur du ska gå tillväga för att registrera dig vid partneruniversitetet
om du skulle få plats som utbytesstudent. Deadline kan vara mycket tidig.
Lämna in din ansökan till oss i tid.Vi erbjuder ett begränsat antal platser till ett fyrtiotal
universitet. I det fall din ansökan är sen kan det hända att platserna dit du vill åka redan är
upptagna. Ansökan hittar du på vår hemsida.
Ansök till partneruniversitetet
Om du fått plats som utbytesstudent måste du nu själv söka en plats på partneruniversitetet
och se till att du blir registrerad på de kurser du ska läsa där. Även här måste du vara noga
med att lämna din ansökan i tid. Hämta din ansökan på partneruniversitetes hemsida.
Learning Agreement
Alla avtal om studentutbyte grundar sig på tanken att du som student förlägger en del av din
utbildning vid Högskolan Väst, till ett utländskt partneruniversitetet. Du behöver dock en
bekräftelse på att få dina planerade studier/praktik tillgodoräknad.
Tänk på att du bör ha detta godkännande skriftligt, via ett så kallat Learning Agreement. Tag
kontakt med din koordinator som hjälper dig med detta.
När du väl är på plats är det oerhört viktigt att du inte byter kurs/er utan att ha diskuterat och
fått godkännande om detta av din koordinator, annars riskerar du att inte få dina studier
tillgodoräknade.
Se till att samla på dig så mycket information och material om kurserna som möjligt under din
studievistelse – det underlättar arbetet med tillgodoräknandet. Kursplan, schema,
litteraturlistor, kopia av tentamen mm – allt kan vara till hjälp. Kontrollera med ditt
värduniversitet om du bör förbereda din vistelse på något sätt, exempelvis genomläsning av
viss kurslitteratur etc.
Studiemedel
Studier utomlands är för det mesta studiemedelsberättigande precis på samma sätt som studier
i Sverige. Lånen är anpassade efter de kostnader som gäller i det land där du skall studera. Du
kan också låna extra pengar från CSN för resa och försäkring.
Du skall söka studiemedel hos CSN för din utlandsperiod på särskild blankett, och en blankett
från CSN skall undertecknas av din koordinator på Högskolan Väst. Läs mer om detta
på www.csn.se
Bifoga en kopia av det beslut du skall ha fått av din koordinator och, om möjligt, ett
antagningsbesked från värduniversitetet eller något annat dokument där terminstiderna tydligt
framgår. Kontakta CSN om du har frågor.
För att CSN skall kunna bevilja dig vidare studielån efter din hemkomst är det viktigt att du
sätter igång med arbetet att få dina studier tillgodoräknade så fort som möjligt. Om du åker
hem så snart efter sista tentamen att du inte kan få med dig ett intyg över alla genomgångna
kurser - se till att du får med dig ett intyg från värduniversitetet där det framgår att du fullgjort
din studieperiod. Tänk på att CSN beviljar studiemedel endast för utbytesstudier som omfattar
tretton veckor eller mer.
Terminsräkning
Kontrollera med din studentkår hur du skall betala terminsräkning under den period du är
borta. För de studenter som antagits till utbytesstudier via International Office, ombesörjer
International Office att de blir registrerade i LADOK för utbytesstudier.
Boende
Det är viktigt att du ordnar med ditt boende i god tid. Detta är inte något som sköts
automatiskt i samband med att du fått en studieplats.
Om du är hänvisad att ordna bostad på egen hand är det viktigt att tänka på att du ibland
måste lämna en deposition som återfås eller räknas som sista hyran.
Tänk också på att noga kontrollera vad som ingår i hyran (el, värme, användande av
tvättfaciliteter etc) innan du skriver under kontrakt.
Ibland hjälper värduniversitetet endast till med tillfällig bostad och du förväntas sedan ordna
annat boende när du väl är på plats. Studentboendet i Sverige anses av många hålla högre
standard än studentboende utomlands. Delad dusch är inte ovanligt. Ibland kan det till och
med vara så att du förväntas dela rum med en annan student.
Försäkring
Under din utlandsvistelse är det viktigt att du har ett fullgott försäkringsskydd. Som student
vid Högskolan Väst är du försäkrad via Kammarkollegiet under din utbytesperiod.
Försäkringen omfattar bla olycksfall och ansvar. Hämta din informationsfolder samt
försäkringsbevis (plastkort) hos International Office. För detta behöver du fylla i ett underlag
till försäkring (finns att ladda ned från vår hemsida). Dessa skall du ta med dig när du åker. Ta
dig tiden att sätta dig in i vad din försäkring omfattar och vad som gäller om något skulle
hända under din utlandsvistelse.
CSN erbjuder en försäkring för utlandsstudier. Vill du teckna en försäkring via ett annat
försäkringsbolag kan du få låna extra pengar av CSN för detta. Information om
socialförsäkringsregler kan du få direkt från din försäkringskassa.
En annan viktig informationskälla är försäkringskassans hemsida www.fk.se. Där finns bland
annat information om Socialförsäkringen och EU samt vilka länder Sverige har tecknat avtal
med om sjukvårdsförmåner. Tänk på att det gäller vård på samma villkor som för landets egna
medborgare. Kontakta landets ambassad om du önskar ytterligare information om landets
socialförsäkringssystem.
Om du studerar i ett annat EU-land har du rätt till sjukvårdsförmåner i det land du studerar.
Du måste dock beställa ett Europeiskt Sjukförsäkringskort från försäkringskassan i god tid
före avresa och ta med dig. Glöm inte detta – annars riskerar du att få stå för hela
sjukvårdskostnaden själv, då Kammarkollegiets försäkring ej gäller i dessa fall.
Vissa studenter väljer att arbeta extra utanför studierna under utlandsvistelsen. Tänk på att om
du gör detta omfattas du av och skall föras över till värdlandets socialförsäkring (och
utstämplas således från den svenska socialförsäkringen).
Visum och uppehållstillstånd
Skall du studera i ett annat EU-land högst tre månader krävs varken visum eller
uppehållstillstånd.
Skall du studera i ett land utanför EU måste du oftast söka visum på förhand. Se till att vara
ute i god tid, ibland kan handläggningen av visumansökan ta flera månader.
Mer information om vilka regler som gäller kan du få via landets ambassad. Du är själv
ansvarig för att kontrollera vad som får föras in i landet (t.ex. får man inte föra in livsmedel
till Australien).
Vaccin och medicin
Kontakta närmaste infektionsklinik och kontrollera om du behöver vaccinera dig. Vad du
behöver är beroende av vilket land du skall resa till.
Ta gärna med dig ett litet husapotek innehållande första förband, värktabletter etc. Om du
behöver medicin måste du diskutera med din läkare och antingen ta med dig tillräckligt med
medicin för att räcka under hela vistelsen eller recept. Tänk dock på att kontrollera att
medicinen inte innehåller något som i värdlandet kan räknas som olaglig substans.
Be om informationsmaterial
Eventuellt kommer du att bli ombedd att berätta om ditt hemland och hemuniversitet på
informationsträffar. Gör det! Kontakta isåfall International Office och be om material för
detta. Kontakta även gärna Turistbyrån som kan ge dig ytterligare information om regionen.
Svenska Institutet ger ut information om Sverige, titta gärna på deras hemsida www.si.se och
även på www.studyinsweden.se
Bli fadder!
Är du intresserad av att möta studenter från andra kulturer? Då kan du bli fadder åt en av våra
utbytesstudenter. Det ger dig också goda kontakter om du senare själv vill resa utomlands och
är meriterande när du själv söker en utbytesplats. Läs mer på Studentportalen under rubriken
Internationella Studentambassadörer.
Övrig information
Stipendier
International Office tillhandahåller endast ett fåtal stipendier som med automatik tillfaller de
studenter som fått utbytesplatser inom vissa program. Dessa behöver du inte söka, men för att
få utbetalningen måste du givetvis fylla i de uppgifter som behövs i de papper som
International Office delar ut. Övriga stipendier och relaterad information hittar du på vår
hemsida, www.student.hv.se/stipendier.
Förberedande språkkurs
Vid vissa partneruniversitet erbjuds en språkkurs vid teminens början. Det är dock viktigt att
komma ihåg att detta endast brukar vara en introduktionskurs och därför inte ger dig några
djupare kunskaper i språket. Det är viktigt att du själv förbereder dig noga här hemma och
kanske friskar upp dina kunskaper med hjälp av en språkkurs. Skall du åka som ERASMUSstudent erbjuds ibland en så kallad EILC (Erasmus Intensive Language Course) innan
terminen börjar. Detta gäller de länder som inom EU räknas som minoritetsspråk.
International Office har mer information.
Några sista ord…
Att få möjlighet att studera eller göra praktik utomlands är utvecklande såväl akademiskt som
socialt. Det ger dig möjlighet att få ta del av intressanta studier samt möjligheten att lära
känna nya vänner och leva i en annan kultur. Studier utomlands ses också som en merit av
framtida arbetsgivare. Men med detta följer också ett ansvar. Under din utlandsvistelse är du
en representant för Högskolan Väst och vi ber dig vara en god ambassadör.

Similar documents