Nyhetsbrev februari

Transcription

Nyhetsbrev februari
Central Barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän
Nyhetsbrev februari 2015
2015-02-16
Vårens utbildningar
Barnhälsovårdsstatistik
Vi håller som bäst på att föra in era siffror i gemensamma ark. 2014års statistik kommer att återkopplas och diskuteras med VC-chefer vid
tre tillfällen i april, för mer info se länk
På områdesträffarna kommer det att finnas tillfälle att reflektera kring
2014 års statistik.
Alla områdesträffar finns på hemsidan, gå in och anmäl er på det
område som passar bäst för er.
Amning på BVC
Amning steg 2
EPDS-utbildning
Information från dietisten
Det har framkommit en del funderingar kring salt och gröna
bladgrönsaker till barn under 1 år. Vad är det som gäller?
Introduktion nya
BVC-ssk
Gröna bladgrönsaker
Nitrat finns i grönsaker, särskilt i vissa bladgrönsaker som salladsblad,
spenat och ruccola. En liten del av det nitrat som tas upp i kroppen
omvandlas till nitrit. Nitrit kan orsaka vävnadsförändringar i lunga och
hjärta samt methemoglobinemi, ett akut tillstånd där
omvandlingsprodukter till nitrit binder till röda blodkroppar i blodet
och ger försämrad syretransport. Risken för methemoglobinemi gäller
i första hand spädbarn upp till tre månaders ålder.
Rådet till föräldrarna är att vänta med att ge gröna bladgrönsaker, till
exempel salladsblad, spenat och ruccola, tills barnet är ett år. Därefter
kan de successivt öka mängden av dessa
grönsaker. I andra kulturer introduceras dessa grönsaker tidigare men
oftast i små mängder.
Nutrition på BVC
Nya BHV-programmet
uppsamlingstillfälle
Seminarium för BVC-läkare
Basutbildning i tal- och
språkutveckling
Salt
Enligt den forskning som finns idag bör flertalet av oss i Sverige
minska mängden salt i maten. Intaget av salt kan påverka blodtrycket
både under barndomen och senare i livet. WHO säger att;
”Cardiovascular diseases (CVDs) are the leading cause of death in the
world. High blood pressure is the leading risk for mortality globally”.
Olika länder har olika strategier för att minska saltintaget, se länk
Repetition tal och språk för
erfarna BVC-ssk
Mapping salt reduction initiatives in the WHO-European region
För ytterligare information
För barn två till fem år rekommenderas högst 3,5 gram per dag.
Livsmedelsverkets kostundersökning från 2003 visade att 4-åringarnas
mat hade ett saltinnehåll som var nästan dubbelt så högt. Små barn
har begränsad förmåga att reglera saltbalansen, förmågan ökar
successivt. Under barnets första levnadsår bör föräldrarna inte salta
se på hemsidan
Nyhetsbrev Central Barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän
www.vgregion.se/cbhvgoteborgsodrabohuslan
barnets mat eller ge livsmedel som innehåller mycket salt, till exempel salta snacks. Däremot
gör det inget
om smakproverna som börjar ges innehåller lite salt, eftersom det handlar om så oerhört
små mängder. Man kan alltså ta av den mat familjen äter. Handledning för barnhälsovården
Rapport från Temadag Övervikt och Fetma 22 januari
Barnhälsovården arrangerade en temadag tillsammans med skolhälsovården i Göteborg och
folkhälsokommittén i Västra Götaland. Syftet med dagen var att ge en uppdatering om
forskning kring övervikt och fetma samt inspiration för arbetet på hemmaplan.
Dagen började med en presentation av statistik från Göteborg, kring ”Hur många barn är det
som har övervikt eller fetma?” Dagen fortsatte med bland annat Jovanna Dahlgren,
professor och sektors överläkare obesitas, Staffan Mårild docent samt FAR-teamet i
centrum-väster. Susanne Regber presenterade en del
av sin avhandling.
”Barriers to and facilitators of nurse-parent
interaction intended to promote healthy weight gain
and prevent childhood obesity at Swedish child health
centers” BMC Nursing 2013;12(1):27.
Jovanna Dahlgren tog upp några riskfaktorer för att
utveckla fetma; icke amning (tillägg av välling),
ogynnsam tarmflora, tidig adiposity rebound,
föräldrars inkomst och utbildningsnivå. I slutet av dagen fick folkhälsogrupp Jämvikt oss att
reflektera kring om det är ”dom” eller vi som är normala. Material från dagen hittar ni på
hemsidan
Information från logopederna
Information om nya M-CHAT–R/F - reviderad version med uppföljningsfrågor
© 2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton, 2014 Svensk översättning Theo Gillberg, Nanna Gillberg & Gudrun Nygren
Den 2 februari kom ca 60 personer när barnläkare/barnpsykiater Gudrun Nygren föreläste
om Nya reviderade M-CHAT-R (Modified Checklist for Autism in Toddlers - Revised) och gav
en kort information om autismspektrumstörning och om autismscreening på BVC. Ni som
inte hade möjlighet att delta kommer att kunna hämta nya reviderade M-CHAT-R från BHV,s
hemsida. Nyheter i föräldrafrågeformuläret M-CHAT/R är att det är 20 frågor och ny enklare
beräkning om utfall, v.g. se nedan skattningsalgoritm
Nedan följer en kort sammanfattning av instruktioner och poängberäkning.
Instruktioner för användning - BVC Göteborg
Föräldrafrågeformuläret M-CHAT-R skickas hem till vårdnadshavare i samband med kallelse
till 2½ års Hälsobesök. Det primära målet för M-CHAT-R är att upptäcka
autismspektrumstörning (ASD) och för att minimera falskt positiva d.v.s. friska barn så
rekommenderas att uppföljningsfrågor ställs till föräldrar om utfall i 3-7 frågor. Det finns
barn som får utfall i M-CHAT-R men som sedan inte får diagnosen ASD. Hos dessa barn kan
det finnas risk för andra utvecklingsavvikelser och därför befogat med teambesök.
2
Instruktioner och blanketter samt frågeformulär på andra språk kan laddas ned från
http://www.mchatscreen.com.
Skattningsalgoritm
Utfall i M-CHAT-R om frågorna 2, 5 och 12 besvaras med JA och om övriga frågor besvaras
med NEJ.
Följande algoritm maximerar M-CHAT-R-formulärets psykometriska egenskaper:
LÅGRISK: Total poäng på 0-2; om barnet är yngre än 24 månader, screena igen efter att
barnet fyllt två år. Ingen ytterligare åtgärd om barnet inte har annan utvecklingsavvikelse
t.ex. sen språkutveckling.
MEDELRISK: Total poäng på 3-7; Gör uppföljningsintervju och om M-CHAT-R poängen ligger
kvar på 2 eller högre, har barnet screenat positivt (utfall). Boka in teambesök enligt rutin för
att bedöma om barnet ska remitteras till Enheten för barnneuropsykiatri/BNK. Om 0-1
poäng inget utfall efter intervju.
HÖGRISK: Total poäng på 8-20; Boka teambesök och bedöm om remiss till Enheten för
barnneuropsykiatri/BNK.
Vid funderingar kontakta logoped Eva Sandberg, [email protected]
tfn. 0703661790
FN:s Barnkonvention
Somalia har ratificerat barnkonventionen
Nu har också Somalia ratificerat barnkonventionen. Somalia är det 195:e landet som skriver
under barnkonventionen. De stater som ännu inte ratificerat barnkonventionen
är USA och Sydsudan.
FN:s barnrättskommitté riktar allvarlig kritik mot Sverige
Barnrättskommitténs rekommendationer baseras på en omfattande granskning av Sverige
som pågått under hela 2014. Regeringen har fått ge sin bild av hur barns rättigheter
tillgodoses i Sverige och besvarat frågor från barnrättskommittén. Barnombudsmannen och
barnrättsorganisationer har också bidragit med beskrivningar av hur situationen för barn ser
ut på olika områden. Här är några viktiga punkter i Barnrättskommitténs rekommendationer:

Gör barnkonventionen till svensk lag

Ge barn i utsatta situationer likvärdig tillgång till grundläggande tjänster

Barn och unga måste få kunskap om sina rättigheter

Yrkesgrupper som arbetar med barn måste få utbildning om barns rättigheter

Barn i samhällsvård måste få sina rättigheter respekterade

Skärpt lagstiftning för att skydda barn mot sexualbrott

Förbjud isolering av barn och unga i samhällsvård eller i arrest och slutenvården.

Ge barn som bevittnat våld straffrättslig status som målsägande

Stärk möjligheten för barn och unga att framföra klagomål
Läs mer i Barnombudsmannens nyhetsbrev.
3
Artiklar och avhandlingar
Depressive Symptoms among Mothers and Fathers in Early
Parenthood
Birgitta Kerstis, Uppsala universitet 2015
Det övergripande syftet med avhandlingen var att beskriva
föräldraskapet under barnets första 18 månader med fokus på
mammor och pappors depressiva symtom. Föräldrarnas depressiva
symtom beskrevs i samband med: föräldrarnas enighet i förhållandet,
‘känsla av sammanhang’, upplevelse av barnets temperament,
separation mellan föräldrarna samt bonding till barnet. Resultatet
stödjer tidigare forskning att både mammor och pappor kan drabbas
av depressiva symtom. Det återfanns även samband mellan depressiva symtom och lägre
‘känsla av sammanhang’, att barnet upplevs ‘svårare’ än barn i genomsnitt samt försämrad
bonding till barnet. Det är viktigt att uppmärksamma att inte bara nyblivna mammor kan
drabbas av depressiva symtom utan att även nyblivna pappor. Föräldrar som önskar bör
erbjudas stöd under graviditet och föräldraskap för att optimera förutsättningarna för
barnen, familjen och att förebygga separation mellan föräldrarna. Att förstå samband mellan
depressiva symtom, enighet i förhållandet samt föräldrastress och separation mellan
föräldrarna är viktigt för vårdpersonal.
Utifrån dessa resultat föreslås att mödra- och barnhälsovården screenar för depressiva
symtom. Utifrån denna studie rekommenderas även att, åtminstone när mamman uppvisar
depressiva symtom, screena pappan eftersom det finns samband mellan mammans och
pappans depressiva symtom. Det är betydelsefullt för hela familjens välmående att
uppmärksamma mammor och pappors mentala hälsa.
Länk till avhandling och pressmeddelande
Född nära gränsen för livsduglighet – utvecklingsmässiga utfall 2,5 år senare
Born Near the Limit of Viability – Developmental Outcomes 2.5 Years Later
Johanna Månsson, Lunds univeristet 2015
Syftet med avhandlingen var att undersöka utvecklingsmässiga konsekvenser av extrem
prematuritet (barn som föds före v. 28) under tidig förskoleålder. Jämfört med barn födda
efter fullgången graviditet presterar extremt prematurfödda barn sämre på tester som
mäter kognition, receptivt och expressivt språk samt grov- och finmotorik vid 2,5 års ålder.
Extremt prematurfödda barn löper också ökad risk att drabbas av måttliga till allvarliga
funktionsnedsättningar inom domänerna kognition, språk och motorik. Det bör emellertid
understrykas att de flesta barn i den studerade prematurgruppen presterade inom
normalspannet på samtliga Bayley-III-skalor. Resultaten tyder på att extrem prematuritet
medför identifierbara, negativa konsekvenser under tidig förskoleålder. Denna kunskap är
användbar vid utformningen av riktlinjer för fortsatt vård och omhändertagande om dessa
barn. Extrem prematuritet tycks ha en mer negativ inverkan på pojkar än på flickor.
Avhandlingens resultat indikerar en särskild sårbarhet hos prematurfödda pojkar. Vissa
4
socioekonomiska och neonatala faktorer utgör liknande risker – eller skydd – för pojkar och
flickor, men vi kunde också identifiera vissa könsspecifika prediktorer.
Länk till avhandling
Information från Rikshandboken
Nytt avsnitt i rikshandboken om att trösta ett barn, med råd till föräldrar med barn upp till
tre månaders ålder. Se länk
Prenumerera på Rikshandbokens nyhetsbrev, klicka här
Unga föräldrar i Göteborg
Information från Stadsmissionens öppna förskola för unga föräldrar.
Från årsskiftet har vi anställt en förskolelärare på deltid – Agneta
Brile. Hon finns här på tisdagar tillsammans med Louise och fredagar
tillsammans med Eva.
Öppna förskolans öppettider är nu:
Tisdagar kl.13-16 och Fredagar kl.9-12. Adress: Drottninggatan 33
Följ oss gärna på vår nystartade Facebooksida Unga Föräldrar Göteborg. Klicka på länken
Vill du ha nya broschyrer, affischer eller fråga om något så är du välkommen att kontakta
oss.
Per Åslund & Ulrika Thieme Högberg
[email protected] [email protected]
Boktips
Att flaskmata, Petra Jankov Picha
Bok för föräldrar om hur man kan göra om man vill flaskmata sitt
nyfödda barn från start och inte amma överhuvudtaget eller om
man vill kombinera amning och flaskmatning. En lång rad med
praktiska tips om flaskor och ersättning.
5