TR01-19 - Svenska kraftnät

Transcription

TR01-19 - Svenska kraftnät
SVENSKA
KRAFTNÄT
ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE
VÅR BETECKNING
AFS, Förvaltning Stationer
TROl-19
DATUM
2015-01-29
SAM RAD
rf?.AS, AN
NB, NK, NS
T E K N I S K R IK T L I N J E
t
UTGÄVA
FASTSTÄLLD
3
T>
PRE-KVALIFICERING AV
PRIMÄRAPPARATER
T E K N I S K A RI K T L I N J E R
2015-01-29
TR01-19
Uppdateringar
Utgåva
Ändringsnot
Datum
1
Första utgåvan
2013-06-19
2
Förtydligande av pre-kvalificeringsprocessen i kapitel 1 under ett
övergångsskede innan TR01-20 har publicerats till fullo
2013-11-18
3
Strömtransformatorer kap.4.1, tillägg att även omfatta omsättning
2000-4000 A
Frånskiljande brytare kap. 4.4, bryttid ändrad till 45 ms
2015-01-29
TEKNISK RIKTLINJE
2015-01-29
TR01-19
2/15
Innehåll
1
Allmänt ......................................................................................................................5
2
Godkännandeprocess ................................................................................................6
3
2.1
Allmänt .........................................................................................................6
2.2
Primärapparater som erfordrar godkännande ........................................6
2.3
Tekniska krav ...............................................................................................6
2.4
Anläggningsspecifika krav .........................................................................6
Särskilda krav för godkännande ............................................................................... 7
3.1
4
5
3.1.1
Preliminärt godkänd apparat (PG) ............................................. 7
3.1.2
Definitivt godkänd apparat (DG) ................................................ 7
3.1.3
Enskilt godkänd apparat (EG) ..................................................... 7
3.2
Belastningsprov för jordningsfrånskiljare ................................................ 7
3.3
Tillbakadragande av godkännande .......................................................... 8
Standardutförande ................................................................................................... 8
4.1
Fristående strömtransformatorer ............................................................. 8
4.2
Fristående magnetiska spänningstransformatorer .................................9
4.3
Fristående kondensatorspänningstransformatorer .................................9
4.4
Frånskiljande effektbrytare ........................................................................9
4.5
Jordningsfrånskiljare ................................................................................ 10
4.6
Fristående avledare ................................................................................... 10
Kvalitet på tillverkning och provning ..................................................................... 10
5.1
6
Godkännande av primärapparater ........................................................... 7
Typprov ...................................................................................................... 10
Dokumentation av godkända apparater ................................................................ 11
6.1
Tillverkarens apparatrelaterade dokumentation ................................... 11
6.2
Svenska kraftnäts dokumentation............................................................ 11
TEKNISK RIKTLINJE
2015-01-29
TR01-19
3/15
Bilaga 1 Beskrivning av godkännandeprocess ................................................................. 12
Bilaga 2 Checklista för granskning av relevanta kvalitetspåverkande processer .......... 12
Bilaga 3 Checklista för granskning av mät- och provplatser hos tillverkare av
mättransformatorer ............................................................................................ 15
TEKNISK RIKTLINJE
2015-01-29
TR01-19
4/15
1
Allmänt
Detta dokument beskriver prekvalificerings-processen för primärapparater till
stamnätsstationer.
Första gången en apparattyp ska pre-kvalificeras kommer Svenska kraftnät initiera
godkännandeprocessen genom att bjuda in de tillverkare som tidigare levererat
aktuella apparater till stamnätet.
I övriga fall gäller processen enligt Bilaga 1, vilken innebär att godkännandeprocessen
initieras av leveratören.
Primärapparater som installeras i anläggningar i stamnätet ska uppfylla ställda krav
enligt Tekniska riktlinjer för respektive apparattyp (se kapitel 2.3). Dessutom ska det
kunna visas att tillverkningsprocessen uppfyller ställda krav på kontinuitet och
kvalitet. Detta gäller även i förekommande fall kvalitet på provplatser och metoder för
rutinprov. Dessa krav beskrivs närmare i kapitel 5.
Alla primärapparater som omfattas av denna Tekniska riktlinje och som inte är
upptagna i TR01-20 ”Pre-kvalificerade primärapparater”, ska genomgå en obligatorisk
godkännandeprocess. Innan en apparat genomgått godkännandeprocessen och fått ett
godkännande utfärdat (se kapitel 3) får den inte upphandlas och installeras i någon
stamnätsanläggning.
Notera att under ett övergångsskede då TR01-20 inte är publicerad,
alternativt att en apparatgrupp(t.ex. strömtransformatorer) helt saknar
pre-kvalificerade apparattyper i TR01-20, så kan apparater installeras i
stamnätet på samma sätt som tillämpats innan pre-kvalificering påbörjats.
Godkännandeprocessen för en ny apparattyp får inte drivas inom pågående
upphandling utan ska ske helt skiljt från projektverksamheten.
Apparater som är preliminärt eller definitivt godkända dokumenteras löpande i
TR01-20 där de tilldelas en unik identitet. För den apparattyp som godkänts för
levererans till stamnätet under en sådan identitet, får utan överenskommelse inga
avsteg göras från ursprungligt godkänt utförande. Detta innefattar avsteg som
skulle kunna innebära ändrade prestanda/data eller i övrigt påverka funktionen.
Apparat får inte heller avvika på ett sådant sätt att de godkända typproven inte längre
gäller. Vid oklarhet i denna fråga ska Svenska kraftnät konsulteras.
Preliminärt- eller definitivt godkännande innebär att apparaten är pre-kvalificerad och
kan upphandlas och levereras till stamnätet utan vidare granskning av Svenska
kraftnät i upphandlingsskedet.
Uppfyllandet av Teknisk Riktlinje kommer även för pre-kvalificerad apparat att
granskas exempelvis i samband med rutinprov i fabrik.
Svenska kraftnät avgör slutligen om en apparat är godkänd som pre-kvalificerad eller
ej.
TEKNISK RIKTLINJE
2015-01-29
TR01-19
5/15
2
Godkännandeprocess
2.1
Allmänt
Godkännandeprocessen inleds med en presentation av apparaten som leverantören
anser uppfyller gällande krav.
Godkännandeprocessen är uppdelad i olika etapper och där varje etapp prövas och
godkänns i angiven ordningsföljd.
Beroende på typ kan en apparat behöva genomgå ett antal typprov innan ett
godkännande kan tilldelas. För en del apparater krävs även anpassningar mot Svenska
kraftnäts krav vad gäller konstruktion eller utökade provningar.
Processen för att godkänna primärapparater som pre-kvalificerade beskrivs i sin
helhet i bilaga 1.
2.2
Primärapparater som kräver godkännande
Följande primärapparater för konstruktionsspänningsnivåer 245 kV och 420 kV ska
alltid genomgå hela godkännandeprocessen:
•
Fristående strömtransformatorer
•
Fristående magnetiska spänningstransformatorer
•
Fristående kapacitiva spänningstransformatorer
•
Frånskiljande effektbrytare
•
Jordningsfrånskiljare
•
Fristående avledare
För övrig primärutrustning avgör Svenska kraftnät om apparaten ska genomgå del av
eller hela godkännandeprocessen.
2.3
Tekniska krav
Svenska kraftnäts krav på primärapparater omfattar funktion, teknik, utformning,
livslängd, reservdelar m.m. Specifika krav anges i gällande Teknisk riktlinje för varje
apparattyp:
TR01-04
Fristående strömtransformatorer 7,2-420 kV
TR01-05
Fristående magnetiska spänningstransformatorer 7,2-420 kV
TR01-06
Fristående kondensator-spänningstransformatorer 170-420 kV
TR01-08
Effektbrytare 12-420 kV
TR01-09
Frånskiljare i utomhusutförande 12-420 kV
TR01-12
Fristående avledare 12-420 kV
2.4
Anläggningsspecifika krav
Anläggningsspecifika krav ställs inte i godkännandeprocessen. Dessa krav ställs istället
i samband med upphandling och behandlas inte i detta dokument.
TEKNISK RIKTLINJE
2015-01-29
TR01-19
6/15
3
Särskilda krav för godkännande
3.1
Godkännande av primärapparater
För primärapparater delas godkännande ut i huvudsakligen två kategorier, preliminärt
godkänd (PG) apparat och definitivt godkänd (DG) apparat.
3.1.1
Preliminärt godkänd apparat (PG)
En preliminärt godkänd apparat (i förekommande fall avses här trefasenheter) ska ha
installerats och fungerat väl i minst tre av Svenska kraftnäts växelströmsanläggningar
(inkluderar endast apparater som Svenska kraftnät äger). Endast apparater
installerade under föregående fem år kan räknas in.
Det preliminära godkännandet är tidsbegränsat och gäller under nästkommande två år
efter godkännande datum. Under den här övergångsperioden kan efter prövning
tidigare överenskomna avsteg från Teknisk riktlinje komma att accepteras, under
förutsättning att dessa tekniskt kan motiveras. Motiveringen ska ske skriftligt och
undertecknas av behörig person hos tillverkaren. Under perioden med det preliminära
godkännandet är apparaten godkänd att upphandlas. När de två åren passerat måste
apparaten ha uppnått ett definitivt godkännande, preliminärt godkänd apparat som
vid periodens utgång ej blivit definitivt godkänd kommer ej längre att accepteras för
upphandling och avlägsnas då från TR01-20.
Notera att ett preliminärt godkännande inte kommer automatiskt utan följer
godkännandeprocessen beskriven i Bilaga 1.
3.1.2 Definitivt godkänd apparat (DG)
Ett definitivt godkännande omfattar en total genomgång och godkännande av utförda
typprov och i förekommande fall även en bedömning av andra prov och typbundna
dokument. Även kvalitet på produktion och provplatser hos tillverkaren granskas (se
kapitel 5).
Eventuella tidigare av Svenska kraftnät accepterade avvikelser gällande t.ex. typprov
kommer inte längre att accepteras. Övergången från preliminärt godkänd till definitivt
godkänd apparat är tillsvidare möjlig att utföras inom projekt där kontrakt är tecknat
och där aktuell apparat är preliminärt godkänd. Ett definitivt godkännande för en
apparat gäller tillsvidare.
3.1.3 Enskilt godkänd apparat (EG)
Enskilt godkännande (EG) kan vid behov lämnas och då endast i följande fall:
1. Apparat som ej är av standardutförande enligt kapitel 4 men uppfyller
samtliga krav enligt relevanta Tekniska riktlinjer
2. Pilotinstallation av apparat som är under utveckling
Detta begränsade godkännande innebär att apparaten ej tas upp i TR01-20 och gäller
endast för ett projekt/installation i taget, där ett nytt enskilt godkännande av Svenska
kraftnät måste ges för varje gång.
3.2
Belastningsprov för jordningsfrånskiljare
För de jordningsfrånskiljare som redan installerats i minst tre av Svenska kraftnäts
anläggningar de senaste fem åren med godkända belastningsprov enligt TR01-01 och
som i övrigt uppfyller kraven för preliminärt godkännande krävs inget ytterligare
belastningsprov för pre-kvalificering. Dock ska belastningsprov alltid utföras som
stickprov på site i enlighet med TR01-01.
För de jordningsfrånskiljare som inte tidigare levererats till Svenska kraftnät i
omfattning enligt ovan måste ett godkänt belastningsprov utföras innan ett definitivt
TEKNISK RIKTLINJE
2015-01-29
TR01-19
7/15
godkännande kan ges. Provet ska ske i enlighet med gällande TR01-01 och utförs med
fördel på fabrikens provplats. Dock ska belastningsprov alltid utföras som stickprov på
site i enlighet med TR01-01.
3.3
Tillbakadragande av godkännande
En apparat som tidigare godkänts som pre-kvalificerad och upptagits på listan i TR0120 kan under vissa omständigheter tas bort från listan. Anledningar till detta är
exempelvis:
•
•
•
•
•
En apparat vars typbeteckning inte ändrats men där konstruktionen ändrats
på ett betydande sätt utan att detta godkänts av Svenska kraftnät. Det åligger
leverantören att meddela Svenska kraftnät eventuella
konstruktionsändringar.
Produktionen av en apparattyp flyttas utan att Svenska kraftnät meddelats
och godkänt detta.
Apparat uppfyller ej nytillkomna eller ändrade krav enligt relevant Teknisk
riktlinje eller SS-EN / IEC-norm.
Problem hos aktuell apparattyp, där risken för felfunktion inte åtgärdas t.ex.
genom konstruktionsförbättringar.
Tidigare misslyckade belastningsprov på jordningsfrånskiljare där
konstruktionen ej förbättrats på ett sådant sätt att apparattypen förväntas
klara kommande prov.
En apparat som tagits bort från TR01-20 kommer inte längre att vara godkänd för
upphandling.
4
Standardutförande
Apparater med utförande enligt nedan måste, för att vara pre-kvalificerade, nå
godkännande PG eller DG. EG kan ej ges för apparater i standardutförande.
Samtliga krav i relevant Teknisk riktlinje och SS-EN/IEC - norm gäller för nedan
angivna apparater med nedan angivna utförande.
4.1
Fristående strömtransformatorer
Alternativ a)
Konstruktionsspänning
Primära märkströmmar
Termisk korttidsström
Utförande med isolerolja
245 kV
1500-3000 A
40 kA eff under 1 s
Alternativ b)
Konstruktionsspänning
Primära märkströmmar
Termisk korttidsström
Utförande med isolerolja
245 kV
1000-2000 A
40 kA eff under 1 s
Alternativ c)
Konstruktionsspänning
Primära märkströmmar
Termisk korttidsström
Utförande med isolerolja
420 kV
1500-3000 A
40 kA eff under 1 s
TEKNISK RIKTLINJE
2015-01-29
TR01-19
8/15
Alternativ d)
Konstruktionsspänning
Primära märkströmmar
Termisk korttidsström
Utförande med isolerolja
4.2
420 kV
2000-4000 A
40 kA eff under 1 s
Fristående magnetiska spänningstransformatorer
Alternativ a)
Konstruktionsspänning
Primär märkspänning
Utförande med isolerolja
245 kV
220/√3 – 242/√3 kV
Alternativ b)
Konstruktionsspänning
Primär märkspänning
Utförande med isolerolja
420 kV
407/√3 kV
4.3
Fristående kondensatorspänningstransformatorer
Alternativ a)
Konstruktionsspänning
Primär märkspänning
Utförande med isolerolja
245 kV
220/√3 – 242/√3 kV
Alternativ b)
Konstruktionsspänning
Primär märkspänning
Utförande med isolerolja
420 kV
407/√3 kV
4.4
Frånskiljande effektbrytare
Alternativ a)
Konstruktionsspänning
Märkström
Omgivningstemperatur
Märkkortslutningstid
Märkbrytström
Märkmanövercykel
Koppl. kap. strömmar klass
Märkström tomgående ledn.
Bryttid, max
245 kV
3150 A eller 4000 A
- 40°C eller - 50°C
1s
40 kA
O - 0,3 s – CO – 1 min – CO
C2
250 A
45 ms
Alternativ b)
Konstruktionsspänning
Märkström
Omgivningstemperatur
Märkkortslutningstid
Märkbrytström
Märkmanövercykel
Koppl. kap. strömmar klass
Märkström tomgående ledn.
Bryttid, max
420 kV
3150 A eller 4000 A
- 40°C eller - 50°C
1s
40 kA
O - 0,3 s – CO – 1 min – CO
C2
650 A
45 ms
TEKNISK RIKTLINJE
2015-01-29
TR01-19
9/15
4.5
Jordningsfrånskiljare
Alternativ a)
Konstruktionsspänning
Märkkortslutningsström
Mekanisk uthållighetsklass
Elektrisk uthållighetsklass
Motormanövrerad
Uppställning
Alternativ b)
Konstruktionsspänning
Märkkortslutningsström
Mekanisk uthållighetsklass
Elektrisk uthållighetsklass
Motormanövrerad
Uppställning
4.6
245 kV
40 kA
M1
E0
Påbyggd eller fristående
420 kV
40 kA
M1
E0
Påbyggd eller fristående
Fristående avledare
Alternativ a)
Konstruktionsspänning
Märkspänning
Nominell avledningsström
Ledningsurladdningsklass
245 kV
192 kV
10 kA
3
Alternativ b)
Konstruktionsspänning
Märkspänning
Nominell avledningsström
Ledningsurladdningsklass
420 kV
330-336 kV
20 kA
4
5
Kvalitet på tillverkning och provning
För varje apparat där definitivt godkännande söks kommer representanter från
Svenska kraftnät kontrollera kvalitet på tillverkning i fabrik samt för
mättransformatorer även kontrollera provplatser för rutinprov.
Kontrollen kommer att utgå från kraven i bilagorna 2 och 3 samt även följa dessa
checklistor.
5.1
Typprov
Typprov som utförs efter det att godkännandeprocessen inletts ska utföras av
certifierat laboratorium eller i annat laboratorium under närvaro av certifierad
kontrollant. Svenska kraftnäts godkännande av certifieringsorgan ska ske innan
provtillfället.
TEKNISK RIKTLINJE
2015-01-29
TR01-19
10/15
6
Dokumentation av godkända apparater
6.1
Tillverkarens apparatrelaterade dokumentation
Nedan redovisas den dokumentation som tillverkaren i tillämpliga fall ska leverera
under granskningsprocessen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6.2
Typprovningsprotokoll enligt respektive Teknisk riktlinje
Protokoll från godkänt belastningsprov för jordningsfrånskiljare
Eventuella avvikelser mot gällande Tekniska riktlinjer
Referenslista med kontaktpersoner
Datablad med kompletta huvuddata
Måttskiss
Manual (montage, drift och underhåll)
Kretsschema(n)
Miljöinformation enligt respektive Teknisk riktlinje
Svenska kraftnäts dokumentation
Alla testade och godkända apparater dokumenteras i TR01-20.
Aktuell version av TR01-20 finns tillgänglig på www.svk.se
TEKNISK RIKTLINJE
2015-01-29
TR01-19
11/15
Bilaga 1 Beskrivning av godkännandeprocess
Godkännandeprocessen initieras
av leverantören
inte OK
Leverantören kontrollerar att apparaten
uppfyller kraven i relevanta TR och
SS-EN / IEC - normer
Leverantörens
kontroll
Leverantören kontaktar Svk för
presentation av apparaten och redovisar
eventuella avvikelser från krav i TR eller
SS-EN / IEC - normer
OK
Produktpresentation
inte OK
Leverantören ska här även redovisa
dokumentation enligt kapitel 6.1
OK
inte OK
Svk kontrollerar att samtliga typtester
och övriga prov är utförda enligt
relevanta gällande TR och SS-EN / IEC normer samt att eventuella avsteg mot
TR är godkända av Svk
Godkännande
av produkten
OK
Nej
Finns avsteg
mot TR?
Ja
Endast preliminärt
godkännande (PG) aktuellt
Definitivt godkännande (DG)
aktuellt
Har apparaten leverats till
minst 3 Svk-anläggningar
de senaste 5 åren?
Nej
Ja
Avsteg dokumenteras och apparaten förs in i
TR01-20 som preliminärt godkänd (PG)
2 års giltighet
Apparaten
tas bort ur
TR01-20
Nej
Är avstegen
åtgärdade?
Ja
inte OK
Svk kontrollerar att tillverkning och
provplatser för rutinprov uppfyller Svk:s
krav på kvalitet
Godkännande av
tillverkningskvalitet
OK
Apparaten
underkänd
Apparaten definitivt godkänd
(DG) och förs in i TR01-20
TEKNISK RIKTLINJE
2015-01-29
TR01-19
12/15
Bilaga 2 Checklista för granskning av
relevanta kvalitetspåverkande processer
Övergripande
Kvalitetsmål för verksamheten
-dokumenterade
-följs upp dokumenterat
Miljömål för verksamheten
-dokumenterade
-följs upp dokumenterat
Ansvar och befogenheter
-dokumenterad organisationsplan
-vem kan stoppa felaktig produktion?
Dokumenterad befogenhet?
Interna revisioner
-dokumenterad revisionsplan
-dokumenterade revisionsanmärkningar
-åtgärdade revisionsanmärkningar
Underleverantörsbedömning
-bedöms samtliga
-följs upp dokumenterat
-dokumenterad riskanalys om bortfall av
leverantör
-dokumenterade krav på underleverantör
Mottagningskontroll
-dokumenterad rutin: heltäckande eller
stickprov
-dokumenterade analysresultat från
underleverantör
Förbättringsverksamhet
-dokumenterad avvikelsehantering
-dokumenterad reklamationshantering
-dokumenterad uppföljning av avvikelser
och reklamationer
Kompetensidentifiering
-dokumenterad identifiering av
kompetenssbehov, gällande all relevant
personal i relevanta processer
-dokumentation från genomförande av
kompetenshöjning
Underlag från kund
-dokumenterade rutiner för hantering av
specifika kundunderlag
Dokumenterad Code of Conduct
TEKNISK RIKTLINJE
Ja
Nej
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
2015-01-29
Kommentarer
TR01-19
13/15
Tillverkning
Finns nödvändiga arbetsinstruktioner
dokumenterade
Kontrollplaner
-dokumenterade
-dokumenterade kriterier för
godkännande resp. underkännande
-signerade färdiga arbetsmoment
Kasserade produkter
-dokumenterad rutin för att kasserade
komponenter särskiljs från produktion
Underhållsschema för utrustning i
tillverkningen
-dokumenterade
Behandling av mätdon
-mätdonslogg
-dokumenterade kalibreringsintervall
-dokumenterade kalibreringsintyg
Spårbarhet
-dokumenterat krav på spårbarhet av
tillverkade komponenter
Säkerställande av verksamhetsmiljö
avseende renhet, ordning och reda:
-dokumenterad plan
-dokumenterad uppföljning
TEKNISK RIKTLINJE
Ja
☐
Nej
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
2015-01-29
Kommentarer
TR01-19
14/15
Bilaga 3 Checklista för granskning av mätoch provplatser hos tillverkare av
mättransformatorer
Mät- och provplatser
Kvalificering av personal
- dokumenterad
- anger krav om utbildning, praktik,
färdighet
- anger delegering att underteckna
provningsrapporter
Ja
Mätmetoder
- anger sätt att hantera, transportera och
bereda provobjekt
- innehåller skattning av mätosäkerhet
- finns tillgängliga för berörd personal
Datorer och programvaror
- egenutvecklade programvaror är
dokumenterade och validerade
- förvaring, överföring och behandling av
data är säkerställd och säkerhetskopierad
Mät- och provningsutrustning
- uppfyller sin specifikation
- personalen har tillgång till dess
bruksanvisningar
Kalibrering
- relevanta utrustningar är kalibrerade
- kalibreringsstatus framgår genom
märkning
- kalibreringsintervall är dokumenterade
- det finns skydd mot felaktiga justeringar
- det finns rutiner vid misstanke om
mätfel
Spårbarhet till SI-systemet
- garanteras för upphandlade
kalibreringstjänster
- mätosäkerhet och uppgift om spårbarhet
anges i upphandlade kalibreringsbevis
TEKNISK RIKTLINJE
Nej
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
2015-01-29
Kommentarer
TR01-19
15/15