Allmänna villkor Kirra Kreditgivare Collector Bank AB 556597

Transcription

Allmänna villkor Kirra Kreditgivare Collector Bank AB 556597
Allmänna villkor Kirra
Kreditgivare
Version
CollectorBankAB
556597-0513
Box11914
40439Göteborg
2015-09-28
Deltagare–VarjefysiskpersonsominågotavseendeanvänderKirraochsomdeltariköpetav
den aktuella produkten/tjänsten genom kort- eller fakturabetalning, och som inte är
Organisatör.
CollectorBank-CollectorBankAB,org.nr.556597-0513,Box11914,40439Göteborg
Kirra – Den applikation/tjänst på mobil plattform och web genom vilken
Organisatören/Deltagaren använder den s k Plånboken eller övriga vid var tid erbjudna
funktionerochtjänster.
Organisatör–DenfysiskapersonsomstårvärdförKirra-aktiviteten/produktenochsombjuder
inDeltagareattdeltaiKirra-aktiviteten/produkten.
Plånbok – Virtuell plånbok till vilken Organisatör och/eller Deltagare tillgängliggör medel för
finansieringavdengemensammaKirra-aktiviteten/produkten.
Prislista–CollectorBanksvidvartidgällandeprislista.
SECCI–Standardiseradeuropeiskkonsumentkreditinformation.
1.
ANVÄNDNINGAVKIRRA/ANSVARSBEGRÄNSNING
1.1
KirrautgörenbetaltjänstdärenOrganisatörbjuderinDeltagaretillenPlånboksom
avser en av Organisatören bestämd aktivitet/produkt. Deltagarna kan välja att
tillgängliggöra det för Plånboken bestämda beloppet genom kortbetalning eller
fakturabetalningenligtvillkorennedan.FörOrganisatörenfinnsmöjlighetenattvälja
fakturabetalningenligtvillkorennedan.
1.2
GenomanvändningavKirra,ochdeltagandeienPlånbok,godkännerOrganisatören
ochDeltagarnadessaallmännavillkorochförbindersigattföljadessa.Därigenomger
dessutomsamtligaDeltagareiuppdragtillOrganisatörenattdisponeraöverdemedel
somDeltagarnatillgängliggörförOrganisatörengenomattdeltaiPlånboken.
1.3
MedlensomtillgängliggjortsförPlånbokenfårendastanvändasförbetalningavden
Kirra-aktivitet/produkt som Plånboken avser och är skapad för. Organisatören
ansvarar för att av Deltagare tillgängliggjorda medel endast används till det för
Plånboken avsedda ändamålet. Collector Bank ansvarar inte under några
omständigheterförkravsomDeltagarekankommaatthatillföljdavOrganisatörens
disposition av medel som tillgängliggjorts för den aktuella Kirraaktiviteten/produkten.
1.4
Collector Bank äger rätt att begära att Organisatören och Deltagarna använder den
elektroniskaidentifieringsfunktionellerfunktionföre-signatursomCollectorBankvid
vartidanvisar,såvälförlegitimeringsomförtransaktioner.Organisatören/Deltagarna
skall vid varje transaktion kunna legitimera sig genom att underteckna ett kvitto
genom den BankID-tjänst Kirra är integrerad mot, eller genom att bekräfta sin
identitet genom att uppge sin personliga PIN-kod i Bank-ID applikationen.
Organisatören/Deltagarna är alltid skyldiga att på Collector Banks begäran uppvisa
giltiglegitimation.
1.5
Maximalt antal Deltagare i en Plånbok är 100 stycken och maximalt belopp per
Deltagareär50000kr.
1.6
För att kunna delta i Plånboken som Organisatör eller Deltagare måste man vara
minst18årochharättshandlingsförmåga.
1.7
Collector Bank har rätt att efter eget gottfinnande vägra betalning av
produkt/aktivitet genom Kirra. Collector Bank skall meddela Organisatören och
Deltagarnaomsådanvägradbetalningsåsnartsommöjligt.
2.
KREDITPRÖVNING
2.1
Collector Bank kommer, innan Organisatör/Deltagare beviljas att betala via faktura,
attgöraenkreditbedömningavOrganisatören/Deltagaren.Detsammagälleromdet
blirfrågaomfakturabetalningtillföljdavattenkortbetalningejkunnatgenomföras.
Organisatören/DeltagarnagodkänneriochmedanvändningenavKirraochvaletatt
betalagenomfakturaattCollectorBankinhämtarsedvanligkreditupplysning.
2.2
DenslutligaKreditlimitenbestämsensidigtavCollectorBankochärsattmedhänsyn
tagentillOrganisatörens/Deltagarenskreditvärdighetochiövrigtienlighetmedgod
kreditgivningssed. Om Organisatören/Deltagaren nekas kredit, har denne rätt att
erhållainformationomanledningendärtill.
3.
BETALNINGSALTERNATIV
3.1
DeltagarekanväljaatterläggasittbidragtillPlånbokenantingengenomkortbetalning
eller,förutsattattDeltagarenbeviljaskredit,viafaktura.ÄvenOrganisatörenkanvälja
att betala sitt bidrag till Plånboken via faktura, förutsatt att Organisatören beviljas
kredit.OmOrganisatören/Deltagarenvaltalternativetattbetalaviafakturakommer
Organisatören/Deltagaren att erbjudas möjligheten att delbetala fakturan. Om
Organisatören/Deltagaren betalar mindre än hela fakturabeloppet på förfallodagen,
överförsskuldentillettränteburetkreditkonto.CollectorBankärkreditgivarefördet
fall Organisatören/Deltagaren väljer att betala fakturan genom delbetalningar enligt
nedan.Villkorenförkortbetalning,fakturaochkreditkontoangesnedan.
4.
KORTBETALNING
4.1
FördetfallDeltagarenväljeratterläggasittbidragtillPlånbokengenomkortbetalning
kommer Collector Bank att reservera beloppet på dennes kort. Pengarna dras från
kortetförstnärOrganisatörendisponerarövermedleniPlånboken.Dåreservationav
ett belopp endast kan ske under en begränsad tid förbehåller sig Collector Bank
rätten att - för det fall tillgängliga medel saknas på kortet dagen för debitering -
fakturera Deltagaren det belopp som Deltagaren åtagit sig att betala till Plånboken,
ochDeltagareniklädersigbetalningsskyldighetförsådanfordran.
5.
BETALNINGMOTFAKTURA
5.1
Vidbetalningmedfakturatillkommerendastenfakturaavgiftom0kr.
5.2
Fakturan ställs ut i samband med att Organisatören disponerar över pengarna som
tillgängliggjorts i Plånboken och förfaller till betalning upp till 60 dagar efter det att
OrganisatörendisponeratöverpengarnaiPlånboken.
5.3
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
7.1
8.
8.1
9.
9.1
9.2
Betalning skall erläggas genom överföring till Collector Banks bankkonto och vara
Collector Bank till handa senast på fakturans förfallodag. Om
Organisatören/Deltagaren betalar sin faktura senast på förfallodagen, uppkommer
ingaytterligarekostnaderelleravgifter.
KREDITKONTO
Om Organisatören/Deltagaren väljer att betala mindre än hela fakturabeloppet,
godkänner denne att ingå avtal om kreditkonto med Collector Bank och därmed
kommer dennes skuld att överföras till ett kreditkonto. Detta innebär att
Organisatören/Deltagarenkandelauppbetalningenavskuldenpåkontotpåupptill
36månader.DetminstabeloppetOrganisatören/Deltagarenmåstebetalapermånad
är1/36avskulden,docklägst100kr.Organisatören/Deltagarenkannaturligtvisnär
som helst betala ett högre belopp eller hela skulden. Organisatören/Deltagaren
kommer varje månad att få ett kontoutdrag som visar den aktuella skulden på
kreditkontot,tidigaregjordabetalningarsamtdetbeloppsomminstskallbetalasden
aktuella månaden. Den första delbetalningen skall erläggas senast på fakturans
förfallodag. Kreditbeloppet blir således det belopp som Organisatören/Deltagaren
skall bidra med till Plånboken med tillägg för ränta och avgifter enligt punkten 6.3
nedan.
Organisatör/Deltagareharrättattfåutensammanställningavskuldensomvisarnär
kapital,räntaochavgifterskallbetalas.
KOSTNADEROCHKREDITRÄNTA
Vid kreditkonto tillkommer en månatlig aviseringsavgift om 35 kr. Krediträntan
beräknaspådenaktuellaskuldenvidaviseringstillfället.Aviseringskerruntden15ei
varje månad. Den nominella årliga räntan är f n 9.95 %. Ränta utgår inte på
Organisatörens/Deltagarenseventuellatillgodohavande.
EFFEKTIVRÄNTA
Den effektiva räntan utgörs av kreditkostnaden (kreditränta och särskilda avgifter)
angivensomenårligräntaberäknadpåkreditbeloppet.Deneffektivaräntansstorlek
är beroende av både kreditens storlek och dess löptid. Vid ett utnyttjande av en
genomsnittlig kredit om 10000 kronor uppgår den effektiva räntan till EPR 14,62
procent.Därvidharintebeaktatsdenräntefriakredittidenomupptill60dagarenligt
punkt5ovan.
DRÖJSMÅLMEDBETALNINGEN
Om betalning inte sker i rätt tid kommer Organisatören/Deltagaren att påföras en
förseningsavgiftpå60kronor.Organisatören/Deltagarenkommerocksåattdebiteras
dröjsmålsränta med 2,5 % per månad på den vid var tid utestående skulden från
förfallodatum tills full betalning sker. Om grund därför föreligger kommer
Organisatören/Deltagarenattdebiteraspåminnelseavgift,inkassoavgifter,avgiftertill
kronofogdemyndigheterochdomstolarienlighetmedvidvartidgällandelagstiftning.
KAMPANJER
CollectorBankkanfråntidtillannanerbjudamöjlighetenattdelauppsinbetalning
tillkampanjvillkor.Villkorenförsådanakampanjerframgårisambandmedrespektive
kampanj.
ÄNDRINGAVVILLKOR
I den mån det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för
Collector Bank eller andra kostnadsförändringar som Collector Bank inte skäligen
kundeförutsenärkreditenlämnadesfårCollectorBankmedomedelbarverkanändra
krediträntan.CollectorBankägerrättattändraavgifteromdettamotiverasavökning
avdekostnadersomskatäckasavavgifterna.CollectorBanklämnarmeddelandeom
ändrad räntesats eller avgift antingen genom ett särskilt meddelande till
Organisatören/Deltagaren eller på Collector Banks hemsida www.Collector.se. I
sistnämnda fall lämnas också meddelande om ändringen när nästa avisering eller
kontoutdragsändestillOrganisatören/Deltagaren.
Collector Bank får besluta om ändring av övriga villkor om Collector Bank lämnar
meddelande om ändringen antingen genom ett särskilt meddelande till
Organisatören/Deltagaren eller genom annonsering på www.collector.se. I
sistnämnda fall lämnas också meddelande om ändringen när nästa avisering eller
kontoutdrag sändes till Organisatören/Deltagaren. Ändringen träder i kraft två
månader efter det att skriftligt meddelande om ändringen tillsänts
Organisatören/Deltagaren eller ändringen meddelats på www.collector.se. Om
Organisatören/Deltagaren inte accepterar ändringen får Organisatören/Deltagaren
säga upp kreditkontoavtalet genast. Om kreditkontoavtalet inte sägs upp, eller om
kreditkontotanvänds,ansesOrganisatören/Deltagarenhagodkäntändringarnaioch
medanvändandet.
Allmänna villkor Kirra
Kreditgivare
Version
CollectorBankAB
556597-0513
Box11914
40439Göteborg
2015-09-28
10.
10.1
ÅNGERRÄTT
Organisatören/Deltagaren har rätt att ångra att denne ingått kreditkontoavtal med
CollectorBankinom14dagarfråndetattavtaletomkreditkontoingicks.Ångerrätten
innebär att Organisatören/Deltagaren inom ångerfristen har rätt att frånträda
kontokreditavtalet. Om Organisatören/Deltagaren har valt att inte betala hela
fakturabeloppetpåförfallodagen-ochdärigenomansesautomatiskthatecknatavtal
om kreditkonto - innebär detta att Organisatören/Deltagaren kan ångra
kreditkontoavtalet inom14dagarfråndendagdåfakturanförfölltillbetalning.Om
Organisatören/Deltagaren vill ångra kreditkontoavtalet skall denne snarast, dock
senastinom30dagarefterattdennemeddelatCollectorBankdetta,återbetalahela
kapitalbeloppet samt den avtalade krediträntan från den tid kreditränta börjat löpa
tilldesskreditenåterbetalastillfullotillCollectorBank.OmOrganisatören/Deltagaren
inte återbetalar kapitalbeloppet senast nämnda datum, kommer
Organisatören/Deltagaren att debiteras en dröjsmålsränta om 2,5 % per månad för
tiden därefter till dess full återbetalning sker. Meddelande om att
Organisatören/Deltagaren
ångrar
kreditkontoavtalet
skall
ske
via
[email protected] eller på telefon 010 161 01 00. Om
Organisatören/Deltagaren utövar sin ångerrätt upphör rätten att använda
kreditkontot omedelbart. Om Organisatören/Deltagaren ångrar fler än ett
kreditkontoavtalinomtremånaderspärrasdenneautomatisktförnyakrediterisex
månader.DettaärettlediCollectorBanksarbetemotpenningtvätt.
10.2 Collector Bank ska senast inom 30 dagar från den dag då Collector Bank tog emot
Organisatörens/Deltagarens meddelande om att kontokreditavtalet frånträds betala
tillbaka de avgifter som Organisatören/Deltagaren har betalat med anledning av
krediten.FördetfallCollectorBankmedanledningavkontokreditavtaletharbetalat
avgifttilldetallmännasominteåterbetalas,ärOrganisatören/Deltagarendockskyldig
att stå kostnaden för sådan avgift varför sådan avgift inte återbetalas till
Organisatören/Deltagaren.
11. FÖRTIDSINLÖSEN
11.1 Kreditkontoavtalet
löper
till
dess
krediten
är
fullt
återbetald.
Organisatören/Deltagarenharrättattnärsomhelstsägauppkreditkontoavtaletoch
betala hela den aktuella skulden i förtid. Vid förtida återbetalning är
Organisatören/Deltagaren skyldig att betala avtalad kreditränta fram till dagen för
slutbetalning.Meddelandeomuppsägningskerlättastgenomattkontaktakundtjänst
på[email protected].
12. FÖRTIDAUPPHÖRANDE
12.1 CollectorBankförbehållersigrättenattsägauppOrganisatörens/Deltagarenskredit,
varvid hela skulden är förfallen till omedelbar betalning, om någon av följande
händelserskulleinträffa.
1.Organisatören/Deltagarensedanmeränenmånadäridröjsmålmedbetalningav
ettbeloppsomöverstigertioprocentavkreditfordringen;
2.Organisatören/Deltagarensedanmeränenmånadäridröjsmålmedbetalningav
ettbeloppsomöverstigerfemprocentavkreditfordringenochdröjsmåletavsertvå
ellerflerapostersomförfallitvidolikatidpunkter;
3. Organisatören/Deltagaren på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med
betalning;
4.Säkerhetsomställtsförkreditenharavsevärtförsämratseller
5. Det står klart att Organisatören/Deltagaren genom att avvika, skaffa undan
egendomellerförfarapånågotannatsättundandrarsigattbetalasinskuld.
12.2 Vill CollectorBank få betaltiförtidenligtpunkten12.1 gäller en uppsägningstid om
minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Collector Bank antingen sänder ett
meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Organisatören/Deltagaren
elleruppsägningenpåannatsättkommerOrganisatören/Deltagarentillhanda.
12.3 HarCollectorBankkrävtbetalningenligtpunkten12.1,ärOrganisatören/Deltagaren
ändå inte skyldig att betala i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden
betalar det kapitalbelopp jämte den ränta och dröjsmålsränta som har förfallit.
Detsamma gäller om Organisatören/Deltagaren vid uppsägning enligt punkten 12.2,
genastefteruppsägningenellerinomuppsägningstidenställergodtagbarsäkerhetför
kontobalansen.
12.4 Om Organisatör/Deltagare tidigare, med stöd av bestämmelserna i föregående
stycke, befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte
bestämmelsernaidetstycket.
12.5 OmOrganisatören/Deltagarenförsättsikonkurselleromförvaltareenligt11kap7§
Föräldrabalken förordnas, upphör kontokreditavtalet och rätten att använda Kirra
omedelbart. Om Organisatören/Deltagaren avlider överförs samtliga kvarstående
förpliktelsertilldödsboet.
13. OBEHÖRIGANVÄNDNINGAVKIRRA
13.1 Förlust av telefon eller annan mobil plattform på vilken Kirra är installerad ska
omedelbartefterupptäcktanmälastillCollectorBank,telefon010–1610100,från
utlandet+46101610100.AnmälanskadessutomgörastillpolisenpåorteniSverige
ellerutomlands.
13.2 Organisatören/Deltagarna ansvarar för att inte tillåta annan att använda sitt Kirrakonto.
14. SPÄRRAVUTNYTTJANDEAVKIRRA
14.1 Collector Bank äger rätt att med omedelbar verkan spärra fortsatt användningen av
Kirraomnågonavföljandeomständigheterföreligger:
1. Organisatör/Deltagare har inte fullgjort sina skyldigheter enligt dessa allmänna
villkorelleriövrigtmotCollectorBank;
2. Det finns skälig anledning att anta att Organisatör/Deltagare inte kommer att
fullgörasinabetalningsförpliktelsermotCollectorBank;
3.Kreditkontoavtaletharupphörtattgälla;
14.2
15.
15.1
15.2
16.
16.1
17.
17.1
18.
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
4. Organisatör/Deltagare gör anmälan om förlust av telefon eller annan mobil
plattformpåvilkenKirraärinstallerad,ellerobehöriganvändningavKirra;
5.Organisatör/Deltagareharintelämnatkorrektauppgiftervadgällersinstatussom
PEPellerfamiljemedlemellernärståendetillensådan;eller
6.Detfinnsmisstankeompenningtvättellerfinansieringavterrorismellerdetfinns
riskförattaffärsförbindelsenpåannatsättfrämjarsådantbrott.
Om Kirra spärrats, har Organisatören/Deltagaren möjlighet att häva spärren, om
Collector Bank så godkänner, genom att reglera skulden på kreditkontot i enlighet
medCollectorBanksinstruktionersamterläggaenavgiftom100krförhävningen.
ANSVAROCHBEFRIELSEGRUNDER
CollectorBankärinteansvarigtförskadasomorsakatsOrganisatören/Deltagarenoch
som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad,
bojkott,ellerannanomständighetutanförCollectorBankskontroll.Förbehålletifråga
omstrejk,blockad,bojkottochlockoutgällerävenomCollectorBanksjälvtärföremål
förellervidtarsådankonfliktåtgärd.
CollectorBanksansvarförskadaär,såvidaCollectorBankinteageratgrovtvårdslöst,
begränsad till direkta skador som uppkommit genom Collector Banks vårdslöshet.
Collector Bank ansvarar för indirekta skador endast om och i den omfattning som
föreskrivs i tvingande lagstiftning. Föreligger hinder för Collector Bank att verkställa
betalning eller vidtaga annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första
stycket får åtgärden skjutas upp tills hindret har upphört. I händelse av uppskjuten
betalningskallCollectorBankbetalaräntaefterdenräntesatssommotsvarardenav
Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensränta med tillägg av två
procentenheter.
REKLAMATIONAVVAROR/TJÄNSTERBETALDAGENOMKIRRA
Respektive säljföretag ansvarar för fel i vara eller tjänst enligt i varje land gällande
lagstiftning. Eventuell reklamation ska därför riktas mot företaget som sålt den
aktuellaprodukten/tjänsten.VidkreditköpiSverigeansvararCollectorBankienlighet
med Konsumentkreditlagen. Vid kreditköp får Organisatören/Deltagaren mot
CollectorBankskravpåbetalningframställasammainvändningarpågrundavköpet
som Organisatören/Deltagaren kunnat göra mot säljaren, i enlighet med reglerna i
konsumentkreditlagen. Organisatören/Deltagaren får också invända att denne har
betalattillsäljarenellerharenöverenskommelsemeddenne.Dettagällerdockinte
omOrganisatören/Deltagarenvissteattsäljarensaknaderättatttaemotbetalningen
eller ingå överenskommelsen och inte heller om Organisatören/Deltagaren
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlät att skaffa sig kunskap om detta.
Organisatören/Deltagaren meddelas genom punkten 16 i dessa allmänna villkor om
attCollectorBankärrättbetalningsmottagare.
RESEGARANTI
Om Organisatören/Deltagaren använder krediten för att betala en paketresa som
omfattasavresegarantinochOrganisatören/Deltagarentillföljdavattresanställsin
eller avbryts i förtid är berättigad till ersättning ur resegarantin förbinder
Organisatören/DeltagarensigatttillCollectorBanköverlåtarättentillersättningom
Organisatören/Deltagaren väljer att istället, med stöd av 28 eller 29 §§
konsumentkreditlagen, framställa invändning eller anspråk mot Collector Bank som
kreditgivare.
COLLECTORBANKSBEHANDLINGAVPERSONUPPGIFTER
Genom användning av Kirra samtycker Organisatör/Deltagare till behandling av
personuppgifterienlighetmeddennapunkten18.
PersonuppgiftersomlämnastillCollectorBank,bolagiCollectorBankskoncerneller
som registreras i samband med uppläggning av krediten, administration av denna
eller i övrigt inom ramen för kreditkontoavtalet eller användandet av Kirra kommer
att behandlas i datasystem av Collector Bank. Collector Bank kan komma att
komplettera personuppgifter med uppgifter inhämtade från annan, exempelvis
privata och offentliga register och därefter behandla även sådana uppgifter.
Uppgifterna kan utgöra underlag för Collector Banks marknads- och kundanalyser,
affärs- och metodutveckling, beräkning och administration av riskhantering, statistik
och för att utveckla erbjudanden om nya produkter och tjänster. Personuppgifter
kommer att samlas in i samband med användningen av Kirra. Ändamålet med
behandlingen av inköpsinformation är bl.a. att beräkna och administrera räntor och
avgifter enligt kreditkontoavtal. Informationen kan även användas för riktad
marknadsföring. Personuppgifterna kommer inte att användas för direktreklam om
kundbegärts.k.direktreklamspärrhosCollectorBank.
Personuppgifternakanutlämnastillochbehandlasavföretagochorganisationermed
vilkabolagiCollectorBanksamarbetarsåväliSverigesomutomlandsförfullgörande
av ovan angivna ändamål. Personuppgifter lämnas dock endast ut om det är tillåtet
med hänsyn till banksekretessen. Collector Bank eller bolag i koncernen Collector
Bankellerannansomharrättattanvändauppgifterenligtovankankommaattsända
Organisatören/Deltagarenmarknadsföringochannaninformationviaelektroniskpost
(e-post),elektroniskttextmeddelande(sms)ellerannatliknandeautomatisktsystem
för individuell kommunikation. Collector Bank kan även komma att spela in
inkommandeochutgåendetelefonsamtal.
Organisatören/Deltagare har rätt att få information från Collector Bank angående
vilka personuppgifter som Collector Bank behandlar beträffande
Organisatören/Deltagaren.BegäranställstillCollectorBank.Organisatören/Deltagare
har även rätt att begära att Collector Bank tar bort eller rättar uppgifter som är
felaktigaellerofullständiga.Organisatören/DeltagarenkanvidareanmälatillCollector
Bankatthan/honintevillhadirektreklamfrånCollectorBank.
InformationombehandlingavpersonuppgifterlämnasavCollectorBankskundtjänst
som också tar emot begäran om rättelse av personuppgift och meddelande om
direktreklamspärr.
Allmänna villkor Kirra
Kreditgivare
Version
18.6
19.
19.1
20.
20.1
21.
21.1
CollectorBankAB
556597-0513
Box11914
40439Göteborg
2015-09-28
Uppgifter om krediten, betalningsförsummelse, missbruk av Kirra m.m. kan av
Collector Bank komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m.fl. Ytterligare
upplysningaromuppgiftslämnandetkanerhållasavCollectorBank.
ÅTGÄRDERMOTPENNINGTVÄTT
Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
(”Penningtvättslagen”) och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2009:1 gäller
särskildabestämmelservidetableringavenaffärsrelationmedpersonsomhareller
tidigare har haft viktiga offentliga funktioner, såsom statschef, regeringschef,
minister, vice eller biträdande minister, parlamentsledamot, domare i högsta
domstolen, högre tjänstemän vid revisionsmyndighet, ledamot av centralbanks
styrande organ, ambassadör, högre officer i Försvarsmakten eller annan liknande
ställningellersådanapersonersnärmstafamiljemedlemmarochkändamedarbetare,
(”PEP”). Genom användande av Kirra/ingående av kreditkontoavtalet bekräftar
Organisatören/Deltagaren att man inte har status avPEP. Organisatören/Deltagaren
bekräftarävenattmaninteförekommerpånågrasanktionslistor.
ÖVERLÅTELSE
Collector Bank får överlåta, belåna eller pantsätta kreditfordran mot
Organisatör/Deltagaretillannan.Organisatör/Deltagarefårinteöverlåtanågondelav
kreditkontoavtaletellerkreditentillannanutanCollectorBanksskriftligamedgivande.
MEDDELANDEN
Meddelanden till Organisatören/Deltagaren kommer i huvudsak lämnas via Kirraappen eller dess webtjänst. Det är Organisatörens/Deltagarens ansvar att använda
Kirra för att ta del av meddelanden. Collector Bank tar inget ansvar för att
meddelande inte når Organisatören/Deltagaren. Collector Bank äger även rätt att
tillhandahållainformationtillOrganisatör/Deltagareviae-posttillavdenneangivenepostadress eller via elektroniskt meddelande på Collector Banks hemsida
www.Collector.se.
21.2
22.
22.1
23.
23.1
Organisatören/Deltagaren ansvarar för att omgående meddela Collector Bank om
ändrat namn, adress, e-postadress eller andra uppgifter som är av vikt för
kommunikation.
Har
Collector
Bank
skickat
meddelande
till
Organisatörens/Deltagarens senast uppgivna adress, ska meddelandet anses ha
kommit Organisatören/Deltagaren tillhanda senast på sjunde dagen efter
avsändandet.Dettagällerinteommeddelandetskickatsipreskriptionsbrytandesyfte.
Meddelande som sänts via Kirra eller med e-post ska anses ha nått
Organisatören/Deltagaren omedelbart. För det fall manuell ändring av
adressuppgifter måste göras, debiteras en avgift om 50 kr. Meddelanden som inte
kanlämnasiKirra-appenellerdesswebtjänstskasändasibrevtillCollectorBankpå
adress:CollectorBankAB,Box11914,40439Göteborg.
KLAGOMÅL
Om Organisatör/Deltagare är missnöjd med hur Collector Bank hanterat dennes
kredit, är Organisatör/Deltagare välkommen att meddela detta till kundtjänst på
Collector Bank antingen skriftligen via mail på [email protected] eller
muntligen via telefon 010 161 01 00. Organisatör/Deltagare kan också kontakta
klagomålsansvarigpåCollectorBankpå[email protected]
0101610100.CollectorBankstårundertillsynavFinansinspektionen(FI),Box7821,
103 97 Stockholm. Vid missnöje med Collector Banks hantering kan
Organisatör/DeltagareävenvändasigtillFIpåtelefon08-7878000.
TVIST
Vid tvister har Organisatör/Deltagare möjlighet att vända sig till Allmänna
reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm eller till allmän domstol.
Hjälp och vägledning kan även erhållas från Konsumenternas bank- och finansbyrå,
Konsumenternas
försäkringsbyrå
samt
genom
den
kommunala
konsumentvägledningen.