Välkommen till Finansdagarna! 7– 8 maj på Scandic Hasselbacken

Transcription

Välkommen till Finansdagarna! 7– 8 maj på Scandic Hasselbacken
Mötesplatsen för finansfrågor i offentlig sektor
BOKA
SENAST
24/4
Välkommen till Finansdagarna!
7– 8 maj på Scandic Hasselbacken
Vi erbjuder två dagar med intressanta ämnen och talare för dig som arbetar
med finansiella frågor inom, eller till, den offentliga sektorn.
Ett axplock av Finansdagarnas ämnen:
Det ekonomiska läget, Ansvarsfulla investeringar, 15 år med Collector – från 0 till 6 Mdr, Nacka – att bygga
en hållbar stad, Aktuella skatte- och redovisningsfrågor.
Bland talarna återfinns bl.a. Cecilia Skingsley, Riksbanken, Sasja Beslik, Nordea, Annika Wallenskog, SKL
samt Lena Apler, Collector.
Arrangörer:
Temavärd:
Utställare:
Program Finansdagarna torsdag 7 maj
08.30
REGISTRERING
09.30
Inledning
09.40
Det ekonomiska läget och utsikter inför framtiden
10.10
Hur ser den närmaste framtiden ut hur för Sverige och våra kommuner och landsting?
Annika Wallenskog, biträdande chefekonom SKL
Nacka – att bygga en hållbar stad
Nackas utmaningar och möjligheter i att bygga hållbar stad ur olika perspektiv.
Stadsdirektören Lena Dahlstedt, Ekonomichef Eva Olin och Stadsutvecklingsstrateg Klara
Palmberg-Broryd, alla Nacka Kommun
10.55
PAUS
11.15
Riksbankens senaste räntebeslut och det ekonomiska läget
12.00
LUNCH
13.15
Ansvarsfulla investeringar
Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley, Riksbanken
Världen står inför en global utmaning när det gäller hot mot miljö och klimat. Kommuner och
landsting är stora placerare på kapitalmarknaden. En viktig fråga är därför hur kommuner och
landsting ska kunna försäkra sig om att dessa placeringar inte får negativ påverkan.
Sasja Beslik, chef Ansvarsfulla investeringar, Nordea Investment Management samt Chairman
UNEP FI WaterWork Group inom FN
14.00
14.45
Konkurrensproblematik i kommunägd kommersiell verksamhet
Vad innebär statsstödsreglerna för kommunal borgen / ränta på internlån till det allmännyttiga
bostadsföretaget? Vilka begränsningar följer av konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet?
Advokat Olle Rislund, Bokwall Rislund advokatbyrå
KAFFE
Spår 1
15.30
Tjänstepensionerna i den kommunala ekonomin
Den stora pensionsskulden i kommuner och
landsting har länge oroat och med jämna
mellanrum varit på löpsedeln. Förra året
sågs emellertid ett trendbrott och pensionsskulden minskade i kommuner och landsting.
Vi går på seminariet igenom hur tjänstepensionerna och pensionsskulden ser ut samt
hur det påverkar ekonomin i kommuner och
landsting idag och framöver.
Nils Mårtensson, ekonom SKL och Siv Stjernborg,
ekonom SKL
Spår 2
Betalar du rätt?
Olika ränteberäkningsmetoder, negativ ränta
mm medför komplexitet när det gäller att
kontrollera att du betalar rätt belopp i låneoch leasingavtal. Vi går igenom principer för
att säkra rätt betalning.
Talare meddelas senare
16.15
Förvaltning av pensionsmedel
Vi presenterar två praktikfall som valt att
hantera sina pensionsmedel på olika sätt.
Uppsala kommun har tillsammans med flera
Upplandskommuner bildat en pensionsstiftelse. Oskarshamns kommun samverkar med
kommuner i Kalmarregionen i Kalmar läns
pensionskapitalförvaltning AB.
Jan Malmberg, Finansdirektör, Uppsala kommun,
Armin Avdic, Ekonomichef, Oskarshamns kommun
17.30
Uppbyggnad av en modern
finansfunktion (treasury).
Genomgång av de olika steg som är nödvändiga för att skapa en effektiv finansfunktion.
Malin Rössel, Anders Akner PwC
MINGEL OCH MIDDAG
Program Finansdagarna fredag 8 maj
08.30
Aktuella skatte- och redovisningsfrågor
09.30
KAFFE
Jan Svenson, PwC, PerÅke Brunström PwC
Spår 1
10.00
Förvaltning av pensionsmedel
i en lågräntemiljö
De senaste årens kraftiga fall i marknadsräntor medför att pensionsskulderna har ökat.
Samtidigt har det blivit svårare att skapa en
bra och hög förväntad avkastning på avsatta
pensionsmedel. Vilka förändringar krävs för
att ni som förvaltare skall uppfylla och säkerställa ert uppdrag över tiden? Hur kan man
hantera den ”nya” situationen med avseende
på allokering bland olika tillgångsslag och hur
gör andra större institutioner? Vilket behov
finns att uppdatera nuvarande finanspolicy för
att återspegla nuvarande finansiella marknad?
Thomas Wieland, chief analyst Risk advisory
och Carl Christenson, Investment Solutions,
Nordea
Spår 2
Gröna obligationer
Hur kan kommuner utnyttja det ökade intresset för gröna obligationer och vilka krav ställs
på en grön obligation.
Ted Karlsson, Nordic Fixed Income
10.45
PAUS
11.00
Allmännyttan 2015 – Uppdatering, sälja eller behålla?
12.15
Uppföljning vad 2011 års lagstiftning medfört, tillåtna värdeöverföringar mm. Avslutande
diskussion om hur en kommun kan resonera ekonomiskt vid en potentiell försäljning.
Chris Österlund, Chef för enheten Ekonomi & Finans, SABO m fl
LUNCH
13.30
15 år med Collector – från 0 till 6 Mdr
14.15
Sveriges Framtid
15.00
KAFFE OCH AVSLUTNING
Styrelseordförande Lena Apler, Collector
Generaldirektör Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket
FÖR
NIONDE
ÅRET
I RAD!
Datum och lokal:
Anmälan:
Seminarieavgift:
7–8 maj Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, Stockholm.
nmäl dig på www.finansdagarna.se.
A
Sista dag för anmälan är 2014-04-24. Anmälan är bindande
– vid förhinder kan plats överlåtas till en kollega.
Anställda i kommuner
och landsting
Kontakt:
Övriga deltagare
4 900:6 900:-
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser.
Kursadministrativa frågor:
Anne-Marie Westin
[email protected]
Utställningsplatser och medverkan:
Christer Bois
Övriga frågor:
Ola Eriksson
[email protected]
[email protected]
026-12 81 85
0705-29 93 14
026-12 82 82