TRENDBOX - Intacta Kapital

Comments

Transcription

TRENDBOX - Intacta Kapital
TRENDBOX
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta produktblad riktar sig till investerare och innehåller
basfakta om fondbytestjänsten TrendBox. Tjänsten vänder
sig i första hand till dig som saknar kunskap, tid eller intresse för att själv fatta aktiva fondval inom ramen för ditt
försäkringssparande. Du rekommenderas att läsa igenom
den information som detta produktblad innehåller så att du
kan fatta ett välgrundat val och investeringsbeslut.
TRENDBOX - MÅL OCH
PLACERINGSINRIKTNING
TrendBox är en förvaltningstjänst som aktivt placerar det investerade kapitalet mellan olika fonder i skilda tillgångsslag,
marknader, regioner och branscher. Målet är att skapa ett
konkurrenskraftigt investeringsalternativ för investerare
som söker en effektiv riskspridning mellan olika fonder där
målet är att maximera avkastningen utifrån portföljens uppsatta riskprofil.
Kapitalet kommer att investeras globalt i olika fonder och
fondföretag. I första hand kommer kapitalet att investeras
i aktiefonder, räntefonder och fonder i det som benämns
alternativa investeringar. Fonder inom tillgångsslaget alternativa investeringar kan t.ex. vara hedgefonder, fastighetsfonder och råvarufonder. Fonderna förvaltas av olika förvaltningsteam, som arbetar oberoende av varandra. Maximalt
100 % av kapitalet kan placeras i aktiefonder. Upp till 100
% av kapitalet kan komma att placeras i räntefonder eller
alternativa investeringar.
TrendBox strävar efter att, över en börscykel, uppvisa en
konkurrenskraftig avkastning där risken i själva portföljen
kommer att vara högre än en räntebärande investering men
lägre än en investering i aktiemarknaden.
PRODUKTBLAD
Uppdaterat november 2013
till 10 procent. Under perioder av extrema marknadsförhållanden på de finansiella marknaderna kan dock detta intervall, från tid till annan, både komma att under- och överskridas.
Mätningar av placeringens risk kommer att utföras på rullande 12 månaders basis. Riskerna i de fonder TrendBox investerar i kommer löpande att kunna variera på grund av t.ex.
omvärldsbetingelser. De fonder som förvaltaren för TrendBox väljer att investera i kan komma att likaviktas men de
kan också komma att ha olika procentuell fördelning och
viktning sinsemellan. Förvaltningstjänsten allokeras enligt
en teknisk modell där även hänsyn tas till fundamentala faktorer.
Värdet på en placering i TrendBox kan både stiga och sjunka
i värde till följd av förvaltarnas beslut och marknadernas utveckling. Det finns inga garantier för att en investerare får
tillbaka hela eller delar av det investerade kapitalet. Grundtanken med att investera i TrendBox skall i första hand vara
att man söker en kompensation mot inflation med viss värdetillväxt där en investering i TrendBox har en uppsatt årlig
målavkastning på 8% som bl.a. är beroende av vid var tid
gällande och aktuellt ränteläge samt marknadsförutsättningar.
I den 7-gradiga riskindikatorn redovisas inom vilket intervall
Trendbox väntas röra sig. Risk och avkastningsindikatorn
visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en
investering i TrendBox. Indikatorn baseras på hur TrendBox
värdeutveckling har förändrats de senaste fem åren.
TrendBox
1
RISK OCH AVKASTNINGSPROFIL
En effektiv riskhantering står i centrum vid förvaltningen av
TrendBox. Genom att kombinera olika typer av tillgångsslag
och förvaltare skapas förutsättningar för att sätta samman
en portfölj av fonder som kan nå de uppsatta avkastningsoch riskmålen. Risken i placeringen, mätt som årlig standardavvikelse, kommer uppskattningsvis att ligga i intervallet 6
2
3
4
5
Lägre risk
Lägre möjlig avkastning
ENGÅNGSAVGIFTER
Insättningsavgift: Uttagsavgift: 6
7
Högre risk
Högre möjlig avkastning
Ingen
Ingen
www.intactakapital.se
FÖRVALTNINGSAVGIFTER
Fast förvaltningsavgift: Prestationsbaserad avgift: 1,6 % exkl moms (2% inkl)
Ingen
TIDIGARE RESULTAT
Förvaltningstjänsten på Movestiv är nystartad och därmed kan
ingen historik för denna plattform presenteras.
Notera att historiska resultat inte utgör en tillförlitlig indikation
om framtida avkastning.
BOLAGSFAKTA
Intacta Kapitalförvaltning
Engelbrektsgatan 7
114 321 STOCKHOLM
tel. 018-50 75 25
Mailadress: [email protected]
Hemsida: www.intactakapital.se
TILLSTÅND
Intacta Kapital AB står under Finansinspektionens tillsyn.
REVISOR
Deloitte
KLAGOMÅL
Klagomålsansvarig är Lars Hennig:
[email protected]
PUBLICERING
Dessa basfakta gäller från november 2013 och kommer att
uppdateras kvartalssvis.
DISCLAIMER
Detta dokument tillhandahålls endast som allmän information. Detta dokument tar inte hänsyn till kundens särskilda
ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra
kundspecifika behov. Kund bör söka finansiell rådgivning i
det enskilda fallet avseende lämpligheten i den tilltänkta
investeringen och placeringen. Kunden bör därför enbart
beakta detta dokument som en av flera källor för sitt investeringsbeslut.
Intacta Kapital AB vill påminna kunden om att placeringar i
värdepapper direkt eller indirekt är förknippade med risker.
Intacta Kapital AB vill också påminna om att ingen garanti
kan lämnas för att kund kan få tillbaka hela eller delar av det
investerade kapitalet. Värdet på en investering kan både öka
och minska i värde under spartiden. Innehållet i detta dokument är skyddat av upphovsrätt och får inte utan Intacta
Kapital AB:s tillstånd kopieras, distribueras eller publiceras.
www.intactakapital.se

Similar documents