NY RISKKLASSINDIKATOR FAQ

Transcription

NY RISKKLASSINDIKATOR FAQ
NY RISKKLASSINDIKATOR FAQ
VAD ÄR UTGÅNGSPUNKTEN FÖR DEN NYA RISKKLASSINDIKATORN
FÖR STRUKTURERADE PLACERINGAR?
CESR’s (Committee of European Securities Regulators) 7-gradiga riskskala togs fram för att särskilja olika typer
av fonder och undvika att alltför många fonder hamnar i samma riskkategori. Riskskalan togs fram ur ett kontinentaleuropeiskt perspektiv där räntefonder med små kurssvängningar dominerar fondmarknaden. Effekten
är att riskskalan som används är inte linjär. Med det menas att en placering som har risknivå 2 inte är dubbelt
så riskfylld som en placering med risknivå 1 och en placering med risknivå 4 inte är dubbelt så riskfylld som en
placering med risknivå 2. Varje grad på skalan fångar upp ett intervall av aktuell placerings volatilitet. Grad 1 har
ett mycket snävt intervall i motsats till grad 7 som har mycket brett intervall, se figur nedan.
Volatilitetsintervall
0% – 0,5%
0,5% – 2%
2% – 5%
5% – 10%
10% – 15%
15% – 25%
25% ≥
1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk
Exempel på
Fonder
Likviditetsfonder
Obligationsfonder
Globalfonder
Sverigefonder
Tillväxtmarknadsfonder
GÅR DEN NYA RISKKLASSINDIKATORN ATT JÄMFÖRA MED FONDERNAS RISKSKALA?
Riskskalan för strukturerade placeringar bygger på samma EU-bestämmelser som för fonder och möjliggör jämförelse mellan de två placeringstyperna. Riskskalan har samma volatilitetsintervall som fonder men den strukturerade placeringens volatilitet beräknas på ett annat sätt.
VILKA ÄR DE STÖRSTA SKILLNADERNA MELLAN RISKSKALAN FÖR STRUKTURERADE PRODUKTER
OCH FONDER?
De viktigaste skillnaderna mellan riskklassindikatorn för fonder och för strukturerade placeringar är:
• Strukturerade placeringar har två riskmått utöver kreditrisk. Risknivå normalutfall och Risknivå extremutfall.
Risknivå normalutfall är det huvudsakliga riskmåttet och är det som ska användas vid jämförelse med fonder.
• Fonders riskklassindikator baseras på fondens volatilitet (kurssvängningar) under de senaste 5 åren. Risk klassindikatorn för strukturerade placeringar baseras på de underliggande tillgångarnas volatilitet under de
senaste 5 åren.
• Fonders riskklassindikator visar risken i fonden från dag till dag men riskklassindikatorn för strukturerade
placeringar visar risken fram till placeringens förfall.
• Fonders riskskala tar hänsyn till sannolikhetheten för både positiv och negativ avkastning. Riskklassindika torn för strukturerade placeringar tar enbart hänsyn till negativ avkastning i placeringen.
1Garantum | september 2015
NY RISKKLASSINDIKATOR FAQ
HUR KAN VISSA AUTOCALL FÅ GRAD 7 I RISKSKALAN, NÄR WARRANTER OCKSÅ FÅR GRAD 7?
Risknivå 7 fångar upp placeringar med stor spridning av volatilitet. En autocall med 25,3% i beräknad volatilitet
får alltså samma risknivå som en warrant med en beräknad volatilitet på 105 %. Detta innebär att två placeringar
med risknivå 7 kan ha stor skillnad i risk.
VARFÖR FINNS DET ETT EXTREMUTFALL OCH VAD BETYDER DET?
Risknivå extremutfall visar risken i placeringen vid ett extremt utfall för placeringens underliggande tillgång,
måttet visar alltså hur robust placeringen är vid extrema utfall. Risknivån bygger på en extremfallsberäkning som
beskriver den högsta beräknade förlusten som ej överskrids i 99 fall av 100.
Risknivå extremutfall är ett komplement till risknivå normalutfall och syftar till att ytterligare beskriva risken i
placeringen.
2Garantum | september 2015